Hlavní tryska tryskového tkacího stroje

Číslo patentu: 214313

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kuda Vladimír, Henzl Jindřich, Vašíček Vladimír, Mundl Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zvýšení tažného účinku prohozní trysky na zanášený útek při relativně nízké spotřebě prohozního media. Hlavní tryska tryskového tkacího stroje pro zanášení útku proudem nosného media do dovřeného prošlupu je tvořena vstupní komorou pro zavedení zanášeného útku s výtokovou trubicí, která je spojovací trubicí připojena na vstup další komory, jejíž výstupní trubice je nasměrována do prošlupu. Každá komora je opatřena rozvodem nosného media nasměrovaným do směru pohybu zanášeného útku. Přitom spojovací trubice je opatřena úsekem, jehož vnitřní průřez je větší alespoň o 10 % než průřez vstupu další komory a případně větší o 10 % než průřez výtokové trubice vstupní komory.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu HENZL JINDŘICH ing., BRNO, KUDA VLADIMÍR, BLAŽOVICE, MUNDL JIŘÍ ing., BRNO, VAŠÍČEK VLADIMIR ing., MORAVSKÝ KRUMLOV(54) Hlavní tryska tryskového tkacího strojevynález řeší zvýšení tažného účinku prohozní trysky na zanášený útek při relativně nízké spotřebě prohozního media.Hlavní tryska tryskového tkacího stroje pro zanášení útku proudem nosného mediaa do dovřeného prošlupu je tvořena vstupní á ž komorou pro zavedení zanášeného útku s vý- g g tokovou trubicí, zterá je spojovací trubi-k cí připojena na vstup další komory, jejíž p ~ výstupní trubice je nasměrována do prošlu- š pu. i ž ~Každá komora je opatřena rozvodem nos ného media nasměrovaným do směru pohybu zanášeného útku. Přitom spojovací trubiceje opatřena úsekem. jehož vnitřní průřez je větší alespoň o 10 než průřez vstupu další komory a případně větší o lO než průřez výtokové trubice vstupní komory.vynález se týká hlavní trysky tryskového tkacího stroje pro zanášení útku proudem nosné ho média do otevřeného prošlupu.U známého provedení tryskového tkacího stroje je útek zanášen do prošlupu tvořeného osnovními nitěmi proudem vzduchu. Zanášecí proud tohoto nosného média je vyvozován hlavní tryskou ulozenou zpravidla na rámu stroje či přímo na bidlenu stroje a nasměrovanou alespoň v okamžiku prohozu do otevřeného prošlupu. Tato tryska je zpravidla tvořena vstupní komorou pro zavedení zanášeného útku, opatřenou rozvodem nosného média nasměrovaným do smeru pohybu zanášeného útku. Na vstupní komoru navazuje souose výtoková trubice nasměrovaná do prošlupu. ovšem po vyvození dostatečně tažné síly na útek se však neüměrně zvyšuje spotřeba nosného mé dia. Ňavíc zde není dostatečně útek ustředěn a dochází k rozkmitání jeho konce resp. začát ku, což se nepříznivě projevuje zejména na kvalitě tkaniny, nedolety, smyčkováním apod.Tyto nevýhody nejsou odstraněny ani dalším známým uspořädáním hlavní trysky, která je tvořena soustavou dvou souose uspořádaných trysek popsaného provedení, vzájemné propojené perforovanou hadicí, kterou může nosné medium postupně unikat na cestě ke druhé trysce. Také zde se celkově spotrebuje poměrně mnoho nosného média, takže i jeho zdroj musí být vytvořenUvedené nevýhody anedostatky jsou ve značné míře odstraňovány hlavní.tryskou.podle vynálezu zahrnující vstupní.komoru pro zavedení zanášeného útku, opatřenou rozvodem nosného media a na vstupní komoru navazující výtokovou trubici, která je spojovací trubicí připojena na vstup další komory, opatřenou dalším rozvodom nosného media, přičemž na tuto další komoru navazuje výstupní trubice, jejíž podstatou je že spojcvaci trubice je opatřena.úsekem, jehož vnitřní průřcz je větší alespoň o 10 à než průřoz vstupu da 1 sí komory. Dále je výhodné, když vnitřní průicz úseku spojovací trubice je větší alespoň c 10 než průřez výtokové trubiceHlavní předností hlavní trysky podle vynálcu ic vyvcscni poměrně vysokého tažného účin~ku na zanášený útek s relativně malým množstvím nos to rodín. Pritom pohyb zanášeného útkunení narušován proudy nosného media.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno schematisky na přiloženém výkresu,.kde jeznázorněna hlavní tryska pneumatického tkacího stroje V podelném řezu.Na blíže neznázorněném pneumatickém tkacím stroji, napr. na jeho rámu je upevněna hlavnítryska, která je na straně vstupu zanášeného útku 1 opatŕena vstupní komorou g kuželovitéhotvaru. Vstupní komora g přechází v souose uspořádanou výtokovou trubici §, která je dále spojovací trubicí 5 připojena na vstup 5 další komory §, opět kuželovltého tvaru. Další komora§ přechází v souose uspořádanou výstupní trubici Z, směřující alespoň V okamžiku zanášení útku l do prošlupu tvořeného osnovními nitěmi. Ve výstupní komoře 2 je uložena vložka §, kte rá je opatřena průchozím axiálním otvorem 2 pro vedení útku l. Po obvodě vložky § je vytvořena prstencová dutina lg, která spolu s vnitřním povrchem vstupní komory 2 a s otvory ll tvoří rozvod nosného media, vzduchu, přiváděného přívodem lg z blíže neznázorněného zdroje.otvory ll jsou na prstencovou dutinu lg napojeny rozvodné kanály lg, vytvořené rovněž navložce 8 u kuželovć vnitřní stěny vstupní komory 2. Vložka § je ve vstupní komoře 2 upevněnašroubovým upevňovacím členem lg s kuželovitým průchozím otvorem ł§ pro průchod útku 1. Šrou bový upevňovací člen lg je zašroubován do vstupní komory g, přičemž je u čela vložky § opat řen těsněním gg. Průchozí axiální otvor 9 vložky § pro vedení útku 1 a rozvodné kanály lgjsou vyústěny do výtokové trubice §, resp. spojovací trubice 4.Vstup § další komory § je tvořen prodloužením vložky §této další komory § a je spojense spojovací trubicí 5 např. závitem.Další komora Q je, stejně jako vstupní komora g, kuželovitého tvaru a je opatřena vložkou § , která se liší od vložky § vstupní komory 2 jen zmíněným provedením vstupu §. Její uložení v komoře § zajišťuje šroubový člen lg. Také prüchozí axiální otvor 2 vložky § pro vedení útku l a rozvodné kanály l§jsou vyústěny do výstupní trubice Z směřující do neznázorněného prošlupu.Spojovací trubice g je přitom opatřena úsekem, jehož vnitřní průřez je větší než průřez5 je větší než vnltřní.průřezvýtokové trubice 3 vstupní komory g.Při tkaní je nosné medium přiváděno přívody lg, łgzpravidla přerušovaně v rytmu tkaní do prstencových dutin łg,lQvložek §, §odkud je rozváděno otvory lllłdo rozvodných kanálů 33, łgĺ Vzniklý proud nosného-média.strhává a nnáší útek l postupně vstupní komorou g,výtokovou trubicí 5, spojovací trubicí Q další komorou §, výstupní trubicí Z ven z trysky doprošlupu. Útek je přitom dodáván od známého, blíže neznázorněného odměřovacího a zásobovací~Popsaná provedení vynálezu jsou samozřejmě jen příkladná a lze je v rámci vynálezu ob měňovat. Např. takových dalších komor § a spojovacích trubic 5 je možno v případě potřeby1. Hlavní tryska tryskového tkacího stroje pro zanášení útku proudem nosného média do otevřeného prošlupu,zahrnující vstupní komoru pro zavedení zanášeného útku, opatřenou rozvodem nosného media nasměrovaným do směru pohybu zanášeného útku, a na vstupní komoru navazující výtokovou trubici, která je spojovací trubicí připojena na vstup další komory,opatřenou dalším rozvodem nosného média nasměrovaným do směru pohybu zanášeného útku,přičemž na tuto další komoru navazuje výstupní trubice nasměrovaná do prošlupu, vyznačená tím, že spojovací trubice /4/ je opatřena úsekem, jehož vnitřní průřez je Větší alespoň o 10 než průřez vstupu /5/ další komory /6/.2. Hlavní tryska podle bodu 1 vyznačená tím, že vnitřní průřez úseku spojovací trubice /4/je větší alespoň o 10 než průřez výtokové trubice /3/ vstupní komory /2/.Vylmtly Moravské tiska z provoz 12. Leninovn 21. o nu

MPK / Značky

Značky: hlavní, tryska, tkacího, stroje, tryskového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-214313-hlavni-tryska-tryskoveho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlavní tryska tryskového tkacího stroje</a>

Podobne patenty