Spôsob výroby a zariadenie na výrobu práškového vápenného hydrátu čistého z odpadového karbidového vápna

Číslo patentu: 214011

Dátum: 01.06.1984

Autori: Miazdra Marian, Fedorík Radovan, Jánsky Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby práškového vápenného hydrátu čistého vyznačujúci sa tým, že sa odpadové karbidové vápno o vlhkosti od 10 % do 70% hmot. mieša s mletým, alebo drveným páleným vápnom v pomeroch 6 : 1 až 2 : 3 v závislosti od aktivity použitého páleného vápne a vstupnej vlhkosti odpadového karbidového vápna, pričom vlhkosť práškového vápenného hydrátu neprevyšuje 3 % hmot.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD »no VYNÁLEZY (40) Zverejnené 29 os 81Autor vynâlezu JÚ ing., HWIŠ , . muz mnovu ing. mnam mzmu mm ingdšc.,(54) sposob výroby a zariadenie na výrobu práškového vápenného hydrátu čistého o odpadového karbidováho vápna v o- vynález sa tyka spôsobu spracovania a zariadenia na spracovanie odpadového karbidováho Ívápzja. i ą A AOdpadové karbidové vápno Je pastovitá auapenzia vápenného hydrátu /Ca (c 921, ktorý vzni ąko odpadový produkt pri vyroba acetylénu hydratáciou karbidu vápsnnatáho /cac 2/.. v Doteraz používané- spôsoby spracovania odpadového karbidového vápna sú založené na Jeho Ťłpredisušeni a nasledujúcom výpale, pričom produktom takéhoto spracovania .je pálené vápno /ca 0/. Šzarialania, ktoré sprscovávaJü odpadové karbidové vápno sú v činnosti len v mn a PÍR (okrem ČSSR Jedini výrobcovia acatylánu z karbidu vápannatéhoĺ. Ich podstatou Je pec (šachtová aleěbo rotačná/ na towný výpaI. /regeneráciu/ karbidováho vápna. Takéto sposoby spracovania í/regenerácie/ odpadového karbidového vápna au energeticky veĺmi náročná pre vysokú spotrebu Étepla ĺsuěenie, výpall. Produktom spracovania .je pálená vápno /Ca 0/, tj. materiál liäiaci sa špo chemickej stránka od vápenněho hydrátu /ca(0 B)2/.z Ďalším sposobom napracovaniauoćpedovéhc vápanného hydrátu (nie však karbidového vápno) Je Žspőaobmuavrhmtý v romeo, mp. leštěnice, apočivaJúci v tom, že pĚvodná suapenzia vápennáho hydrátu sa v prvom stupni zahustíme filtráciou a po znížení vlhkosti na 30 S (hmot.) sa mieša že mletým páleným vápnom na výsledný produkt - priemyselná hnojivo. Nevýhodou tohoto postupue, že výsledný produkt po kvalitativnej stránka nezodpovedá požiadavkám na vápenný hydrát Žčistj, pretože Je zmenou vápenného hydrátu /Cawłüz/ a vápence /ceco 3/.Vyššie uvedené nedostatky odstranuje navrhovaný sp 3 sob spracovania odpadového karbidového vápno miešania s páleným vépnom (kusovým, alebo mletým) v takom pomere, že výslednym produktom f Je suchý práškový hydrát čistý s vlastnosťami vyhovujúcimi Š 7222 47. Navrhovaný sposob využíva mechanius a tepelný efekt chemického procesu, ktorého podstatou .je reakcia medzi vlhkosťou odpadového karbidového vápna /520/ a páleným vápnom /cao/. iIieéanie odpadového karbidového vápno o obsahu vlhkosti od 10 i do 70 i (hmot.) e páleným vápnom sa vykonáva v navrhovanom zariadeni, ktorého podstatou sú priebežné miešače s takou konštrukciou hriadoĺov, ktoré zaisťuje súčasná homogenizáciu, dezintegráciu a dopravu reagujú- E ceJ zmesi. Zariadenie Ja energeticky nenáročné, pretože nepotrebuje žiadne zvonku dodávané top-p lo na odetranovanie vlhkosti odpadového karbidového vápna.Ďalšou prednostou navrhovaného zariadenia z ekologického hladiska Je, že spracováva odpad ktorý ,je v aurovo stava náročný na skladovanie a znehodnocuJe polĺnohospodárakm pádu a spodné vody.na pripojených výkresoch Je funkčná schéma zariadenia na spracovanie odpadového karbidového vápno podla vynálezu, kde na obr. l Je celková schéma zariadenia, na obr. 2 detail - bokorys priebežného mieäača a na obr. 3 rez prisbežným mieéačom podla roviny A-A. AIlieéač pozostáva z lcrytug a plášte l, ktorého valcovité dno prechádza do rovinných bočnic, pričom dno má otvor 1 pre výstup materiálu. Pláét l. Je ukončený na oboch stranách čelami §, v ktorých sú ložiská na uloženie hriadoĺa g, na ktore sú v tvare strutkovice pripevnoné lopatky g a tyče i. Hriadeiĺ Je poháňaný pohonnou Jednotkou j. vrchný kryt j má vstupné otvory š a ,je pripevnený k plastu 3.Cez vstupné otvory g sa do miséača dávkuJe odpadové karbidové- vápno a vlhkosťou od 10 5 do W 0 5 (hmot.) a mleté alebo. kusové pálené vápno. otáčaním hriadeĺa 2 sa materiál prostrednictvom lopatiek 2 a tyčí i súčasne mieáa, dozintegruáe a dopravuáe k výstupnému otvoru 1.V priebehu miešania dochádza k chemickej premene páleného vápnghnna vápenš fíydrát a. súčasneteplo uvoĺňované pri chemickej reakcii doauěuje produkt-vápemwüłürát. Volba počtu mieéečov závisí od vstupnej vlhkosti karhidového vápna, raaktivity pářlenäoqivápna a požadovaného výkonu ,Š zariadenia. APríklady spoaobu spracovania odpadového karbidového vápnoNa modeli priebežného mieäada podla vynálezu sa 10 minút niesalo 20 kg odpadového karbidového vápno o vlhkosti 79 í (hmot.) e 20 kg mletého pálsného vápna. výsledný produktu bolo 35 ks suchého práškového hydrátu čistého (podla- Šłl 722247). Rozdiel, tj. 5 kg pripadá na odparenú vodu.Na modeli priebežného miséača podľa vynálezu sa 10 minút mieéalo 25 kg odpadového karbidováho vápna o vlhkosti 70 S (hmot.) s 25 kg drveného páleného vápna o vlhkosti zřn do 20 m. Po odtriedeni hrubej frakcie bolo produkton 40 kg suchého práškového vépenného hydrátu čistého k(podla ČSN T 22247), pričom velkost zrn odpadu (celkom 5 f) nepreaahovala 3 n.Na upravene. łwdratačned Jednotke o výkone l t.h. sa priebežne mieäalo odpadové karbidové vápno o vlhkosti 54 i s drvewm páleąým vápno o velkosti Irn do 10 n v pomere r 3 z 2. Výsled,Ěąým produktom bol práškový vápenąý hydrát čistý, zodpovedajúci ŠR 722247.il. sposob výroby práškového vápenného hydrátu čistého vyznačujúci sa tým, že as odpadové karbi 12.dové vápno o vlhkosti od 10 i do 70 hmot. mieša s mletým, alebo drvenýn pálsným vápnom v pomeroch 6 1 až 2 z 3 v závislosti od aktivity použitého páleného vápna a vstupnej vlhkosti odpadového karbidového vápno, pričom vlhkosť práškového vápenného hydrátu neprsvyäuds3 5 hlloto v Zariadenie na výroby. práškového vápenného łvdrátu čistého podłĺa bodu 1, pozostávajúca z prie bežných mieäačczv s lopatkovými hrisdelami /2/ vyznačujúce sa tým, že na hrisdelĺoch /2/ sú na samostatných, alebo spoločných slcrutkovniciaçh s lopatkami /3/ mvibevrxenê tyče /4/,určené na dezinntegz-áciu materiálu.Vytiskly Moravské tiskařské závodý, C a n a 2.40 K č 8 provoz 12, Leninova 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: vápna, hydrátu, výroby, vápenného, čistého, spôsob, výrobu, zariadenie, práškového, odpadového, karbidového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-214011-sposob-vyroby-a-zariadenie-na-vyrobu-praskoveho-vapenneho-hydratu-cisteho-z-odpadoveho-karbidoveho-vapna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby a zariadenie na výrobu práškového vápenného hydrátu čistého z odpadového karbidového vápna</a>

Podobne patenty