Elektromotorický přestavník

Číslo patentu: 213955

Dátum: 01.06.1984

Autor: Šanc Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elektromotorický přestavník vybavený hřebenovým převodem přestavné tyče vyznačující se tím, že ozubený hřeben (1), který je v záběru s přestavným pastorkem (2) přestavného kruhu (3) je opatřen podélnou vodící drážkou (4) do níž zasahuje vodící kladka (5) otočně uložená na vodícím čepu (6) upevněném ve skříni (7) přestavníku.

Text

Pozerať všetko

.A ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 15 09 31vynález se týká elektromotorického přestavzdku vybaveného łxŕeoenovým převodem přestavné tyče, u něhož se řeší vedení vlastního nřebenu.V noderních syatémech zabezpečovací tecnnixy se pro ústřední stavšní výnybek používáelextricląy ovládanýclą přestavnínů. V závislostí na použitém system.- staanćního zabezpečo xvacího aaŕíąení používají se přestavuíky odliäných typą. V zásadě 5. však aělí na přestav-.níky bez vnitŕního závěru, a na přestavníny S vnitřním závěrem. Gbé Lxapíny pàkApoužívaJípro přenospřestavné síly buč otočného ramena, nebo posuvné přestavné tyče opatřené hře benovým převodem. Erovedení s otočným ramenem je jednoduché, avšak sinusový prâběh přestav né sííy je nevýhodný vzhleuem k nízkým hodnotám v arajních polohách. Přestavníky používající přeetavných.tyčí se pak opět rozlíšjí pod 1 ezpůsobu vedení tyčí. Přestavníky svnítřním závěrem mají vesměs přestavné tyče umístěny kolmo na podélno osu přeetavníxu, takže jsou vedeny oboustranně v prízmatíckých vedeních zabudovaných V podélnjch stranách skříně přestavuíxu. Tím je zajištěno dokonalé vedení hřebenu přestavné tyče vůči přestavnému pastorku. U přestavníků bez vnitřního závěrn, u nichž se používá jedné přestavné tyče umístěné rovnoběžně S poàélnou osou je priznatíckě vedení provedeno pouze jednostfanně v přední stěně, zatímco zadní část skříně je uzavřené, neprůchozí, Druhé vedení je proto provedeno v místě záběru přestavného pastorkuia to pouze jednostranné opšením vnější atra ny přestavrąé tyče tag, aby nemohlo dojít k vysunutí hřebenu ze zäběru.Při použití tohoto jednostranného vedení hřebenu dochází však vlivem silových poměrů v ozubení hnaeího pestorku a hřebenu ke střídavému vtahování, resp. vytlačování hřebenu do záběru, resp. ze záberu. Z toho důvodu se při přenosu Kroutícího momentu hnacím pastorkem uplatňuje proménná velikost skutečneho ramene na němž působí přestavná sílu. Průběh skutečně přestavné síly je pak pravidelně proměnný v závislosti na zubovd rozteči. Pritom poměr skutočných nejvyšších a najnižších hodnot přestavné síly v průběhu jedné rozteče je až 1,5. Tato vlastnost se velice nevýhodně projeví jednak při vlastní přestavně funkci, Kdy se překonávají přeatavné odpory výměn a jednak při měření skutečně přestavné síly, protože výsledsy taúového měření jsou závislé na skutečně vzájemné poloze zubů hnacího pastorku a hřebenu. Kromě toho se tento typ uložení hřebenu negativně projeví vzrůstem třecích sil při vtahování hřebenu do záběru a tím snížením mechanické účinnosti tohoto převodu a tím celého přestuvníku.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u elextronotorického přestavníku vybaveného hřebenovým převodem přestavné tyče podle vynálezu přičemž jeho podstata spočívá V tom,že ozubený hřeben přestavné tyče, který je v záběru s přestavným pastorkembpřestavného kruhu je opatřen podélnou vodící drážkou do níž zasahuje vodící kladka otočně uložená na vodícím čepu upevněném ve skříni přestevníku.Předmětem vynálezu je uosehován nový účinek, který spočívá v zlepšení linearíty průběhu přeetavné síly v závislosti na přestavné dráze přestevné tyče ve srovnání s dosavadním stavom zhruba o 70 .Předmětem vynálezu je dosahován i vyšší účinek, ktorý spočívá ve zvýšení mechanické účinnosti hrebenového převodu až o 30 w.Na připojených obrázcích je znázorněno provedení vedení hřebenu přeetavné tyče elentromotoriczého přestevníąu podle vynálezu. na obr. 1 je znázorněn nárys přestavnáho hruhu s přestavnym pestorsem v částečném řezu rovinou vedenou kolmo na osu hřebenu,přičemž je doplněn i obrys příčného řezu sxříně přestavníxu, Na obr. 2 je znázorněn půdorys přestavného kruhu e hřebenu přestavné tyče s částečným řezem v místě ozubení a uložení vodící vladky. AOzubeuý hřeben l, který je v záběru e přeetevným pastorkem.g přestavného kruhu 3 je opetřen podélnou vodící drážkou 5 do níž zásahuje vodící kladka 5 otočná na vodicím čepu Q upevněném ve skříni 1 přestavníku. VPři přenosu kroutícího memonstu přestavným kruhem Q a přestavným pustorkem g do hřebenového převodu dochází k pouélnému pohybu hřebene přestavné tyče uloženého vodící drážkou 5 na vodícím čepu § opatřeném vodícínkledkou 5. Tím se docílí konstentní osowé vzdálenosti mezi osou hřebenu l a osou pčestavného pastorku g a tím rovnoměrného průběhuh přestavné síly v závislostí na přestavné dráze. VUvedené vedení hřebenu přestevné tyče se z hleuisna silového výhodné projeví í přiv Elektromotoricxý přestavník vybavený hřebenovým převodem přestavné tyče vyznačujíci še tím, že ozubený hřeben (l), který je v záběru e přestąvuým,pastorkem (2) přestavného Šruhu (3) je opatřen poúélnou vouící drážkou (4) do níž zasahuje vodící kladka (5) otoč äě uložená na vodicim čepu (6) upevněném ve ekŕíní (7) přestavniku

MPK / Značky

Značky: přestavník, elektromotorický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-213955-elektromotoricky-prestavnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromotorický přestavník</a>

Podobne patenty