Akustický obklad stropů a nebo stěn

Číslo patentu: 213951

Dátum: 01.06.1984

Autor: Paroubek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká akustického obkladu stropů a stěn, který slouží především pro pohlcování hluku. Akustický obklad sestává, ze soustavy nosníků a na nich upevněných lamel, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že nosníky mají v příčném řezu tvar písmene U, jsou ve stojinách opatřeny otvory /3/ ve tvaru písmene S, takže ze dvou protilehlých okrajů otvorů vystupují upevňovací jazýčky /4,5/, mezi které jsou zasunuty boky /7/ lamel /2/, zapadající také do zářezů /6/ v přírubách nosných lišt /1/, přičemž vyhnutím jazýčků /4,5/ jsou boky /7/ lamel /2/ drženy proti vypadnutí.

Text

Pozerať všetko

Í (75) L Autor vynâlezu PAROUBEK JOSEF, VELKÝ osm((54) Akustický obklad stropu anebo stěnVynález se týká akustického obkladu m m stropů a stén, který slouží především pro pohlcování hluku.A akustický obklad sestává ze soustavyÉnosníků a na nich upevněných lamel, přičemž podstata vynálezu spočivá v tom, že ĺnosníky mají V přičném řezu tvar písmene ŠU, jsou ve stojinách opatřeny otvory /3/ . ĺve tvaru pismeue S, takže ae dvou proti Šlehlých okrajů otvorů vystugjí upevňovaciŤjazýčky /4,5/, mezi které jsou zasunutyjboky /7/ lamel /z/, zapadajíci také do zá jřezů /6/ v pŕírubách nosných líšt /l/, přičemž vyhnutím Jazýčků /4,5/ jsou bokyPředmětem vynálezu je akustický obklad stropů a nebo stěn, sloužící k pohlcovení hluku, ktorý je výrobné jednoduchý a umožňuje snadnou montáž.Dosud známé akustické obklady jsou vyráběny z velmi složitých výlisků, výrobné náročných. Jsou obvykle konstruovány tak, že drží v noenících tvarovanými boky lamel v zámcích.nedostatkom těchto obkledů je skutečnost, že obkledové lamely jsou v místech styku e nosníky prohnuty, což působí velmi rušivé. (Uvedené nedostatky jsou odstraněnykobkludem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z jednotlivých lamel zasunutých svými boky do zářezů v nosných lištáoh přičemž nosné lišty mají v příčném průřezu tvar písmena U a jsou opetřeny na svých rame-V nech zářezy tvaru V a dno zářezü je Široké pro dva boky lemel.Rozšírený tvar zářezü slouží k snaonàjšimu vkládání lamel. Hřbet nosné lišty má vylisovaný otvor tvaru širokého písmeno S tvořící upevňovecí jazýčky a navazující na svém středu ne dvojice zářezů tvaru V v ramenech nosné lišty. Jazýčky po vložení boku lamel do zářezů v romenech nosné lišty se ohnou a lamely bezpečně drží semosvorně.Na připojeném výkresu je znázorněno příkludné provedení obkladu, kde ne obr 1 je znázorněne nosná lišta v pohledu sshsre, na obr. 2 je lište v bočním pohledu e na obr. 3 je znázorněna část obkladové nebo poóhledové lamely v příčném řezu, na obr. 4 je část lamely v pohledu zdola a na obr. 5 je znázornén podhled nebo obklad v příčném řezu.Akustický obklad stropů a nebo stěn podle vynúleau sestává z nosných líšt l, zavě šených ke stropu nebo stěně běžným epůsobew a nesoucích jednotlivé lamely g. nosné lištą1 je vytvořena z plechu tvaroveného v příčném řezu do tvaru U, mající v obou remenech/ zářezy § tvaru písmeno v, nevuzujícími na otvory 3 ne hřbetu nosné lišty l, mající tvarLemely 3 pro vytváření viditelné plochy poóhledu jsou vyrobeny z tenkého plechu a mají v řezu tvar širokého písmene U a jsou opetřeny otvory.montáž obkledu nebo podhleúu se provádí tak, že do nosných líšt l, opatřených na svých ranmxąch zářezy §, nevazujícími na otvory Q ve hřbetu nosné lišty l, twořící jnzýčky Q, 5, se lamely g vtlačují svými boky do zšřezu Q, přičemž vyhnou jszýčky.g, jj se lamely g vtlačují svými boky do zářezu Q, přičemž vyhnou jszýčky 5,2 e opřou se-oboky lsmel g, tím se vytvoří eamosvorná ąsklesnutí, zsmezující vysunutí lamel g z nosnýohlt Akustický obklad stropü e nebo stěn, sestávající z lamel, zesunutých svými boky do nosných líšt, vyznečujíci se tím, že nosné lišty /1/ mají v příčném řezu tvar písmena U a jsou opatřeny ve svých přírubách zářezy /6/, dosehujícími od hrany, ve ktere přechâzejí přŕruby do etojin, do-části výšky přírub, na které ve stojině nevazujíotvory /3/, z jejichž okrajů vystupují proti sobě obrácené jazýčky /4,5/, meni kteréjsou vtlačeny boky /7/ lamel /2/, jimiž jsou jazýěky /4,5/ vyhnuty ve směru zasunutí a opřeny o boky /7/ lamel /2/ Pro zamezení äeůich vřsunutí.Á. Ususłłcląý oLLíaá poàle ąooàu 5., vyzzwguáłcł se łłm, go otvoryve stojiněnosných líšt /1/ maji tvar písmena S a jazýčky /4,5/ jsou umistěny proti sobě přesazeně.

MPK / Značky

Značky: stěn, stropů, obklad, akustický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-213951-akusticky-obklad-stropu-a-nebo-sten.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Akustický obklad stropů a nebo stěn</a>

Podobne patenty