Způsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenické objekty

Číslo patentu: 213938

Dátum: 01.06.1984

Autor: Rathouský Jiří A Kruchňa Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenické objekty spočívá v tom, že se ke křemičitému písku o zrnění 106 až 3 mm přidá 0,5 až 5 hmot. % sloučeniny RSi /OR'/3, kde R je amino nebo epoxyalkyl s Cl až C6 a R' je alkyl s Cl až C6,v organickém rozpouštědle, např. toluenu, acetonu nebo etanolu, načež se směs zhomogenizuje a nechá odstát po dobu 3 až 72 hodin při teplotě 0 až 30 °C. Potom se ke směsi přidá 5 až 15 hom. % epoxydové pryskyřice v koncentraci 25 až 100 hmot. % v organickém rozpouštědle, např. toluenu a tužidlo v množství 7 až 10 hmot. % na hmotnost epoxydové pryskyřice. Vzniklá tvárná směs se pak zpracuje běžným způsobem. Způsob podle vynálezu lze používat výhodně v sochařské a kamenické praxi, např. při restaurování a rekonstrukci sochařských objektů, plášťů budov a kamenických prvků z pískovce a opuky. Podstata vynálezu je vysvětlena třemi příklady.

Text

Pozerať všetko

(75) Autorvynâlezu RATHOUSKÝ JIŘÍ dzuing. DRSc. a KRUCHŇA OLDŘICH ing., PRAHAĺ 5 Způsob přípravy uměláho kamene pro sochařská a kamenické objektyZpůsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenická objekty apočívá v tom,že se ke křemičitému písku o zrnění 10 až 3 mm přidá 0,5 až 5 hmot. sloučeniny Rsí /OR/3, kde R je amino nebo epoxyąlkyl Ž G 1 až 0573 RJąalky 1 s Cl až C 6 v organiokém rozpoštědle, např. toluenu, acetonu nebo etanolu, načaž se směs zhomogenizuje a nechá odstát po dobu 3 až 72 hodin při teplotě 0 až 30 ° 0. Potom se ke směsi přidá 5 až 15 hom. epoxydové pryskyřioe v koncentraci 25 až 100 hmot. v organickém rozpouätědle, např. toluenu a tužidlo v množství 7 ž 10 hmot. na hmotnost epoxydově pryskyřice. Vzniklá tvárná směs se pak zpracuje běžným způsobem.Způsob podle vynálezu lze používat výhodně v sochařské a kamenické praxi, např. při restaurování a rekonstrukoi sochařských objektů, plášřů budov a Kamenických prvků z pískovce a opuky.Podstata vynálezu je vysvětlona třemi příklady.Vyhález se týká znůsobu přípravy uměléhp kamene ppc egsheřsské e tematické objekty Přírodní kámen je velmi často hlavním stavebním materiálem historicky a památkové významných objektů. Výběr přírodního kamene zvláště pro socheřská a kamenické prvky se zhusta řídil jeho snaonouwopracovatelností a proto se pro tyto účely nejčastěji používají různé druhy pískovců a v pražské oblasti opuka. Ze snadné opracqvatelnosti uvedených druhů kamenů však současně plyne i jejich malá odolnost proti zvětrávání. Přírodní kamen vystavený ve zdivu nebo v sochařských objektech a kąmpnických prvcích vlivům povětrnosti po staletí se různě íntenzivně porušil. změnil se povrch kamene a jeho stnuktura, nąstala více nebo méně rychlá přeměną fyzikálních smechanických vlastností kamene, případně i jeho estetického vzhledu. Zvláětš v poslední době se intenzita rozpradu zmnohonásobila. Kromě přírodních vlivů dochází ik poškozování kamenných objektů nešetrností lidí. Pro doplňování a domodelování chýhějících částí se dosud v restaurátorské praxi používají tmely z klasických materiálů obsahujících rozpojený původní materiál, mápno a cement.Hlavní nevýhoda uvedeného klasického tmelu spočíva především v odlišném chemickám složení tmelů, takže na spojí starého a nového materiálu dochází k nąrušení, k tvorbě trhlin a nakonec k odpadnutí plomby i s částí původního materiálu, Alkalite pojidla plomby mění v krátké době barevnost pigmentú e kromě toho ne povrchu tmelu se migrací vody tvoří bílé zbarvené výkvěty, které není možno odstranit. Výsledkom je, že na objektech vznikají bíle zbarvené plochy, ktere estetický narušují účinek výtvarného díla.Významným zlepšením je použití nového typu umělého kamene, kde je vápenná pojivá složka nahrazena epoxídovou pryskyřicí (čs. patent.č. 139 733). Výhody tohoto tmelu jsou nesporné. Dlouhodobé zkušenosti při aplikaci v emterieru však ukázaly, že tento typ umělého kamene je v malé míře narušován působením UV paprsků za spolupůsobení vody na styčných plochách mezi epoxidovým pojivem a silikátovým materiálem, kde existuje pouze adheze fyzikálními silami. Podstatné výhodnějších vlastností umělého kamene by bylo možno dosáhnout nahražením poměrně slabých fyzikálních sil vazbou ohemickou, kterázaručuje tąvalou odolnost kompozitních materiálů. K tomuto účelu je mozno použít orgąrnokřemičité prostředky, které na jedné straně vytvářejí chemickou vazbu mezi silikátovýmmateriálem a orgenokřemičitým spojovacím prostředkem, např.Žk- aminopropyltrietoxysilenemt Chemická vezba se vytvoří po hydrolýze alkoxylových skupin na silanoly a jejich následnou kondenzecí s hydroxylovými skupinami silíkátových materiálů. Na druhé straně uvedený Spojovací prostředek má možnost svými organofunkčními skupinami reagovat s chemicky aktivními skupinami epoxydové pryskyřice za vzniku chemické vazby. 0 vzniku skutočných chemických vazeb svědčí nejen teoretické předpoklady, ale především praktické zkoušky fyzikálních vlastností prevedené v laboratoři, kdy pevnost W tlaku byla o 46 vyšší než bez použití organokřemičitého prostředku. Další důležitou výhodou, která svědčí propoužití organokřemičitého spojovacího prostředku je zvýšená hydrofobita pojiva a současně i tmelu. Tím se rovněž omezí nasákavost vody a průběh chemických reakcí vedoucíchPodstatou tohoto vynáľezu je způsob přípravy unělého kamene pro socnařské a kamenické objekty, při němž se ke křemičitému pisku zrnění 1 O 6 až 3 mm přidé 0,5 až 5 sloučeniny Rsi (ORŤ)3, kde R je amíno- nebo epoxíalkyl s Cl až C 6 a Rje alkyl s CL až C 6, v organickém rozpoštědle, např. toluenu, acetonu, etanolu, směs se zhomogenizuje a nechá odstát po dobu 3 až 72 hodin při teplotě 0 až 30 °C, načež se ke směsi přidá 5 až 15 hmot. epoxidové pryakyřice v koncentraci 25 až 100 v organickém rozpouštědle, např. toluenu, tužídla a vzniklá tvárná směa se apracuje běžným ápů aobem.V dalším uvádime příklady provedení způsobu přípravy umělého kamene podle vynálezu.K 1 kg křemičítého písku o zrnění od 0,02 do 0,6 mm bylo přidáno 20 g jemného kyslíčníku křemičitého o velikosti částic 3 l 06 mm a specifickém povrohu 100 m 2/g a 2 g 3 ° - aminopropyltríetoxysilanu. Po 15 minutách intenzivniho míchání a technologické přestávce48 hodin, kdy probihaji chemické reakce bylo do takto upravené směsi přidáno 90 g,epoxidovépryskyříce se 7 g dietylentriaminu jako tužidla. Z tvárné směsi byly připraveny čtyři krychle 0 délce hrany 5 cm jako zkušební těliska nadusáním do rozkládací kovové fbrmy na povrchu upravené mikrovrstvou separačního prostředku (metylsilikonovýolej o viskozitě 200 cP). U zkušebnich těliaek byla změřena pevnost v tlaku a zjištěnáhodnoty byly srovnány se vzorky bez použití organokřemičitého spojovacího prostředkuzhotovenými ze stejného materiálu stejným poatupem.pevnosť v tlaku vzorků pevnost v tlaku vzorků bez spojovaciho proatředku se spojovacim prostředkem N MP MP 926 37 orůměrná hodnote 33,8 MPa průměrná hodnota 35,0 MPaZ výše uvedené tabulky je jasně patrné, že vzorky připravené s použitím organokřemičitého spojovacího prostředku měly 0 46 vyšší pevnost V tlaku. Přĺklad 2 Ř 10 kg sypkého materiálu složenáho ze 6 kg křemičitého pisku o velikosti zrna 0,03 až 0,2 mm a.4 kg písku o velikosti zrna od 0,2 až 0,6 mm bylo přidáno 150 g velmi jemného kysličníku křemičitého o velikosti částic 10-6 mm, 10 g aminoetoxypropyltrimetoxysilanu a 3 g pigmentu - červeného kysličníku železa. Směs byla míchána 20 minut a pak ponechána v klidu 2 dny. Pô technologické přestávce bylo přidáno 750 g epoxidové pryskyřice s 50 gdietylentríamínu jako tužidla. Důkladně prohnětená tvárná směs byla nadusána do třidílné sádrové formy barokni kuželky, která byla upravena mikrovrstvou separačního prostředku (metylsilikonový olej o viskozitě 200 cP). V technologické přestávcecca 24 hodin při teplotě 18 °C proběhlo vytvrzení tvárné směsi a kuželka byla vyjmutaz formy. Po provedení retuše, odstranění spár a doplnění nedostatočné vydusaných míst byla kuželka vystavena povětnoatním vlivům. Po 4 letech expozice v exterieru nebyly pozorovány žádné závady, naopak povrch kuželky byl zcela nepoškozený bez známok uvolnění zrnĺček písku z povrchu.K 500 g sypké směsi eložené z 400 g křemičitého písku o velikosti zrn 0,05 mm do 0,2 mm e 100 g pisku o velikosti zrn 0,2 až 0,6 mm bylo přidáno l g epoxipropyltríbutoxysilanu, 1,5 g kysličniku křemíčitého owvelikosti částic l 06mm a 0,1 g černého pigmentu kysličníkü železa. Směs byla michána 15 minut a pak ponechána v klidu 2 dny. Pak byla sypká směs smichána s 50 g epoxidové pryakyřice a 4 g dietylentriaminu jako tužidla. Jamka o průměru 15 cm a hloubce 3 cm v piskovcovém bloku byla nejdříve napuštěna l roztokem Ú -aminopropyltrietoxysilanu v etanolu a po 24 hodinách do ni nadueáne čerstvě pripravená tvárná aměa. Po vytvrzeni, které proběhlo cca za 48 hodín byl pískovcový blok vystaven povětrnostním vlivům. Po 4 letech nebyly zjištěny žádné trhlinky mezi plombou a původnim materiálemani žádné estetická závady.Způsob podle vynálezu lze používat výhodné v eochařské a kamenické praxi, např. při restaurováni a rekonstrukci sochařakých objektů, pláštů budov a kamenických prvkůZpůdob přípravy umělého kamene pro aochařské a kamenické objekty, vyznačený tim, že se ke kremičitému pisku o zrněníl 06 až 3 mm přidá 0,5 až 5 hmot. sloučeniny Rsi (OR)3,kde R je amino-~ nebo epoxialkyl s Cl až C 6 a Rje alkyl s Cl až C 6, v organickém rozpoštědle,nepř. toluenu, acetonu nebo etanolu, směs se zhomogenizuje a nechá odstát po dobu 3 až 72 hoe din při teplotě o až 30 °c, načež se ke směsi přidá 5 až 15 hmot. epoxidové pryskyřicev koncentraci 25 až 100 hmot. v organickém rozpoätědle např. toluenu a tužídlo v množ ství 7 až 10 hmot. na hmotnost epoxidové pryskyřice a vzniklé tvárná směe se zpracu je běžným způsobem.vytlskly Moravske tlskařskć závody, ce n a 2,4 l I( Es provoz 12, Leninuvn 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: umělého, sochařské, objekty, způsob, přípravy, kamene, kamenické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-213938-zpusob-pripravy-umeleho-kamene-pro-socharske-a-kamenicke-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenické objekty</a>

Podobne patenty