Zapojení obvodu pro vyhodnocování dělícího poměru proměnného děliče kmitočtu

Číslo patentu: 213930

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vaník Jindřich, Kratochvíl Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je vytvoření obvodu, který doplňuje stávající proměnné děliče kmitočtu o některé speciální vlastnosti. Realizuje se takovým uspořádáním předvolitelné děličky kmitočtu, které dovoluje její cyklickou předvolbu prostřednictvím registru. Registr zaznamenává výsledné stavy předvoleného čítače v cyklech, při kterých dochází k vyhodnocování kmitočtu dělených pulsů. Čítač může pracovat obousměrně a nastavením předvolby a směru čítaní získáme dolní nebo borní limitní dělicí poměr. Vstupem čítače je řada pulsů upravená pevnou děličkou a odpovídají kmitočtu děleného signálu za dobu cyklu danou generátorem pulsů. Mezi jednotlivými cykly řídící obvody nulují a nastavují jednotlivé obvody.

Text

Pozerať všetko

(75) Autorvynalezu VANÍK JINDRICH ing., ROKYCANY, KRATOCHVÍL VÁCLAV, CILEZNDVICE64) zapojení obvodu pro vyhodnooování dělíoího poměru proměnného děliče kmitočtu, 213 sanúčelom vynálezu Je vytvoření obvodu,který doplňuje stávající proměnnétděliče kmitočtu o některé speciální vlastnosti. Realizuje se takovým uspořédáním předvolite 1 né děličky kmitočtu, které dovoluje Její oyklickou předvolbu prostřednictvím registru. Registr maznamenává výsledné stavy předvoleného čítače v cykleoh, při kterých dochází k vyhodnocování kmitočtu dělených pulsů. čítač může pracovat obousměrně a nastavením předvolby a směru čítání získáme dolní nebo horní limitní dělicí poměr. Vstupom čítače je řada pulsů upravená pevnou děličkou a odpovídají kmi- ~ vtočtu dělenáho signálu za dobu cyklu danou generátorem pulsů. Mezi jednotlivými cykly řídící obvody nulují a nastavují jednotlivé obvody.Vjnález se týká zapojení obvodu pro vyhodnooovění a automatiokě řízení dělíoího poměru proměnněho děliěe kmitočtu v závislosti ns kmitočtu děleněho signálu s možností předvolby limitního dělíoího poměru.Dosud známé systémy využívající promšnného děliče kmitoětu pmaoují jednak s pevně nastaveným dělíoím poměrem nebo s programovatelným dělíoím poměrem. U programovatelnýoh děličů je převážně využíváno čítačů s přečvolbou. Změna stavu vstupů nastavení děliče řídíoím obvodem v průběhu číténí pak vytváříz pevné děličky děličku programovatelnou. Programování děličký je řízeno daným algoritmem. Nevýhodou těchto zapojení je, že nevyužívají pro řízení dělíoího poměru informaci o kmitočtu děleného signálu.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení obvodu pro vyhodnooování dälíoího poměru proměnnáho děliöe kmitočtu v závislosti na kmitočtu děleného signálu podle vynálezu jehož podstata spočívé v tom, že výstup pulsního snímače je přiveden na první vstup programovatelné děličky e dále na vstup děłíčky s pevným dělíoím poměrem, jejíž výstup je připojen na první vstup blokovsoího hradla,jehož výstup je připojen na první vstup předvoleněho čítaöe, jehož výstup je připojen na první vstup registru, jehož výstup je připojen na druhý vstup programovatelné~dš 1 iök 3 jejíž výstup je výstupom celého obvodu, dále, še výstup generétoru pulsů je připojen na druhý vstup obvodu blokovéní a současněna vstup řídíoího obvodu, jehož první výstup je zapojen na druhý vstup předvoleného čítače a druhý výstup je zspojen na druhý vstup registru.Největší výhodou je přímá závislost dělíoího poměru na kmitočtu vstupního signálu nastavitelná v širokýoh mezíoh, delší výhodou je možnost nastavení limitního dělíoího poměru pomocí předvoleného číteče a děliöky s pevným, ale volitelným dělíoím poměrem. Tyto obvody spolu s laditelným generétorem taktovaoíoh pulsů dávají uvedenému zapojení široké možnosti volby dělíoího poměruzapojení podle vynělezu je zřejmě z připojeného blokovóho vyobrazení.zapojení podle vynálezu sestává z pulsního snímače l, děličky s pevným dělíoím poměrem g, blokovaeího hrdla 2, předvolenáho čítače 5, registru 2,programovatelné děličky §, generétoru impulsü 1 a řídíoího obvodu §.Funkce podle vynálezu je taková, že výstupní signál 5 pulsníbo snímače l je veden na vstup dělíčky s pevným volitelným dělíoím poměrem 3. Takto vhodně zmenšený kmitočet pulsü je přes blokovací obvod 3 veden na vstup předvoleněho čítače 3, který podle potřeby změny dělíoího poměru čítá vpřed nebo vzad.Po dobu trvění taktovaeího pulsu mění čítač svůj stav až do okamžiku, kdydojde k zablokování vstupníbo signálu. Konečný stav čítače 1 je po dobu blokování vstupního signálu přenesen do registru 2 a udržován jeho výstupu po dobu následujíoího taktovaoího pulsu z generétoru 1. Výstupní stav registru Q je předvoleným dělícím poměrem děličky Q. Opakovanou předvolbu čítače 3 a přenesení jeho konečného stavu do registru 2 zajišťuje řídící obvod §. Současně jsoupulsy z pulsního snímače 1 vedený na vstup programovatelná děliěky Q, která pro Cvádí vlastní děleni vstupníoh pulsů. Výše popsané zapojení obvodu vyhodnocovéní dělíoíbo poměru proměnného děličekmitočtu v zŕvislosti na kmitočtu vstupniho signálu podle vypálezu lze použit pro regulátory tloušťky pasu váloovaoioh stolio, využívajících obvodů pro regi straci analogovýoh veličín s opětovpým vybsvovénim. Jde zvláště o váloovací sto»lioe pro váloovéní pĺeohů za studena např. dvacetiválcové stolice, u nichž lze použit pro regulaoi stavění vélců stolice informace o změnéoh vstupní tloušťky pasu a kde lze umístit před stolici snímače tloušłky pasu a délky pasu. zapojení obvodu umožňuje řídit okamžik výběru informace o vstupní tloušťce pasu v závislosti na rychlosti pasu.zapojení obvodu pro vyhodnooovéni dělioího poměru~proměnného děličs kmitočtuv závislosti na kmitočtu signálu, vyznačené tím, že výstup pulsního snímače (1)je připojen na prvni vstup programovatelné děliöky (6) a na vstup děličky s pevným dělioím pnmšramm (2),jsjíž výstup je připojsn na první vstup blokovacího hradla (3), jehož výstup je připojen na prvni vstup předvoleného čítače (4), jehož výstup je připojen na prvni vstup registru (5), jehož výstup je připojen na druhý vstup programovetelné děličky (6), a že výstup generétoru pulsü (7) je připojenna druhý vstup blokovauího hradla (3) a současně na vstup řídíoiho obvodu (8),jehož první výstup je připojen na druhý vstup předvoleného čítače (4) a druhý výstup je připojen na druhý vstup registru (5).Vytlnkly Moravská tlskařské závody. provoz 12. Leninuva 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: kmitočtu, obvodů, děliče, proměnného, zapojení, poměru, dělícího, vyhodnocování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-213930-zapojeni-obvodu-pro-vyhodnocovani-deliciho-pomeru-promenneho-delice-kmitoctu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení obvodu pro vyhodnocování dělícího poměru proměnného děliče kmitočtu</a>

Podobne patenty