Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Číslo patentu: 213744

Dátum: 01.04.1984

Autori: Weinfurt Václav, Pokorný František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakového analyzátoru (5) je připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spojen s prvním součtovým členem (6) smyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je připojen k prvnímu výstupu (40) logického členu (4), jehož vstupy (42) jsou připojeny k vyhodnocovacímu obvodu funkce cirkulačních čerpadel jaderného reaktoru, a druhý výstup (41) tohoto logického členu (4) je připojen k přepínači (3) smyčky regulace výkonu.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu moru rrunnšm ínga, numa vxouv, nzrü(54) zapojení regulační ewčky elektronické regulace turbin na aytou páruvynález ae týká zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na eytou páru,které zameuuje odpojení turbosouetroáí od sítě v případě vypnutí hlavních cirkulačních čerpadel jaderněho reaktoru. psoučasně řešení nopoužívají zabezpečení turbin na eytou páru proti poklesu tlaku v hlavním parním kolektoru eekundárního okruhu Jaderné elektrárny, apůsobeného například výpadken hlavních oirkulnčních čerpadel. Přitom je známe, že v případě použití například čtyř hlavních cirkulaěníoh čerpadel dochází při výpadku jednoho z nich ke snížení výkonu Jaderného reaktoru aeí o 25 a při výpadku dvou hlavních oirkulačníoh čerpadel ee výkon Jaderněho reaktor eníží dokonce asi o 50 9 L.V doeavadní praxi ou používány dva druhy regulace parních turbin na sytou páru v závislosti na jejich začlenění do regulační smyčky, a to zejména v případech, kdy Jsou na jeden jaderný reaktor napojeny dvě nebo 1 více parníoh turbln. V těchto případech jsou bud všechny turbiny zapojeny do emyčky regulace výkonu, nebo některá z nich je zapojena do enwčky regulace tlaku vstupní páry. Jean-li všechny turbiny zapcjeny do smyčky regulace výkonu, dochází v případě enermního poklesu tlaku vstupní páry napřzürlad při vypnutí hlavního cirkulačního čerpadla kkodatavení turbin. Je-li některá e turbin zapojena dcenąyčky regulace tlaku vstupní páry, dojde při nnačněm poklesu tohoto tlaku například vypnutím h dvou se čtyř hlavních uairkulačníoh čerpadel rovněž k odatavení turbln. Pouze v případě men ších tlakových pcruch ae turblna, napojená do uvčky regulace tlaku, schopne zpracovat roz 213 744díl tlaku, avšak za cenu značná změny sváho výkonu.Popsanő nevýhody podstatnč omszuje zapojení regulační smyčky elektronická regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logiokého členu a z tlakováho analyzátoru. Podstata tohoto zapojení spočívú v tom, že k výstupu tlakováho anslyzátoru. je přípojen vstup korektoru tlaku, jehož výstup je přípojen ke spínači., jehož kontakt je spojen s prvním součtovým členem sawčłq regulace výkonu, kdeto spínač je připojen k prvnímu výstupu logiokáho členu, jehož vstupy jsou připojeny k vyhcdnocovacím obvodu funkce oirkulačníoh čerpadel jademáho reaktoru, a druhý výstup tohoto logickáho členu je přípojen k přepínačí snwčky regulace výkonu.Podstatnou výhodou zapojení regulační swčky podle vynálezu je zajíätční tlakové úrovně vstupní páry nad odstavovací mszí, takže nedoohází k odstavovíní turbin, a tím ani. k energetíckým ztrátám a znižovaní životnosti turbín. tJeden z příkladů praktického provedení zapojení regulační smyčky elektronická regulace turbin na sytou páru je znázornän na přípojeném výkrese., ktorý zobrazuje bloková soháma tohoto zapojení a jeho včlenční do obvodu regulace výkonu turbín za bezporuchováho provozu.Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává zapojení podle vynálezu z korektoru 1 tlaku se vstupom lg a výstupom 11, ze spínače g s kontaktom 11, z přepínaöe 1 s prvním kontaktom 11 a .druhým kontaktom 15, z logickáho členu i s prvním výstupom 43 a s druhým výstupom 11 a se vstupy 43, z tlakového anelyzátoru 2 s výstupom 5 Q a z prvního součtováho členu 6.Toto zapojení je připojeno k obvodu regulace výkonu turblny jpg sepnutím kontaktu a spínače g a tím jeho připojením k součtověmu členu g a k vedení 59 zadáno hodnoty výkonu turbiny 19 g k hlavnímuparnímu kolektoru m je zapojení podle vymálezu připojeno výstupom Q tlakováho aualyzátoru i.V logiokám členu 1 se zpracovávají signály RG o stavu hlavních oirkulačních čerpadel, kteránojsou na výkresu zakreslena. za bezporuc-hovőho provozu je výstup 11 kcrektom 1 tlaku odpojen od kontaktu 11 spínače g. Protože signál à cdohvlky tlaku vstupní páry nedosahuje aktivační hodnoty, je chod turbiny jpg řízen signálom Nz zadanáho výkonu, ktorý vychází ze zadávajícího člsnu g přes první součtový člen 6 ke druhému součtověmu Q. V něm se setkává se signálom k skutečnáho výkonu, načeš jako signál k výkonové odchýlky pokračuje do regulátoru Q výkonu a dále přes první kontakt 11 přepínače 1 do ovlddaoího členu Q regulačníoh ventilů g turbíny 13 g. Signál E 2 odohylky tlaku páry v hlavním parním kolektoru 19 se přitom vytváří v tlakovám analyzátoru i jako rozdíl signálu i zadanáhc tlaku páry a signálu Š- skutočného tlaku párý. Signál EQ odchýlky tlaku vstupní páry vystupuje z tlakováhe analyzátoru 2 výstupom g a vstupuje do korektoru 1 tlaku jeho vstupom jg. V korektoru 1 tlaku je zpracována hodnota signálu Po odchýlky tlaku na vhodnou hodnotu 31 změny výkonu, která je přes kontakt 11 spínače g vedome do obvodu zadaněho výkonu Nz smyčky regulace výkonu turbiny 1 gp v případě, že došlo k odpojení hlavních cirkulačníoh-čerpadel. Sepnutí spínače g v případě výpadku hlavních clrkulačních čerpadel provede logický člen i prostřednictvím svého výstupu 19, Dojde-li. k poruäe hlavního církulačního čerpadla a tím i. k poklesu skutočného tlaku páry v hlavním par-ním kolektoru Q, vydá logioký člen i z prvního výstupu AQ povel spínači. a k přepnutí na kontakt 12. Tím se připojí korektor 1 tlaku k prv 3 g 213 144 nímu součtovćm členu á a k vedení Q aadaněho výkonu. Korektor 1 tlaku má pusobnost ome- zenou pouze na snlšování zadaněho výkonu š turbiny JDO v případě, že skutočný tlak- páry v 1 hlavním pal-ním kolektoru lg klesne pod hodnotu jmenovítćho tlaku páry. Vlivnost korektoru 1 tlaku je taková, že klesne-li tento skutočný tlak páry až na odstavovaeí mes, konektor1 tlaku úplně odlehčí tuxbinn 199, takže nedojde k Jejímu odstavení.Logícký člen i svým druhým výstupom 51 vydává povel přepínači 1 k přepnutí na dnzhý kontakt 15, čímž připojí ruční ovládání ventilů 1 k ovládaním člena 6 turbiny jpg. Připojením re gulátoru §§ výkonu ne.ruční ovládání 1 ventilů g turbiny 1 m je korektor 1 tlaku vyřazen s činnosti. stejněho účinku je možno dosáhnout ručním přestavením přepínače 3 s prvního kontaktu i na druhý kontakt 12. Korektor j tlaku je možno vyřadit z činnosti pouze popsa nými dvěma způsoby. p DoJde-li k obnovení jmenovitého tlaku páry v hlavním perním kolektoru lg například obnove ním činnosti hlavních cirkulačníoh čerpadel, zruší e hodnota signálu RG o stavu hlavních oirkulačníoh čerpadel a logicky člen 1 vydá povel k rospojení spínače g a současně k připojení přepínače 1 do základní polohy.zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávajíoí s korektoru tlaku, uespoň Jednoho spínače a Jednoho prepínače, a logiokěho členu a z tlakováho analyzátom vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakověho andyzátoru (5) le připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spoáen s prvním součtovým členem (6) emyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je připojen k prvním výstupu (40) logiokěho člsnu (4). jehož vstupy (42) Jsou připojeny k vyhodnocovaoím obvodu funkce oirkulačníeh čerpadel Jadernáho reaktoru, a druhý výstup (41) tohoto logiokého ělnnu (4) Je připojen k přepínači (3) smwčkv regulace výkonu.

MPK / Značky

Značky: sytou, smyčky, páru, elektronické, turbin, regulace, zapojení, regulační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-213744-zapojeni-regulacni-smycky-elektronicke-regulace-turbin-na-sytou-paru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru</a>

Podobne patenty