Zapojení k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů

Číslo patentu: 213667

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kalina Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení přístrojů k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů. Účelem vynálezu je přesné a jednoduché zjištění geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla do motoru. Podstatou vynálezu je, že tlakový průtokový snímač umístěný na výtlačném hrdle vstřikovacího čerpadla je spojen prostřednictvím tlakového derivátoru s vyhodnocovačem derivačních impulzů, ke kterému je připojen přestavitelný snímač značek přes přepínač a polohový derivátor, přičemž přepínač umožňuje přímé spojení snímače značek s indikátorem. Vynálezu lze využít jednak v laboratorních podmínkách ve výzkumných pracovištích, jednak ve výrobních podnicích k měření vlastností trysek a vstřikovačů.

Text

Pozerať všetko

šťfšľitfšfľžäi PO PIS VYNÁLEZ u 213 667(75) Autor vynálezu KALINA JAROSLAV Ing., BRNO(50 zapojení k měření gaometrickěho počátku dopravy paliva vstřikovaciho čerpad 1 amotorüVynález se týká zapojení příatrojů k měření geometrického počátku dopravy paliva vstříkovaciho čerpadla motorů.Účelem vynálezu je přesné a jednoduché zjištění geometrického počátku dopravy paliva vatřikovaciho čerpadla do motoru.Podstatou vynálezu je, že tlakový průtokdvý snímač umístěný na výtlačném hrdla vstřikovacího čerpadla je spojen prostřednictvím tlakového derívátoru s vyhodnocovačem derivačních ímpulzů, ke kterému je přípojen přestavitelný snímač značek přes přepínač a polohový derivátor, přičemž přepínač umožňuje přimé spojení snímače značek s indíkátorem.Vynálezu lze využít jednak v łaboratorních podmínkách ve výzkumných pracoviš tích, jednak ve výrobnich podnících k měření vlaatnosťí trysek a vstřikovačů.213 na 7 vynález se týká zapojení k měření gaometríckáho počátku dopravy paliva vetřikovací ho čerpadla motorů, zejména naftových motoru.Dosavadní měření geometríckého počátku dopravy paliva vetřikovacích čerpadel je pro-5 váděno průtokovou metodou, metodou kapilární nebo přímým geometrickým měřením. Při průto-Š kové metodě zjiščování geometrického počátku dopravy paliva se plnicím kanálem přivádí A do pracovního prostoru palivo, jehož tlak je vyšší než otvírací tlak výtlačného ventilu čerpadla nebo se výtlačný ventil z čerpadla dsmontuje a je možno užít tlak paliva V plni-Š cí komoře, který je přibližně roven provoznímn plnicímu tlaku. Hrdlo vstřikovacíhe čer- V padla se opatří odpadní trubičkou. Úkolam je zjistit polohu vačkovéhe hřídele v okamžiku A přikrytí plnícího kanálu pístem. Tento okamžik je signalízován přerušením toku paliva z odpadní trubíčky při pohybu pístu vzhůru, přičemž vačkovým hřídelem čerpadla ee otáčíručné. tři kapilární metodě zjíšťování počátku dopravy paliva se výtlačný ventil ponechávazamontován ve vstřikovacím čerpadla a v pracovním prostoru vstřikovacího čerpadla panuje provozní plnicí tlak paliva. drdlo vstřikovacího čerpadla se opatří šroubením s připoje- nou skleněnou kapilárou. Otáčením hřídele čerpadla vpřed a vzad se nalezne poloha hřídele, kdyse hladina paliva v kapiláře právě posune vzhůru. V tomto okamžiku nastáva počá-tek dopravy paliva čerpadlem. Přímé geometrické měření předpokládá částečnou demontáž jednotky vatříkovacího čerpadla a dále komplikovaná měření pomocí kalibrovanych elementů. j Z uvedeného je zřejmé, že každá ze tří metod bude davat jiné výsledky, ktoré budou dále ovlivněny zručností a zkušenosti provádějící osoby. Nevýhoda nejednotností výsledků je ještě násobena skutečnosti, že u většíny konstrukcí vstřikovacích jednotek se demontáží výtlačného ventilu poruší původní eeřízenost čerpadla. Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení k měření geometrického počátku dopravy pali- É va vstřikovacího čerpadla motorů, zejména naftových motorů, které eeatává z tlakového prdtokového snímače, snímače značek, tlakového derivátoru, polohového derivétoru, vyhod- Ě nocovače derivačních impulsü, přepínače a indikátoru, vyznačující se tím, že tlakový prů-Ž takový snímač umíetěny na výtlačném hrdla vstřikovacího čerpadla je spojen prostřednictvím tlakového derivátoru s vyhodnocovačem derivačních impulzů, ke kterým je připojen přestavítelný snímač značek přes přepínač a polohovy derivator, přičemž přepínač umožňu- Ě je přímé spojení snímače značek s indikátorom. Na výkresu je znázorněn příklad zapojení podle vynálezu. t zapojení k měření gaometríckého počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů zejména naftových motoru, sestávající z průtokového tlakového snímače, snímače značek, ř tlakového derivátoru, polohového derivátoru, vyhodnocovače derivačních impulzů, přepínača a indikátoru, vyznačující se tím,že tlakový průtokový snímač§ umístěný na výtlačném hrdlo vstřikovacího čerpad 1 ał je apojen prostřednictvím tlakového derivátoruls vyhodnocova-Zčem derivačních impu 1 züłi, ke kterému je připojan přeetavitelný snímač značekgpřespřepínač lg a polohový derivátor lg) přičemž přepínačl§ umožňuje přímé spojení snímačeznačekgs indikátoremł 1.Úhlové přsstavování snímače značekgse děje stavěcím šroubem 39, xE j Funkce zapojení podle vynálezu je následující. Pohybem pístugvstřikovacího čer~ Ěpad 1 ałvzhüru se postupně zmenšuje průřez plnícího kaná 1 u§za součssného zvyšování älaku v pracovním prostoruÍ Jakmile pístgpřekryje plnicí kanál§J stoupne tlak paäiva v prostoruí 1 současně se pohne i výtlačný vemti 1 ł§a také ve výtlačném kanálu ii bude patrný nárüst tlaku. Aby počátek nárustu tlaku ve výtlačném kaná 1 uä jež je Ěprakticky zaznamenáván průtokovým tlakovým snímačem§byl v souladu s definovaným geometrickým počátkem dopravy paliva, musí se pístgpohybovat určitou rychlostí, která bude záviset na geometrických rozměrech píatu 3 p 1 nicího.kaná 1 uL velikosti pracovního prostoruła dynamických vlastnostech výtlačného ventilu łg S uvedenou rychlostí łÍstuŠpak přímo souvisí rychlost otáčení čerpad 1 ał Uvedenou skutečnost bude nejlépe ověřovat experimentálně.Tlakový průtokový snímač§je elektricky spojen s tlakovým derivátoremł, který k tlskového průběhu vytvoří derivační jehlu, jejíž umístění na časové oee odpovídá geo~ metrickému počátku dopravy paliva. Derívační jehle je zavedena do vyhodnocovače deri mačních impu 1 zůłłJ kam je současně zaváděn podobný derivační impulz ze snímače značekgpřes přepínečłá a polohový derivátorłŽ Přepínač ł§je přepnut v silně vyznačené zpoloze, jak je naznačeno na obr. 1. V případě, že geometrický počátek dopravy paliva nebude úhlově souhlasit s úhlovou značkou ł 3 na značkovacím kotouči łła jež je připevměn na otáčející části vstřikovacího čerpad 1 alJ bude ve vyhodnocovači derivačních impu 1 zůłi zaznamenána časová diference A T. Natáčením stavěcího šroubu łgłlze přestavět nímač značek 2 do takové polohy, aby časová odchylka 4 T ve vyhodnocovači derivačních 4impulzů byla rovna nula. V tom případě uhlová značkałâ na značkovacím kotoučiłł vytvo Ří ve snímači značakge 1 ektrickou značku právě v okamžiku geometrického počátku dopraýy paliva. Aby bylo možno v klidovém stavu čerpadla potom tento bod identifikovat, přepna se přepínač ł§do polohy označené na obr. 1 čárkovaně, čímž se snímač značek§Lelekjtricky spojí s indikátoremłl, který indikuje polohu geometrického počátku dopravy palieya ve statickém stavu čerpadla.Zapojení k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovecíhc čerpadla moàorů, zejména naftových motorů, opatřeného tlakovým průtokovým snímačem, značkovacím Šotoučem a snímačom značek, vyznačující ee tím, že tlakový průtokový snímač (6) umístěŠý na výtlačném hrdle vstřikovacího čerpadla (1) je spojen prostřednictvím tlakového šerivátoru (13) s vyhodnocovačem derivačních impulsů (14), ke kterému je připojen přeŠtavitelný snímač značek (9) přes přepínač (16) a polohový derivátor (15), přičemž přepínač (16) umožňuje přímé spojení snímače značek (9 ) s indikátorom (17).

MPK / Značky

Značky: geometrického, zapojení, dopravy, čerpadla, měření, počátku, paliva, vstřikovacího, motorů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-213667-zapojeni-k-mereni-geometrickeho-pocatku-dopravy-paliva-vstrikovaciho-cerpadla-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů</a>

Podobne patenty