Zařízení pro dávkování sypkých hmot

Číslo patentu: 213527

Dátum: 01.03.1984

Autori: Král Jiří, Papadopulos Spiros

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro dávkování sypných látek, například při jejich přívodu ze zásobníku na třídící síta v mlý mlýnicich keramických hmot. Zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím že sestává z vertikálního nástavce výsypného žlabu, přes jeho koncovou část je suvně převlečena dávkovací manžeta vytvořená z výstužných úhelníků a pryžového pláště, která je závěsem uložena výkyvně v čepech páky, uložené vně nádstavce na kloubové podpěře. Podstata vynálezu je objasněna v dalším popisu a odkazem na připojený výkres, který znázorňuje zjednodušený pohled na dávkovací manžetu ovládací přívod sypné látky na síta mlýnice. Zařízení podle vynálezu je aplikované pro různé případy dávkování sypkých látek a není jednoúčelově určeno pro mlýnice. Je například upotřebitelné v uhelné službě hutních i důlních koksoven, cementárnách, přípravnách písku ve slévarnách a pod.

Text

Pozerať všetko

(5) Zařízení pro dàvkovúni sypkých hmotvynález se týkl zařízení pro dávkováni aypąých látek, například při jejich přivodu ze zásobníku na třidiei site. v nLý mlýnicich keramických hmot.Zařízení podle vynálezu se vwznąčuje tim že seatávà z vexrtikélniho nústevoe výaypněho žlebu, přes jeho koncovou část je suvně převlečenn dúvkwací manžeta vytvořená z výatužných ůhelnilců A pryžového pláštąkterú je zàvěsem uloženn výkyvně v čepech páky, uložené vně núdztavce na kloubové podpěře. Podstata vynálezu je objasněne v dalším popisu e odkazem na připojený výkres, který znázorňuje zjednodušený pohled ne dávkovaci manžetu wládaci pí-ivod sypná látky na sita mlýnice.Zařízení podle Vynálezuv je aplikované pro různé připady dávkováni sypkých láteka neni jednoúčeilcvějurčeno pro mlýnice. Je například upotřebitelné v uhelné službě hutznich i důlnich koksoven, cementárnách, připravnách pisku ve slěvsmáchin ur A .Vynsles se týká urísení pro divkovení sypkých lttek-napříklsd při jejioj při vodu se slescbniku .us tŕidíoí site ve mlýnioíoh keramických hmot.v -amen prumyslovych odvłtvíoh se pravou tridöní drceuyoh s. mletýoh m na síteoh s růsnymi velikostmi ok, podle pohdovćho gramulometriokőho složení. Gnnulouetrloh nerostŕídłne lttka se doprsvuje výsypnym žlabem k vibrsčním, rotačnim, polygonorym nebo jiným sitůmke crenulometriokćmu rosdilení. V praxi ovšem prívod látky k sítdm nemůže dít kontinuelmě, protole by doohtselo k súvalům ne sítech. Proto se cesty proudu látky pñehruujfiaradítlq, která otevirojí nebo usmvírejí průtokovy průřes výsypneho hubu nebo se k tomuto účelu poulívaji rotační přidłlovací talire s výřesemkterő většinou plní scučasnł funkci počítadla hmotnosti nebo objemu. ZaI-íoení prmoujíoi se stovitelnymi hrsdítky sestívají s vlastních hrmdioích desek,kterő jsou pñestavovłny do dvou krajnioh poloh silným, obvykle vzduchový viloem, který je uveden v činnost elektro pneumetioldni ventily. Pracovni prostředí, ve kterém scučeeti tohoto ústrojí prmoují, je intenzívne sepläovemo výrcnem prąchovýoh podíld dopravovane sypná látky a proto dochssi velmi často k selhání ąystćmu v důsledku poruchy některěho s funkčních prvků,Wie uvedení nedostatky odstraňuje s velká části aaříseuí pro dúvkovení syplwh hmot umístění ve vyberovó části výsypniho łlsbu zásobníku sypké hmoty podle vyntlesu,jeho podstate spočive v tom, že sesteve rvertiktlního nestavce výsypneho lubo,pres jeho konoovcu část je suvně převlečens devkoveoí maniete vytvorenú s vystuinych ůhslníkd a o pryiovćho pleite, ktere je oeväsem ulcäena výlqvnö vvěepech peky, uložená vne odstavce na kloubove podpore. ,zarízení pro devkoveni sypkýh hmot je podle vyntlenu výhodne tím. e odpadá potřebupečlivěho ulołení euvneho ioupútke v proud doprsvoveně látky a instalace. chouloetlvýoh iskčmíoh s silových prvků, ktoré velmiv prsinőm prostředí s snahe podlőhají opotŕebení a funkčním aúvsdúl. Jojioh ntsledkem doohtsí k neovladatelnćmu průtoku 16 tq přes site, mprmąa do nim, ktorý se v takových případech mu. sahltí. -Podstata vynàlesu je objasnšne v dalším popisu s cdkesem nu pripojený výkres. který znázorňuje sjednodušený pohled na devkovaci manžetu ovltdajioí přivod sypná látky na sito. mlýnioe.Do stiny ł mlýnioe je umistőm výsypný lab g. k němu je připojen vertikální nádstaveo 1 přes jeho kodoâvou łíçst t je suvnč plvvlečena divkovsoí msniete 2 . Tato manlets. sestevs s kostry tvorená vystuänýni úhelnín g a pryiověho plášte z. Ine nádetavoe 1 výeypnáho žlabu 3, například na etäně l mlýnioe je .umístěne kloubove podpera 8, v ní je výkyvně uložene páka a, která je ne jednom svém konci opatřena čepy Lg,nanichž je kyvns uložen návěs 11 dávkovací Manžety i.Zařízení podle vynálezu pracuje takto z páka g je manuálne nebo dvojčinąým silwým velcem přestavována ve smyslu naznačeném cblou šipkou. Při jedné krajni poloze. znázorněne na výkreou, je dévkovucí manžeta j spištěm přes koncovou část g vertikélniho nádstavce z těsně nad rovinou site l 2. Síto g tak vlastně tvorí přirozený uzáver pro volny průohod látky privádené ze zásobníku do výaypněho žlebu g a jeho vertikální- ~ ho nádetavce 1V druhá krajni polozs páky g dojde k vysunuti dávkováoi manäoty i vzhůru. Přitom se mezi ůstim konoový části gwertikálniho nádstsvoe z s item J.2 vyb-vaří. mozem, postačuaioi pro volny výtok sypná látlq na sito g.Ovládací ústrojí. pílu g je možno blšně užívania. prostředky uzpůsobit pro plynulé s libvvolná nastaveni misto meli objem krsdąimi polohou. ptky g a tak vlastně určovst velikost dàvkorvúni..zařízení, podle vynúlolu lo splikoyntolnć pro různé případ dávkováni sypkých látok a. nsni Jsdnoůčelovä určeno pro nlynioe. .To například upotřebitolnć v uhelnć službě hutntoh 1 důlnioh koksoven, oenenttren, příprsvnloh piatu ve slévàrnàoh a podobné.Zařízení. pro důvlccvúni sypkých nam, unistůnó ve vybanovç části výsypnćho žląbu zásobníku sypké hmoty, wsnsöujioi se th, že nuvi s vertikúlniho nádstsvce (5) vysy-puého nlbu (21), přes jeho konoovou část (4) je suvnł přovlečenn dávkovsoi unřeh (5). Wtvořonl s rysbułnýoh ůholniků (6) l pryłověho plúště ().,kterú je súvěsom(ll) ulolem vykyvnč v čepech (10) páky (9) Iloioná vnč nidstlvce (5) na kloubvvó

MPK / Značky

Značky: dávkování, zařízení, sypkých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-213527-zarizeni-pro-davkovani-sypkych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro dávkování sypkých hmot</a>

Podobne patenty