Adičná formulácia vhodná na antistatickú úpravu a zlepšenie elektrickej vodivosti neživého organického materiálu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka novej a zlepšenej adičnej formulácie, ktorá je vhodná na antistatickú úpravu a zlepšenie elektrickej vodivosti neživého organického materiálu ako aj na zamedzenie elektrostatického nabíjania pri chemických a fyzikálnych procesoch. Ďalej sa predložený vynález týka spôsobu výroby tejto adičnej formulácie. Ďalej sa predložený vynález týka použitia tejtoadičnej formulácie a antistaticky upraveného neživého organického materiálu.Neživý organický materiál, napríklad palivo, je spravidla veľmi zlý elektrický vodič. Preto má elektrický náboj sklon k lokálnej akumulácii v takomto organickom materiáli a k nekontrolovanému vybitiu vo forme iskry, čo pri kontakte tohto organického materiálu - ktorý je zvyčajne horľavý a lahko zápalný - so vzduchom alebo kyslíkom môže viesť k explózii alebo požiaru. Vhodnými antistatickými prísadami je možné zvyšovať elektrickú vodivosť neživého organického materiálu, takže už nedochádza k statickému nabíjaniu a znižuje sa riziko explózii a požiarov.Z US-A 3 917 466 (1) sú známe adičné formulácie na antistatickú úpravu a zlepšenie elektrickej vodivosti, ktoré pozostávajú z kopolymérov oIefín-oxid siričitý,polymérnych polyamínov, ktoré sú dostupné reakciou epichlórhydrínu s alifatickými monoamínmi alebo polyamínmi, napríklad N-loj-1,3-diamino-propánom,sulfónových kyselín rozpustných v olejoch anízko vrúcich rozpúšťadiel ako jeV US-A 4 416 668 (2) sú opísané zmesi pozostávajúce zkopolymérov oc-olefín-imid kyseliny maleínovej a z kopolymérov olefín-oxid siričitý ako antistatické prostriedky pre organické kvapaliny ako sú palivá. Tieto zmesi môžuobsahovať rozpúšťadlá ako sú benzén, toluén alebo xylény.V EP-A 1 568 756 je pod obchodným názvom Stadis 450 opísaná adičná formulácia na zlepšenie vodivosti palív, ktorá obsahuje 13,3 1-decénpolysulfónu, 13,3 reakčného produktu N-loj-1,3-propyléndiamínu sV EP-B 1 274 819 je opísaná antistatické formulácia pre palivá, ktoráV EP-A 1 749 874 je opísaná antistatická formulácia pre palivá, ktoráF/ôsobenie antístatických prostriedkov opísaných v stave techniky ale nie je uspokojivé. Existuje potreba po ešte efektivnejšom a trvalejšom zvýšení elektrickej vodivosti v neživom organickom materiáli. Ďalej majú antistatické prostriedky vykazovať ešte vyššiu tepelnú stabilitu. Z toxikologických a ekologických dôvodov by pokial možno nemali obsahovať kovy ani halogény. V neposlednom rade by mali mať čo najvyššiu teplotu vzplanutia, aby manipulácia s nimi bola pri ich výrobe, ich preprave a ich skladovaní pred ich použitím v neživom organickom materiálibezpečná, t.j. bez rizika explózie a požiaru.Úlohou preto bolo pripravenie toxikologicky a ekologicky prijateľného antlstatického prostriedku na zvýšenie elektrickej vodivosti v neživom organickom materiáli, najmä vpalivách a produktoch s obsahom minerálnych olejov, ktorý sa vyznačuje efektívnou účinnosťou, vysokou tepelnou stabilitou ačo najvyššouNa základe tohto bola nájdená adičná formulácia, ktorá je vhodná na antistatickú úpravu a zlepšenie elektrickej vodivosti neživého organického(B) od 1 do 50 hmotn. zlúčeniny obsahujúcej jeden alebo viaceré bázické atómy dusíka, ktorá vykazuje minimálne jeden lineárny alebo rozvetvený uhlovodíkový zvyšok s dlhým reťazcom s minimálne 4 atómami uhlíka alebo ekvivalentný štruktúrny prvok zaisťujúci rozpustnosť zložky (B) v neživom organickom materiáli a ktorou je kopolymér a-oIefín-imid kyseliny maleínovejs minimálne jedným bázickým atómom dusíka,(C) od 0,1 do 30 hmotn. kyseliny rozpustnej v oleji apozostáva zjedného alebo viacerých druhov molekúl, pričom minimálne80 hmotn. týchto druhov molekúl vykazuje teplotu varu vyššiu ako 150 °Cpri normálnom tlaku, pričom súčet všetkých zložiek (vrátane eventuálne prítomných vedľajšíchAdičná formulácia podľa vynálezu - zväčša v dôsledku výroby- môže obsahovať ako vedľajšie zložky a/alebo nerušivé znečistenie ešte do 10 hmotn., výhodnejšie až do 5 hmotn., najvýhodnejšie až do 2 hmotn. iných látokVo výhodnej forme uskutočnenia adlčná formulácia podľa vynálezuVyššie opísaná adičná formulácia podla vynálezu predstavuje koncentrát vlastných účinných zložiek (A), (B) a (C) vo vysokovrúcom organickom rozpúšťadle(D), ktoré je vhodné na bezpečnú prepravu a na bezpečné skladovanie tovaru.Štruktúra a známe spôsoby výroby kopolyméru olefín-oxid siričitý zložky (A) sú opísané v spisoch (1) a (2). Zložka (A) je výhodnejšie kopolymér oxidu siričitého sjedným alebo viacerými Iineárnymi alebo rozvetvenými 1-olefínmi obsahujúcimi 2 až 24 atómov uhlíka. Zvyčajne u kopolymérov (polysulfónov) zložky (A) ide oalternujúce 11-kopolyméry, v ktorých nasleduje spravidla sulfónová jednotka za olefínovou jednotkou v malých množstvách sa môžu vyskytnúť aj sekvencíe z dvoch alebo viacerých olefínových jednotiek. Časť olefínových monomérov môže byť nahradená aj etylenicky nenasýtenými karboxylovými kyselinami (ako je napriklad kyselina akrylová, kyselina metakrylová alebo kyselina vinyloctová) alebo etylenicky nenasýtenými dikarboxylovými kyselinami (ako je napríklad kyselina maleínová alebo kyselina fumarová) alebo ich derivátmi (napríklad anhydrid kyseliny maleínovej), takže kopolymér zložky (A) je poskladaný z 50 mol.jednotiek oxidu siričitého prípadne sulfónových jednotiek, 40 až 50 mol.olefínových jednotiek a Oaž 10 mol. jednotiek zuvedených etylenicky nenasýtených karboxylových kyselín, etylenicky nenasýtených dikarboxylovýchkyselín alebo ich derivátov.Ako rozvetvené anajmä lineárne 1-olefíny s 2 až 24 atómami uhlíka prichádzajú na výrobu zložky (A) do úvahy napríklad etén, propén, 1-butén, 2 butén, izobutén, 1-pentén, 1-hexén, 1-heptén, 1-oktén, 1-nonén, 1-decén, 1 undecén, 1-dodecén, 1-tridecén, 1-tetradecén, 1-pentadecén, 1-hexadecén, 1 heptadecén, 1-oktadecén, 1-nonadecén, 1-eikozén, 1-heneikozén, 1-dokozén, 1 trikozén, 1-tetrakozén alebo ich zmesi. Výhodné sú lineárne 1-olefíny s 6 až 16,zvlášť výhodnejšie s 8 až 14 atómami uhlíka, alebo lineárne 1-olefíny s 12 až 22,zvlášť výhodnejšie s 14 až 20 atómami uhlíka, ako aj ich zmesi, napríklad zmes pozostávajúca z 1-dodecénu a 1-tetradecénu. Výhodné je tiež na výrobu zložky (A) použiť zmesi pozostávajúce z nízko molekulárnych a vyššie molekulárnych 1-olefínov, t.j. zmesi 1-olefínov s bímodálnym rozdelením, napríklad zmesi pozostávajúce z 1-olefínov s 6 až 13 atómami uhlíka a 1-olefínov s 14 až 20 atómami uhlíka alebo zmesi pozostávajúce z 1-olefínov s 6 až 10 atómami uhlíka a 1-olefínov s 11 až 15 atómami uhlíka alebo zmesi pozostávajúce z 1-olefínov s 2 až 24 atómami uhlíka a jedného osobitného 1-olefínu s 4 až 10 atómami uhlíka. Ak sa používajú technické alebo iné zmesi 1-olefínov, vzťahuje sa údaj o počte atómov uhlíka vo vyššie uvedených rozsahoch na stredný počet atómov uhlíka týchto zmesí, pričom stredný počet atómov uhlíka je súčet matematických súčinov hmotnostného podielu apríslušného počtu atómov uhlíka všetkých 1-olefínovKopolymér olefín-oxid siričitý zložky (A) zvyčajne vykazuje aritmetický priemer molekulovej hmotnosti M od 2.000 do 1.000.000, výhodnejšie od 4.000 do 100.000, najvýhodnejšie od 6.000 do 25.000. Polydisperzita (PDI MwlMr.) je spravidla v rozsahu od 1,1 do 30, výhodnejšie od 1,5 do 20, zvlášť výhodnejšie odV spise (1) sa odporúča výroba kopolymérov olefín-oxid siričitý prostredníctvom vhodného spôsobu radíkálovej polymerizácie vrozsahu teplôt od O do 50 °C, ako použité rozpúšťadlá sú uvedené benzén, toluén alebo xylén pracuje sa len s malým nadbytkom oxidu siričitého (maximálne 1,5-násobokmolárneho množstva) ako radikálové iniciátory sú odporúčané peroxidy alebo

MPK / Značky

MPK: C10L 1/14, C10L 1/24, C10M 161/00

Značky: adičná, formulácia, elektrickej, materiálů, antistatickú, vhodná, organického, neživého, zlepšenie, vodivosti, úpravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e8403-adicna-formulacia-vhodna-na-antistaticku-upravu-a-zlepsenie-elektrickej-vodivosti-neziveho-organickeho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adičná formulácia vhodná na antistatickú úpravu a zlepšenie elektrickej vodivosti neživého organického materiálu</a>

Podobne patenty