Viackomorový liekový zásobník na zapúzdrenie liekov

Číslo patentu: E 6979

Dátum: 25.04.2003

Autori: Nagao Katsuyoshi, Kawakami Keiichi, Yokoyama Toshiharu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka viackomoroveho liekového zásobníka na individuálne zapuzdrenie nestabilnych liekov rôzneho druhu, ktoré by podľahli časom zmenám, ak by sa zmiešali spolu a ktoré je možné zmiešať spolu v aseptickom stave bez tvorby akejkoľvek vedľajšej matrice pri otvorení tesniacej časti naQo 15 Aqàí STAV TEcHNI 5 g0002 Pacienti podstupujúci operácie zažívacích orgánov nie sú VC vseobecnosti schopní orálne prijímať stravu, a preto su podriadení intravenóznej hyperstravovaniu (IVH). Na IHV sa obyčajne dávajú cukry, aminokyseliny a elektrolyty slúžiace ako nutrienty, pričom napríklad ak sa glukóza a aminokyseliny uchovávajú zapuzdrene v samostatnom zásobníku, zmes zhnedne dôsledku takzvanej Mailardovej reakcie. Preto tieto rôzne druhy liekov je potrebne držať oddelene. Z tohto dôvodu sa v ostatnyrh rokoch široko zača i používať liekové zásobníky 5 veľkým mnozstvam komôr na zapuzdrenie takychto liekov. T 0003 Takýto liekový zásobník obsahuje dve komory, napríklad na pripadne zapuzdrenie parenterálnehc roztoku obsahujúceho amínckyseliny a parenterálnehc roztoku obsahujuceho qlukózv a Eesríacu časť rozdelujúçu ieto komory kazdu zvlast. TesnLaLa Cas ja prispôsobená tak, aby obvykle uzatvarala priestor medzi d oma koworari a aby ovorila priestor na pouzitie. Ked je jednaz konôr stlaćená na použitie, narastajúcí vnútorný tlak komoryotvorí tesniacu časť na zmiešanie liekov v dvoch komorách navzájom. Keď sa potom na vývod nachádzajúci sa v komore pripojí hadička, môže sa lieková zmes podávať pacientovi.0004 Keď sa IVH používa po dlhý ćas, zdôrazňuje sa, že pacient trpí nedostatkom stopových prvkov alebo vitamínov, ktoré nie sú obsiahnuté v parenteralnej zmesi. Avšak pretože sú vitamínové prípravky málo stabilné, bolo zložité zaćleniť vitamínový prípravok do parenteralnej zmesi na IVHL Ab§ sa tento problem vyriešil, navrhol predkladajúci prihlasovatel viackomorový zásobník, ako je uverejnený vo WO, A 1 No. 99/39679. Navrhovaný zásobník má okrem obvyklej opisanej štruktúry malý zásobníkzapuzdrujúci V sebe vitaminový prípravok a obsahujúci vo vnútrijednu 2 omör. Maly zásobník je možné otvoriť stlačením 2 vonkajšej strany. Ked je potrebné použiť liekový zásobník,ytvori sa tesniaoa Časť, aby sa spolu zmiešali lieky v dvochkomorách a maly zasobnik v komore sa otvorí stlačením z vonkajšejstrany, aby sa zmiešal vitaminový prípravok so zmesou.00 C 5 Kcnštrukciá opisaná vyššie však nezahŕňa potrebu otvoreniamaleho zásobníka okrem otvorenia tesniacej časti, preto vznikáiekárskvch služieb taketo nepohodlne postupy často veľmi zaťažtjúpracovníkov. 0006 Objekt predkladaného vynálezu, ktorým sa dosiahlo prekonanie tohto problému, je poskytnúť liekový zásobnikobsahujúci velke mnozstvo zásobnikov a je prispôsobený na ľahkéa spolahlive otvorenie maleho zásobníka v ňom. goĽ 5 TATA VYNÁLEZU 0007 Aby sa vyriešil vyššie uvedený problém, predkládanyvynález SJ nárokuje poskytnutie viackomorového liekcveľozásobníka, zásobník obsahuje telo zasobnika s komoxamiobsahujúcimi v nich lieky a deliacu tesniacu časť na oddelenie komôr jednej od druhej a časť výstupu lieku pripojenú na telo zásobníka na vypustenie liekov 2 komôr cez neho a otvarateľný malý zásobník so zapuzdreným liekom v ňom, deliaca tesniaca Časť je otváratelná tak, že komory sa pri použití navzájom spoja. Malý zásobník je možne otvoriť otvorením deliacej tesniacej časti. 0008 Teda malý zásobník je prispôsobený tak, že ho je možne otvorit otvorením deliacej tesniacej časti. To eliminuje potrebu otvorenia maleho zásobníka okrem. otvorenia deliacej tesniaoej časti. Malý zásobník je preto možne otvoriť lahko, spoľahlivo,následkom toho znížiť záťaž na pracovníka na vytažených miestach lekárskych služieb.0009 Deliacu tesniacu Časť je možné vytvoriť spojenímnro iľahlých povrchovo vnútornej steny tela zásobníka oddelene, ~maly zásobník sa vytvorí plátovym materiálom, ktorý je pripojenýk protilahlým povrchom steny cela, malý zásobník sa otvára v súlade s oddelením povrchov vnútornej steny spôsobenýmotorenim deliacej tesniacej časti.0010 Malý zásobník môže byť najmenej čiastočne pripojenýk povrchcni vnůtornrj steny 7 ramci deliacej tesniacej časti alebo vnútri komory. V pripade, keď je malý zásobník pripojený vo vnutri komory, je žiaduce, aby vzdialenosť medzi malým zásobníkom a deliaccu tesniacou asťou bola O až 50 mm. Tu je ďale žiaduce, aby boli malý zásobník tepelne zataveny na najmenej Časti svojho periférneho -okraja, tesniacu East je možné otvoriť vonkajšoc silou, nepripevnená časť malého zásobníka smerom do vnútra tesniacej Časti perjferneho okraja 5 piicjencu časťou je pripojená k povrchom vnútorných stien komory. I 0011 Pripojené, časť malehc- zasobnika. môže obsahovat velke množstva pripojených Časti spojených s najmenej jednounepripojenou castou umiestnenou medzi nimi. Výhodne, vyàšuvedena najmenej jedna nepripojená Časť sa nachádza v blízkosti stredu pripojenej Časti.0012 Platový materiál maleho zásobníka môže obsahovať viacvrstvový film a malý zásobník sa môže otvoriť delamináciou viacvrstvoveho filmu. Výhodne platový materiál maleho zásobníka môže obsahovať viacvrstvový film vytvorený lamináciou množstva živícových vrstiev so vzájomnou nízkou miesateľnostou.0013 Prípadne, platový materiál maleho zásobníka je najmenej čiastočne tepelne zatavený a tesníacu časť je možne otvoriť vonkajšou silou.0014 V opísanom líekovom zásobníku je malý zásobník umiestnený V najmenej jednej z komôr, pričom liek môže byťpripravený v komore. Aj keď liek pripravený V komore sa kvalitatívne mení, je možne použit rovnaké telo zásobníka nezmenenej velkosti použitím maleho zásobníka rôznej veľkosti. Ďalej, ak je pripravený liek náchylný na fotodegradacja,nevzniká potreba zmeny materiálu celého tela zásobníka, aletelo zásobníka je použiteľné zmenou len materiálu maléhozáeobníka. Lickový zásobník je preto.dostupný ri zníženýchvýrobných nákladoch. Liekový zásobník sa potom môže navrhnúťtak, že ćasť výstupu lieku je spojená s komorou s malým zásobníkom, ktorý je v nej umiestnený.0015 Oplsaný liekovy zásobník môže dalej obsahovat LbhlàC Časť na kontrola výprazdnenia, ktora slúži ako otvcriteľná časť uedzi časťou výstupu lieku a komorou. Ak sa pri vypąsreni lieku cez časť výstupu lieku vyskytne chýba, napríklad pred otvorením dellacej tesniacej časti, tok lieku z komory nćže byť Zablokovaný tesníacou časťou na kontrclu vyprazdnenía,teda sa predíde vypusteriu lieku pred zmiešaním. Tým sa stane,že pracovník urobí spôsob správne použitím íiekového zásobníkaa ďalej je možne Vyprázdniť lieky len po zmiešaní.

MPK / Značky

MPK: A61J 1/10

Značky: zapuzdrenie, viackomorový, zásobník, liekov, liekový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e6979-viackomorovy-liekovy-zasobnik-na-zapuzdrenie-liekov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viackomorový liekový zásobník na zapúzdrenie liekov</a>

Podobne patenty