Kľúč pre vozidlo a zariadenie na zabránenie riadenia pod vlyvom alkoholu

Číslo patentu: E 20714

Dátum: 16.09.2004

Autor: Kamiki Hiroshi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka kľúča pre vozidlo na naštartovanie hnacieho stroja vozidla,akým je napr. vlak, motocykel alebo automobil, a zariadenia na zabránenie riadeniu opitýmV posledných rokoch dopravné nehody spôsobené riadením opitými vodičmi predstavovali problém. Zvlášť morálka profesionálnych vodičov nákladných áut a autobusov poklesla na takú mieru, že vážne dopravné nehody kvôli riadeniu pod vplyvom alkoholu sú často spôsobené profesionálnymi vodičmi. Okrem riadenia opitými vodičmi niektorí ľudiariadia vozidlo, zatial čo použili drogy, akými sú napr. narkotiká alebo riedidlá. 0003Prostriedky pre potlačenie riadenia opitými vodičmi obsahujú mobilný telefón, ktorý má alkoholový snímač, ktorý je zabudovaný dovnútra tohto telefónu (patentový dokument 1) alebo detektora alkoholu, ktorý je namontovaný vzrkadle kabíny automobilu (patentový dokument 2).Patentový dokument l Japonská patentová publikovaná prihláška č. 2001 - 313696, ktorá ešte nebola podrobená prieskumu.Patentový dokument 2 Japonská patentová publikovaná prihláška č. 09-292354, ktorá ešte nebola podrobená prieskumu.Zverejnená medzinárodná patentová prihláška č. W 0 96/32556 opisuje kľúč, ktorý je vybavený prostriedkom na zabránenie jeho neoprávneného použitia a obsahuje analyzátordychu na detegovanie alkoholu v dychu užívateľa kľúča.Francúzska patentová prihláška č. FR 2716693 Al opisuje kľúč so zabudovaným blokovacím zariadením a zariadenie na prevenciu závislosti od alkoholu. Hlava kľúča zahŕňa posuvný hriadeľ paralelný s jeho tŕňom, ktorý je pružinou uvedený pod predpätie, ktoré ho uvádza do rozvinutej polohy, ako aj zariadenie na blokovanie tŕňa V tejto polohe a na jeho uvoľnenie. Zaťahovací náustok uzatvorený viečkom prebieha dovnútra komory obsahujúcej analyzátor dychu a združenú elektroniku, ktorá riadi uvoľňovaníe kľúča. Údaj o alkohole jezobrazený na displeji z tekutých kryštálov.Publikovaná medzinárodná patentová prihláška č. W 0 2004/078511 opisuje zariadenie na zabránenie toho, že vodič, ktorý je pod vplyvom alkoholu, aktivuje štartovací mechanizmus vozidla kľúčom na zapaľovanie alebo štartovacou kartou. Zariadenie obsahuje prostriedok na Zbieranie vzoriek od vodiča a analyzujúcu jednotku na analyzovanie koncentrácie alkoholu vo vzorke. Zariadenie ďalej obsahuje prostriedok, ktorý umožňuje aktivovať štartovací mechanizmus vozidla kľúčom na zapaľovanie alebo štartovacou kartouv závislosti od signálu od analyzujúcej jednotky. Opis vynálezu Problém, ktorý sa má riešiť vynálezomAvšak skôr opísané snímače alkoholu len detegujú alkohol obsiahnutý vdychu užívateľa a sú neschopné zamedziť to, že užívateľ riadi pod vplyvom alkoholu. Taktiež tunebol snímač, ktorý by bol schopný zabrániť tomu, že osoba riadi, zatiaľ čo požila drogy.Tento vynález bol vyvinutý so zreteľom na skôr opísanú situáciu, a predmetom tohto vynálezu je poskytnúť kľúč pre vozidlo a zariadenie na zamedzenie riadenia opitými vodičmi, ktoré je schopné zabrániť riadeniu pod vplyvom alkoholu a/alebo riadeniu pod vplyvom drog. Prostriedok pre riešenie problémuPodľa vynálezu je poskytnutý kľúč od vozidla, akoje definovaný v nároku l.Prostriedok na detegovanie zložky dychu môže obsahovať aspoň jeden snímač alkoholu a snímač drog a riadiacu jednotku na riadenie operácie zapnutie/vypnutie motora podľa výstupného signálu aspoň jedného zo súboru zahŕňajúceho snímač alkoholu a snímačdrog. Výstupkový člen môže byť umiestnený na časti kľúča. 001 5Kľúč od vozidla podľa vynálezu môže obsahovať snímací prostriedok na čítanie fyzického znaku užívateľa, pričom prostriedok na detegovanie zložky dychu obsahuje aspoň jeden zo súboru zahŕňajúceho snímač alkoholu a snímač drog a riadiacu jednotku na overenie užívateľa na základe snímaných dát snímacím prostriedkom, pre vykonanie testu na alkohol a/alebo drogy, aby sa určilo, či alkohol a/alebo droga je obsiahnutá V dychu užívateľa podľa výstupného signálu snímača alkoholu a/alebo snímača drog, a riadiaca jednotka má funkciu riadenia operácie zapnutie/vypnutie motora buď V prípade, že užívateľ nebol overený ako výsledok overovania alebo v prípade, že bolo určené, že alkohol a/alebo droga je obsiahnutáv dychu užívateľa ako výsledok určenia alkoholu a/ alebo drogy. 0016Riadiaci prostriedok je vhodne konfigurovaný, aby vykonal určenie aspoň jedného zo súboru zahŕňajúceho alkohol a drogu vo vnútri vopred stanovenej časovej periódy pred a po overení. V tomto spôsobe je snímacím prostriedkom vhodne jeden zo súboru zahŕňajúceho prostriedok na detegovanie hlasu užívateľa a prostriedok na snímanie obrazu dúhovky okaTaktiež kľúč od vozidla podľa vynálezu môže byť konfigurovaný tak, aby obsahoval prostriedok na detegovanie polohy, ktorý deteguje to, že výstupkový člen je umiestnený vo vnútri držiakovej časti a pamäťovú jednotku na zaznamenanie výsledku detekcie prostriedkuĎalej kľúč od vozidla podľa vynálezu môže obsahovať GPS (Gloval PositioningSnímačom alkoholu môže byť nezávislý predmet. Ďalej kľúč od vozidla môže taktiež obsahovať GPS vysielač.Kľúč od vozidla podľa vynálezu je konflgurovaný tak, že prostriedok na zamedzenie vloženia vybieha z držiakovej časti, čim sa zamedzi vloženiu kľúčovej časti do kľúčového otvoru vozidla, a prostriedok na zamedzenie vloženia môže byť umiestnený vo vnútri držiakovej časti podľa výsledku detekcie prostriedku na detegovanie zložky dychu. Špecificky v pripade, že prostriedok na detegovanie zložky dychu nedeteguje alkohol a/alebo drogu vdychu uživateľa, prostriedok na zamedzenie vložky môže byť umiestnený vdržiakovej časti. V dôsledku toho kľúčová časť sa môže vložiť dovnútra kľúčového otvoru vozidla a hnaci stroj vozidla sa môže naštartovať. Naproti tomu, V pripade, že sa prostriedkom na detegovanie zložky dychu detekuje alkohol a/alebo droga vdychu uživateľa, ponechá sa prostriedok na zamedzenie vloženia v stave, v ktorom vybieha z držiakovej časti, a teda sa kľúčové časť nemôže vložiť do kľúčového otvoru vozidla. V dôsledku toho kľúčové časť sa nemôže vložiť do kľúčového otvoru vozidla, a preto sa hnaci stroj nemôže naštartovať. Týmto spôsobom sa môže účinne zabrániť riadeniu pod vplyvom alkoholu a/alebo riadeniu pod vplyvom drogy. Okrem toho nie je potrebná žiadna zmena telesného vytvorenia motora, V dôsledku čoho sa taký kľúč môže použiť pre vozidlá, ktoré sú už dostupné na trhu. 0027Prostriedok na zamedzenie vloženia môže obsahovať výstupkový člen, ktorý vybieha pozdĺž kľúčovej časti z držiakovej časti, prvú pružinu na Vytlačenie výstupkového člena V smere jeho vysunutia, a blokovaci mechanizmus na blokovanie a udržanie výstupkového člena vo vysunutom stave. Tento prostriedok na zamedzenie vloženia môže byť vyhotovenýtak, že májednoduchú štruktúru, a teda sa môžu výhodne znížiť náklady na jeho výrobu.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00, E05B 49/00, E05B 19/00, B60K 28/06

Značky: vozidlo, zariadenie, kľúč, vlyvom, riadenia, zabránenie, alkoholů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e20714-kluc-pre-vozidlo-a-zariadenie-na-zabranenie-riadenia-pod-vlyvom-alkoholu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kľúč pre vozidlo a zariadenie na zabránenie riadenia pod vlyvom alkoholu</a>

Podobne patenty