Zlúčeniny na potlačenie poruchy periférnych nervov vyvolanej protirakovinovým činidlom

Číslo patentu: E 20679

Dátum: 26.01.2011

Autor: Kitamoto Naomi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka liečiva, ktoré potláča (alebo zmierňuje) rôzne neurologické symptómy (napr. poruchu citlivosti ako je necitlivosť, bolesť) z dôvodu porúch perifémychnervov vyvolaných protirakovinovými čínidlami.0002 Neurologické symptómy (napr. porucha citlivosti akoje necitlivosť, bolesť a podobne) spojené s chemoterapiou rakoviny znamenajú často problémy pri liečbach rakoviny. Napríklad, veľká rozmanitosť vedľajších účinkov ako sú nauzea (zvracaníe), strata vlasov,anorexia, hnačka, Zápcha, necitlivosť končatiny, bolesť, stomatítída, leukopénia a podobne sú známe ako vedľajšie účinky protirakovinových činidiel ako je paklitaxel (taxol) a podobne. Na tieto vedľajšie účinky, neurologickým symptómom (napr. poruche citlivosti ako je necitlivosť, bolesť a podobne) spôsobeným poruchami perifémych nervov chýba účinný spôsob na zlepšenie.0003 Akútne symptómy takýchto porúch periférnych nervov zahŕňajú svalovú bolesť a neuralgiu a ako liečba pokračuje sprevádza tieto symptómy necitlivosť a bolesť v prstoch na rukách a nohách. Ked sa symptómy stanú vážnymi, kvalita života (quality of life QOL) pacientov sa výrazne zníži o čom svedčia ťažkosti obratne používať prsty na rukách, zvýšené riziko pádu pri ťažkostiach pri chôdzi z dôvodu necitlivých prstov na nohách a podobne. 0004 Pre tieto neurologické symptómy nie je V súčasnosti kdispozícii klinicky účinné liečivo, a preto, keď sa počas liečby protirakovínovými čínidlami tieto neurologické symptómy vyvinú, bud sa zníži dávka protirakovinových činidiel, alebo sa liečba preruší alebo sa od liečby ustúpi. Dokonca ked sa liečba zastaví, často pretrvávajú následky pokračujúcich neurologických symptómov ako je necitlivosť a podobne.0005 S ohľadom na vyššie uvedené sú neurologické symptómy (napr. porucha citlivosti ako je necitlivosť, bolesť a podobne) porúch periférnych nervov spôsobených podávaním protírakovinového činidla faktor, ktorý obmedzuje dávku rôznych protirakovinových činidiel a je potrebné vyvinúť terapeutické liečivo na zmiernenie týchto neurologických symptómov spojených s liečbou protirakovinovým činidlom (nepatentový dokumenťl a nepatentový0006 Zatiaľ čo bolesť hrá najdôležitejšiu rolu pri biologickej obrane, je pri invazívnej silnej bolesti akou je neuropatická bolesť prekračujúca medze dobre známe vypnutie jej role a pre telo nepotrebné. Neuropatická bolesť je silná bolesť, ktorá pokračuje dokonca po úplnom vyliečení poškodeného tkaniva zahŕňajúceho periféme a centrálne nervové systémy, ktorá zahŕňa hyperalgéziu, pri ktorej sa dokonca i slabá bolestivá stimulácía pociťuje ako silná bolesť, spontánnu bolesť sprevádzajúcu nepríjemnú poruchu citlivosti, alodýníu, pri ktorej dokonca i slabá kontaktná stimulácía, ktorá sama o sebe nevyvíja bolesť, spôsobuje bolesť a podobne.0007 Bolo dlho nejasné, v ktorom mieste sa takáto neuropatická bolesť prejaví a akým mechanizmom. Avšak v posledných rokoch sa vyvinuli niektoré zvieracie modely neuropatickej bolesti a prebieha vysvetlenie mechanizmujej nástupu. Reprezentatívne modely zahŕňajú model podviazania miechového nervu podľa Kima a Chunga (nepatentový dokument 3), model čiastočného podviazania sedacieho nervu podľa Seltzera a spol. (nepatentový dokument 4), model s miernym podviazaním sedacieho nervu na niekoľkých miestach podľa Bennetta a spol. (nepatentový dokument 5), model s podviazaním a rozštiepením holenného nervu a celého lýtkového nervu, zanechanie lýtkového nervu podľa Decosterda a Woolfa(nepatentový dokument 6) a podobne, ktore všetky vytvárajú patológiu podobnú ľudskej chronickej neuropatickej bolesti spôsobením porúch perifémych nervov.0008 Analýzou týchto zvieracích modelov sa objasnilo, že vývoj neuropatickej bolesti zahŕňa jednak tú spôsobenú zmenami V perifémom nerve ako je trvalé zvyšovanie citlivosti alebo spontánne pálenie a podobne periférneho nervu vznikajúce zporuchy perifémych nervov (nepatentový dokument 7), ajednak tú spôsobenú zmenami V mieche alebo najvyššom centre (nepatentový dokument 8). Zmeny V mieche sú spôsobené aktiváciou mikroglie a faktory ako cytokín a podobne produkované a uvoľňovane z aktivovanej mikroglie sa považujú za to, že stimulujú sekundámy neurón a zvyšujú citlivosť na bolesť.0009 Navyše sa uvádza, že incidenty podobné ako tie pri modely neuropatickej bolesti sa tiež vyskytujú pri zvieracích modeloch neurologických symptómov spôsobených podávaním protirakovinového činidla. Teda podávaním protirakovinového činidla ako paklitaxel,vinblastín a podobne sa vyskytuje hyperalgézia (precítlivenosť) spolu s poruchou perifémych nervov (nepatentový dokument 9) a mikroglia sa aktivuje v mieche (nepatentový dokument 10). Na základe vyššie uvedeného sa má za to, že podobný mechanizmus prejavu pri neuropatickej bolesti je taktiež u ľudí pri prejave neurologických symptómov spôsobenýchporuchami perifémych nervov pri podaní protirakovinového činidla.0010 Patentový dokument l opisuje, že (i) zlúčenina predstavovaná vzorcomR je alifatická uhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y), aromatická uhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y), heterocyklická skupina majúca prípadne substituent(y), skupina predstavovaná vzorcom -ORI, V ktorom R 1 je atóm vodíka alebo alifatická uhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y) aleboałť V ktorom R je atóm vodíka alebo alifatická uhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y) a R 1 je rovnaká alebo odlišná od RH, atóm vodíka alebo alifatickáuhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y), R 0 je atóm vodíka alebo alifatická uhľovodíková skupina alebo R a R 0 spolu tvoria väzbu,kruh A je cykloalkén substituovaný 1 až 4 substituentmi vybranými z (l) alifatickej uhľovodikovej skupiny majúcej prípadne substituent(y), (2) aromatickej uhľovodíkovej skupiny majúcej prípadne substituent(y), (3) skupiny predstavovanej vzorcom -ORll, v ktorom R je atóm vodíka alebo alifatická uhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y) a (4) atómu halogénu, Arje aromatická uhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y), skupina predstavovaná vzorcomje skupina predstavovaná vzorcom za nje cele číslo od 1 do 4 a(íi) zlúčenina predstavovaná vzorcomR je alifatická uhľovodiková skupina majúca prípadne substituent(y), aromatická uhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y), heterocyklická skupina majúca prípadne substituent(y), skupina predstavovaná vzorcom -ORla, v ktorom R je atóm vodíka alebo alifatická uhľovodíková skupina majúca prípadne ~substituent(y) aleboskupina predstavovaná vzorcom 4 a Rv ktorom R 4 a R 5 sú rovnaké alebo odlišné a každá je atóm vodíka alebo alifatickáuhľovodíková skupina majúca prípadne substituent(y), R 03 je atóm vodika alebo alifatická uhľovodíková skupina alebo R a RO v kombinácii tvoria väzbu, Ar je aromatická uhľovodücová skupina majúca prípadne substituent(y),

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4192, A61K 31/282, A61K 31/69, A61K 31/4545, A61P 25/02, A61P 35/00, A61K 31/4196, A61K 31/337, A61K 31/41, A61K 31/428, A61K 31/216

Značky: potlačenie, nervov, zlúčeniny, protirakovinovým, činidlom, poruchy, periférnych, vyvolanej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e20679-zluceniny-na-potlacenie-poruchy-perifernych-nervov-vyvolanej-protirakovinovym-cinidlom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčeniny na potlačenie poruchy periférnych nervov vyvolanej protirakovinovým činidlom</a>

Podobne patenty