Spôsob detekcie porušenia rýchlosti vozidla

Číslo patentu: E 18074

Dátum: 06.04.2012

Autori: Abl Alexander, Horster Patrick, Rass Stefan, Schartner Peter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Predložený vynález sa týka spôsobu detekcie(zisťovania) porušenia rýchlosti vozidla idúceho od prvéhostanovišťa (brány) cestného systému k druhému stanovišťu (bráne) cestného systému, tiež nazývaný úseková kontrola.0002 Termín úseková kontrola sa týka technického systému merania rýchlostí vozidiel na úsekoch komunikácií. Oproti štandardnému meraču rýchlosti vozidiel (cestnému radaru), ktorý meria rýchlosť vozidla prechádzajúceho okolo určitého bodu(napríklad pomocou Dopplerovho rýchlomeru), systém úsekovej kontroly meria priemernú rýchlosť cez určitý úsek cesty. Všíma si rovnaké vozidlo prechádzajúce dva geograficky vzdialené body V rámci určitého času. Známa vzdialenosť meracích prístrojov, v ďalšom texte nazývaných ako stanovište alebo brány cestného systému, v spojeni so známym časom cesty umožňuje výpočet priemernej rýchlosti V dotyčnom úseku a následné právne konanie na základe porušenia rýchlostného limitu.0003 Keď je zavedený systém úsekovej kontroly, zvláštna starostlivosť musí byť venovaná ochrane identity vodiča sledovaného vozidla. V skutočnosti musí systém rešpektovať vodičovo súkromie až k bodu, kedy existuje evidencia o porušení rýchlostného limitu. Konkrétne to znamená, že systém by nemal ukladať do pamäte alebo spracovávať akékoľvek osobné dáta na iné ciele než detekciu a porušenie rýchlostného limitu. Identity vodičov, ktori sa chovali korektne, by mali byť chránené za Všetkých okolností (t.j. nemali by byť akokoľvek ďalej ukladané do pamäte alebo spracovávané).0004 Doterajšie spôsoby na úsekovú kontrolu (pozri napríklad EP 2 220 634, EP 2 360 647) používajú systém šifrovania založený na identite IBE (Identity-Based Encryption) a spoliehajú sa na porovnanie s hašovanými hodnotami identifikátorov vozidla zachytenými na prvom a druhom cestnom systéme a V prípade zhodyvyhodnotenie ich časových značiek V nekódovanom texte na výpočetčasu cesty a tým rýchlosti vozidla medzi prvou a druhou bránou cestného systému. Keď je zistené porušenie rýchlosti,identifikátory vozidla zachytené na začiatku musia byť načítané do prvého a druhého stanovišťa cestného systému na základe hašovaných hodnôt, čo vyžaduje príslušné vyhľadávacie tabuľky pre zachytené evidenčné dáta.0005 Všetky systémy predchádzajúceho typu sú stále ešte nekompletné čo sa týka ochrany dát a súkromia užívateľa, pretože čas cesty vozidla je verejný, aj keď neexistuje žiadne porušenie rýchlosti, a pretože pôvodne zachytené evidenčné údaje uložené do pamäte V cestných systémoch sú náchylné na útoky narušiteľov. 0006 Z tohto dôvodu je teda cieľom predloženého vynálezu zaistiť spôsob úsekovej kontroly so zdokonalenou bezpečnosťou a súkromím.0007 Z tohto dôvodu vynález zaisťuje spôsob detekcie porušenia rýchlosti vozidla idúceho od prvého stanovišťa cestného systému. k druhému stanovišťu cestného systému, ktorýstanovenie súkromných a verejných parametrov, vrátane spoločnej modulo bázy, systému šifrovania založeného na identite (IBE - Identity-Based Encryption) V centre na generovanie kľúčov a v prvom a druhom stanovišti cestnéhozachytenie aspoň identifikátora vozidla a prvej časovej značky na prvej bráne cestného systému ako prvý evidenčný údaj, minimálne s použitím prvého identifikátora a prvej časovej značky ako prvej identity na vygenerovanie prvého IBE verejného kľúča, zašifrovanie prvého evidenčného údaja s prvým kľúčom náhodnej relácie, zašifrovanie prvého kľúča náhodnej relácie s prvým IBE verejným kľúčon 1 a vymazanie prvého evidenčného údaja a prvého kľúča náhodnej relácie naprvej bráne cestného systémuzachytenie prinajmenšom identifikátora vozidla a druhej časovej značky na druhej bráne cestného systému ako druhého evidenčného údaja použitím minimálne druhého identifikátora a druhej časovej značky ako druhej identity na vygenerovanie druhého IBE verejného kľúča, zašifrovanie druhého evidenčného údaja s druhým kľúčom náhodnej relácie,zašifrovanie druhého kľúča náhodnej relácie s druhým IBE verejným. kľúčom a vymazanie druhého evidenčného údaja a druhého kľúča náhodnej relácie na druhej bráne cestnéhovypočítanie pomeru prvého a druhého verejného kľúča, modulo spoločnej modulo bázy a vyhľadanie pomeru v tabuľke pomerov dopredu vypočítaných pre súbor časových rozdielov medzi uvedenou prvou a druhou časovou značkou, uvedený súborpredstavuje porušenie rýchlosti a keď je vyhľadanie úspešnévyhľadanie a načítanie minimálne jedného IBE súkromného kľúča pre minimálne jeden z uvedených IBE verejných kľúčov z centra na generovanie kľúčov, rozšifrovanie minimálne jedného z uvedených zašifrovaných kľúčov relácie s uvedeným súkromným kľúčom a rozšifrovanie minimálne jedného z uvedených zašifrovaných evidenčnýchúdajov s uvedeným rozšifrovaným kľúčom relácie.0008 Integrovanim časových značiek prejazdov vozidla na prvou a druhom stanovišti cestného systému do prvej a druhej identity IBE šifrovacieho programu je čas cesty vozidla kompletne skrytý v prípadoch, kedy neexistuje žiadne porušenie rýchlosti, poskytujúc tak vyššiu mieru súkromia. Čas cesty je získaný iba pre vozidlá, ktoré porušili rýchlostný limit a nie0009 Porovnanie prvého a druhého IBE verejného kľúča vykonáva kontrolu zhody kombinovaného identifikátora vozidla(napríklad Štátna poznávacia značka) a kontrolu porušenia rýchlostného limitu (rozdiel časových značiek) v jednon 1 kroku. Toto je významné zlepšenie oproti predchádzajúcemu spôsobu dvojstupňových kontrol, ktoré najskôr overujú zhodu identifikátorov vozidla a pri zhode porovnávajú časové značky. 0010 Súčasne, s použitím kombinovaných identít identifikátora vozidla a časových značiek v systéme šifrovania založenom na identite (IBE) sú identity úplne zapečatené na stanovištiach cestného systému a pomocou na ňom založených verejných kľúčov, tiež aj podkladové evidenčné údaje. Toto výrazne zlepšuje bezpečnosť proti útokom narušiteľov na úrovni stanovišť cestného systému. Centrálne stredisko na generovanie kľúčov systému IBE môže byť lepšie chránené šifrovacími,technickými a organizačnými opatreniami než jednotlivé stanovištia cestného systému, čo zlepšuje bezpečnosť systému. Každé cestné stanovište môže bezpečne zašifrovať identity a evidenčné údaje iba operátor s prístupom do centra na generovanie kľúčov môže rozšifrovať dáta v prípade skutočne overeného porušenia rýchlosti.0011 Spôsob podľa vynálezu má tiež nasledujúce výhody1) akékoľvek dáta zhromaždené cestným systémom sú použiteľné iba v cestnom systéme na určenie toho, či nastalo alebo nenastalo porušenie rýchlostného limitu neexistuje žiadna významovo zmysluplná iná alebo ďalšia možnosť spracovania azašifrovania týchto dát v cestnom systéme2) evidenčné údaje súvisiace s identitou vodiča nie sú nikdy uložené do pamäte permanentne a môžu byť vymazané okamžite a bez akýchkoľvek stôp, ak nebolo odhalené žiadne porušenierýchlostného limitu. Uloženie do pamäte za týmto bodom

MPK / Značky

MPK: H04L 29/06, H04L 9/30, H04L 9/08, G08G 1/054

Značky: detekcie, vozidla, spôsob, rychlostí, porušenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e18074-sposob-detekcie-porusenia-rychlosti-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie porušenia rýchlosti vozidla</a>

Podobne patenty