Profil a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 15583

Dátum: 24.05.2006

Autor: Seibt Christian

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu výroby extrudovaného, alebo pretlačovaného dutého proñlu pre okno alebo dvere podľa nároku 1, ako aj extrúzií, alebo pretlačovaním vyrobených profilov dutej komory podľa nárokov 11 a 12.0002 Na uzatváranie okien a dverí je nutné buď medzi krídla okien u viackrídlových okien, alebo medzi slepý rám a rám krídla okna alebo dverí umiestniť kovanie. Takéto kovania sa obvykle dodatočne naskrutkujú na proñlové prvky po zhotovení okna, prípadne dverí, respektíve slepého rámu. Tým vyčnievajú tieto kovania cez široké oblasti do priestoru drážky medzi slepým rámom a rámom okna. Tým sa ovplyvní nielen vzhľad otvoreného okna,respektíve dverí - obvykle sú tieto kovania zo zliatiny medi ako napríklad mosadze, takže napríklad u bielych okien zreteľne vystupujú - ale je s tým tiež spojené zvýšené nebezpečenstvo vlámania, keďže uzatváracie čapy, ktoré sú napríklad vzábere vzápadkových plechoch, sa môžu ľahko vypáčiť. Okrem toho je priamo pri vlámaní slabým miestom u týchto montáži kovania, že tieto sú sprofilom zoskrutkované, takže prenos sily pri násilnom otvorení-okna,respektíve dverí, nastáva na profil rámu len bodovo a následkom toho je zvýšené nebezpečenstvo vylomenia.0003 Na zabránenie týmto problémom je z DE 103 10 958 A 1 známy profil rámu pre okná a/alebo dvere, hlavne profil slepého rámu, z plastickej hmoty,sviac komorami a soblasťou ostenia pri vzduchovej medzere, orientovanou k oblasti vzduchovej medzery, v ktorej sa do prvej komory vkladá armovací prostriedok. Oblasť ostenia pri vzduchovej medzere má záchytný kanál nazachytenie uzatváracích prostriedkov s otvorenou medzerou orientovanou koblasti vzduchovej medzery, prebiehajúcej vpozdĺžnom smere záchytného kanálu, pričom pomer výšky záchytného kanálu k šírke záchytného kanálu leží medzi 12 a 21. Samotné uzatváracie prostriedky sú spod nimi Iežiacim armovacím prostriedkom zoskrutkované, prípadne sú tixované cez rameno záchytného kanálu vo forme spojenia zapadnutím.0004 Úlohou predloženého vynálezu je takýto profil zlepšiť s ohľadom na0005 Táto úloha vynálezu sa nezávisle vyrieši pomocou spôsobu podľavynálezu podľa nároku 1 a pomocou profilu podľa nároku 11 alebo nároku 12.0006 Výhodou pritom je, že pri spôsobe sa uzatvárací prvok uzatvorí do profilu už počas tvarovacieho procesu, takže sa môže vytvoriť veľkoplošné spojenie medzi uzatváracím prvkom a telesom profilu tvarovým spojom. Tým odpadne nákladná dodatočná montáž, čím sa môžu zreteľne skrátiť priebežná doba od profilu až k hotovému slepému rámu, respektíve rámu okna, prípadne dverí, a tým sa tiež na tento účel znížia výrobné náklady. Okrem toho sa tým dokonca docieli lepšie uchytenie uzatváracieho prvku vtelese profilu. Je ale možné samotný profil vytvorit tak, že uzatvárací prvok sa môže vložiť dodatočne, takže sa teda v prípade potreby môžu použiť najrôznejšie uzatváracie prvky, pričom najrôznejšími sa rozumie tiež vo vzťahu k rôznym výrobcom. Na základe natočenia krycieho prvku, hlavne krycej steny komory profilu, je za prvé možná ľahká prístupnost tejto komory z zvonka, takže sa teda zabráni zasúvaniu veľmi dlhých uzatváracích prvkov do tejto komory (pri zasúvaní hlavne existuje problém, že na základe veľkého očakávaného trenia,hlavne keď prierez komory sa volí len nepatrne väčší než prierez uzatváracieho prvku, môžu vznikať na základe veľkých potrebných síl poškodenia na samotnom profile, hlavne jeho povrchu). Na základe otočiteľnosti tohto krycieho prvku je ďalej možné tento po vložení otočiť späť do svojej východiskovej polohy, takže komora teda je v podstate cez veľké oblasti všestranne uzatvorená a tým sa opäť docieli lepší vzhľad hotového profilu a lepšej ochrany uzatváracieho prvku pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, ako nečistotou. Nazáklade otočitelnosti je ale tiež možná dodatočná výmena týchto uzatváracích prvkov, napríklad pre Údržbárske práce alebo po zlomení uzatváracieho prvku bez toho, aby sa okno, respektíve slepý rám museli zničiť (takéto rámy sú narezané na úkos a obvykle na rohoch navzájom spojené pomocou zvárania).0007 Ako nástroje na výrobu profilu sa môžu použiť extrúzne dýzy, alebo pretlačovací nástroj, takže tento proñl sa môže vyrábať vširokom rozsahu kontinuálne.0008 Oproti tomu je možné ako nástroj použiť formu na vstrekovacie liatie s výhodou, že proñly sa môžu vyrobiť s komplexnejšimi prierezmi, respektive,keď automatický, kontinuálny prísun uzatváracieho prostriedku môže nastať na základe jeho geometrie len s veľkými nákladmi, prípadne vôbec nemôže nastať. Tento postup je vhodný hlavne tiež na zákazkovú výrobu.0009 Aspoň jeden uzatvárací pNok sa môže podľa variantu uskutočnenia spôsobu v odstupe od ostenia nástroja do neho vložiť, respektíve zaviesť, takže tento je približne celkom obklopený materiálom profilu na aspoň troch stenách,to znamená na stene dna a aspoň dvoch na nej nadväzujúcich bočných stenách, a tým sa môže ďalej zlepšit uchytenie aspoň jedného uzatváracieho0010 Pre zvýšenie adhézie sa môže povrch aspoň jedného uzatváracieho prvku vybaviť aspoň čiastočne v oblastiach, ktoré susedia s ostením, adhéznym prostriedkom. Výhodou pritom je, keď tento adhézny prostriedok pozostáva z polymerizovateľného materiálu, pričom polymerizácia nastane prednostne počas tvarovania proñlu, takže pripadne okrem adhéznych väzbových síl sa vytvoria tiež kovalentné väzby k materiálu profilu.0011 Pre zvýšenie adhézie, respektíve zlepšenie uchytenia uzatváracieho prvku v komore je tiež možné, že uzatvárací prvok má aspoň jedno vybranie a/alebo aspoň jeden otvor v ostení uzatváracieho prvku obrátenom k stene dna a/alebo k aspoň jednej z bočných stien, takže tým sa umožní počas tvarovania zatečenie tuhého materiálu pre profil.0012 Aspoň jedna komora sa môže vyrobiť skrycím prvkom, hlavneskrycou stenou, pričom po tvarovani na tento krycí prvok sa aspoň dooddelených oblastí, v ktorých je v zábere uzatvárací prostriedok, ako napríklad uzatvárací čap kovania krídla okna, umiestni priehlbeň.0013 Pritom je výhodou, keď táto priehlbeñ je vytvorená ako otvor, keďže tým sa umožní hlbší záber uzatváracieho čapu a tým bezpečnejšie uchytenie v uzatváracom prvku.0014 Komora, v ktorej sa zachytáva aspoň jeden uzatvárací prvok, sa môže vyrobiť suž uvedeným otočne umiestneným krycím prvkom, hlavne skrycou stenou, takže nielen už počas výrobného postupu umiestnený uzatvárací prvok je zvonku lepšie prístupný, ale okrem toho za určitýchokolností je ešte možné dodatočne vstavať prídavné uzatváracie prvky.0015 Pritom je výhodou, ked v prechodovej oblasti medzi krycím prvkom a ďalším ostením profilu je vytvorená priehlbeň v podobe žliabku. prípadne drážky, prebiehajúca v pozdĺžnom smere profilu, hlavne typu filmového závesu,takže sa nemusia vykonať žiadne prídavné opatrenia na otočenie a tento je pevne spojený so zvyšujúcou časťou profilu.0016 Ďalej môže byť krycí prvok vyrobený s aspoň jednou bočnou stenou,ktorá prekrýva, respektíve nahrádza aspoň časť bočnej steny komory, takže teda komora je ešte lepšie prístupná na základe otočenia krycieho prvku,respektíve sa tým prípadne vpohľadovej oblasti profilu ležiaci styk medzi krycím prvkom a aspoň jednou bočnou stenou umiestni tak, že tento nie je z vonku zrejmý.0017 Podla jedného variantu profilu sa stanoví, že aspoň jeden uzatvárací prvok sa rozkladá aspoň približne cez celú dĺžku telesa proñlu, čím sa môže docieliť nielen vystuženie profilu, napríklad ked tento je uskutočnený z plastickej hmoty, hlavne ako dutý profil, ale je tým tiež možné umiestniť uzatváracie prostriedky uvedené do záberu s uzatváracím prvkom na profile krídla korešpondujúcim s profilom na ľubovoľnom mieste.0018 Vprotiklade ktomu je ale tiež možné, že aspoň jeden uzatvárací prvok je umiestnený v oddelených oblastiach na profile, v ktorých je vytvorený záber uzatváracieho prostriedku, ako napríklad uzatváracieho čapu krídla okna, EP 1 726 764 3481511

MPK / Značky

MPK: E06B 3/20

Značky: výroby, spôsob, profil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e15583-profil-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Profil a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty