Zmesi oligosacharidov odvodené od heparínu, ich príprava a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Číslo patentu: E 11812

Dátum: 08.10.2003

Autori: Biberovic Vesna, Viskov Christian, Mourier Pierre, Grondard Luc

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka zmesí oligosacharidov odvodených od heparínu, ich spôsobu prípravy a farmaceutických kompozícii, ktoré ich obsahujú.Heparín je zmesou sulfatovaných mukopolysacharidov živočíšneho pôvodu, ktorý sa používa najmä pre svoje antikoagulačné a antitrombotické vlastností.Heparín má viac-menej nevýhody, ktoré limitujú podmienky jeho použitia. Najmä jeho značná antikoagulačná aktivita (anti IIa) môže spôsobiť krvácanie.Navrhli sa heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, získané bázickou depolymerizáciou esterov heparínu (EP 40 l 44) avšak tieto produkty ešte vykazujú značnú anti-Ila aktivitu.Heparíny s veľmi nízkou molekulovou hmotnosťou boli tiež opísané V US 6384021. Viac-menej hodnoty anti-Xa aktivity získané v opísaných príkladoch neprekračujú 120 UI a získaný pomer anti-Xa/anti-Ila sa pohybuje v rozmedzí 15 a 50.Vo WO-0208295 sú heparíny s veľmi nízkou molekulovou hmotnosťou pripravené spôsobom odlišným od spôsobu v US 638402 l a vykazujú aktivitu pohybujúcu sa v rozmedzí 100 a 150 UI s pomerom anti-Xa/anti-IIa tiež veľmi zvýšeným pre určité príklady aplikácie.Európska patentová prihlaška EP-A-027089 uvádza frakcie oligosacharidov, ktoré majú anti-Xa aktivitu, ktorá je vyššia ako aktivita frakciovaného heparínu.Preto stále existuje nutnosť v tejto triede liečiv zlepšiť aktivitu anti-Xa, hlavne získat aktivity vyššie ako 150 JI/mg, rovnako ako i pomer anti-Xa/anti-IIa, a tým vyvinúť nové generácie heparínových derivátov.Jedným z predmetov tohto vynálezu je teda zlepšiť aktivitu anti-Xa a pomer antiXa/anti-IIa tak, že sa modifikujú postupy opísanć vdoterajšom stave techniky, hlavne sa kontrolujú percentá vody počas depolymerizačnej fázy. Takto získané heparíny teda vykazujú vynikajúcu antitrombotickú aktivitu a majú podobnú aXa aktivitu ako heparín, avšak pri súčasnom znížení rizík krvácania s veľmi nízkou aktivitou aIIa. Produkty podľa tohto vynálezu tiež vykazujú vyššie polčasy rozpadu ako je polčas rozpadu heparínu.Predmetom tohto vynálezu sú teda nové zmesi oligosacharidov odvodené od heparínu,ktoré majú selektívnejšiu aktivitu voči aktivovanému faktom X (faktoru Xa) a aktivovanému faktoru II (faktom IIa) ako heparin.Rozumie sa, že zmesi polysacharidov, ktoré majú priememé molekulové hmotnosti1500 až 3000 Da môžu byt označené ako oligosacharídy.Predmetom tohto vynálezu sú zmesi sulfátovaných oligosacharidov, ktoré majú všeobecnú štruktúru základných polysacharidov heparínu a vykazujú nasledujúce- majú priememú molekulovú hmotnosť od 2000 do 3000 daltonov, anti-Xa aktivitu 150 UI/mg a 200 UI/mg, anti-Ila aktivitu nižšiu ako 10 UI/mg a pomer anti-Xa aktivita/anti-Ila aktivita vyšší ako 30,- základné oligosacharidy zmesí zahŕňajú 2 až 26 sacharidových motívov, majú motív 4,5-nenasýtenej kyseliny urón-2-O-sulfátovej na jednom z koncov, zahŕňajú hexasacharidovú frakciu predstavujúcu 15 až 25 zmesi oligosacharidov a zahŕňajú 8.ô . c 330 025.50 OSÍO N. o o m o o Na o o o O 0 o o o o O O n 0 H om u o o. ou n o- H OH h. o .NH 0, ołsĺuu gŕsp çoŕsnn go 3. o 9 O Na O nu Mia n IObsah hexasachariduAIIa-IIs-Is v zmesi oligosacharidov opísaných v tomto vynáleze je sekvencíou silne añnnou k ATIII a vyznačujúcou sa aXa aktivitou vyššou ako 740 U/mg.Zmes oligosacharidov opísaná v tomto vynáleze je vo forme soli alkalíckého kovu alebo kovu alkalických zemín.Ako soli alkalíckého kovu alebo kovu alkalických zemín sú výhodné sodné, draselné,vápenaté a horečnaté soli.Príememá molekulová hmotnosť je stanovená vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s použitím dvoch kolón v rade, napríklad predávaných pod obchodnou značkou TSK G 3000 XL a TSK G 2000 XL. Detekcia sa uskutočňuje pomocou refraktometrie. Použitým elučným činidlom je dusičnan lítny a prietok je 0,6 ml/min. Systém sa kalibruje pomocou štandardov pripravených rozdelením enoxaparínu (AVENTIS) chromatograñou na géle agaróza-polyakrylamid (IBF). Táto príprava sa uskutočňuje podľa techniky opísanej Barrowcliffe et al, Thromb. Res., 12, 27-36 (1977-78) alebo D.A.Lane et al, Thromb. Res.,12, 257-271 (1977-78). Výsledky sa vypočítajú pomocou programového vybavenia GPC 6Anti-Xa aktivita sa meria pomocou amydolytickej metódy s chromogénnym substrátom opísaným Teien et al, Thromb. Res., 10, 399-410 (1977), s prvou medzinárodnou štandardnou vzorkou nízkomolekulového heparinu ako štandardom.Anti-1 Ia aktivita sa meria spôsobom opísaným Anderson L.0. et al, Thromb. Res., 15,531-541 (1979), s prvou medzinárodnou štandardnou vzorkou nízkomolekulového heparínu ako štandardom.Hexasacharidová frakcia predstavuje 15 až 25 oligosacharidovej zmesi.Zmesí podľa tohto vynálezu zahŕňajú 8 až 15 hexasacharidu AIIa-IIs-Is v hexasacharidovej frakcii zmesi oligosacharidov.Percentá hexasacharidovej frakcie môžu byť stanovené analyticky prostredníctvom vysokoúčinnej kvapalinovej chromatograñe na kolónach TSK G 3000 XL aTSK G 2000 XL alebo preparatívnou separáciou hexasacharidovej frakcie. Zmes je v tomto prípade chromatograñcky rozdelená na kolónach naplnených gélom typu polyakrylamid-agaróza,ktorý sa predáva pod obchodnou značkou Ultrogel ACA 202 R (Biosepra). Zmes sa eluuje roztokom hydrogenuhlíčitanu sodnćho. Roztokom hydrogenuhlíčitanu sodného je výhodne roztok 0,1 moVl až 1 mol/l. Detekcia sa uskutočňuje pomocou UV spektrometríe (254 nm). Po rozdelení sa hexasacharidová frakcia v roztoku hydrogenuhlíčitanu sodného neutralizuje ľadovou kyselinou octovou. Roztok sa potom skoncentruje za zníženého tlaku takým spôsobom, aby sa získala koncentrácia v acetáte sodnom vyššia ako 30 hmotnostných. Hexasacharidová frakcía sa vyzráža (precipituje) prídavkom 3 až 5 objemov metanolu. Hexasacharidová frakcia sa zhromaždí filtráciou cez sklenenú ñitu č. 3. Získaná hexasacharidová zmes môže byt analyzovaná pomocou HPLC (vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie), aby sa stanovil obsah hexasacharidu AIIa-Ilg-Is. Hexasaccharid AIIa-Ils-ls môže byť izolovaný preparatívnou HPLC chromatograñou alebo añnítnou chromatograñou na kolóne so sefarózou s naviazaným antitrombínom III podľa spôsobov používaných priememým odbomíkom v odbore (M. Hook, I. Bjork, J. Hopwood a U. Lindahl, F.E B.S letters, vol 656(1) (1976.Výhodne majú zmesi podľa tohto vynálezu antí-IIa aktivitu nižšiu ako 5 UI/mg a hlavne od 0,5 do 3,5 UI/mg. Nižšie opísané príklady aplikácií uvádzajú hodnoty pohybujúce sa medzi 1,1 a 1,6 UI/mg, ked sa použijú výhodné charakteristiky postupu.Výhodne, zmesi vykazujú pomer anti-Xa aktivita/anti-Ila aktivita vyšší ako 50 a hlavne vyšší ako 100.Výhodne majú zmesi podľa tohto vynálezu priememú molekulovú hmotnost pohybujúcu sa v rozmedzí 2400 a 2650 Da.Predmetom tohto vynálezu sú teda hlavne také zmesi, ktoré boli skôr definované a vykazujú anti-Xa aktivitu 150 UI/mg a 200 UI/mg, anti-IIa aktivita pohybujúca sa medzi 0,5 a 3,5 UI/mg a priememou molekulovou hmotnosťou pohybujúcou sa medzi 2400 a 2650 Da.Olígosacharidové zmesi podľa tohto vynálezu môžu byť pripravené depolymerizáciou kvartémej amóníovej soli benzylesteru heparínu v organickom prostredí, pomocou silnej organickej bázy s pKa vyššou ako 20 (vlastnosti výhodne patriace do rodiny fosfazénov definovaných napríklad podľa R. Schwesinger et al, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 26, 11671169 (1987), R. Schwesinger et al, Angew. Chem. 105, 1420 (1993, premenou depolymerizovanej kvartérnej amóníovej soli benzylesteru heparínu na sodnú soľ, zmydelnením zvyšných esterov a prípadnou puriñkáciou. Postup podľa tohto vynálezu preberá hlavná fáza postupu, ako je opísaný vo W 0 0208295 a zároveň k nemu pridáva významnú charakteristiku, ktorá umožňuje získať zmesi oligosacharidov podľa tohto vynálezu s fyzíkálno-chemíckými vlastnosťami a aktivitami, ktoré sú opísané vyššie.Na získanie špecifických zmesí oligosacharídov podľa tohto vynálezu je totiž potrebnékontrolovať selektivitu bázy veľmi precíznou kontrolou obsahu vody v zmesí počasPostup podľa tohto vynálezu sa totiž vyznačuje kontrolou značnej selektivity báz v priebehu depolymerizácie. Umožňuje depolymerizovat heparín a zároveň maximálne zachovat sekvencie afmné k lATIII, ako napríklad hexasacharíd AIIa-Ilg-Is opísaný v tomto vynáleze. Táto kritická fáza postupu umožňuje získať zmesi oligosacharidov podľa tohto vynálezu.Táto charakteristika postupu sa prejavuje nečakanými aktivitami aXa, vzhľadom na priememe molekulové hmotnosti zmesi oligosacharidov (150 UI/mg aXa 200 UI/mg pre priememú molekulovú hmotnosť pohybujúcu sa v rozmedzí 2000 Da a 3000 Da). Táto selektivita je daná veľmi špeciñckými fyzikálno-chemickými vlastnosťami fosfazenových báz, ktoré majú pKa vyššie ako 20, veľmi silným stérickým bránením a slabou nukleoñlitou.Tento účinok sa plno rozvinie, ked je reakčné prostredie bezvodné. Naopak, ked sa obsah vody v reakčnom prostredí zvyšuje, je pozorovateľné drastické zníženie selektivity depolymerizácie. Zachovaníe sekvencií añnných k lATIII klesá a následkom je významný pokles aXa aktivity. V prítomnosti malého množstva vody sa fosfazénová báza protónuje a reaktívnou formou sa stáva kvartémy amóniový hydroxid. V tomto prípade sa stratiavlastnosti silného sterického bránenia a slabej nukleofility a dôjde k výraznému ovplyvneniu

MPK / Značky

MPK: C08B 37/10, A61K 31/727

Značky: odvodené, zmesí, heparinu, farmaceutické, príprava, oligosacharidov, obsahujú, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e11812-zmesi-oligosacharidov-odvodene-od-heparinu-ich-priprava-a-farmaceuticke-kompozicie-ktore-ich-obsahuju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmesi oligosacharidov odvodené od heparínu, ich príprava a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú</a>

Podobne patenty