Mikrokapsule s predĺženým časom účinku

Číslo patentu: E 10885

Dátum: 22.12.2006

Autori: Chavant Michael, Shirley Ian, Waller Anne, Mulqueen Patric

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento patent sa týka nového typu mikrokapsúl, ktoré obsahujú biologicky aktívne zlúčeniny, a spôsobov prípravy a použitia týchto mikrokapsúl. Predovšetkým sa týka produktu obsahujúceho mikrokapsuly, ktoré sa skladajú z(b) jadra, ktoré obsahuje agrochemickú látku s bodom topenia vyšším ako 25 °C, pričom táto agrochemická látka je dispergovaná ako pevná látka v hydrofóbnom materiáli, ktorého bodtopenia je väčší alebo sa rovná 25 °C, ale nevykazuje teplotu skelného prechodu.Technológia mikrokapsúl existuje už veľa rokov. Mikrokapsuly majú mnohostranné použitie,nakoľko môžu obsahovať farbivá, atramenty, chemické činidlá, lieky, ochucovadlá a predovšetkým agrochemické látky, ako sú fungicídy, baktericídne látky, insekticídy, herbi cídy a im podobné.Mikroenkapsulované formulácie agrochemických látok majú mnohostranné použitie, ako pri ochrane zberu, tak pri predaji vysoko kvalitných plodín, a spôsob ich aplikácie môže byt rôznorodý, napríklad formou sprejov, ktoré sa aplikujú na listy, aplikácie do pôdy alebo ošetrenia semien. Takéto forrnulácie umožnia dostatočne ovplyvniť rýchlosť uvoľňovania agrochemických látok V požadovanom časovom období a sú využiteľné pri ošetrovaní buriny a ako ochrana pred plesňami a hmyzom, napríklad vo forme termicídov, reziduálnych sprejov, prípravkov na ošetrenie trávnika a prípravkov na ošetrenie semien (okrem iného).V komerčnom použití sú agrochemické produkty ovplyvňované celým radom faktorov vonkajšieho prostredia, ktoré vedú k zníženiu účinnosti prípravkov, ako je napríklad odplavovanie vodou a vylúhovanie z pôdy (čo môže viesť ku kontaminácii podzemných vôd),odolnosť proti vyplaveniu dažďom a vyplavovanie zo semien vodorozpustné aktívnezlúčeniny sú zvlášť náchylné na podobné straty.Mikrokapsuly tohto vynálezu sú užitočné na regulovanie rýchlosti uvoľňovania pevnej, vo vode rozpustnej, biologicky aktívnej zlúčeniny, pričom táto biologicky aktívna zlúčenina je pesticídom agrochemická látka, a sú užitočné predovšetkým na regulovanie uvoľňovania do akéhokoľvek média, kde je prítomná voda, napríklad pri uvoľňovaní zlúčenín s pesticídnymúčinkom do pôdy. Tieto mikrokapsuly sú dokonca ešte výhodnejšie pri regulácii uvoľňovaniavo vode rozpustných zlúčenín s pesticídnym účinkom do pôdy s vysokým obsahom vody po vytrvalých dažďoch alebo po intenzívnom zavlažovaní. Ďalšou výhodou je, že tieto produkty rovnako znižujú množstvo vo vode rozpustných produktov, ktoré sa odplavujú do hlbšíchvrstiev pôdy pri výdatných dažďoch alebo pri zavlažovaní.Medzi takéto spôsoby použitia patrí napríklad použitie týchto produktov pri ochrane zberu použitím insekticídov pri zbere zeleniny s cieľom predĺžiť čas účinku produktu v pôde použitie týchto produktov s cieľom dosiahnuť dlhodobé uvoľňovanie V špecifických trhových odvetviach, ako je ochrana pred termitmi, použitie týchto výrobkov s cieľom predĺžiť čas pôsobenia na trávnik, keď sú obsiahnuté v granulách spoločne s hnojivami alebo sa vhodným spôsobom aplikujú priamo na trávnik, ktorý je následne vystavený výdatnému zavlažovaniu(ako je to často na golfových ihriskách) použitie týchto výrobkov pri ochrane semien s tým,že sa aplikujú pred sejbou a kombinujú s vhodnými inertnými látkami s cieľom dostatočného obalenia semien a použitie týchto výrobkov na poskytnutie dlhodobých zvyškových ložísk vprípadoch, kde sú tieto ložiská požadované.Všeobecne je známych niekoľko technológií, ktoré sú užitočné pri výrobe mikrokapsúl(opísané napríklad v kapitole 4 Controlled Delivery of Crop Protection Agents, publik. Taylor a Francis, Londýn 1990) Jednou takouto technológiou, ktorá je zvlášť vhodná na enkapsuláciu agrochemických látok, je medzifázová polymerizácia, pri ktorej sú steny mikrokapsúl všeobecne tvorené polymérnym materiálom vzniknutým pri polymerizačnej reakcii, ktorá sa výhodne uskutočňuje na rozhraní medzi dvomi fázami, väčšinou na rozhrani vodnej fázy a organickej fázy nemíešateľnej s vodou. Preto môžu vznikať emulzie voda voleji alebo ešte častej šie emulzie olej vo vode.Mikrokapsuly, ktoré obsahujú V organickej fáze suspenziu pevných, biologicky aktívnych zlúčenín v organických rozpúšťadlách alebo tekuté, biologicky aktívne zlúčeniny, sú známe(opísané napríklad v patentových dokumentoch WO 95/13698, EP 0730406, US 5993842 a US 6015571, ktorých obsah podrobne uvádzame v odkazoch).Spôsoby mikroenkapsulácie vo vode rozpustných, biologicky aktívnych zlúčenín sú taktiež známe, avšak v týchto prípadoch sa biologicky aktívna zlúčenina pred enkapsuláciu obvyklerozpustí vo vode alebo v rozpúšťadle miešateľnom s vodou.Teraz sa zistilo, že je možné enkapsulovať pevné agrochemické zlúčeniny, ktoré sú dispergované vo fáze v podstate nemiešateľnej s vodu, v ktorej je agrochemická látka dispergovaná v hydrofóbnom materiáli, ktorého bod topenia je vyšší alebo rovný 25 °C, alektorý nevykazuje teplotu skelného prechodu.V našom spoločne prejednávanom patente W 02007072052 (ktorý si nárokuje priority z rovnakej patentovej prihlášky ako je táto prihláška) je jedným konkrétnym spôsobom dosiahnutia podobného účinku, pri ktorom sa získa agrochemická látka dispergovaná v štruktúre obmedzujúcej difúziu, vytvorenie aspoň čiastočne pevnej matrice, v ktorej sa agroehemická látka udrží účinnejšia. V tomto konkrétnom prípade sa vytvorí (nespojitá) matrica pomocou medzifázovej polymerízácie emulzie olej vo vode, v ktorej sa pevný, vo vode rozpustný, biologicky aktívny materiál disperguje v oleji. V tomto uskutočnenom vynáleze bolo prekvapivo uvedené, že medzífázová polymerizácia vedie k vzniku polymémej(nespojitej) matrice, ktorá je rozložená vo vnútri mikrokapsúl bez toho, aby bola obmedzenálen na rozhraní, ako je všeobecne známe z doterajšieho stavu techniky.Existuje niekoľko problémov, ktoré je potrebne vyriešiť, aby mohlo dôjsť k úspešnej enkapsulácii suspenzie pevných častíc do mikrokapsúl vzniknutých medzifázovoupolymerizáciou emulzie olej vo vode.Po prvé, sa musí vytvorit stabilná suspenzia pevnej látky v kvapaline v podstate nemiešateľnej s vodou. Ak sa použijú dispergačné činidlá alebo surfaktanty, nesmú tieto interferovať so žiadnym ďalším dispergačným procesom, ktorý sa používa pri výrobePo dmhé, suspenzia sa musí dispergovat vo vode s cieľom vytvorit stabilné, dobre dispergované kvapky. Pre biologicky aktívne látky, je výhodné získat veľmi malé kvapky tekutiny dispergovanej vo vode preto, aby sa získal čo najväčší povrch vzniknutých mikrokapsúl. Aby došlo k vzniku veľmi malých kvapiek, sú potrebné veľké strižne sily, ktoré povedú k rozpadu kvapiek a/alebo uvoľneniu pevnej látky zo suspenzie. Aby sa získala dobrá disperzia astabilné kvapky, je obvykle nutné použiť surfaktanty (povrchovo-aktívne činidlá).Po tretie, prítomnosť jedného alebo viacerých surfaktantov môže viesť k väčšej nestabilite systému dispergovaných kvapiek a môže sa objavit fenomén fázovej inverzie, t.j. voda tvorímalé kvapôčky vo vnútri kvapaliny emulzia voda v oleji.Po štvrté, pevná látka rozptýlená v tekutine nemiešateľnej s vodou má sklon migrovať dovodnej fázy, a to predovšetkým vtedy, keď sa použijú ernulgačné surfaktanty.Prekonanie posledných troch z týchto problémov pomocou enkapsulácie vo vode rozpustných biologicky aktívnych zlúčenín je veľmi zložité a zistilo sa, že sú potrebne modifikácie postupov opísaných v patentových dokumentoch W 0 95/ 13698, EP 0730406, US 5993842,US 6015571, US 2003/0119675 a JP 2000247821 týkajúcich sa enkapsulácie suspenzií voTeraz sa zistilo, že je možné vytvoriť mikrokapsuly, ktoré obsahujú pevnú, vo vode rozpustnú, biologicky aktívnu zlúčeninu dispergovanú v (nespojitej) matrici, ktorá je aspoň čiastočne pevná a ktorá je rozložená vo vnútri mikrokapsúl. Navyše sa zistilo, že rýchlosť uvoľňovania biologicky aktívnej zlúčeniny môže kolísať vo veľmi širokom rozmedzí prekvapivo dochádza k veľmi pomalej rýchlosti uvoľňovania do vodného prostredia, hoci ide o zlúčeninu vo vode rozpustnú. Táto skutočnosť prináša užitočnú výhodu produktomJedným z výhodných spôsobov prípravy uvedených mikrokapsúl je medzifázová polymerizácia pomocou emulzie olej vo vode ktorá prekvapivo vedie k vzniku polymémej(nespojitej) matrice, ktorá je rozložená rovnomeme vo vnútri mikrokapsúl bez toho, aby bolaobmedzená len na rozhraní, ako je bežne uvádzané v doterajšom stave techniky. Mikrokapsuly sa môžu vyrábať nasledujúcim spôsobomKrok l - výroba pevnej, vo vode rozpustnej, biologicky aktívnej zlúčeniny s požadovanou veľkosťou častíc, výhodne pomocou procesu mletia. Výhodný stredný objemový priemer(VMD) veľkosti pevných častíc je 0,01 až 50 m výhodnejšia spodná hranica je 0,5 m a ešte výhodnejšou je spodná hranica 1,0 m výhodnejšia horná hranica je 10 m a eštevýhodnejšou je homá hranica 5 m.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/28, A01P 7/04, A01N 51/00, A01N 25/04

Značky: časom, predĺženým, účinků, mikrokapsule

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/39-e10885-mikrokapsule-s-predlzenym-casom-ucinku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mikrokapsule s predĺženým časom účinku</a>

Podobne patenty