Azolopyridín-2-ónové deriváty ako inhibítory lipáz a fosfolipáz

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka azolopyridin-2-ónových derivátov všeobecného vzorca I, ich farmaceuticky použiteľných solí a ich použitia ako liečiv.0002 Štruktúme podobné zlúčeniny sú známe zo spisu EP 1275653. Používajú sa však ako fungicídy.0003 Zlúčeniny s inhibičným účinkom na hormónsenzitívnu lipázu sú pri súčasnom stave techniky opísane napríklad vspisoch WO 2004/035550, W 0 2005/073199 alebo W 0 03/051842.0004 Zlúčeniny s inhibičným účinkom na endoteliálnu lipázu sú pri súčasnom stave techniky opísané napríklad v spisoch W 0 2004/094394, WO 2004/094393.0005 Úlohou predloženého vynálezu je príprava zlúčenín, ktoré pôsobia inhibične na hormónsenzitívnu lipázu alebo na endoteliálnu lipázu.0006 Predmetom vynálezu sú azolopyridin-2-ónové deriváty všeobecného vzorca I 1 Y 2 5 Xo i 4 . ě / NX je rovnaké alebo rôzne, a predstavuje C(-R)- alebo N-, pričom najmenej jedna a najviac dve skupiny C(-R-)- sú nahradené N Y je -O- alebo -S R je rovnaké alebo rôzne, a je vodík, halogćn, (C-C(,)-alky 1, (C.-C 3)-alkyloxy-(C.-C 3)-alkylén, hydroxy, (C.-C 6)-alkylsulfanyl, amino, (CI-CQ-alkylamino, di-(Cg-Cizř alkylamino, (Cl-CQ-alkylkarbonyl, COOR 3, trifluórmetyl, (Cl-Cg-alkylsulfonyl,(CpCgJ-alkylsulfinyl, aminosulfonyl, pentafluórsulfanyl, (Ca-C 1 o)-aryl, (C 5-C 12)heteroaryl, CO-NR 6 R 7, O-CO-NR 6 R 7, O-CO-(C.-Ca-alkylén-CO-O-(C 1-C 5)-alkyl,O-CO-(Ci-CQ-alkylén-CO-OH, O-CO-(C 1.Cç,)-alkylén-C 0-NR 6 R 7 alebo nesubstituovaný alebo jedenkrát alebo viackrát fluórom substituovaný (Cl-Caalkyloxy(C 1-C 4)-alkylén-(C 3-Cg-cykloalkyl, (Cg-Cln-bicyklus, pričom aryl, heteroaryl,cykloalkyl alebo bicyklus môže byt jedenkrát alebo viackrát substituovaný halo génom, (Cl-CQ-alkylom, (Cl-Cg-alkyloxy, hydroxy, (Cl-CQ-alkylsulfanylom,amino, (Cj-CQ-alkylamino, dl-(Cz-C 12)-alkylamino, mono-(C 1-C 6)-alkylaminokarbonylom, di-(C 2-Cg)-alkylaminokarbonylom, (C 1 -Cg-alkoxykarbonylom,(Cl-CQ-alkylkarbonylom, kyano, trifluónnetylom, triñuórmetyloxy, (Cl-CQ-alkylsulfonylom, aminosulfonylomR 2 je vodík alebo (CrCçQ-alkyl aleboR 1 a R 2 spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoria monocyklický, nasýtený alebo čiastočne nenasýtený 4- až 7-členný cyklický systém alebo bicyklický nasýtený alebo čiastočne nenasýtený 8- až 14-členný cyklický systém, kde jednotlivé členy cyklických systémov môžu byť nahradené jedným až tromi atómami alebo skupinami atómov z množiny -CHR 4-, -CR 4 R 5- -(CR 4)-, -NR 6-, -C(O)-, -O-,-S-, -SO-, -SO 2-, s tou výhradou, že dve jednotky z množiny -O-, -S-, -SO-, -SOgnemôžu spolu susediťR 4, R 5 sú rovnake alebo rôzne, a znamenajú (C.-C 6)-alkyl, halogén, trifluórmetyl, CO 0 R 3,cyklopropyl, cyklopropylénR 6, R 7 sú rovnaké alebo rôzne, a znamenajú vodík, (Cl-CQ-alkyl, (Có-Cm-aryl, (Cs-Ca)-heteroaryl, (Cg-Cm-cykloalkyl, (CI-CQ-alkylén-(Cg-C 1 o)-ary 1, (C 1-C 4)-alkylén-(C 5-Cr 2)~heteroaryl, (C.-C 4)-alkylén-(C 4-C | 2)~cykloalky 1, (Cs-C .Q-bicyklustautomérne formy týchto zlúčenín ako aj ich fyziologicky prijateľné soli.0007 Výhodne sú zlúčeniny vzorca l, kdeRl je (C 5-C 6)-alkyl, (C 1-C 4)-alkylén-(C 6-C 1 o)-aryl, (C 1-C 4)-alkylén-(C 5-C 12)-heteroaryl,(C 1-C 4)-alkylen-(C 3-Cm-cykloalkyl, (Cg-C 4)-bicyklus, pričom aryl, heteroaryl,cykloalkyl alebo bicyklus môže byť jedenkrát alebo viackrát substituovaný halogénom, (Cl-CQ-alkylom, (Cl-CQ-alkyloxy, hydroxy, (Cl-CQ-alkylsulfanylom,amino, (Cl-CQ-alkylamino, di-(Cg-Cizřalkylamino, mono-(Cl-CQ-alkylamínokarbonylom, di-(C 2-Cgyalkylaminokarbonylom, (CI-Cg-alkoxykarbonylom, (C 1 CQ-alkylkarbonylom, kyano, trifluórmetylom, trifluórmetyloxy, (Cl-Cz)alkylsulfonylom, aminosulfonylom.0008 Obzvlášť výhodné sú zlúčeniny vzorca I, kdeX je rovnaké alebo rôzne, a je C(-R)- alebo N-, pričom jedna skupina C(-R-)- je nahradená N Y je -0-, -s R je rovnaké alebo rôzne, a je vodík, halogén, (C.-C 5)-alkyl, hydroxy, trifluórmetyl,mono-(C 1-Ca-alkylamínokarbonyl, di-(Cg-CąQ-alkylaminokarbonyl, COOR 3,(CLCQ-alkylsulfonyl, aminosulfonyl, (C 6 C 0)aľyl, (C 5-C 1 g)-heteroaryl, (C.-C 6)-alkylkarbonyl, CO-NR 6 R 7, O-CO-NR 6 R 7, O-CO-(Cl-CQ-alkylén-CO-O-(C.-C(,)-alkyl, O-CO-(C 1-C 5)-alkylćn-CO-NR 6 R 7 alebo nesubstituovaný alebo jedenkrát alebo viackrát fluórom substituovaný (Cl-CçJ-alkyloxyR 1 je (Cb-Cizřalkyl, (C 1-C 3)-alkylén-(C 6-C.o)-aryl, (Cl-Cg-alkylén-(Cs-Clg-heteroaryl,(C 1-C 3)-alkylén-(C 4-C 12)-Cykloalkyl, (Cg-C 14)-bicyk 1 us, pričom aryl, heteroaryl,cykloalkyl alebo bícyklus môžu byť jedenkrát alebo viackrát substituované halogénom, (Cj-CćJ-alkylom, (Cl-Cý-alkyloxy, hydroxy, amino, (C.-C 5)-a 1 kylamino, triñuónnetylomR 2 je vodík alebo (C.-C 6)-alkyl aleboR 1 a R 2 spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoria monocyklický, nasýtený 5- až 6-členný cyklický systém alebo bicyklický nasýtený alebo čiastočne nenasýtený 9- až lO-členný cyklický systém, kde jednotlivé členy cyklických systémov môžu byť nahradená jedným až tromi atómami alebo skupinami atómov z množiny-CHR 4-, -CR 4 R 5- -(CR 4)-, -NR 6-, -O-, -S-, s tou výhradou, že dve jednotky z množiny -O-, -S- spolu nemôžu susediťR 4, R 5 sú rovnaké alebo rôzne, a znamenajú (CI-CgQ-alkyl, halogén, trifluórmetyl, COOR 3,cyklopropyl, cyklopropylénR 6, R 7 sú rovnake alebo rôzne, a znamenajú vodík, (Cl-CQ-alkyl, -(C 6-C 1 o)~aryl, (Cs-Ca)-heteroaryl, (Cg-CIQ-cykloalkyl, (Cl-CQ-alkylén-(Có-Co)-aryl, (Cg-CQ-alkylén-(C 5-C m-heteroaryl, (C 1-C 4)-alkylén-(C 4-Cm-cykloalkyl, (Cg-Clo-bicyklus.0009 Predovšetkým výhodné sú taktiež zlúčeniny vzorca I, kdeX je rovnaké alebo rôzne, aznamená C(-R)- alebo N-, pričom jedna skupina C(-R-)- je nahradená N Y je -O-, -S je rovnaké alebo rôzne, a znamená vodík, halogén, (Cl-CQ-alkyl, hydroxy, trifluór metyl, mono-(C 1-CgJ-alkylaminokarbonyl, di-(Cz-CgQ-alkylaminokarbonyl, COOR 3,-alkyl, O-CO-(Cl-C 6)-alkylén-CO-NR 6 R 7 alebo nesubstituovaný alebo jedenkrátalebo viackrát fluórom substituovaný (CJ-CQ-alkyloxyRl je (Cg-Cm-alkyl, (C 1-Cg-alkylén-(Có-Cio)-aryl, (C.-Cg-alkylén-(Cs-Cizřheteroaryl,(C 1-C 2)-alkylén-(C 4-Clý-cykloalkyl, (Cg-Cm-bicyklus, pričom aryl, heteroaryl,cykloalkyl alebo bicyklus môže byt jedenkràt alebo viackrát substituovaný halogénom, (Cl-CQ-alkylom, (Cl-Cg-alkyloxy, hydroxy, amino, (Cy-CQ-alkylamino,trifluórmetylomR 1 a R 2 spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoria monocyklický, nasýtený 5- až 6-členný cyklický systém alebo bicyklický nasýtený alebo čiastočne nenasýtený 9- až 10-členný cyklický systém, kde jednotlive členy cyklických systémov môžu byť nahradené jedným až tromi atómami alebo skupinami atómov z množiny-CHR 4-, -CR 4 R 5-, -(CR 4)-, -NR 6-, -O-, -S-, s tou výhradou, že dve jednotky z množiny -O-, -S- spolu nemôžu susediťR 4, R 5 sú rovnaké alebo rôzne, a znamenajú (C 1-C 5)-alkyl, halogén, trífluónnetyl, COOR 3,cyklopropyl, cyklopropylénR 6, R 7 sú rovnaké alebo rôzne, a znamenajú vodík, (Cl-CQ-alkyl, -(C.«,-Cg)-aryl, (C 3-C 12)-cykloalkyl, (C l-CQ-alkylén-(Cg-C 1 o)-aryl.0010 V jednej z ďalších predovšetkým výhodných foriem uskutočnenia zlúčenín vzorca IR 6, R 7 sú rovnaké alebo rôzne, a znamenajú vodík, (Ci-CQ-alkyl alebo (Cg-Cg-cykloalkyl.0011 Výhodnými sú taktiež zlúčeniny vzorca I, kdeX V polohe 5, 6 a 7 sú rovnaké alebo rôzne, a znamenajú C(-R)-, a v polohe 4 je N-.0012 Ďalej sú výhodnými zlúčeniny vzorca I, kde0013 Obzvlášť výhodne sú zlúčeniny vzorca l, kdeY je -O-, -S R 1 je (Có-Cm-alkyl, benzyl, (C 1-C 3)-alkylén-(C 5-C 12)-heteroaryl, (C.-C 3)-alkylén-(C 4-C 12)-cykloalkyl, (Cg-Cm-bicyklus, pričom benzyl, heteroaryl, cykloalkyl alebo bicyklus môžu byť substituované halogénom, (C l-CČQ-alkylom, (C 1-C 3)-alkyloxy alebo trifluórmetylomRl a R 2 spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, tvoria monocyklický, nasýtený 5- až ő-členný cyklický systém, kde jednotlivé členy cyklických systémov môžu byťnahradené jedným až dvomi atómami alebo skupinami atómov z množiny -CHR 4-,

MPK / Značky

MPK: A61K 31/00, C07D 498/00, A61P 3/00

Značky: inhibitory, deriváty, lipáz, fosfolipáz, azolopyridín-2-ónové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e7729-azolopyridin-2-onove-derivaty-ako-inhibitory-lipaz-a-fosfolipaz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Azolopyridín-2-ónové deriváty ako inhibítory lipáz a fosfolipáz</a>

Podobne patenty