Spôsob a zariadenie na detekciu fázy elektrického zapojenia neznámeho fázového napätia vzhľadom na referenčné fázové napätie

Číslo patentu: E 6818

Dátum: 16.08.2004

Autori: Veroni Fabio, Giubbini Paolo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu a zariadenia na detekciu fázy elektrického zapojenia neznámeho fázového napätia VZhľadOHl na referenčné fázové napätie v systéme rozvodu elektrickej energie, ktoré má viacfázové elektrické vedenie.0002 Moderne systémy rozvodu energie používajú viacfázové elektrické vedenia na rozvod elektrickej energie. Viacfázové elektrické vedenie obsahuje väčšie množstvo, zvyčajne tri,vodiče, kde každý vodič prenáša predpísané fázové napätie. Ako je dobre známe, viacfázové elektrické vedenie môže mať ale nemusí mať nulový vodič, ktorý, pokiaľ je prítomný, vytvára prídavný vodič Viacfázového elektrického vedenia. A navyše,okrem týchto vodičov charakteristického viacfázového elektrického vedenia, môžu mať alebo nemusia mať ďalší vodič,ktorý prenáša zemniaci potenciál.0003 Zatiaľ čo viacfázové elektrické vedenie ponúka výhody pre určité typy zaťaženia, napríklad pre elektrické stroje ktoré používajú točivé magnetické pole, existuje mnoho elektrických spotrebičov, ktoré nie sú pripojené ku všetkým týmto fázam ktoré sú k dispozícii V danom viacfázovom elektrickom vedení. Pre mnoho typov zaťažení je postačujúce,že zaťaženie je zapojené medzi dve z týchto fáz, alebo obvyklejšie, medzi jednu z týchto dostupných fáz a nulový vodič. Táto schéma zapojenia je veľmi rozšírená, najmä V nizkonapäťových sieťach používaných pre napájanie spotrebičov elektrickou energiou v domácnostiach. V Európe má nízkonapäťová elektrická rozvodná sieť tri fázy elektrického zapojenia, každé s napätím 220 voltov až 240 voltov, až k nulovému vodiču, kde tieto tri fáze sú vzájomne posunuté o uhol 120 °.0004 Hlavne v domácnosti je väčšina elektrických zaťaženízapojená medzi dvomi alebo tromi fázami elektrického zapojeniaR, S, T a nulovým vodičom N, kde jednotlivé fázy R alebo S alebo T, ku ktorým je zaťaženie skutočne pripojené, sú nedôležité pre väčšinu typov fázových použití a zaťažení, a preto sú zvyčajne neznáme. Je potrebné poznamenať, že existuje široký rozsah rôznych dohodnutých označení pre tieto tri fázy elektrického zapojenia trojfázového elektrického vedenia. Tu používané dohodnuté označenie R, S, T nesmie vyustiť do akejkoľvek straty všeobecnej platnosti.0005 V niektorých prípadoch je žiaduce, vykonať detekciu fáz elektrického zapojenia, ku ktorým je pripojené dané zaťaženie. Napríklad V komunikačnom systéme elektrického vedenia, ktorýpoužíva jestvujúcu elektrickú rozvodnú sieť na telekomunikačnéúčsly, môže byt veľmi žiaduce pre vysielač, poznať fázy elektrického zapojenia, ku ktorým je pripojený prijímač,píetože sa môže očakávať, že komunikácia medzi vysielačom amačom prostredníctvom elektrického vedenia-je lepšia, aksú vysielač a prijímač pripojené k tej istej fáze elektrického zapojenia, ako keď vysielač a prijímač komunikuje medzi sebou cez rôzne fázy elektrického zapojenia pomocou kapacitného a indukćného prenikania signálov medzi týmito fázami elektrického zapojenia. Ak meracie prístroje komunikujú s ľalšími uzlami V systéme diaľkového merania pomocoukomunikácie po elektrickom vedení, je poznanie fázy, kuktorej je príslušný diaľkový merací pristroj pripojenýv priestore spotrebiča, výhodná informácia na optimalizovanie komunikačného výkonu V systéme diaľkového merania, ako celku.0006 V meracom systéme elektrickej energie na neranieelektrickej energie spotrebovávanej väčším množstvomspotrebičov, existujú dalšie dobre dôvody na detekcír Eazy elektrického zapojenia meracieho prístroja elektrickej erergie umiestneného vnútri alebo 2 vonkajšieho priestoru spotrebiča. Napríklad jednofázový alebo viacíázový merací pristroj elektrickej energie môžu byt znovu prepojené pripojením ichzemniacej koncovky na fázu elektrického zapojenia prenapájanie spotrebiča. Detekcia, či fázy elektrického zapojenia meracieho prístroja boli zapojené obrátene, umožňuje posúdiť,či meraci pristroj elektrickej energie bol znovu prepojený nepripustne alebo neúmyselne, takže meraci prístroj nemeria presne spotrebovanú energiu.0007 Zo spisu US 4,626,622 je známe určenie neznámej fázy elektrického zapojenia vo viacfázovej sieti porovnaním neznámej fázy so známou referenčnou fázou viacfázovej siete. Systém obsahuje prvé zariadenie pripojené na referenčnú fázu V prvom mieste a druhé zariadenie pripojené na neznámu fázu vo vzdialenom mieste. Prvé aj druhé zariadenie obsahuje modem na generovanie telefónneho spojenia medzi obidvomi zariadeniami. Prvé zariadenie zahrnuje elektrické obvody na Vytváranie striedavého digitálneho reprezentativneho signálu fázy striedavého napätia referenčnej fázy. Reprezentatívny signál je prenášaný prostredníctvom týchto dvoch modemov a telefónneho spojenia z prvého do druhého zariadenia. Druhé zariadenie zahrnuje fázový detekčný obvod na určenie neznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím v referenčnej fáze a striedavým napätím v neznámej fáze. Aj keď uvedený systém dokáže určiť fázu elektrického zapojenia vo vzdialenom mieste vzhľadom na referenčnú fázu V referenčnom mieste, nie je pre mnohé aplikácie použiteľný, pretože predpokladá existenciu telefónnej. linky medzi týmito dvomi miestami.0008 Spis IEC 61334-5-2 definuje spôsob určenia neznámej fázy vo viacfázovej sieti vložením krátkodobého charákteristického signálu do viacfázovej siete, kde prvý referenčný bod, napríklad prechod nulou, sa vyskytuje V mieste referenčného fázového napätia. Viacfázová sieť samotná slúži na prenos krátkodobého signálu do miesta, kde majú byť uzčene neznáme fázy, V mieste neznámej fázy je snímaný krátkodobý signál z viacfázového elektrického vedenia a je meraný časovýinterval medzi výskytom krátkodobého signálu a referenčnýmbodom, napriklad prechodom nulou neznámeho fázového napätia. Časový interval potom udáva fázový uhol medzi referenčnou fázou a neznámou fázou. Takto vymedzený fázový uhol umožňuje určiť neznámu fázu elektrického zapojenia.0009 Známe prostriedky majú spoločné to, že synchrónne signály referenčnej fázy sú prenášané z miesta známej fázy, tu tiež označeného ako referenčné miesto, do miesta neznámej fázy, tu tiež označeného ako vzdialené miesto. Vzdialené miestoporovnáva fázu prijatého signálu s neznámou fázou, ku ktorej~je-pripojená, aby sa uskutočnila detekcia jej fázy elektrickéhozapojenia. Ak je informácia o fáze poškodená z dôvodu šumu alebo iných rušivých javov, môže byť dosiahnutie správneho určenia fázy zložité. Veľa typov elektrických zaťažení zapojených do elektrického vedenia má náchylnosť na vytváranie šumu alebo rušivých javov synchrónne s fázami, ku ktorým sú pripojené. Podobne, fázové synchrónne rušivé signály môžu byt podľa uvedeného spôsobu v kolízii s krátkodobými referenčnými fázovými synchrónnymi signálmi používanými na detekciu fázy,takže detekcia referenčných fázových synchrónnych signálov môže byť sťažená. To sa môže stať závažnejším pri dlhších vzdialenostiach medzi referenčným miestom a vzdialeným miestom. 0010 Spis DE 44 O 5 809 opisuje určenie striedavého napätia v napájacej sieti s rôznym striedavým napätím.0011 Predmetom predloženého vynálezu je, zabezpečiť spôsob a system~ na detekciu fázy elektrického- zapojenia neznámeho fázového napätia vzhľadom na referenčné fázové napätie v elektrickom jednofázovom alebo viacfázovom systéme rozvodu elektrickej energie, ktorý nevyžaduje prenos krátkodobých charakteristických signálov s časovou pečiatkou synchrónne s referenčnou fázou.0012 Tento predmet je vyriešený v súlade s predloženým vynálezom, ako je definované v nezávislých nárokoch.0013 Výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu sú uvedené v

MPK / Značky

MPK: G01R 29/00

Značky: zariadenie, neznámeho, fázy, fázového, napätia, zapojenia, napätie, detekciu, elektrického, fázové, referenčné, spôsob, vzhľadom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e6818-sposob-a-zariadenie-na-detekciu-fazy-elektrickeho-zapojenia-neznameho-fazoveho-napatia-vzhladom-na-referencne-fazove-napatie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na detekciu fázy elektrického zapojenia neznámeho fázového napätia vzhľadom na referenčné fázové napätie</a>

Podobne patenty