Prípravky na báze vody a/lebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošných útvaroch

Číslo patentu: E 5724

Dátum: 13.03.2003

Autori: Duschek Gunther, Sandner Bernhard, Wilfling Alfred

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka prípravkov na báze vody a/lebo organických rozpústadiel a ich použitie ako apretúry na plošných útvaroch.0002 Je zname, že sa na apretaciu plošných útvarov používajú prípravky na báze vody alebo na báze rozpúštadiel zo silikonových olejov, parafinov, fluorokarbónových polymerov(fluórokarbón bude dalej skracovaný ako FC) a dalších prísad, ktore prepožićiavaju apretovaným plošným útvarom zvláštnehydrofobne účinky, tore splňujú požiadavky ochrany plošných útvarov počas ich používania proti dažďu, striekajúcej vode alebo vlhkosti z iných zdrojov. Tak sa napríklad na zaistenienepriepustnosti povrchu textlie proti dažďu alebostriekajúcej vode ošetruje ľahká plachtovina na stany vodnými emulziami parafínov, kovových mydiel, ako aj soľami kyseliny kremićitej s polyvalentnými kovmi. Také prípravky sa používajú i pre úpravu papiera, tiež na zlepšenie jeho hydrofóbnych vlastností. Z nemeckého patentoveho spisu DE-AS 1001965 jeznáme použitie reakčných produktov na báze kovových solivyššiemolekularnych nestných kyselín alebo živicových kyselína nízkomolekulárnych di- alebo polyizokyanátov na hydrofóbnu úpravu textilií prostriedkami rozpustnými v organických rozpúšťadlách.0003 Všetkým týmto známym použitiam je spoločne, že saplošné povrchy po ich úprave menovanými chemikálianúr nemôžu prať poprípade zbavovat eventuálnych nečistôt inými čistiacimi postupmi. Pokial sú však nutne čistiace postupy závislé na substrate, dôjde pritom Často k dramatickemu zhoršeniu vodoodpudivých vlastnosti. Túto nevýhodu je možne čiastočne kompenzovat obnovením hydrofóbie dodatočným ošetrením vhodným hydrofobnym Činidlon pričoni tu nachádzajú, použitie väčšinou chemikálie na rovnakej alebo podobnej chemickej báze ako bola0004 Moderne extíiie nachádzajú mnohostranne použitieu odevov pre sport a volný cas, ale tiez »re výrobky vo ej oblasti alebo pre podobne ochranné najma pri intenzívnom použití velmirucnýni praním. Pri všetkých pracích postupoch prebieha Okľčľl zmačania plošných útvarov použitými detergentami tiež k viac alebo menej silnemu mechanickému namahaniu valohovanim, žmykarúxn a pechovanín Spoloćnymúčinkom. pracieho prostriedku a mechanických síl sa naneseneapr túry z vačšj časti od. plošnýoh útvarov uvolnia a substráty vykazujú po vysušení iba malú alebo úplne žiadnu vodoodpudivosť. Opatne obnovenie hydrofóbie postrekom alebo nanesením na trhu dostupných inpregnačnych produktov V pračke alebo podobnými aplikaćnýnu, postupnú. sa nedarí V uspokojivom rozsahu, pretože na dosiahnutie dobrej hydrofóbie by sa musela ošetrená plocha po vysušeni zahriať nad bod roztápania použitého vosku, aby bola dosiahnutá koalescencia voskových častíc a tým rovnomerneho, optimálne hydrofóbneho voskového filmu.0005 U nenovaných výrobkov je teda podmienkou, aby okrem dobrej počiatočnej hydrofóbie existovala tiež dobrá odolnost apretúry pri opakovanom praní. Preto boli už prv vyvinuté prípravky, ktoré mali zlepšiť nedostatočnú odolnosť proti pracim procesom. lak boli v DE-B 1 Ol 7 133 popísané hydrofóbizačne Činidlá, ktore sa pripravia zmiešaním kondenzačneho produktu z hexametylolmelaminhexametyleteru,kyseliny stearovej, diglyceridu kyseliny stearinovej a trietanolaminu s parafinom. Takto získane produkty vo tvare Šupiniek alebo úlomkov sa pred použitím uskutočnia roztavenim v horúcej vode alebo pare a prídavkom kyseliny octovej2 vodného kúpeľa do aplikovetelnej emulznej formy.renýcn plošných úarov a vláknitýchk relatívne vysoke dávke naneseneho chemického prípravkuvzhladom k vzájomnemu sietovaniu mastnými kyselijamiodifikovaných väzieb metýloltriazínu, ako aj funkčných skupínsubsrrátu na nativnej báze dochádza k zretelnemu stvrdnítíumateriálu Ina omak. Na základe tejto reakćnej Charakteristikysa sice získa odolnosť pri opakovanom paní u celulozových substratov, ako je napr. bavlna alebo viskóza,avšak na ľahkých textilných Hateriáloch zo synteticcýchvlákien, ktore sa pre apreturu športových výrobkov a výroö pre volný čas obzvlášť používajú, nemôže v dôsledku morfológie vlákien, ako aj ďalekosiahle absencie funkčných skupínsietovania prebiehať v rovnakom rozsahu ako u celulozovýchvýrobkov, čo má za následok nedostatočnú stálos pri praní. Okrem toho sa stvrdnutie naterialu na omak javí ako neprirodzene a teda sú takto apretovane textílie pre spotrebiteľov neprijatelne.0007 Ďalšou podstatnou nevýhodou popísaných apretúr pri použití týchto výrobkov 7 praxi je, že je v spracovatelskom závode nutne tieto prípravky vyrobiť bezprostredne pred použitím vo forme bezvodej, 100 -nej taveniný. To je nutne z toho dôvodu, že vzhladom k výsokej reaktivite metýlolaminotriazinovej zlúčeniny vo vodných emulziách za prítomnosti silnej kyseliny octovej môže dôjsť k sietovaniu častíc emulzie, ktore na jednej strane redukuje reaktivitu s textilným substrátom a na druhej strane vedie k zosietovaniu v aglomeráciach medzi časticami emulzie a teda k extrémnym viskozitam. Z rovnakeho dôvodu stráca prípravok vo forme bezvodých šupiniek blokov alebo granul teda už pred emulgáciou po dlhšom skladovaní svoje hýdrofóbne účinky a je podstatne obtiažnejšie emulgovateľný, poprípade nie je emulgovatelný vôbec. Vodné emulzie majú tiež i)â obmedzenúskladovatelnost a musia byť rýchle aplikované, skôr než sa ichta neprípustne zní L. Vzhladom k tomuto chovaniu niesú doposial zname emulzie popísaneho zloženia, odolné protistarnutiu, i cez inak celk pozitívnej stálosti pri praní.e u takých prípravkov okrem toho nepohodlný0008 Nevýhodou sposob výroby emulzie z vločiek. Ten predstavuje za súčasných podmienok v textilných spracovateľských závodoch s casto ÚEVykOiñý 0 personálom určitý faktor neistoty, ktorý nie je7. Jkrem toho vznikaj počas aplikácienevyhnutelne z metýlolaminonitrazínovej zlúčeniny a z kyseliny octovej emisie formaldehydu, ktoré môžu pri stavajúcich ekologických štandardoch spôsobovať problemy v dôsledku nedodržovania medzných emisných hodnôt.0009 Na moderných tkaninách, zvlášť na tkaninách zoov, je možne popísaný úkol lepsimspôsobom riesit pon itím FC-polymerov na vodnej báze alebo nabáze rozpúšçadla. Tak popisuje napríklad EP 0 625 918 Blprípravky, ktoré ozostavajú z modifikovaných polyuretánov,obsahujúcich modifikované perfluor~alifaticke skupiny, a pomocou ktorých je možno docieliť na textilných substrátoch dobre odpuzovanie vody a oleja pri súčasne dobrom omaku, ako aj uspokojivu odolnost pri praní. V EP 314 944-A- súdoporučene formulacie z FC-polymerov pri súčasnom použi polyetylenu a modifikovaných polýsiloxanov, u ktorých jezvýraznený najmä hladký povrch a mäkký omak.0010 W 0 OO/29663 A 2 popisuje prípravky pre stálu apretáciu vlákien, ktoré obsahujú reakčne produkty zlúčeníns polyizokyanátovými funkčnými skupinami so zmäkčovadlami bez silikónu a/alebo so silikónom a ako je doložene v príkladoch, ktoré vykazujú výhodne hydrofilačný zbytok.0011 Vzhladom k dosiahnutým odolnostiam pri zachovaní hydro- a oleofobnos pri praní pri použití FC-prípravkov prisúčasne dobrom omaku výrobkov sa v súčasnej dobe považujú na dosiahnutie tohto. Ciela take zlúčeniny za vhodne, najma prepoužitie na syntetických plošných utvaroch. Nevýhodou je

MPK / Značky

MPK: C08G 18/00, D06M 13/00, D06M 15/21, D06M 15/37

Značky: přípravky, apretúry, rozpúšťadiel, organických, útvaroch, báze, použitie, plošných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e5724-pripravky-na-baze-vody-a-lebo-organickych-rozpustadiel-a-ich-pouzitie-ako-apretury-na-plosnych-utvaroch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravky na báze vody a/lebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošných útvaroch</a>

Podobne patenty