Spôsob vyprázdňovania viskózneho produktu z poddajného kontajnera

Číslo patentu: E 3705

Dátum: 03.02.2004

Autori: Mauger Frédéric, Craplet Julien, Jean Frederic

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu nepretržitého alebo pretržitého vyprázdňovania poddajného kontajnera, najmä kontajnera typu big bag, obsahujúceho Viskózny produkt, toto vyprázdňovanie sa uskutočňuje otvorom upraveným na spodnej časti poddajného kontajnera.0002 Vynález sa tiež týka súpravy na vyprázdňovanie a najmä jej zariadenia na vyprázdñovanie poddajných kontajnerov s viskóznymi produktmi.0003 Viskózne produkty patriace do rámca tohto vynálezu sú predovšetkým produkty s viskozitou najmenej 10 Pa.s, prednostne od 10 Pa.s do 200 000 Pa.s, táto viskozita je meraná známymTakýmito produktmi sú silikónové oleje, silikónové kaučuky,polyorganosiloxanové zlúčeniny (pripadne vo forme vodných emulzii), ktoré sú polyadičnými, polykondenzačnými alebo dehydrogéno(poly)kondenzačnými reakciami zosieťované na elastoméry, organické polyméry obsahujúce reakčné organosiliciové skupiny (takzvané MS polyméry) a zlúčeniny pridané do rozpustného alebo vodného prostredia obsahujúce akrylový polymér a zosieťované vysúšaním na elastoméry. Môže ísť najmä o silikónové tmely, ale aj o iné polymérne viskózne produkty, napríklad polyuretány alebo viskózne farby.0004 Takéto viskózne produkty sa môžu voľne skladovať v poddajných kontajneroch typu big bag a potom sa môžu preliať alebo injektovať do iných nádob alebo baliť do iných obalov. 0005 Zvýšená viskozita týchto hustých produktov znamená významné technické obmedzenie pre ich vypúšťanie a prelievanie. 0006 Prihláška DE-A-34 29 167 sa týka podobnej oblasti, a to granulovaných/práškových materiálov s pomalým tečením. Prihláška opisuje spôsob a zariadenie na vyprázdňovanie poddajných kontajnerov pre voľne uložené zrnité materiály. Podľa tohto dokumentu sa poddajný kontajner typu big bag jednak zavesí za jeho uši a jednak sa umiestni do Výsypky, ktorá sa pomocouexcentrickej pohyblivej pätky alebo pomocou excentrickejotáčavej pätky a dvoch patiek nasadených na pružiny uvedie do vibračného pohybu. Toto zariadenie na vyprázdňovanie vibráciami sa nezdá byť vhodné pre viskózne produkty uložené v poddajných kontajneroch.Okrem toho sú známe techniky vypúšťania viskóznych produktov 2 pevných sudov pomocou sudového lisu s tlakovým kotúčom, ktorý prenikne do suda a posúvaním vytláča viskózny produkt, ktorý sa nachádza vo vaku z tenkého plastu, napríklad z polyetylénu.0007 Existujú takisto techniky vytľáčania silikónového viskózneho materiálu pomocou trubice s posuvným piestom, ktorý tlačí na viskózne materiály a vytláča ich z trubice.0008 Vzdialenejšia technika používa systémy vyprázdňovania kontajnera typu pevnej kartónovej škatule obsahujúcej tenký vak 2 polyetylénu naplnený viskóznymi produktmi. Vyprázdnenie tohto typu kontajnera prebieha pomocou tlakovej dosky, ktorá vytláča viskózny produkt z polyetylénového vaku. viskózny produkt sa potom odoberá vhodnými čerpadlami a odvádza k prostriedkom jeho spracovania.0009 Tieto tri známe techniky nespadajú do rámca vynálezu,ktorýo sa týka vyprázdňovania poddajných kontajnerov typu big bag odlišných od špeciálnych a drahých kontajnerov používaných V uvedených technikách (sudy, cisterny, oceľové kontajnery alebo špeciálne kartóny).0010 Dokument GB 159 583 popisuje Vyprázdnenie mäkkého kontajnera obsahujúceho nápoj.0011 Jedným z podstatných cieľov vynálezu je navrhnúť spôsob vyprázdñovania poddajných kontajnerov pre viskózne produkty,pričom tento spôsob sa musí ľahko vykonávať a byť úsporný.0012 Ďalším podstatným cieľom vynálezu je navrhnúť spôsob vyprázdñovania poddajných kontajnerov pre viskózne produkty ktorých obsah je 250 a viac litrov.0013 Iným podstatným cieľom vynálezu je navrhnúť spôsob vyprázdňovania poddajných kontajnerov pre viskózne produkty,ktorý je jednoduchý a hospodárny, pri ktorom dochádza lenk malým stratám produktu, napríklad ku stratám 1,5 s až 0,8 6 amenším, a ktorý vyžaduje len malé alebo žiadne čistenie použitého zariadenia.0014 Iným podstatným cieľom vynálezu je navrhnúť súpravu na vyprázdňovanie poddajných kontajnerov typu big bag pre viskózne produkty, ktorá má jednoduché a úsporné usporiadanie a umožní Vyprázdniť poddajné vaky s obsahom 250 a viac litrov, má jednoduchú prevádzku, spôsobuje veľmi malé straty produktu (1,5 a menšie) a ktorá vyžaduje len malé alebo žiadne čistenie. 0015 Iným podstatným cieľom vynálezu je navrhnúť súpravu na vyprázdňovanie poddajných kontajnerov pre viskózne produkty,ktorej poddajný kontajner optimálne zodpovedá priemyselným potrebám dopravy a logistiky.0016 Tieto a dalšie ciele boli dosiahnuté týmto vynálezom,ktorý sa predovšetkým týka spôsobu vyprázdňovania poddajného kontajnera typu big bag obsahujúceho viskózny produkt aktorého obsah je 250 litrov a viac a vyznačuje sa tým, žeO viskózny produkt je zvolený zo skupiny produktov s viskozitou najmenej 10 Pa.s, prednostne od 10 Pa.s do 200 000 Pa.s,ide teda o silikónové oleje, silikónové kaučuky,polyorganosiloxanové zlúčeniny (prípadne vo forme vodných emulzií), ktoré boli polyadičnými, polykondenzačnými alebo dehydrogéno-(poly)kondenzačnými reakciami zosieťované na elastoméry, organické polyméry obsahujúce reakčné organosiliciové skupiny (takzvané MS polyméry) a zlúčeniny pridané do rozpustného alebo vodného prostredia a obsahujúceakrylový polymér a sušením zosieťované na elastoméry, 0 spočíva predovšetkým v- prípadnom premiestnení kontajnera určeného na vyprázdneniez miesta uskladnenia do miesta vyprázdnenia- umiestnení kontajnera tak, aby viskózny produkt mohol odtekať von z kontajnera aspoň jedným vypúšťacím otvoromna spodnej časti kontajnera~ vytvorení tlaku na aspoň jednu vymedzenú časť poddajného kontajnera pomocou prítlačných prostriedkov, ktorými je prednostne aspoň jeden prítlačný mechanizmus a/alebo tlakové médium, a to tak, aby jednak kontajner ostal v napnutom alebo V čiastočne napnutom stave a jednak sa0017 Zásluhou vynálezcov sa zavádza technika vyprázdňovania poddajných kontajnerov pre viskózne produkty, ktorá prekonáva súčasnú nepohodlnú a nákladnú techniku.0018 Znak udržania kontajnera alebo poddajného vaku v aspoň čiastočne napnutom stave umožní prekonať problem upchávania vypúšťacieho otvoru pri bežných potiahnutých vakoch, problém znečistenia materiálu a problém straty produktu tento problém je aspoň čiastočne vyriešený technikou podľa vynálezu, ktorá umožní stláčanie produktu ako vo vreci (alebo V harmonike), čo minimalizuje straty produktu.0019 Ďalšou zaujímavosťou spôsobu podľa vynálezu je použitie kontajnerov ktorých obsah je väčší ako 250 litrov, napríklad 1000 litrov, čo vedie k významne väčšej produktivite ako 2 hľadiska plnenia, tak aj z hľadiska vypúšťania viskóznych produktov.0020 Je potrebne poznamenať, že všetky hodnoty viskozity použité v rámci tohto vynálezu zodpovedajú viskozite meranej známym spôsobom pri 25 °C a pri šmykovom gradiente 0,01.sÍ 0021 Jedným z podstatných znakov vynálezu je teda použitie poddajneho kontajnera typu big bag. Ide o kontajner ktoreho stena je pružná bez toho aby bola mechanicky menej odolná a je teda a prednostne nepriepustná pre uvažované viskózne produkty.0022 Podľa prednostných znakov vynálezu túto stenu tvorí0 aspoň jeden dielec zabezpečujúci mechanickú odolnosť, ktorý májednu alebo niekoľko vrstiev z rovnakého alebo odlišného

MPK / Značky

MPK: B67D 5/01

Značky: poddajného, spôsob, viskózneho, kontajnera, produktů, vyprázdňovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e3705-sposob-vyprazdnovania-viskozneho-produktu-z-poddajneho-kontajnera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vyprázdňovania viskózneho produktu z poddajného kontajnera</a>

Podobne patenty