Substituované 2-amínotetralíny na prevenciu Parkinsonovej choroby

Číslo patentu: E 3442

Dátum: 23.12.2004

Autori: Dressen Frank, Scheller Dieter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Parkinsonova choroba je dôsledkom chronicky postupujúcej degenerácie neurónov, ktorej príčina nie je doposiaľ úplne objasnená. Klinicky sa prejavuje vo forme hlavných symptómov trasu v pokoji, stuhnutosti, bradykinezie a postulárnej nestability.0002 Ako lieky na zmiernenie motorických symptómov sa predovšetkým používajú Levodopa, agonisty dopamínu, ako napr. rotigotín, pramipexol, brómkriptín, ropinirol, kabergolin,pergolid, apomorfín a lisurid, anticholinergiká, NMDAantagonisty, B-blokátory ako aj MAO-B-inhibitor selegelín a COMT~ inhibítor entakapón. Väčšina z týchto účinných látok zasahuje do dopamínergnej a/alebo cholinergnej signálnej kaskády a ovplyvňujú takýmto spôsobom symptomaticky poruchy pohybu, ktoré sú typické pre Parkinsonovu chorobu.0003 Doterajšia terapia Parkinsonovej choroby sa začína pri objavení sa hlavných symptómov. Parkinsonova choroba sa považuje vo všeobecnosti za klinicky dokázanú, keď sa nájdu najmenej dva zo štyroch hlavných symptómov (bradykinézia, tras V pokoji,stuhnutosť a postulárna nestabilita) a nasadí sa L-Dopa (Hughes,J Neurol Neurosurg Psychiatry 55,1992,18 l). Nanešťastie sa ale motorické poruchy u pacientov s Parkinsonovou chorobou prejavia až vtedy, keď je ireverzibilne poškodených ca. 70-80 dopamínergných neurónov v substantia nigra (SN) (Becker et al, J Neurol 249, 2002, Suppl 3 III, 40 Hornykiewicz, Encyclopedia of Life Science 2001, 1). Šanca. trvalej terapie je v súčasnosti veľmi malá. Preto je žiaduce nasadiť terapiu tak skoro, ako je to len možné.0004 Aktuálne klinické pozorovania, ako aj anatomické agenetické výskumy ukazujú, ze je možná nielen diagnostikaParkinsonovej choroby u pacientov v skorých Štádiách, ale aj identifikácia rizikových pacientov. 0005 Ako diagnostické markery je pritom napríklad možné- Postupy snímania, ako vyšetrenie ultrazvukom V SN-veľkosti,prípadne V kombinácii s inými postupmi(Becker et al, J Neurol 249, 2002, Suppl 3 III, 40) alebo MRI (Hutchinson M, Raff U.,J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999 Dec 67(6)8 l 5-8).- Postupy snímania ako PET alebo SPECT (Prunier C, Bezard E, et al., Neuroimage. 2003 Jul 19(3)8 l 0-6)- Senzorické poruchy alebo nápadné správanie, ako poruchy spánku a čuchu, predovšetkým poruchy spánku typu ,REM Behavior Disorder, (Henderson, J Neurol Neurosurg Psychiatry 74, 2003,956) alebo kognitívne abnormality (Rammsayer, Int J Neurosci. 91,l 997,45)- Krátkodobé anomálie pohybu, ako napr. chorea alebo ortostatická nápadnosť.- Kombinácie hore uvedených markerov (Stern, Annals of Neurol0006 Týmto sa otvára možnosť ovplyvniť proces ochorenia v čase, keď existuje ešte viac neurónov než v čase prejavenia sa viacerých motorických hlavných symptómov Parkinsonovej choroby, a tým ochrániť kvantitatívne väčší počet neurónov. Dávka účinného neuroprotektíva v skorších štádiách umožní, že bude možné výrazne spomaliť postup ochorenia. Čím skôr sa nasadí terapia, tým väčšie sú Šance dosiahnutia dlhodobého zabránenia začiatku symptómov,ktoré obmedzujú kvalitu života.0007 Vzniká teda potreba liečiv, ktoré ovplyvňujú nielen depaminergný prenos a zmierñujú symptomatiku Parkinsonovej choroby v pokročilých štádiách, ale aj zvrátia, zamedzia alebo aspoň výrazne predĺžia pokračujúci zánik neurónov v skorých,motoricky rozsiahlych asymptomatických štádiách Parkinsonovej choroby (Dawson, Nature Neuroscience Supplement 5, 2002, 1058). 0008 Z US 4,564,628, US 4,885,308, US 4,722,933 a WO 01/38321 sú známe substituované 2-aminotetralíny. Jedná sa o látky s dopamínergným účinkom, ktoré sú známe pri symptomatickej liečbe Parkinsonovej choroby. Predovšetkým rotigotín (-)-5,6,7,8 tetrahydro-6-propyl 2-(2-tienyl)etylamino-1-naftol sa ukázal v klinických štúdiách ako účinný, transdermálne použiteľný prostriedok na Parkinsonovu chorobu. W 0 02/089777 napriklad opisuje transdermálnu dávku rotigotínu u pacientov s Parkinsonovou chorobou a. s tým spojené zlepšenie hodnôt UPDRS(Unified Parkinsons Disease Rating Scale). Hodnota UPDRS je dôležitý prostriedok na diagnózu a monitoring progresie, prípadne terapie pacientov s Parkinsonovou chorobou (Fahn S, Elton RL, Members of the UPDRS Development Committee (1987) UnifiedParkinsons Disease Rating Scale. In Fahn, S, CD Marsden, DB Calne, M Goldstein (eds) Recent Devlopments in Parkinsons Disease. Vol II. Macmillan Healthcare Information, Florham Park(NJ), pp 153-163, 293-304). Predovšetkým sa s hodnotou UPDRS ľahko zachytí účinok účinnej látky na symptomatiku Parkinsonovej choroby. Nie je možné žiadne tvrdenie o tom, či účinná látka ovplyvňuje dopamínergný úbytok buniek, ktorý je základom symtomatiky.0009 Metman et al (Clin Neuropharmacol 24,2001, 163) rovnako opisujú pôsobenie rotigotínu na poruchy pohybu spojené s Parkinsonovou chorobou. Liečení pacienti mali tiež výrazné dyskinézie, ktoré sa zlepšili podávaním rotiqotinu.0010 Zo stavu techniky sú známe na symptomatickú liečbu Parkinsonovej choroby agonisty dopamínu, substituované 2 aminotetralíny, predovšetkým rotigotín. Len symptomaticky pôsobiace liečivá na Parkinsonovu chorobu nie sú však spoľahlivé pri preventívnej liečbe Parkinsonovej choroby, pretože nemajú žiadny vplyv na dopaminerqný úbytok buniek a na postup, príp. vznik ochorenia.0011 Experimentálne výskumy teraz prekvapivo ukázali, že substituované 2-aminotetralíny všeobecného vzorca I, ktoré sa doteraz používali na symtomatickú terapiu Parkinsonovej choroby majú neuroprotektívne vlastnosti, takže je ich možné použiť ako liečivo, príp. profylaktikum na zabránenie dopamínergného úbytku buniek vo veľmi skorých štádiách Parkinsonovej choroby alebo uľudí, ktori majú riziko tohto ochorenia. Substituované 2 aminotetralíny majú všeobecný vzorec I,

MPK / Značky

MPK: A61K 31/381, A61P 25/00

Značky: parkinsonovej, prevenciu, substituované, 2-aminotetralíny, choroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e3442-substituovane-2-aminotetraliny-na-prevenciu-parkinsonovej-choroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované 2-amínotetralíny na prevenciu Parkinsonovej choroby</a>

Podobne patenty