Zariadenie a spôsob navíjania a zakončovania jadier u dynamoelektrických strojov

Číslo patentu: E 18170

Dátum: 20.02.2009

Autori: Mugelli Maurizio, Ponzio Massimo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka riešenia pre navíjanie jadier u dynamoelektrických strojov prostredníctvom využívania ihlice, ktorá privádza aspoň jeden elektrický Vodič pre vytváranie závitu o vopred stanovenom počte závitov. Pred a po navíjaní je ihlica využívaná pre umiesťovanie koncoviek závitov pozdĺž vopred stanovených dráh, umiestnených okolo0002 Ihlica má priechod na vedenie vodiča smerom k jadru behom navíjania závitov a vytvárania koncoviek. K privádzaniu vodiča cez priechod ihlice smerom k jadru dochádza V dôsledku využívania vzájomného pohybu medzi ihlicou a jadrom. Príslušné pohyby zahrnujú vzájomné translačne pohyby0003 Pre presné umiestnenie vodiča behom vytvárania a umiestňovania koncoviek musí byť zaistený pohyb ihlice vzhľadom k jadru na ukladanie vodiča na vopred stanovenú dráhu. Súčasne musí byť zabránené kolízii ihlice so štruktúrou jadra. To vyžaduje zmenu orientácie ihlice vzhľadom k orientácii ihlice behom navíjania, takže drôt môže byť ukladaný správne a V pripade ihlice nedochádza k stretu0004 Behom navíjania pre vytváranie závitov je priechod ihlice, kadiaľ drôt prechádza, obvykle umiestený kolmo na pozdĺžnu os jadra. Pozdĺžnu os jadra je možné považovať za referenčnú os, ktorá zvyčajne leží V strede a je rovnobežná s priebehom drážok V jadre. Drážky predstavujú také časti jadra, kde sú závity umiesťovane behom operácie navíjania. Ihlica musi byť opätovne orientovaná pomocou otáčavého mechanizmu, ktorý je uvedený do prevádzky pri priechode medzi etapami navíjania závitov a etapami vytvárania a umiesťovania koncoviek. Mechanizmy pre zaisťovanie otáčania ihlice medzi týmito dvomi orientáciami boli opísané v US0005 Určité usporiadania dráh pre umiestneniekoncoviek boli opísané V EP 1 420 505.0006 Mechanizmus pre otáčanie ihlice musí prechádzať cez vnútro jadra, alebo v priestore medzi vonkajšími štruktúrami jadra. Moderné jadrá musia byť kompaktné, takže poskytujú len malý priestor pre pohyb ihlice a pridružených0007 Úkolom tohto vynálezu je vyvinúť riešenie pre navíjanie a dokončovanie, majúce trysku na vydávanie vodiča (ktorá je dalej nazývaná ako ihlica), ktorá môže byť orientovaná prostredníctvom mechanizmu, ktorý zaujima menší priestor v jadre alebo okolo jadra. Týmto spôsobom môžu byť0008 zložité a viacnásobné dráhy na umiesťovanie koncoviek okolo jadra vyžadujú zložité štruktúry, usporiadané na jadre pre nesenie a ukončenie. Vzhľadom k týmto Štruktúram sa musia ihlice vhodne pohybovať pre ukladanie drôtu, pričommusi byť zabránené kolízii behom dokončovania.0009 Ďalším úkolom tohto vynálezu je vyvinúť riešenie pre navíjanie a dokončovanie, majúce trysku pre vydávanie vodiča, ktorá je schopná uskutočniť variabilnejšie a programovateľné pohyby za účelom umiestnenia koncoviek pozdĺž0010 Jadrá pre nízkonapäťové uplatnenie, ako sú jadrá pre automobilová uplatnenie, sú navíjane s vodičmi, ktoré majú velký prierez. Take vodiče vyžadujú značné vyťahovacie napätie na vydávaciu trysku, ako aj príslušný pohybový mechanizmus. V dôsledku toho je nutné zaručiť spoľahlivú mechanickúodolnosť a nizke opotrebenie navíjacieho zariadenia.0011 Ďalším úkolom tohto vynálezu je vyvinúť riešeniepre navijanie a dokončovanie, majúce trysku pre vydávanievodiča, ktorá môže navíjat a ustaľovať polohu koncoviek, vytvorených na vodičoch, majúcich veľký prierez.0012 Ďalším úkolom tohto vynálezu je vyvinúť riešenie pre navíjanie a dokončovanie, majúce trysku pre vydávanie vodiča, ktoré môže byť ľahko prispôsobené pre navíjanie a umiesťovanie koncoviek na jadrách, majúcich odlišné usporiadania. Týchto úkolov vynálezu bolo dosiahnuté vyvinutímzariadenia podľa nároku l, ako aj spôsobu podľa nároku 11.0013 Ďalšie charakteristické znaky tohto vynálezu sú0014 Zhora uvedené a ďalšie úkoly, znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmé 2 nasledujúceho opisu, ktorý bude podaný s odkazom na priložené výkresy, ktoré znázorňujúPrehľad obrázkov na výkresochObr. lA znázorňuje perspektivny pohľad, zobrazujúci dosiaľ známe zariadenie alebo zariadenie podľa JP 2003 169 455, týkajúce sa podmienok pre navijanieObr. 18 znázorňuje perspektívny pohľad, zobrazujúci zariadenie podľa obr. lA v súlade s inými podmienkami

MPK / Značky

MPK: H02K 15/095

Značky: navíjania, dynamoelektrických, strojov, zakončovania, zariadenie, jadier, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e18170-zariadenie-a-sposob-navijania-a-zakoncovania-jadier-u-dynamoelektrickych-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob navíjania a zakončovania jadier u dynamoelektrických strojov</a>

Podobne patenty