Spôsob a zariadenie na integrované sledovanie a reguláciu rovinnosti a profilu oceľových pásov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A ZARIADENIE NA INTEGROVANÉ SLEDOVANIE A REGULÁCIU ROVINNOSTI A PROFILU OCEĽOVÝCH PÁSOV0001 Pri kontinuálnom odlievaní tenkých oceľových pásov sa roztavený kov odlieva priamo odlievacími valcami do tenkých pásov. Tvar tenkého odlievaného pása určujú okrem iného Iejacie povrchy odlievacích valcov.0002 Pri dvojvalcovom odlievacom zariadení sa roztavený kov nalieva medzi dva postranne umiestnené odlievacie valce, ktoré sa otáčajú v navzájom opačných smeroch a sú vo vnútri ochladzované, takže kovové vrstvy (škrupiny) tuhnú na pohybujúcich sa povrchoch odlievacích valcov a spájajú sa v štrbine medzi odlievacími valcami na vytvorenie tenkého odlievaného pása. Pojem medzera sa v tomto dokumente používa na označenie hlavnej oblasti, v ktorej sú odlievacie valce navzájom najbližšie. Roztavený kov sa môže Iiať z Iejacej panvy cez systém prívodu kovu, ktorý obsahuje pohyblivú medzipanvu a stredovú dýzu umiestnenú nad medzerou na vytvorenie tavného kúpeľa roztaveného kovu na Iejacích povrchoch valcov nad medzerou, ktorý je umiestnený pozdĺž tejto medzery. Tavný kúpeľ je zvyčajne obmedzený ohňovzdornými postrannými doskami alebo zábranami, ktoré sa udržiavajú v kĺzavom spojení s koncovými povrchmi odlievacích valcov na uzatvorenie dvoch koncov tavného kúpeľa.0003 Tenký odlievaný pás prechádza smerom nadol cez medzeru medzi odlievacími valcami a potom do prechodovej cesty cez valčekový dopravník do hladiacej (dokončovacej) valcovacej stolice.0004 Po východe z hladiacej valcovacej stolice tenký odlievaný pás prechádza do a cez valcovňu na valcovanie za tepla, v ktorej sa môže upraviť geometria (napr. hrúbka, protil, rovinnosť) pásu riadeným spôsobom.0005 Zmeraná rovinnosť pásu a protil napätia, ktoré sa merajú v smere prúdu zariadenia valcovne na valcovanie za tepla v praxi nie sú dostatočné na riadenie valcovne na valcovanie za tepla, pretože na rozdiel od valcovne na valcovanie za studena (kde meraná rovinnosť alebo proñl napätia tohto pásu v smere prúdu zariadenia je veľmi podobná rovinnosti alebo profilu napätia mimo tejto valcovne), rovinnosť alebo profil napätia sa môžu líšiť v dôsledku tečenia. Pri zvýšených teplotách sa ocel plasticky deformuje, lebo reaguje na namáhanie ťahom na vstupe a výstupe z valcovne vo forme tečenia. Plastická deformácia, ktorá sa vyskytuje mimo medzery medzi valcami v oblastiach, kde pás vstupuje a vystupuje z valcovne spôsobuje zmeny v protiloch namáhania ťahom, rovinnosti pásu, ako aj v protile pásu.0006 Vysoká teplota pásu na východe z valcovne na valcovanie za tepla sťažuje meranie rovinnosti pásu a profilu namáhania ťahom priamym kontaktom. Boli použité bezkontaktné optické spôsoby merania rovinnosti. Takéto bezkontaktné meranie rovinnosti je však iba čiastočné, pretože vždy iba časť pásu vykazuje chyby rovinnosti v danom čase. Okrem toho v dôsledku tečenia v páse je rovinnosť pásu na výstupe z valcovacej stolice pravdepodobne významne horšia ako rovinnosť nameraná v smere prúdu na vhodných miestach merania rovinnosti.0007 Pri dvojvalcovom odlievaní tenkého pásu je odlievaný pás väčšinou tenší ako tradičný pás vo valcovni na valcovanie za tepla. Pri dvojvalcovom odlievaní sa pás odlieva s hrúbkou približne od 1,8 do 1,6 mm a valcuje sa na hrúbku od 1,4 do 0,8 mm. Teplota pásu na vstupe do valcovne na valcovanie za tepla je vyššia ako v koncovej valcovacej stolici typickej valcovne na valcovanie za tepla a to približne 1100 C. Výsledkom vysokej teploty tenkého pásu a procesu odlievania je to, že napätie pásu na vstupe je nízke a preto je tento pás náchylnejší k deformáciám a tečeniu pred vstupom do valcovne na valcovanieza tepla. Okrem toho pri odlievaní tenkého pásu sa požaduje vyrobenie pásu spožadovaným profilom pásu, pričom sa musí udržať prijatelná rovinnosť,pretože tento produkt sa môže použiť ako náhrada produktu valcovaného za studena. Geometriu pásu prevažne riadi odlievacie zariadenie. Nízke napätie používané vo valcovniach na valcovanie za tepla spôsobuje drobné lokálne chyby medzery medzi valcami a stratu namáhania ťahom v bodoch Iežiacich po šírke pása a výsledkom sú deformácie pása a nedostatočná rovinnosť. Zistili sme, že namáhanie ťahom predstavuje spôsob regulácie rovinnosti pása.0008 Patent U.S. 6044895, ktorý najlepšie vyjadruje doterajší stav techniky, zverejňuje systém kontinuálneho rezania a valcovania ocelových pásov vrátane dvojvalcového odlievacieho zariadenia a valcovne. Tento systém zahŕňa profil pásu a meracie zariadenie, ktoré meria profil pásu pred vstupom pásu do valcovne. Systém zahŕňa aj meracie zariadenie na meranie výstupného profilu pása nachádzajúce sa na výstupných stranách valcov na tvarovanie profilov. Merania získané z týchto dvoch zariadení sa dodávajú do centrálnej riadiacej jednotky a môžu sa použit na zmenu rýchlosti a zmenu krútiaceho momentu aplikovaného na cievku. Cievka obsahuje zvitok pásového kovu, ktorý bol upravený tepelným spracovaním nasledujúcim za valcovaním za tepla. Cievka má reguláciu napätia, aby sa dosiahla vopred určená konečná hrúbka pásu v poslednej valcovacej stolici.0009 Podla prvého aspektu predloženého vynálezu je poskytnutý spôsob regulácie geometrie pásu v zariadení na odlievanie pásov, v ktorej je valcovňa na valcovanie za tepla, pričom uvedený spôsob obsahuje meranie vstupného hrúbkového profilu prichádzajúceho kovového pásu pred vstupom kovového pásu do valcovne na valcovanie za tepla meranie výstupného hrúbkového kovového pásu po východe kovového pásu z valcovne na valcovanie za tepla pričom sa vyznačuje týmito krokmi výpočet cieľového hrúbkového protilu ako funkcie nameraného vstupného hrúbkového profilu, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky na profil a rovinnosť výpočet spätnej väzby rozdielového napätia z pozdĺžneho napätia v páse porovnaním výstupného hrúbkového profilu s cielovým hrúbkovým profilom odvodeným z nameraného vstupného hrúbkového profilu regulácia zariadenia schopného ovplyvniť geometriu pásuvychádzajúceho z valcovne na valcovanie za tepla ako reakciu na aspoň uvedenú spätnú väzbu rozdielového napätia.0010 Spôsob regulácie geometrie pásu v zariadení na odlievanie pásov, ktoré má valcovňu na valcovanie za tepla, môže ďalej obsahovať krokyvýpočet tlakového profilu v medzere medzi valcami zo vstupného hrúbkového protilu a rozmerov a vlastností valcovne na valcovanie za teplavýpočet riadiacej veličiny kladnej spätnej väzby a vektora citlivosti ako funkcie cieľového hrúbkového profilu a tlakového profilu medzery medzi valcami na umožnenie vyrovnania kolísania proñlu a rovinnosti v odliatom páse a ďalšia regulácia zariadenia schopného ovplyvniť geometriu pásu vychádzajúceho z valcovne na valcovanie za tepla ako reakciu na vypočítanú riadiacu veličinu kladnej spätnej väzby a/alebo vypočitaný Vektor citlivosti.0011 Prevádzkové požiadavky na profil a rovinnosť sa zvolia tak, aby cieľový hrúbkový profil zabránil deformácii pásu.0012 Zariadenie schopné ovplyvniť geometriu pásu vychádzajúceho z valcovne na valcovanie za tepla sa môže zvoliť zjednej alebo viacerých skupín pozostávajúcich z regulátora ohýbania, regulátora medzery, regulátora chladenia a ďalších zariadeni schopných upraviť naplnenú medzeru medzi valcami valcovne na valcovanie za tepla.0013 Spôsob regulácie geometrie pásu v zariadení na odlievanie pásov,ktoré má valcovňu na valcovanie za tepla môže ďalej obsahovať krok vytvorenia chybového vektora prispôsobitelnej medzery medzi valcami z nameraného výstupného hrúbkové profilu a krok použitia chybového vektora prispôsobitelnej medzery medzi valcami pri výpočte aspoň jednej riadiacej veličiny kladnej spätnej väzby a vektora citlivosti.0014 Spôsob regulácie geometrie pásu v zariadeni na odlievanie pásov, ktoré má valcovňu na valcovanie za tepla, môže ďalej obsahovať výpočet

MPK / Značky

MPK: B21B 37/28

Značky: reguláciu, sledovanie, spôsob, rovinnosti, profilů, pásov, oceľových, zariadenie, integrované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e17797-sposob-a-zariadenie-na-integrovane-sledovanie-a-regulaciu-rovinnosti-a-profilu-ocelovych-pasov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na integrované sledovanie a reguláciu rovinnosti a profilu oceľových pásov</a>

Podobne patenty