Viacúrovňový rúrkový reaktor s vnútornou priehradkou

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Viacúrovňový rúrkový reaktor s vnútornou priehradkou Opis Pozadie vynálezu0001 Tento vynález sa týka reaktora na spracovávanie reakčných médií obsahujúcich tekutiny. V inom ohľade sa vynález zaoberá polykondenzačnými reaktormi používanými navýrobu polyesterov vo fáze taveniny. s2. Opis doterajšieho stavu techniky0002 Polymerizácia vo fáze taveniny môže byť používaná na výrobu rozmanitých polyesterov, ako je, napríklad, polyetyléntereñalát (PET). PET je široko používaný pre nápojové, jedálenské a iné obaly, rovnako ako syntetické vlákna a živica. Pokroky vo výrobnej technológii spojené s rastúcimi požiadavkami vedú k stále viac konkurenčnejšiemu trhu navýrobu a predaj PET. Preto je žiaduci nízkonákladový, vysoko efektívny postup výroby PET.0003 Všeobecne zariadenie na výrobu polyesterov vo fáze taveniny, vrátane tých používaných na výrobu PET, využívajú esteriñkačný stupeň a polykondenzačný stupeň. V esteríñkačnom stupni sú surové polyméme materiály (tj. reaktanty) premenené na polyesterové monoméiy a/alebo oligoméry. V polykondenzačnom stupni sú polyesterové monoméry opúšťajúce esteritikačný stupeň premenené na polymémy produkt majúci žiadanú konečnú0004 V mnohých konvenčných zariadeniach na výrobu polyesterov v rozpustnej fáze sú esteriñkácia a polykondenzácia uskutočňované v jednom alebo viacerých mechanicky premíešavaných reaktoroch, ako sú, napríklad, kontinuálne premiešavané cistemové reaktory(CSTRs). Avšak CSTRs a iné mechanicky premiešavané reaktory majú veľa nedostatkov, ktoré môžu mať za následok rastúce kapitálové, prevádzkové a/alebo udržiavacie náklady na celkové zariadenia na výrobu polyesterov. Napriklad mechanické miešadla a rôzne kontrolné vybavenie, typicky spojené s CSTRs, sú komplexné, drahé a môžu vyžadovať nákladnú údržbu.0005 A tak existuje potreba vysoko efektívneho polyesterového spôsobu, ktorý minimalizuje kapitálové, prevádzkové a udržíavacie náklady, zatial čo udržuje alebo zlepšuje kvalitu produktu.0006 US 654 Sl 76 opisuje spôsob výroby metyl metakrylátu alebo kyseliny metylakrylovej a zariadenie pre rastúci výťažok pri výrobe metyl metakrylátu alebo kyseliny metylakrylovej. Je vyžadovaný krok krakovania, ktorý sa odohráva v rúrke, ktorá môže obsahovať usmerňovač,ktorý oddeľuje rúrku, aby poskytol rúrku majúcu 180 ° otočku na minimalizáciu miestapožadovaného na umiestnenie krakovacieho reaktora.0007 US 2006/008661 opisuje rúrkový reaktor obsahujúci horizontálne pretiahnutý rúrkový člen a priehradku usporiadanú v rúrkovom člene, kde sa priehradka čiastočne rozprestiera pozdĺž dĺžky rúrkového člena a rozdeľuje vnútrajšok na horné a dolné komory. Reaktor jepoužívaný pri spôsobe usadzovania karbidu kremíka na substrát.0008 V jednom uskutočnení predloženého vynálezu je poskytnutý spôsob výroby polyetylénterelłalátu (PET) zahŕňajúcí vystavenie reakčného média chemickej reakcii v reaktore obsahujúcom horizontálne pretiahnutú časť reaktora, cez ktorú prúdi reakčné médium,keď reakčné médium putuje reaktorom. Časť reaktora obsahuje horizontálne pretiahnutý rúrkový člen a priehradku, usporíadanú v podstate v rúrkovom člene a rozprestierajúcu sa pozdĺž najmenej jednej polovice dĺžky rúrkového člena. Aspoň diel reakčného média prúdi vjednom smere nad priehradkou a v opačnom smere na dne rúrkového člena.0009 V ďalšom uskutočnení predloženého vynálezu je poskytnutý reaktor obsahujúci horizontálne pretiahnutú časť reaktora. Časť reaktora obsahuje pretiahnutý rúrkový člen a priehradku, usporíadanú v podstate v rúrkovom člene. Priehradka sa rozprestiera pozdĺž aspoň jednej polovice dĺžky rúrkového člena a rozdeľuje vnútrajšok rúrkového člena na homé a dolné komory. Časť reaktora vymedzuje vnútomý priechod prúdu blízkeho konca časti reaktora na dovolenie plynulého spojenia medzi homými a dolnými komorami a obsahuje vertikálnePrehľad obrázkov na výkresoch0010 Určité uskutočnenia predloženého vynálezu sú detailne opísané nižšie s odkazmi naOBR. l je schematické vyobrazenie víacúrovňového rúrkového reaktora, zostaveného V súlade s jedným uskutočnením predloženého vynálezu a vhodného na použitie akopolykondenzačný reaktor v zariadení na výrobu polyesterov vo fáze taveninyOBR. la je zväčšený pohľad z boku znázorňujúci altematívnu zostavu na zavádzanietoku vsádzky do reaktora na OBR. lOBR. lb je pohľad zhora na altematívny systém zavádzania vsádzky znázornený naOBR. lc je pohľad na koniec rezu alternatívnym systémom zavádzania vsádzky, zabraný pozdĺž línie lc-lc na OBR. laOBR. 2 je schematické znázornenie viacúrovňového rúrkového reaktora, zostaveného v súlade s iným uskutočnením predloženého vynálezu a vhodného na použitie akopolykondenzačný reaktor v zariadení na výrobu polyesterov vo fáze taveniny aOBR. 3 je schematické znázornenie víacúrovňového rúrkového reaktora vhodného na použitie ako polykondenzačný reaktor v zariadení na výrobu polyesterov vo fáze0011 OBR. l a 2 objasňujú príkladné viacúrovňové rúrkové reaktory, zostavené v súlade s dvoma uskutočneníami predloženého vynálezu. Zostava a prevádzka reaktorov znázornených na OBR. 1 a 2 sú podrobne opísané nižšie. Hoci určité častí nasledujúceho opisu sa primárne týkajú reaktorov používaných pri spôsobe výroby polyesterov v rozpustnej fáze, reaktory zostavené v súlade s uskutočneníami predloženého vynálezu môžu nájsť využitie v širokej škále chemických procesov. Napríklad reaktory zostavené v súlade s určitým uskutočnením predloženého vynálezu môžu byť výhodne využívané v akomkoľvek procese, kde prebiehajúchemické reakcie v tekutej fáze reakčného média a vedľajší parný produkt je vytváraný akovýsledok chemickej reakcie. Ďalej reaktory zostavené v súlade s určitými uskutočneniami predloženého vynálezu môžu byť výhodne využívané v chemických procesoch, kde aspoň dielreakčného média vytvára počas spracovávania penu.0012 Jedno uskutočnenie viacúrovňového rúrkového reaktora 1 Q je s odkazom na OBR. 1 teraz objasnené ako všeobecne obsahujúce vertikálne pretíałmutú hlavícu 12 a skupinu horizontálne pretiahnutých vertikálne oddelených častí L 4 reaktora, spojených arozprestierajúcich sa smerom von od hlavice Q.0013 Hlavica j všeobecne obsahuje zvislý rúrkový plášť lg, dvojicu koncových uzáverov 17 a,b, spojených s opačnými koncami plášťa Q, a mnoho usmerňovačov 18 a,b,c prúdenia,usporíadaných vo vnútomom objeme hlavice 12. Prvý parný otvor 2 je vymedzený medziuzávere Lig a vývod 24 tekutého produktu v dolnom koncovom uzávere 17 b. Jedna strana hlavice g vymedzuje mnoho vertikálne oddelených otvorov, ktoré poskytujú plynulé spojenie medzi vnútomým objemom hlavice 12 a skupinou častí 14 reaktora, spojených so stranou0014 V uskutočnení objasnenom na OBR. l je plášť 16 hlavice 12 v podstate vertikálny, v podstate valcové potrubie. V altematívnom uskutočnení môže byť plášť Q vertikálne pretiahnutý rúrkový člen majúci rozmanité zostavy prierezov (napr. obdĺžnikový, štvorcový alebo elipsoidný). Ďalej plášť 16 nepotrebuje mať dokonalú vertikálnu orientáciu. Napríkladstredová os pretiahnutia plášťa lg sa môže rozprestierať so sklonom okolo 30, okolo 15 alebo 50015 V uskutočnení objasnenom na OBR. 1 má hlavica g maximálnu vnútomú výšku (H),ktorá je väčšia než jej maximálna vnútomá šírka (W). V jednom uskutočnení má hlavica 12 pomer výšky k šírke (HW) v rozsahu od asi 21 do asi 201, asi 41 do asi 151 alebo 51 do 101. V jednom uskutočnení je H v rozsahu od 2,44 do 30,48 m (asi 8 do asi 100 stôp), asi 3,05 do asi 22,36 m (asi 10 do asi 75 stôp) alebo 6,1 do 15,2 m (20 do 50 stôp) a W je v rozsahu od asi 3,05 do 6,1 m (asi 1 do asi 20 stôp), asi 0,6 l do asi 3,05 m (asi 2 do asi 10 stôp) alebo 0,9 l do 1,52 m (3 do 5 stôp).0016 V uskutočnení objasnenom na OBR. l je skupina častí 14 reaktora priamo spojená a

MPK / Značky

MPK: C08G 63/79, B01J 19/24, B01J 19/00

Značky: viacúrovňový, reaktor, priehradkou, vnútornou, rúrkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e17700-viacurovnovy-rurkovy-reaktor-s-vnutornou-priehradkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúrovňový rúrkový reaktor s vnútornou priehradkou</a>

Podobne patenty