Prostriedky a spôsoby aktívnej bunkovej imunoterapie onkologického ochorenia za použitia nádorových buniek usmrtených vysokým hydrostatickým tlakom a dendritických buniek

Číslo patentu: E 17685

Dátum: 04.07.2012

Autori: Bartunková Jiřina, Spísek Radek

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prostriedky a spôsoby aktívnej bunkovej imunoterapie onkologickěho ochorenia za použitia nádorových buniek usmrtených vysokým hydrostatickým tlakom a dendritických buniekOpis Doterajší stav technikyOchorenia vyvolané rôznymi nádormi stále v medicínc a ľudskom zdraví prestavujú veľký problém. Kombinácia chirurgickej liečby, chemoterapie a rádioterapie značne zlepšuje prognózu onkologických pacientov. Napriek tomu, že tento prístup často vedie ke značnćmu zníženiu nádorovej masy, často prežíva malá populácia prekurzorových nádorových buniek či nádorových kmeňových buniek, z ktorých následne vzniká nová populácia nádorových buniek a dochádza k relapsu. Aj pokiaľ je chirurgicky a/alebo iným typom liečby odstránený hlavný nádor, menšie množstvá cirkulujúcich nádorových buniek môžu vyvolať metastázovanie V iných častiach organizmu. Stále teda existuje potreba mať k dispozícii liečivá a spôsobyliečenia, ktoré by bolo možné používať samostatne alebo v kombinácii s inými spôsobmiVo W 0 2006/095330 je opísaný spôsob inhibície rástu bunkových populácii, ktorý spočíva v tom, že sa termicky, mechanicky a/alebo chemicky poškodía bunky nesúce antigén a tietobunky sa ako agregát s bunkami prezentujúcimi antigén uvedú do organizmu pacientov.V publikácii Frank et al., Hamessing Naturally Occurring Tumor Immunity A Clinical Vaccíne Trial in Prostate Cancer, PLOS ONE, zv. 5, č 9, Ljanuára 2010 (2010-01-01), str. 512367, je opísaná protinádorová vakcína, ktorá obsahuje autológne dendritické bunky a apoptotické bunky LNCaP ožiarené UV žiarením.V publikácii Mínarík et al., Phase I/Il of Clinical Study of Prostate Cancer Immunotherapy Using Dendritic Cell Vaccination Strategy - First Results, European Urology Supplements,zv. 9, č. 6, 1. septembra 2010, str. 629, sú opisané predbežné výsledky I./II. fázy klinickej štúdie imunoterapie rakoviny prostaty za použitia dendritických buniek pulzovanýchapoptotíckými bunkami LNCaP usmrtenými UV žiarením.V publikácii Weiss et al., Ex vivo- and in vivo-induced dead tumor cells as modulators of antitumor responses, Annals of the New York Academy of Sciences, zv. 1209, č. l, l. októbra 2010 (2010-10-01), str. 109-1 17, je opísané ošetrenie nádorových buniek vysokým hydrostatickým tlakom. Usmrtené nádorové bunky sú priamo použité ako protinádorovéV publikácii Weiss et al., High hydrostatic pressure treatment generates inactivated mammalian tumor cells with immunogeneic features, Joumal of Immunotoxicology, zv. 7, č. 3, 1. septembra 2010, str 194-204, sa uvádza, že ošetrenie vysokým hydrostatickým tlakom vyvoláva apoptózu, pričom nádorové bunky sú neaktívne a imunogénne. Pri myšacom modeli sa vytvorili protilátky proti nádorovým bunkám, ktoré boli identifikovanć.V US 2008/0286314 sú opísané protinádorové vakcíny obsahujúce bunky prezentujúce antigén naložené tepelne šokovanými nádorovými bunkami, ktoré sú neapoptotické. Uvádzasa, že je možné ich používať pri liečení onkologických pacientov.Vynález sa týka farmaceutických kompozíc, ktoré je možné používať na vyvolanie protinádorovej imunitnej odpovede, najmä pri protinádorovej vakcinácii, ktorá v organizme vyvoláva imunogénnu reakciu proti nádorovým bunkám. Vynález je definovaný pripojenými nárokmi.Nádorové bunky usmrtené štandardnými metódami, ako je ožarovanie, sú nonnálne neimunogćnne. Pokial sa ožiarených nádorových buniek využíva pri príprave produktov na imunoterapiu nádorov, musia byť podávané v kombinácii so silným adjuvanciom. Keď sa ožiarených usmrtených buniek používa k pulzovaniu buniek prezentujúcich antigén, ako dendritických buniek, nedávajú signál k aktivácii. Dendritické bunky je teda potrebnéaktivovať ďalšou látkou, ako molekulami pochádzajúcimi z patogćnu.V tomto texte je opísaný nový spôsob, ktorý indukuje imunogénnu smrť ľudských nádorových buniek, najmä buniek nádorov vaječnílcov a prostaty a buniek akútnej lymfoblastovej leukémie ľudského pôvodu. Nádorové bunky usmrtené vysokým hydrostatickým tlakom (ďalej tiež PIHP) poskytujú silný aktivačný stimul pre dendritickćbunky, najmä nezrelé dendritické bunky, a to aj za neprítomnosti ďalších stimulov. Nádorové bunky usmrtené týmto postupom vo vysokej miere exprimujú imunogénne markery bunkovej smrtí a dendritickć bunky naloženć týmito imunogénnymi nádorovými bunkami indukujú vysoké počty nádorovo špecifických T-lymfocytov, bez toho, že by došlo k expanzii nežiadúcich regulačných T-lymfocytov. Experimentálne dáta získané v súvislosti s týmto vynálezom svedčia o tom, že kombinácia nádorových buniek usmrtených pôsobením vysokého hydrostatického tlaku a dendritických buniek vedie k fatocytóze a efektívnejprezentácii nádorových antigénov a k vyvolaníu silnej protinádorovej imunitnej odpovede.Nádorové bunky sú imunogćnne len slabo alebo nie sú vôbec imunogénne a pokiaľ sú použité za neprítomnosti silného adjuvancia, obvykle nemajú schopnosť vyvolávať špecifickú imunitnú odpoved proti nádoru. Pri nedávno uskutočnených štúdiách sa ukázalo, že nádorové bunky usmrtené určitými chemoterapeutikami, ako bortezomibom, oxaliplatinou a antracyklímni, môžu vyvolávať špecifickú imunitnú odpoveď proti nádoru. Pro túto ímunogénnu smrť buniek sú charakteristické molekuláme udalosti, ktoré sú u všetkých opísaných chemoterapeutík zhodné. Počas hodín po iniciácii imunogénnej bunkovej smrti preapoptotické nádorové bunky translokujú kalretikulín a proteíny tepelného šoku z endoplamatického retikula k bunkovému povrchu spolu s inými molekulami, ktoré slúžia akosignály eat me (fosfatidylserín).Súčasne nádorové bunky prekonávajúce imunogénnu smrt nádorovej bunky downregulujú expresiu signálov dont eat me (ako je povrchový CD 47), ktoré majú uľahčovať rozpoznávanie nádorových buniek a ich pohltenie dendritickými bunkami. Po perrneabilizácii plazmatickej membrány bunky uvoľňujú do extracelulámeho prostredia marker neskorej apoptózy HMGBI (high mobility group box 1). HMGBl sa môžu viazať k niekoľkým receptorom rozpoznávajúcim molekulové vzory (PRR), ako receptoru Toll-like 2 (TLR 2),TLR 4 a receptoru pre konečné produkty pokročilej g 1 ykosylácie(RAGE). Má sa za to, že uvoľňovanie tohto proteínu je nevyhnutné pre optimálnu prezentáciu antigénov z umierajúcich nádorových buniek, priming T-buniek dendritickými bunkami a následnouelemináciou nádoru sprostredkovaní T-bunkami.Použitie nádorových buniek usmrtených tak, že sa stanú imunogénne, má nesmiemy význam pri navrhovaní imunoterapeutických stratégii. Podávanie imunogénnych nádorových buniekmôže vyvolať špecifickú protinádorovú imunitnú odpoveď, ktorá bude následne potlačovaťrást nádorových buniek. Tak sa spomalí alebo dokonca stabilizuje progresia ochorenia a dôjde k zlepšeniu prognózy onkologických pacientov. Tiež sa má za to, že je možné aspoň podstatne obmedziť rozptýlenie cirkulujúcich nádorových buniek v organizme a tvorbu metastáz.Tento text opisuje nový spôsob a farmaceutickej kompozície, ktoré vyvolávajú imunogénnu smrť buniek ľudských nádorov, najmä buniek nádorov vaječníkov a prostaty a buniek akútnej lymfoblastíckej leukémie, v oveľa vyššej miere než súčasné známe chemoterapeutíká. Nádorové bunky usmrtené týmto spôsobom a zachytené dendritickými bunkami vo vysokej miere exprimujú imunogénne markery bunkovej smrti a indukujú vysoký počet nádorovo špecifických T-lymfocytov, bez toho, že by došlo k indukcii regulačných T-buniek, ktoré by mohli inhibovať protinádorovú imunitnú odpoveď. Zistilo sa, že miera protinádorovej imunitnej odpovede dosiahnutá kombináciou nádorových buniek ošetrených podľa vynálezu a dendritických buníekje asi IOkrát vyššia než imunitná odpoveď navodená samotnými imunogénnymi nádorovými bunkami.Na obr. 1 je znázomený všeobecný princíp prednostného protokolu protínádorovej imunoterapie založený na podávaní zrelých dendritických buniek (CD), ktoré boli naložené usmrtenými nádorovými bunkami. Všetky stupne prípravy výslednej farmaceutickejkompozície sa uskutočňujú za podmienok správnej výrobnej praxe v SVP zariadení.V prednostnom uskutočnení je prvým stupňom spôsobu prípravy fannaceutickej kompozície pre každého pacienta leukaferéza, ktorá umožňuje zhromaždenie veľkých počtov monocytov z perifémej krvi. V prednostnom uskutočnení sa potom produkt leukaferézy zriedi vhodným pufrom, ako PBS lmM EDTA (Lonza Vierviers, Belgie) a mononukleáry sa separujú centrifugáciou V gradiente Premium Ficoll Paquc (GE Healthcare, Little Chalfont, UK). Zhromáždené mononukleáry (PBMC) sa potom premyjú napríklad PBSlmM EDTA(Lonza), resuspendujú v médiu Cell Gro a v množstve l x 106 buniek/cmz plochy sa v troch replikáciách navzorkujú do fľiaš (napríklad NUNC, Roskilde, Dánsko). Po dvoch hodinách sa bunky, ktoré sa neprilipnuli, premyjú PBS (Lonza). Adherované monocyty sa 6 dní kultivujú v médiu Cell Gro s IL-4 (Gentaur) (20 ngPml) a GM-CSF (Gentaur) (500 U/ml), pričom sa knim 3. deň pridajú čerstvé cytokíny. Šiesty deň sa zberajú nezrelé DC a naložia sa usmrtenými

MPK / Značky

MPK: A61K 39/00

Značky: prostriedky, spôsoby, použitia, ochorenia, usmrtených, dendritických, tlakom, aktívnej, vysokým, bunkovej, imunoterapie, buniek, onkologického, nádorových, hydrostatickým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e17685-prostriedky-a-sposoby-aktivnej-bunkovej-imunoterapie-onkologickeho-ochorenia-za-pouzitia-nadorovych-buniek-usmrtenych-vysokym-hydrostatickym-tlakom-a-dendritickych-buniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedky a spôsoby aktívnej bunkovej imunoterapie onkologického ochorenia za použitia nádorových buniek usmrtených vysokým hydrostatickým tlakom a dendritických buniek</a>

Podobne patenty