Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu

Číslo patentu: E 16016

Dátum: 30.09.2005

Autori: Salaker Allan, Lind Mats, Kullman Marcus, Moller Per, Pommer Stig, Larsson Björn

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľněho kotúčika materiálu,zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného0001 Vynález sa týka technickej oblasti zásobmkov na vymeniteľné kotúčiky, ako sú kotúčiky papiera a vhodnej zostavy na vkladanie takýchto kotúčikov do zásobmka. Vynález sa týka najmä zádržného mechanizmu vzásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúča materiálu,zádržného systému, zásobníka a spôsobu vkladania kotúčika materiálu do takéhoto zádržného0002 Je známe množstvo predchádzajúcich zásobníkov na podávanie papierových uterákov,kuchynských papierových utierok, toaletného papiera, fólií, plastových baliacich pásov a iných materiálov navinutých na kotúčik. Takéto zásobníky sú zvyčajne vybavené nosnou vodiacou konzolou snosnými prvkami vo forme ramíen na každej z konzol, pričom jeden koniec vymeniteľného kotúča je nainštalovaný otočne. O nosné rameno je zvyčajne rotačne opretý náboj, cez ktorý sa nasunie jeden koniec dutinky kotúčika pri výmene kotúčika. Na druhý koniec kotúčika je upevnený koncový nástavec, ktorý sa vkladá do zachytávacieho mechanizmu V druhom nosnom ramene zásobníka. Tým, že koncový nástavec je len na jednej strane kotúčika, zabezpečí sa správne umiestnenie náhradného kotúčika do mechanizmu zásobníkaa následne správny posun hárku materiálu.0003 Pri doterajších zariadeniach boli rôzne pripomienky k zabezpečeniu správneho posunu zásobníka alebo k tomu, ako zabrániť vloženiu nesprávnych kotúčikov do zásobníka, akonapríklad kotúčikov papiera horšej kvality.0004 US 2,334,689 pojednáva oprobléme vybavenia zásobníkov prostriedkom, ktorý by zabránil tomu, aby sa do zásobníka nevkladal hocijaký typ papierových uterákov, ale len určitý. Riešením tohto problému je, že papierový kotúč apapier na ňom sú vybavené drážkou najednom z pozdĺžnych koncov. Do zásobníka sa môžu vkladať len papierové kotúčiky s takoutodrážkou. Ak sa použije papierový kotúčik bez takejto drážky, ale kratší vpozdĺžnom smere, nemôže dosadnúť na nosnú konštrukciu v zásobníku.0005 EP 0 657134 Bl poskytuje riešenie problému, ako zabrániť nesprávnemu vloženiu papierového kotúčika do zásobníka. Na papierových kotúčikoch sú zhotovené na oboch koncoch nástavce, nástavec na jednom konci má väčší priemer a štrbinu, ktorá rozdeľuje kolik na dva kosákovité prvky. Táto konfigurácia kopíruje špeciñckú prijímaciu konfiguráciuzásobníka, ktorý má zodpovedajúce priehlbiny na prijatie kosákovitých prvkov nosného kolika.0006 US 2,905,405 scieľom zabrániť používaniu nesprávnych kotúčikov papiera opisuje spojovací mechanizmus, ktorý má otvory špeciálneho tvaru na prírubovej doske zásobníka. Koncové nástavce vymeniteľných náhradných kotúčikov majú výstupky zodpovedajúceho tvaru, ktoré sa vkladajú do týchto otvorov. Výstupky koncových nástavcov vložené do otvorov tlačia na listové pružiny tak, že ich posunú do polohy, v ktorej nezabraňujú správnej funkcii zásobníka. Môžu sa používať len náhradné papierové kotúčiky so zodpovedajúcimivýstupkarni, aby uviedli do činnosti každú jednotlivú listovú pružinu.0007 Iné podobné technické riešenie je známe z US 6,749,149 Bl. Zásobník, ktorý opisuje,má nosné ramená na podopieranie kotúčikov papierových uterákov so špeciálnou konštrukciou s výstupkami tvarovanými tak, aby pasovali do rovnako tvarovaných otvorov na koncových čelách kotúčika papierových uterákov.0008 Riešenia opísané vyššie slúžia na zabezpečenie správneho vloženia kotúčika materiálu s konñguráciou zodpovedajúcou určitej prijímacej konfigurácii. Avšak s takýmito papierovýrni kotúčikmi so špeciálnou konñguráciou s výstupkarni na vloženie do zodpovedajúcich priehlbin v prijímacej konñgurácii sa ťažko manípuluje. Používateľ nemôže jednoducho vložiť náhradný kotúčik, ale musí skúšať jeho správne nasmerovanie vzhľadom na prijímaciu konfiguráciu. Toto predstavuje nebezpečenstvo nesprávnej manipulácie alebo nebezpečenstvo, že používateľpoužije nadmemý tlak na vloženie náhradného kotúčika do zásobníka.0009 Dokument US-A-2,299,736 zverejňuje zásobník so zádržným mechanizmom na kotúčik papiera. Tento zádržný mechanizmus obsahuje kryt s vkladacou štrbinou na prijatie nosných kolilcov vymeniteľného kotúčika, vkladacia štrbina obsahuje vstupnú časť a výstupná časť. Vkladaciu štrbinu tvoria spojené skupiny vodiacich dráh, z ktorých spodná má blokovaciu časť v tvare oblúkovitých lôžok na zadržanie výstupku nosných kolíkov vo výdajnej polohe kotúčikapo tom, čo bol nosný kolik vedený cez rôzne vodiace dráhy vkladacej štrbiny.0010 Dokument US-A-4,108,389 zverejňuje aj zásobník na kotúčik papiera a obsahuje vkladaciu štrbinu so vstupnou časťou a výstupnou časťou, ako aj skupinu vodiacich konzol na vedenie nosných kolíkov kotúčika papiera z vkladacej polohy do koncovej polohy, v ktorej je kotúčik držaný alebo blokovaný na účely výdaja papiera.0011 Dokumenty W 0 96/23719 Al, US-A-3,416,744 and US-A-3,700,18 l tiež zverejňujú zásobníky na kotúčiky papiera obsahujúce zádržný mechanizmus s vkladacou štrbinou a vodiacu konzolu s vodiacimi koľajníčkami na zavedenie koncov nosných kolíkov kotúčikov papiera do koncovej polohy, v ktorej sa nosné kolíky zachytia a tým držia kotúčik v polohe na0012 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zádržný mechanizmus vzásobníku papierových uterákov na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu tak, aby sa náhradný kotúčik ľahko vkladal, ale súčasne sa účinne zabránilo neúmyselnému vloženiu nesprávneho kotúčika alebo nesprávnemu umiestneniu kotúčika. Ďalším cieľom je zabezpečiť zádržný systém a zásobník stakýmito znakmi, ako aj spôsob vkladania vymeniteľného kotúčikamateriálu do zádržného systému.0013 Tento cieľ sa vyriešil zádržným mechanizmom vzásobniku papierových uterákov na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu so znakmi podľa patentového nároku 1. Cieľ rieši zádržný systém, ktorý je definovaný znakmi V nároku ll. Spôsob vkladania vymeniteľného kotúčika materiálu do zádržného mechanizmu sa opisuje znakmi uvedenými vnároku 14.Výhodné uskutočnenia sa opisujú v závislých nárokoch.0014 Hlavnou myšlienkou vynálezu je poskytnúť zádržný mechanizmus v zásobníku, ktorý je usporiadaný tak, že výmena vymeniteľných kotúčikov materiálu je ľahká, ale zádržný mechanizmus má blokovací systém, ktorý zabraňuje vloženiu nosného kolika koncového nástavca na vymeniteľnom kotúčiku materiálu s nesprávnymi alebo nehodiacimí sa rozmermi. Tento blokovací systém, ktorý slúži na odmietnutie nosného kolika s nesprávnymi rozmermi, je podľa nároku l vybavený krytom s vkladacou štrbinou so vstupnou časťou a s výstupnou časťou. Ďalej má vodiacu konzolu, ktorá je umiestnená V kryte, vodiaca konzola má vodiacouštrbinou na vedenie nosného kolika ablokovaciu časť na zablokovanie nosného kolikav koncovej polohe. Vodiaca konzola je zosn-ojená tak, aby neprijala nosný kolík s nesprávnymi0015 Toto špeciálne usporiadanie krytu s vkladacou štrbinou, ktorá má dva otvorené konce, a to vstupnú časť a výstupnú časť, spolu s vodiacou konzolou zabezpečuje mechanizmus, ktorý účinne umožňuje neprijať nosné kolíky snesprávnymi rozmermi. Odmietnutie nosných kolíkov snesprávnymi rozmermi spôsobí, že zádržný mechanizmus bude akceptovať len kotúčiky materiálu, na ktorých je koncový nástavec správnych rozmerov. Výrobcovia kotúčikov materiálu môžu teda vybaviť špecifické kotúčiky materiálu koncovými nástavcami,ktoré majú nosné kolíky so špeciñckými rozmermi a ktoré pasujú do príslušného zádržného mechanizmu. Toto zaisťuje, že do zádržného mechanizmu sa môžu vložiť a zablokovať v príslušnej koncovej polohe len správne kotúčiky materiálu. Teda používateľ nebude zaťažený kontrolovaním, či sa do zádržného mechanizmu vkladá správny kotúčik v správnej polohe,pretože len správny kotúčik v správnej polohe sa môže vložiť a zadržať v zádržnommechanizme. Tým sa zabráni nebezpečenstvu poškodenia alebo upchatia zásobníka.0016 Najmä ak má nosný kolík niektoré časti príliš tenké, tak, že sa nemôže zablokovať v blokovacej časti, takýto nosný kolík s nesprávnymi rozmermi prekĺzne cez vkladaciu štrbinu vstupnej časti priamo do výstupnej časti a nezapadne do zádržného mechanizmu. Inýmislovami, ak nosný kolík je príliš tenký, nie je možné zablokovať ho v jeho koncovej polohe.0017 Na druhej strane, ak nosný kolík má niektoré časti príliš hrubé, nemôže sa ľahko vložiť do vkladacej štrbiny a teda nemôže byť Zablokovaný v určenej koncovej polohe. V oboch prípadoch, teda keď niektoré časti nosného kolika sú príliš tenké alebo príliš hrubé, nosný kolík bude zamietnutý takým spôsobom, že nemôže byť zablokovaný V určenej koncovej polohe. Potom buď vôbec nemôže kĺzať cez vkladaciu štrbinu alebo vodiacu štrbinu, alebo nemôže byť zablokovaný v blokovacej časti, ale cez vkladaciu štrbinu priamo prekĺzne a vypadne zo0018 Nosný kolík, ktorý nemá drážku alebo časť srozmermi zodpovedajúcimi vodiacim koľajničkám, nebude prijatý. V prípade, že nosný kolík má priemer v tej časti nosného kolika,kde sa má umiestniť drážka, väčší ako požadovaný priemer drážky, takýto nosný kolík sa nemôže vložiť do vkladacej štrbiny a/alebo vodiacej štrbiny vodiacej konzoly, pretože vzdialenosť medzi vodiacimi koľajničkami bude príliš malá. Ak nosný kolik, ktorý sa má vložiťdo vkladacej štrbiny a/alebo vodiacej štrbiny, má celkový priemer ako určená drážka, takýto

MPK / Značky

MPK: A47K 10/38

Značky: systém, vloženia, zádržného, kotúčika, vyměnitelného, materiálů, zásobníku, zadržanie, zádržný, mechanizmu, takéhoto, spôsob, zásobník, mechanizmus

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e16016-zadrzny-mechanizmus-v-zasobniku-na-zadrzanie-vymenitelneho-kotucika-materialu-zadrzny-system-zasobnik-a-sposob-vlozenia-kotucika-materialu-do-takehoto-zadrzneho-mechanizmu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu</a>

Podobne patenty