Spôsob výroby oceľového konštrukčného dielu s kovovým povlakom chrániacim pred koróziou a oceľový konštrukčný diel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby oceľového konštrukčného dielu s kovovým povlakomchrániacim pred korôziou a oceľový konštrukčný diel0001 Vynález sa týka spôsobu výroby oceľového konštrukčného dielu s kovovým povlakom chrániacim pred korôziou formovaním oceľového plochého výrobku z mangánovej ocele, na ktorý sapred formovaním oceľového konštrukčného dielu nanesie povlak0002 Keď sa tu hovorí o oceľových plochých výrobkoch, myslia sa tým oceľové pásy, oceľové plechy alebo z nich0003 Aby sa mohla poskytnúť kombinácia nízkej hmotnosti,maximálnej pevnosti a ochranného účinku požadovaného v modernej výrobe karosérií, v súčasnosti sa v takých oblastiach karosérií, ktoré sa môžu V prípade zrážky vystaviť obzvlášť vysokým zaťaženiam, používajú konštrukčné diely lisované za0004 Pri kalení s lisovaním za tepla sa oceľové ploštiny,ktoré sú oddelené z oceľového pása valcovaného za studena alebo za tepla, zahrievajú na teplotu tvarovania spravidla vyššiu ako austenitizačná teplota danej ocele a v zohriatom stave sa vložia do nástroja tvarovacieho lisu. V priebehu následne uskutočňovaného tvárnenia sa plechový prírez, poprípade z neho formovaný konštrukčný diel stykom s chladnýminástrojmi podrobuje rýchlemu ochladeniu. Rýchlosť ochladzovania je pri tom nastavená tak, aby v konštrukčnomdiele vznikla štruktúra po kalení.0005 Typický príklad ocele vhodnej na kalenie s lisovaním za tepla je známy pod označením 22 MnB 5 a možno ho nájsť vStahlschlüssel 2004 pod materiálovým číslom 1.5528.0006 Proti výhodám známych, na kalenie s lisovaním za tepla obzvlášť vhodných oceli MnB stojí v praxi tá nevýhoda, že ocele obsahujúce mangán nie sú všeobecne odolné proti korózii za mokra a dajú sa len ťažko pasivovať. Táto náchylnosť k miestne síce obmedzenej, avšak intenzívnej korózii, veľká V porovnaní s nižšie legovanými oceľami pri pôsobení zvýšených koncentrácii chloridových iónov, sťažuje použitie ocelí,patriacich k materiálovej skupine vysokolegovaných oceľových plechov, práve pri výrobe karosérií. Okrem toho ocele obsahujúce mangán majú sklon k plošnej korózii, čím saobmedzuje aj spektrum ich použiteľnosti.0007 Preto sa hľadajú možnosti aj na ocele obsahujúce mangánnanášať kovový povlak, ktorý chráni ocele pred korozívnym0008 Podľa spôsobu výroby konštrukčných dielov kalením s lisovaním za tepla, popísanêho v dokumente EP 1 143 029 B 1, sa na to má na oceľový plech najskôr naniesť zinkový povlak a potom pred tvárnením za tepla sa ohrievať tak, aby sa pri ohrievaní na oceľovom plochom výrobku V dôsledku premeny ochrannej vrstvy ukladala na oceľovom plechu intermetalická zlúčenina. Táto má chrániť oceľový plech proti korózii a aj proti oduhličovaniu a v priebehu tvárnenia za teplav lisovacom nástroji prevziať funkciu mazadla.0009 Pri pokuse o realizáciu postupu, navrhovaného vo všeobecnej forme v dokumente EP 1 143 029 B 1 v praxi, sa ukázalo mnoho problémov. Napríklad sa ako ťažké ukázalo nanášanie zinkového povlaku na oceľový podklad tak, aby po vytvorení intermetalickej zlúčeniny bola zaistená dostatočná priľnavosť povlaku k oceľovému podkladu, dostatočná povlakovateľnosť tohto povlaku pri neskôr nanášaných lakoch a dostatočná odolnosť povlaku samotného a tiež oceľovéhopodkladu proti vzniku trhlín pri tvárnení za tepla.0010 Návrh na vytvorenie zinkových povlakov na oceľových pásoch, na ktoré sa dá obzvlášť dobre nanášať organická ochranná vrstva, je popísaný v dokumente EP 1 630 244 Al. Podľa neho sa na spracovávaný oceľový plech napríklad elektrolyticky alebo použitím iného známeho spôsobu nanášania povlaku nanáša Zinková vrstva obsahujúca až 20 hmotn. Fe. Následne sa takto povlakovaný oceľový plech ohrieva z teploty miestnosti na 850 až 950 °C a pri 700 až 950 °C sa lisuje za tepla. Ako obzvlášť vhodné na vytvorenie zinkovej vrstvy sa pri tom uvádza elektrolytické vylučovanie. Zinková vrstva môže byť podľa známeho spôsobu vytvorená aj ako vrstva zliatiny. Ako možné zložky zliatiny tejto vrstvy sa v dokumente EP 1 630 244 A 1 uvádzajú Mn, Ni, Cr, Co, Mg, Sn a Pb a ako doplnkové zložky zliatiny sa uvádzajú Be, B, Si, P, S, Ti, V, W, Mo, Sb,Cd, Nb, Cu a sr.0011 Pri spôsobe opísanom v dokumente EP 1 630 244 A 1 je podstatné to, že prítomný 1 až 50 m hrubý zinkový povlak zahŕňa fázu tuhého roztoku železa a zinku a obsahuje vrstvu oxidu zinočnatého, ktorej hrúbka je v priemere obmedzená na nanajvýš 2 m. Za týmto účelom sa podľa známeho spôsobu buďvolia podmienky žíhania pri ohrievaní na teplotu potrebnú naformovanie lisovaním za tepla tak, aby eventuálne dochádzalo ku kontrolovanej tvorbe oxidov, alebo po tvárnení za tepla sa oxidová vrstva prítomná na získanom oceľovom diele pomocou spôsobu oddeľujúceho triesky alebo častice aspoň čiastočne odstraňuje natoľko, aby bola zachovaná maximálna hrúbka oxidovej vrstvy podľa dokumentu EP 1 630 244 Al. Aj tento známy druh postupu si teda vyžaduje nákladné opatrenia, aby sa na jednej strane zaistil požadovaný antikorózny účinok zinkového povlaku a na druhej strane požadovaná dobrá povlakovateľnosť a priľnavosť laku pri lakovaní nasledujúcompo tvárnení za tepla.0012 Z dokumentu DE 32 09 559 A 1 je známy ďalší spôsob,prostredníctvom ktorého sa dá povlak zliatiny zinku a niklu elektrolyticky vylučovať na pásovej oceli. V priebehu tohto spôsobu sa povlakovaný pás pred vylučovanim povlaku zinku a niklu podrobi intenzívnej bezprúdovej predbežnej úprave, aby sa na ňom vytvorila tenká primárna vrstva obsahujúca zinok a nikel. Následne sa potom elektrolyticky nanáša samotný povlak zinku a niklu. Aby sa elektrolytické vylučovanie povlaku zliatiny uskutočňovalo konštantne so stanoveným zložením,používajú sa oddelené, vždy iba jeden prvok zliatiny obsahujúce anódy. Tieto sú pripojené k samostatným prúdovým obvodom, aby sa mohol cielene nastavovať prúd, ktorý cez nepreteká, a tým dodávanie daného kovu do elektrolytu.0013 Výsledky systematickêho skúmania vlastností povlakov zo zinkovej zliatiny na oceľovom plechu, ktorý bol z kaliteľnej ocele, sa nachádzajú v dokumente W 0 2005/021822 A 1. Povlak pri tom pozostával v podstate zo zinku a prídavne obsahoval jeden alebo viac prvkov s afinitou voči kyslíku v celkovom množstve 0,1 až 15 hmotn., vzhľadom na celkový povlak. Ako prvky safinitou voči kyslíku sú pri tom konkrétne uvedené Mg, Al, Ti,

MPK / Značky

MPK: C25D 3/56, C23C 2/40, C23F 17/00, C21D 1/18, C25D 5/50, C25D 5/48, C21D 8/02

Značky: ocelový, chrániacim, spôsob, povlakom, dielů, výroby, ocelového, konštrukčného, konštrukčný, koróziou, kovovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e12201-sposob-vyroby-oceloveho-konstrukcneho-dielu-s-kovovym-povlakom-chraniacim-pred-koroziou-a-ocelovy-konstrukcny-diel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby oceľového konštrukčného dielu s kovovým povlakom chrániacim pred koróziou a oceľový konštrukčný diel</a>

Podobne patenty