Materiál pre vytvrditeľný vrchný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel, povliekací materiál a povlakový film tento materiál obsahujúci alebo z neho vytvorený

Číslo patentu: E 11319

Dátum: 05.10.2006

Autori: Araki Jun, Ito Kohzo, Yamanaka Masahiko, Suzuki Tatsuya, Watanabe Kentarou

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Materiál pre vytvrditeľný vrchný povliekaci materiál na báze rozpúšťadiel, povlíekacímateriál a povlakový film tento materiál obsahujúci alebo z neho vytvorený Opis0001 Tento vynález sa týka vytvrditeľného povliekacieho materiálu na báze rozpúšťadiel,použiteľného najmä na výrobky na použitie v oblasti vyžadujúcej odolnosť proti poškodeniu,ako najmä automobilové karosérie výrobky vytvorené z umelých živíc vo vnútri domu i vonku drevené výrobky ako napnldad schody, podlahy, nábytok a podobne hliníkové kolesá, dverové zrkadlá a podobne, ktoré sú spracované pokovovaním, nanášanim z pamej fázy, rozprašovaníma podobne, a povliekacieho materiálu a povlakového filmu tento materiál využívajúceho.0002 Doteraz majú výrobky vytvorené zo živice, ako napr. polykarbonátové dosky alebo akrylátové dosky, horšie rôzne fyzikálne vlastnosti ako tvrdosť, odolnosť proti povetemostnám podmienkam, odolnosť proti zašpineniu, odolnosť proti rozpúšťadlám a podobne, a je preto aplikovaná povrchová úprava na kompenzáciu týchto fyzikálnych vlastností. Pre takúto povrchovú úpravu sa používajú tvrditeľné nátery ako napríklad za teploty okolia schnúce nátery alebo nátery uretánovej dvojzložkovej živice (viď napr. patentová literatúra l). Avšak, filmový povlak používajúci tento náter má sklon ľahko sa poškriabať, a vytvorené škrabance majú sklon byť viditeľné.Patentová literatúra l japonská publikovaná predbežná prihláška č. 2004- 1 3 16010003 Okrem toho sa používa, na účely designu, metalická zrkadlová úprava, ako napríklad pokovovaníe, ukladanie z pamej fázy, rozprašovanie a podobne (viď napríklad patentová literatúra 2).Avšak, v pripade uskutočňovania metalickej zrkadlovej úpravy, filmový povlak má sklon ľahko sa poškriabať, a vytvorené škrabance majú sklon byť viditeľné. Okrem toho, po zrkadlovej úprave sa obvykle uskutočňuje povrchová úprava uvedená vyššie, ako je rozprašovanie avšak,získaný ñlmový povlak má sklon ľahko sa poškriabať, a vytvorené škrabance majú sklon byť viditeľné.Patentová literatúra japonská publikovaná predbežná prihláška č. 2003-293146.0004 Ďalej, pokiaľ ide o vrchný povlak pre motorové vozidlo, v súčasnosti zosilnela požiadavka vysokej trvanlivosti na udržanie vzhľadu náteru nového auta po dlhý čas. V dôsledku toho je požadovaná odolnosť proti poškodeniu, na zabránenie poškrabania povlečeného náteru tiež v umývačke áut, prachom, letiacimi kamienkami alebo podobne. Ako náter s odolnosťou proti poškodeniu je doteraz známy ultrañalovým žiarením (UV) vytvrditeľný náter, elektrónovým lúčom (EB, electron beam) vytvrditeľný náter, tvrdý povliekací prostriedok na báze oxidu kremičitého, mäkký náter na báze dvojzložkovej akryluretánovej živice a podobne (viď napríklad patentová literatúra 3).Patentová literatúra 3 japonská patentová publikácia č. 6-29382Dokument EP-A-l 283 218 A 1 opisuje polyrotaxány získané spojením dvoch alebo viacerých polyrotaxánových molekúl prostredníctvom chemických väzieb medzi cyklickými molekulami či rotátonni vinter-polyrotaxánových molekulách. Príklad l v EP-A-l 283 218 Al opisuje blokovanie koncov polyetylénglykolu (lineáma molekula) a adíciu alfa-cyklodextrínu (cyklická molekula). Polyrotaxány podľa EP-A-1283 218 A 1 sa používajú ako povlaky (viď odsek 0100 a nárok 1 patentu EP-A-l 283 218 A 1).0005 Avšak, u vyššie uvedeného UV vytvrditeľného náteru, EB vytvrditeľného náteru alebo tvrdého povliekacieho prostriedku na báze oxidu kremičitého, problémy zníženia adhézie náteru k materiálu a vzniku trhlín majú sklon sa rýchle zhoršovať s použitím tvrdého monoméru na realizáciu vysokej tvrdosti apri zvýšení pnutia pri vytvrdzovaní a zmrštení vdôsledku0006 Z tohto hľadiska, vyššie uvedený mäkký náter na báze akryl-uretánovej živice dvojzložkového typu neprináša problémy odlupovania a praskania avšak v mnohých prípadoch zostáva pocit lepivosti, takže náter má tu chybu, že má horšiu odolnosť proti povetemostným0007 Predložený vynález je vytvorený s ohľadom na tieto problémy konvenčných techník, a cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť vytvrditeľný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel, ktorý má vynikajúcu odolnosť proti poškodeniu, odolnost proti olupovaniu, schopný vytvoriť film náteru, ktorý neľahko praská a podobne, a povlakový ñlm.Prostriedky na riešenie problémov0008 Ako výsledok opakujúcich sa usilovných štúdií na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa pôvodcovia predloženého vynálezu zistili, že vyššie uvedený cieľ môže byť dosiałmutý realizáciou predloženého vynálezu, prostredníctvom použitia oleoñlného polyroxatánu, ktoréholineárna molekula a cyklická molekula sú vybavené hydrofilnými modiñkačnými skupinami.0009 Inými slovami, vytvrditeľný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, že obsahuje oleofilný polyrotaxán, inú živicu avytvrdzovacie činidlo, pričom oleoñlný polyrotaxán zahŕňa cyklickú molekulu, lineámu molekulu s cyklickou molekulou inkludovanú prevlečením cez cyklickú molekulu, a blokovacie skupiny, ktoré sú umiestnené na oboch termináloch lineárnej molekuly na zabránenie odstúpenia cyklickej molekuly od lineámej molekuly, pričom lineárna molekula a/alebo cyklická molekula má hydrofóbnu modifikačnú skupinu, ktorou je aspoň jedna skupina zvolená zo súboru pozostávajúceho zalkylovej skupiny, benzylovej skupiny, skupiny obsahujúcej derivát benzénu, acylovej skupiny, silylovej skupiny, tritylovej skupiny, tosylovej skupiny,uretánovej väzby, esterovej väzby, éterovej väzby a kaprolaktónu. Príklady inej živice sú akrylátová živica, epoxidová živica, polyesterová živica a podobne avšak táto iná živica na ne0010 Ďalej, výhodné vytvorenie vytvrditeľného povliekacíeho materiálu na báze rozpúšťadiel podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, že cyklická molekula má inkludované množstvo od 0,06 do 0,6 l, pričom hodnota 1 predstavuje maximálne inkludované množstvo, cyklických molekúl schopných inklúzie s lineámou molekulou.0011 Ďalšie výhodné vytvorenie vytvrditeľného povliekacíeho materiálu na báze rozpúšťadiel podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, že lineáma molekula má molekulovú hmotnosť 1000 až 45 000.0012 Ďalej, vytvrditeľný povlakový film náteru na báze rozpúšťadiel je vytvorený stuhnutímvytvrditeľného povliekacíeho materiálu na báze rozpúšťadíel.0013 Ďalej, vrstvený povlakový film podľa predloženého vynálezu využíva vyššie uvedený vytvrditeľný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel a je vytvorený postupným vytvorením, na povliekanom výrobku, ñlmu základného náteru a filmu číreho náteru s použitím povliekacíehomateriálu na báze rozpúšťadiel postupným vytvorením, na povliekanom výrobku, filmuzákladného náteru s použítím povliekacieho materiálu na báze rozpúšťadiel a filmu číreho náteru alebo vytvorením ñlmu, na povliekanom výrobku, emailového náteru s použitímpovliekacieho materiálu na báze rozpúšťadiel.0014 Podľa predloženého vynálezu sa použijú oleoñlné polyrotaxány, ktorých líneáma molekula a/alebo cyklická molekula sú opatrené hydrofóbnymí modiñkačnými skupinami, čím je umožnené vytvoriť z nich vytvrditeľný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel, schopný vytvoriť ñlm náteru svyníkajúcou odolnosťou proti poškodeniu a sneľahkým vznikom0015 Ďalej bude vytvrditeľný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel podľa predloženého vynálezu podrobnejšie diskutovaný. V predloženej prihláške znamená hmotnostné, aknie je uvedené inak.0016 Ako je diskutované vyššie, vytvrditeľný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel podľa predloženého vynálezu zahŕňa ako polyrotaxán, tak tiež inú živicu (živice) a vytvrdzovacieOleoñlný polyrotaxán zahŕňa cyklickú molekulu, alineámu molekulu, ktorá má blokovacie skupiny na oboch termináloch. Lineáma molekula inkluduje cyklickú molekulu prevlečením cez otvorený úsek cyklickej molekuly. Ďalej, blokovacie skupiny umiestnené na oboch termináloch lineámej molekuly bránia odstúpeniu ínkludovanej cyklickej molekuly od lineámej molekuly. Okrem toho, lineárna molekula alebo cyklická molekula alebo lineárna aj cyklickámolekula tvoríace tento polyrotaxán má hydrofóbnu modifikačnú skupinu (skupiny).0017 Obr. 1 je schematícká ilustrácia, ktorá konceptuálne naznačuje oleoñlne modifikovaný polyrotaxán. Na tomto obrázku, tento hydrofóbne modiñkovaný polyrotaxán 5 má lineámu molekulu 6, cyklodextrín 7 ako cyklickú molekulu, a blokovacie skupiny 8 umiestnené na oboch termináloch lineámej molekuly 6, pričom lineárna molekula 6 inkluduje cyklickú molekulu 7 prevlečením cez otvorenú časť cyklickej molekuly 7. Cyklodextrín 7 máhydrofóbne modifikačné skupiny 7 a.0018 Prostredníctvom použitia takéhoto oleofilného polyrotaxánu môže byť získanýpovliekací materiál miešateľný shydrofóbnym rozpúšťadlom. Okrem toho, keď je použitý v

MPK / Značky

MPK: B05D 7/24, B32B 27/00, C09D 167/04, C09D 171/02, C09D 105/16, B05D 7/14, C09D 201/02

Značky: povlakový, vrchný, materiál, vytvrditeľný, obsahujúci, báze, vytvorený, rozpúšťadiel, povliekací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e11319-material-pre-vytvrditelny-vrchny-povliekaci-material-na-baze-rozpustadiel-povliekaci-material-a-povlakovy-film-tento-material-obsahujuci-alebo-z-neho-vytvoreny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Materiál pre vytvrditeľný vrchný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel, povliekací materiál a povlakový film tento materiál obsahujúci alebo z neho vytvorený</a>

Podobne patenty