Zlúčeniny imunosupresantov a ich kompozície

Číslo patentu: E 11266

Dátum: 19.05.2004

Autori: Gray Nathanael, Jiang Tao, Pan Shifeng, Marsilje Thomas, Lu Wenshuo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblasť ggnálezu Vynález poskytuje novú triedu imunosupresívnych zlúčenín, vhodných na liečeniealebo prevenciu chorôb alebo porúch sprostredkovaných interakciou lymfocytov, najmäReceptory EDG patria do rodiny blízko príbuzných receptorov viazaných na aktivovaný G-proteín. EDG-l, EDG-3, EDG-5, EDG-6 a EDG-8 (po poradí tiež označené S 1 Pl, S 1 P 3, S 1 P 2, S 1 P 4 a S 1 P 5)vsú určené ako receptory špecifické pre sfmgozín-l-fosfát(SIP). EDG 2, EDG 4 a EDG 7 (tiež označené LPA 1, LPA 2, respektíve LPA 3) sú receptory špecifické pre lyzofosfatidovú (LPA). Medzi izotypmi receptorov SIP, sú EDG-l, EDG-3 a EDG-5 v širokom rozsahu exprimovanć v rôznych tkanivách, zatial čo expresia EDG-6 je obmedzená prevažne na lymfatické tkanivá a krvné doštičky a expresia EDG-8 na centrálny nervový systém. Receptory EDG sú zodpovedne za transdukciu signálov a predpokladá sa, že hrajú dôležitú úlohu v bunkových procesoch, vrátane vývoja buniek, proliferácie, udržovania,migrácie, diferenciácie plasticity a apoptózy. Niektoré receptory EDG sa spájajú s chorobami sprostredkovanými interakciami lymfocytov, napríklad pri odmietnutí transplantátu,autoimunitných chorobách, zápalových chorobách, infekčných chorobách a rakovine. Zmena v aktivite receptora EDG prispieva k patológii a/alebo symptomológii týchto chorôb. Preto sú molekuly, ktoré samé menia aktivitu receptorov EDG užitočné ako terapeutické činidlá na liečenie týchto chorôb. WO 03/037271 sa týka zlúčenín a ich využitia na liečenie zápalovýchZHRNUTIE VYNÁLEZU Táto prihláška sa týka zlúčenín vzorca IA je vybrané z -C(O)OH X. a X 2 sú každé nezávisle vybrané z väzby alebo Cngalkylénu Z je vybrané zpričom ľavá a pravá hviezdička pri Z označuje bod pripojenia medzi -C(R 3)(R 4)- a A vzorca I, v danom poradí R 6 je vybrané z vodíka a CpsalkyluR. je vybrané z Cmoarylu a Cggheteroarylu pričom ktorýkoľvek aryl alebo heteroaryl R 1 je prípadne substituovaný zvyškom vybraným z halogénu, C 5.1 garylCo 4 alky 1 u,CzgheteroarylCorąallcylu, Cmcykloalkylüualkylu, C 3.gheterocykloalkylů,.ąalkylu alebo Cpćalkylu pričom ktorékoľvek arylová, heteroarylová, cykloalkylová alebo heterocykloalkylová skupina R môže byť prípadne substituovaná jedným až piatimi zvyškami vybranými z halogénu, Cmalkylu, C alkoxy, halogénom-substituovaného-Cóalkylu a halogénom-substituovaného-Cmalkoxy a ktorákoľvek alkylová skupina R 1 pripadne môže mať metylén nahradený atómom alebo skupinou, vybranou z -S-, -S(O)-, -S(0)2-, -NR 5- a -O pričom R 5 je vybrané z vodíka alebo CmalkyluDruhým aspektom vynálezu je farmaceutícká kompozícia, ktorá obsahuje zlúčeninu vzorca I, jej samostatný optický alebo cís/trans izomér alebo zmes ich izomérov, alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, v zmesi s jednou alebo viacerými vhodnými pomocnýmiVynález poskytuje spôsob liečenia choroby u zvieraťa, u ktorého môže zmena transdukcie signálov sprostredkovaná receptorom EDG zabrániť, potlačiť alebo zlepšiť patológiu a/alebo symptomatiku choroby a táto metóda zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vzorca I, jej jednotlivého optického alebo cís/trans izomérualebo zmesi jej ízomérov alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, tomuto zvíeraťu.Vynález umožňuje použitie zlúčeniny vzorca I na výrobu liečiva na liečenie choroby pri zvíerati, pri ktorom môže zmena transdukcie signálov sprostredkovaná receptorom EDGVynález poskytuje zlúčeniny, ktoré sú užitočné na liečenie a/alebo prevenciu chorôb alebo porúch sprostredkovaných interakciami lymfocytov. Tiež poskytuje spôsoby liečeniatakýchto chorôb alebo porúch.V tomto opise platí, pokiaľ nie je definované inakAlkyl ako skupina a ako štruktúmy prvok iných skupín, napríklad halogénom substituovaného alkylu, alkoxy, acylu, alkylsulfanylu, alkylsulfonylu a alkylsulñnylu, môže byť buď s priamym, alebo rozvetveným reťazcom. Alkenyl ako skupina a ako štruktúrny prvok iných skupín obsahuje jednu alebo viac dvojitých väzieb uhlík-uhlík a môže byť bud s priamym alebo rozvetveným reťazcom. Akékoľvek dvojité väzby môžu byť v cis- alebo trans-konfigurácii. A 1 kinyl ako skupina a ako štruktúrny prvok iných skupín obsahuje aspoň jednu trojítú väzbu C EC a môže tiež obsahovať jednu alebo viac dvojitých väzieb CC, a môže byť, pokial je to možné, s priamym alebo rozvetveným reťazcom. Každá cykloalkylová skupina samotná alebo ako konštrukčný prvok iných skupín môže obsahovať 3 až 8 atómov uhlíka, výhodne od 3 do 6 atómov uhlíka. Alkylén a alkenylén sú dvojväzbové zvyšky, odvodené od alkylovej, respektíve alkenylovej skupiny. V tejto prihláške môže byt alkylová skupina R prípadne prerušená členom zo skupiny vybranej z -S, -s(o)-, -s(o),-, NR- a -o- (kde, že R je vodík alebo Cmalkyl). Tieto skupiny zahŕňajúAryl znamená monocyklický alebo kondenzovaný bicyklický aromatický systém kruhov, obsahujúci šesť až desať atómov uhlíka. Napríklad, C 542 aryl môže byť fenyl, bifenyl alebo naftyl, výhodne fenyl, Kondenzovaný bicyklický kruh môže byť čiastočne nasýtený,napríklad 1,2,3,4-tetrahydro-nañalén a podobne. Arylén znamená dvojväzbový zvyšok,odvodený z arylovej skupiny. Napríklad, arylén ako je použitý v tejto prihláške môže byť fenylén, bifenylén, nañylén a podobne.Halo alebo halogén znamená, F, Cl, Br alebo I, výhodne F alebo Cl. Halogénom substituované alkylové skupiny a zlúčeniny môžu byť čiastočne halogénované alebo perhalogénované, pričom v prípade viacnásobnej halogenácíe môžu byť halogénové substituenty rovnaké alebo rôzne. Výhodnou perhalogénovanou alkylovou skupinou je napríklad trifluónnetyl alebo tiifluónnetoxy.Heteroaryl znamená aryl, ako je definované v tejto prihláške, s prídavkom aspoň jednej zložky heteroatómu vybraného z N, O alebo S a každý kruh sa skladá z S až 6 atómov kruhu, pokial nie je uvedené inak. Napríklad, Czheteroaryl zahŕňa oxadiazol, triazol a podobne. Cgheteroaryl zahŕňa chinolin, l,2,3,4-tetrahydro-chinolín a podobne. Cggheteroaryl ako je použitý v tejto príhláške zahŕňa tienyl, pyridinyl, furanyl, izoxazolyl, benzoxazolyl alebo benzo 1,3 dioxolyl, výhodne tienyl, furanyl alebo pyridinyl. Heteroarylén znamená heteroaryl, ako je definovaný v tejto prihláške, za predpokladu, že systém kruhov obsahuje dvojväzbový zvyšok. Kondenzovaný bicyklický heteroarylový kruhový systém môže byť čiastočne nasýtený, napríklad 2,3-díhydro-lH-izoindol, l,2,3,4-tetrahydrochinolín a podobne.Podľa použitia v predloženom vynáleze má EDG-l selektívna zlúčenína (prostriedok alebo modulátor) špeciticitu, ktorá je selektívna na EDG-l oproti EDG-3 a oproti jednému alebo viacerým EDG-S, EDG-6 a EDG-8. Tak, ako sa tu používa, znamená selektívita na jeden receptor EDG (selektímy receptor), oproti inému receptoru EDG (tzv. neselektívny receptor), že zlúčenina má oveľa vyššiu schopnosť vyvolávať účinky sprostredkované selektívnym receptorom EDG (napr. EDG-l) ako účinky sprostredkované neselektívnym SIP-špecifickým receptorom EDG. Ak je meraná vo väzbovom teste GTP-yS (podľa opisu v nižšie uvedenom príklade) zlúčenina, ktorá je EDG-l selektívna, má obvykle EC 50 (účinnú koncentráciu, ktorá spôsobuje 50 maximálnej odpovede) pre selektívny receptor (EDG-l),aspoň 5, 10, 25, 50, 100, 500 alebo 1000-krát nižšiu, ako svoju EC 50 pre neselektivny receptor (napr. jeden alebo viac EDG-3, EDG-5, EDG-6 a EDG- 8).

MPK / Značky

MPK: A61K 31/40, C07D 211/32, C07D 207/12, C07D 205/04, A61K 31/495, A61K 31/445, C07D 241/04, A61K 31/195, A61K 31/216, A61K 31/397, C07C 323/63

Značky: imunosupresantov, kompozície, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e11266-zluceniny-imunosupresantov-a-ich-kompozicie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčeniny imunosupresantov a ich kompozície</a>

Podobne patenty