Ochranný obal

Číslo patentu: E 10865

Dátum: 12.12.2008

Autori: Mayeres Jean-pierre, Meessen Silvain, Zamorano Rafael, Job Denis

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka ochranného obalu, ktorý je možne použiť na ochranu batérií,najmä batérii automobilov, pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty.0002 Doterajší stav techniky pozná rôzne ochranné zariadenia pre batérie automobilov.0003 Napríklad francúzska patentová prihláška FR 2691291 popisuje ochrannú schránku,ktoré obsahuje veko, ktoré je možné k nej prípevniť pomocou systému kolíkov a otvorov, čim sa dosiahne uzatvorená ochranná schránka. Uzatvorená ochranná schránka vyrobená napríklad z polystyrénu takto chráni batériu umiestnenú vnútri schránky pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty.0004 Medzinárodná patentová prihláška W 0 01/61769 popisuje použitie ochrannej schránky pozostávajúcej zdvoch časti, ktoré je možné spojiť dokopy, čím sa dosiahne uzatvorená ochranná schránka.0005 Medzinárodná patentová prihláška W 0 04/064082 popisuje použitie ochrannej schránky, ktorá pozostáva prinajmenšom z vrchnej časti, spodnej časti a bočnej steny, ktoré je možné spojiť napríklad zlepením alebo pomocou háčikov a očiek, čim sa získa ochranná schránka.0006 Patentová prihláška JP 09120812 popisuje použitie ochrannej schránky, ktorá pozostáva z vonkajšieho obalu vybaveného vekom a akrylovej peny, ktorá úplne obklopuje batériu umiestnenú vnútri vonkajšieho obalu.0007 Všetky tieto ochranné zariadenia môžu dosiahnut lepšiu ochranu batérie pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty v porovnaní s batériami, ktoré sa používajú nechránené. To môže byť dôležité, pretože nadmemé, opakované a/alebo neželané zmeny teploty môžu mať nepriaznivý vplyv na funkčnosť batérie a/alebo jej výkonnostné charakteristiky a/alebo životnosť. To môže byť obzvlášť dôležité najmä vo vzťahu k batériám automobilov, pretože používatelia chcú, aby ich automobily a batérie automobilov bolí vysoko spoľahlivé a poskytovali vysoký výkon.0008 Okrem dobrej ochrany batérie pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty môže byt dôležitým faktorom aj nasadzovanie ochranného zariadenia. Žíaduce je rýchle a/alebo jednoduché umiestnenia ochranného zariadenia za účelom uľahčenia činností umiestnenia počas priemyselnej výroby a/alebo procesov údržby, Na uľahčenie použitia ochranného zariadenia musi byt jeho umiestnenie veľmi rýchle a/alebo jednoduché, pričom poskytuje dobrú ochranu batérie pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty.0009 Ochranné zariadenia navrhované doterajšim stavom techniky zaostávajú vposkytnuti dobrej ochrany batérie pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty a rovnako v umožnení jednoduchého a/alebo rýchleho umiestnenia.0010 Cieľom tohto vynálezu je preto poskytnúť ochranný obal, ktorý poskytuje dobrú ochranu batérie pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty, pričom zároveň umožňuje rýchle a/alebo jednoduché umiestnenie ochranného obalu na batériu.0011 Tento cieľ je dosiahnutý ochranným obalom podľa tohto vynálezu, ktorý má vlastnosti podľa nezávislého nároku 1. Výhodné uskutočnenia ochranného obalu sú špecifikované vzávislých nárokoch 2 až 17. Cieľ tohto vynálezu je dosiahnutý taktiež spôsobom výroby ochranného obalu podľa nároku 18. Výhodné uskutočnenia tohto spôsobu sú špecifikované v závislých nárokoch 19 a 20.0012 Výhoda ochranného obalu podľa tohto vynálezu a súvisiaceho spôsobu výroby ochranného obalu podľa tohto vynálezu spočíva vúčinnej a spoľahlivej ochrane batérie pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty, pričom zároveň umožňuje rýchle a/alebo jednoduché umiestnenie ochranného obalu.0013 Ďalšie výhody, špeciálne vlastnosti a praktické uskutočnenia vynálezu je možné odvodit zo závislých nárokov a z popisu preferovaných uskutočnení s odkazmi na obrázky nižšie.0014 Podľa tohto vynálezu je možné chrániť batériu pred nadmemýmí, opakovanými a/alebo neželanýmí zmenami teploty ochranným obalom, ktorý pozostáva z prinajmenšom štyroch stenových prvkov, ktoré sú navzájom spojené, každý prinajmenšom dvomi okrajmi, pričom každý z týchto stenových prvkov obsahuje prinajmenšom jeden vystupujúci lem, umiestnený takým spôsobom, že každý vystupujúci lem je možné nasmerovať dovnútra ochranného obalu. Nasmerovanie dovnútra ochranného obalu môže znamenať, že vystupujúci lem(y) môžu byť natočené k predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérii alebo batérii automobilu, na ktorý sa môže ochranný obal umiestniť.0015 Stenové prvky môžu byt napríklad mnohouholnikové alebo výhodne štorcové alebo ešte výhodnejšie obdĺžnikové časti platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal. Každý stenový prvok a/alebo každá platňa a/alebo tabuľa tepelne izolačného materiálu môže mat určitú hrúbku a rozmery, ktoré môžu byť mierne väčšie ako rozmery jednej strany predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu. Každý stenový prvok môže mať rôzne alebo rovnaké rozmery vzávislosti od tvaru predmetu, ktorý sa má chrániť, a najmä od tvaru batérie alebo batérie automobilu.0016 Hrúbka platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal,a tým aj hrúbka stenových prvkov, môže byt v rozmedzí napriklad 1 až 40 mm, výhodne medzi 1,5 a 30 mm, ešte výhodnejšie medzi 2 a 20 mm, ešte výhodnejšie medzi 2,5 a 10 mm a ešte výhodnejšie medzi 3 a 6 mm. Pri väčšej hrúbke sa ochrana batérie pred nadmernými,opakovanými a/alebo neželanýmí zmenami teploty zlepšuje. Okrem toho, ak je tepelne izolačný materiál použitý na ochranný obal stlačiteľný, väčšia hrúbka môže umožniť aj prispôsobenie sa určitým výrobným toleranciám, ktorá sa týkajú rozmerov predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu, ako aj na rozmerov ochranného obalu, čím sa umožní dobré nasadenie ochranného obalu na predmet, ktorý sa má chrániť, najmä na batériu alebo batériu automobilu. To môže umožniť rýchle a/alebo jednoduché umiestnenie ochranného obalu.0017 Stenové prvky môžu mat rovnakú alebo rozdielnu hrúbku. Okrem toho môže mať prinajmenšom jedna časť prinajmenšom jedného stenového prvku rôznu hrúbku ako prinajmenšom jedna iná časť tohto stenového prvku. To umožňuje dosiahnutie dobrého pasovania ochranného obalu na predmet, ktorý sa má chrániť, najmä na batériu alebo batériu automobilu.0018 Rozmery stenových prvkov môžu byť o niečo väčšie ako rozmery jednej strany predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu, čo znamená, že rozmery stenového prvku(ov) sú zvolené tak, aby umožnili nasadenie otvorenej schránky bez spodnej častí a homej časti, tvorenej štyrmi stenovými prvkami, ktoré sú navzájom spojené, každý prinajmenšom dvomi okrajmi, nasunutím na predmet, ktorý sa má chrániť, najmä na batériu alebo batériu automobilu, tak, aby ochranný obal presne pasoval na predmet, ktorý sa má chrániť, najmä na batériu alebo batériu automobilu, a udržoval prinajmenšom čiastočný kontakt s predmetom, ktorý sa má chrániť, najmä s batériou alebo batériou automobilu. To, že ochranný obal udržiava prinajmenšom čiastočný kontakt s predmetom, ktorý sa má chrániť, najmä s batériou alebo batériou automobilu, môže znamenať, že prinajmenšom jedna časť ochranného obalu a najmä prinajmenšom jeden vystupujúci lem ochranného obalu je V kontakte s prinajmenšom jednou časťou predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu.0019 Stenové prvky ochranného obalu podľa tohto vynálezu sú navzájom spojené, každý prinajmenšom dvomi okrajmi. To je možné realizovať napríklad použitím jedného alebo výhodne dvoch alebo aj troch alebo štyroch platni a/alebo dosiek tepelne izolačného materiálu použitého na zostavenie ochranného obalu pozostávajúceho z prinajmenšom jedného stenového prvku. Platňa(ne) a/alebo tabuľa(le) tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal môže obsahovať jeden alebo viac ako jeden stenový prvok. Keď jedna a tá istá platňa a/alebo tabuľa pozostáva z viac ako jedného stenového prvku, najmä dvoch, troch alebo štyroch stenových prvkov, je možné považovať tieto stenové prvky za navzájom spojené, prinajmenšom na dvoch okrajoch, pretože sú súčasťou jednej a tej istej platne a/alebo tabule tepelne izolačnéhomateriálu použitého na ochranný obal. Prinajmenšom dva rozdielne stenové prvky môžu byť však vytvorené s využitím prinajmenšom jednej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal a to vhodným prehnutím tejto/týchto platne(í) a/alebo tabule(úľ) tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal tak, že je možné vytvoriť prinajmenšom dve mnohouholníkové časti tejto/týchto platne(í) a/alebo tabule(úľ) tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal s rozmermi, ktoré môžu byt mieme väčšie ako sú rozmery jednej strany predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu. 0020 Je potrebné poznamenať, že ochranný obal podľa tohto vynálezu sa poskytuje plne zostavený, takže prinajmenšom štyri stenové prvky sú už navzájom spojené, každý prinajmenšom dvomi okrajmi. Preto je možné ochranný obal umiestniť veľmi rýchlo a/alebo jednoducho na a/alebo okolo predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä na batériu alebo batériu automobilu, výhodne jednoducho jeho nasunutím na predmet, ktorý sa má chrániť, najmä na batériu alebo batériu automobilu. Výhodne nie je potrebné žiadne časti ochranného obalu počas a/alebo po umiestnení ochranného obalu zostavovať, spájať ich dokopy alebo ich pripevňovať k niečomu, zlepovať dokopy alebo lepit k niečomu inému, zvárať dokopy alebo s niečím iným,takže výhodne nie je potrebné počas a/alebo po umiestnení ochranného obalu žiadne Zostavovanie, pripevňovanie, lepenie alebo zváranie alebo podobné úkony. Nasadenie ochranného obalu je týmto spôsobom ďalej uľahčené.0021 V jednom uskutočnení tohto vynálezu môžu byť všetky stenové prvky súčasťou rovnakej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal, pričom každý stenový prvok je vytvorený vhodným prehnutím platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal tak, že je možné vytvoriť prinajmenšom štyri mnohouholníkove časti tejto platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal s rozmermi, ktoré sú mieme väčšie ako rozmery jednej strany predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu. V tomto uskutočnení je možné spojit jeden okraj tejto platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal s iným okrajom tejto platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal, čím sa získa schránka so štyrmi stenami bez vrchnej časti a spodnej častí, V ktorej sú všetky stenové prvky navzájom spojené, každý prinajmenšom dvomi okrajmi. To môže znamenať, že v tomto prípade môžu byť prinajmenšom dva stenové prvky spojene napríklad zlepením alebo zvarením alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom alebo technikou, ktorou je možné spojiť dokopy dva okraje rovnakej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal. Spojenie medzi dvomi okrajmi tejto platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu je preto možné realizovať napríklad zlepením a/alebo zvarením alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom alebo technikou.0022 Vďalšom uskutočnení ochranného obalu podľa tohto vynálezu môže ochranný obal pozostávať z prinajmenšom dvoch platní a/alebo tabúľ tepelne izolačného materiálu, ktoré môžu pozostávať z prinajmenšom jednej a výhodne prinajmenšom dvoch stenových prvkov. Dva stenové prvky môžu byť vytvorené vhodným prehnutím každej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu, takže je možné vytvoriť prinajmenšom dve rrmohouholníkové časti platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu srozmermi, ktoré môžu byť mierne väčšie ako rozmery jednej strany predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu. V tomto uskutočnení je možné spojiť rôzne platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu dokopy výhodne prinajmenšom dvomi ich okrajmi tak, aby tvorili schránku so štynni stenami bez vrchnej časti a spodnej časti, pričom všetky stenové prvky sú navzájom spojené, každý prinajmenšom dvomi okrajmi. To môže znamenať, že vtomto prípade sú prinajmenšom dve platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal spojené dokopy napríklad zlepením alebo zvarením alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom alebo technikou, akou je možné spojiť prinajmenšom dva okraje prinajmenšom jednej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochrarmý obal s prinajmenšom dvomi inými okrajmi prinajmenšom jednej inej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu použitého na ochranný obal. Spojenie medzi okrajmi týchto stenových prvkov a/alebo platní a/alebo tabúľtepelne izolačného materiálu je preto možné realizovať napríklad zlepením a/alebo zvarením alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom alebo technikou.0023 Inými vhodnými spôsobmi alebo technikamí na spojenie prinajmenšom jedného okraju prinajmenšom jedného stenového prvku a/alebo prinajmenšom jednej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu sprinajmenšom jedným iným okrajom prinajmenšom jedného iného stenového prvku a/alebo prinajmenšom jednej inej alebo rovnakej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu môže byť napríklad zalaminovanie aplikovaním tepla a/alebo tlaku prinajmenšom dvoch stenových prvkov a/alebo prinajmenšom jednej platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu pomocou spojovacej vrstvy, ktorá môže byť tvorená napríklad polymérovou vrstvou, najmä polymérovou fóliou, tkanou alebo výhodne netkanou vrstvou,najmä napríklad plstenou vrstvou tak, aby boli všetky stenové prvky a/alebo všetky platne a/alebo tabule tepelne izolačného materiálu zalaminované rovnakou spojovacou vrstvou spojené touto spojovacou vrstvou jedna s druhou.0024 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže každý stenový prvok zodpovedať jednotlivej platni alebo tabuli tepelne izolačného materiálu. V tomto prípade môže byť každý stenový prvok a/alebo každá platňa a/alebo tabuľa tepelne izolačného materiálu spojená s prinajmenšom dvomi inými stenovými prvkami a/alebo prinajmenšom dvomi inými platňami a/alebo tabuľami tepelne izolačného materiálu tak, aby vytvorili schránku so štyrmi stenami bez vrchnej časti ani spodnej časti, pričom všetky stenové prvky sú spojené navzájom, každý prinajmenšom dvomi okrajmi. To môže znamenať, že každý stenový prvok, prislúchajúci jednotlivej platni a/alebo tabuli tepelne izolačného materiálu môže byť takto spojený s inými stenovými prvkami a/alebo inými platňami a/alebo tabuľami tepelne izolačného materiálu prinajmenšom dvomi okrajmi. Spojenie sa môže realizovať napríklad aj zlepením a/alebo zvarením alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom alebo technikou. V týchto konkrétnych prípadoch je potrebné poznamenať, že pojmy stenový prvok(ky) a platňa(ne) a/alebo tabuľa(le) tepelne izolačného materiálu je možne použiť ako Synonymá, keďže každý stenový prvok zodpovedá jednotlivej platni a/alebo tabuli tepelne izolačného materiálu. Použitie stenových prvkov, ktoré zodpovedajú jednotlivej platni a/alebo tabuli tepelne izolačného materiálu, môžu umožniť väčšiu flexibilitu vo vzťahu k tvaru jednotlivých stenových prvkov tak, aby predmet,ktorý sa má chrániť, najmä batéria alebo batéria automobilu, dostali optimálnu ochranu pred nadmemými, opakovanými a/alebo neželanými zmenami teploty.0025 Ďalej je potrebné poznamenať, že každý stenový prvok a/alebo každá platňa a/alebo tabuľa výhodne tepelne izolačného materiálu môže obsahovať prinajmenšom jeden vystupujúci lem. Vystupujúci lem v zmysle tohto vynálezu môže byť akýkoľvek lem a/alebo vydutie a/alebo reliéf, ktorý vystupuje zo stenového prvku. Vystupujúce zo stenového prvku podľa tohto vynálezu môže znamenať, že to môže odstávať, presahovať a/alebo vystupovať z tohto stenového prvku a/alebo že to môže siahať za prinajmenšom jeden okraj tohto stenového prvku. Prierez vystupujúceho lemu môže mať preto akýkoľvek vhodný tvar. V niektorých uskutočneniach tohto vynálezu môže byt prierez vystupujúceholemu napríklad polkruhový, poloelipsový, štvorcový,obdĺžnikový alebo aj štvorcový alebo obdlžnikový s jedným polkiuhovým alebo poloelipsovým koncom.0026 Hrúbka vystupujúceho lemu môže byť preto napríklad medzi 1 a 40 mm, výhodne medzi l,5 a 30 mm, ešte výhodnejšie medzi 2 a 20 mm, ešte výhodnejšie medzi 2,5 a 10 mm a ešte výhodnejšie medzi 3 a 6 mm. Vystupujúci lem(y) môžu byť tvorený tepelne izolačným materiálom. Vystupujúci lem(y) môžu byť preto výhodne tvorené rovnakým tepelne izolačným materiálom ako je tepelne izolačný materiál použitý na stenové prvky a/alebo platňu(ne) a/alebo tabuľu(le) tepelne izolačného materiálu. Ak je tepelne izolačný materiál stlačiteľný, väčšia hrúbka môže umožniť aj prispôsobenie sa určitým výrobným toleranciám alebo určitým odchýlkam, ktorá sa týkajú rozmerov predmetu, ktorý sa má chrániť, najmä batérie alebo batérie automobilu, ako aj rozmerov ochranného obalu, čím sa umožní dobré nasadenie ochranného obalu na predmet, ktorý sa má chrániť, najmä na batériu alebo batériu automobilu. To môže umožniť rýchle a jednoduché umiestnenie ochranného obalu.

MPK / Značky

MPK: H01M 2/10

Značky: ochranný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e10865-ochranny-obal.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný obal</a>

Podobne patenty