3-(2-acyloxyetoxyfenyl)-benzofuran-2-óny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako stabilizátorov

Číslo patentu: 282160

Dátum: 24.09.2001

Autor: Nesvadba Peter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (1), ktoré sú použiteľné ako stabilizátory organických látok proti tepelnej, oxidačnej alebo svetlom indukovanej degradácie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových 3-(Z-acyloxyetoxyfenynbenzofuran-2-ónov, kompozícii obsahujúcich organickú látku,výhodne polymćr, a tieto nové stabilizátory, ako i použitie týchto stabilizátorov na stabilizáciu organických látok proti oxídačnej, tepelnej a svetlom indukovanej degradácii.Jednotlivé 3-(hydroxyfenyl)benzofurán-2-óny a 3-(acetoxyfenyDbenzofurán-2-óny opísal napríldad M. H. Hubacher v J.Org, Chem 24,1949 (1959), J. Gripenberger a kol. v Acta Chemica Scandidavica 23,2583 (1969), M.Auger a kol. v BulLSocChim. Fr.l 970,4024 a J.Morvan a kol. V Bull.Soc.Chím.Fr.1979,II-575.Použitie niektorých benzofurán-2-ónov ako stabilizátorov organických polymérov je známe z patentových spisov US-A-4, 325,863, US-A-4,338,244 a EP-A-4 l 5 887.Novým poznatkom je, že vybraná skupina benzofuránZ-ónov sa obzvlášť dobre hodí na použitie vo funkcii stabilizátorov organických látok proti oxidačnej, tepelnej alebo svetlom indukovanej degradácíi.Predmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorcav prípade, že m znamená 1, R 1 znamená atóm vodíka, alkanoylovú skupinu obsahujúcu l až 25 atómov uhlíka, alkenoylovú skupinu obsahujúcu 3 až 25 atómov uhlíka, atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinou /NR ° premšenú alkanoylovú skupinuobsahujúcu 3 až 25 atómov uhlíka, dialkylfosfonátovou skupinou, V ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje 1 až 6 atómov uhlíka, substítuovanú alkanoylovú skupinu obsahujúcu 2 až 25 atómov uhlíka, cykíoalkylkarbonylovú skupinu obsahujúcu 6 až 9 atómov uhlíka, tenoylovú skupinu,furoylovú skupinu, benzoylovú skupinu, alkylovou skupínou obsahujúcou l až 12 atómov uhlíka substituovanú benzoylovú skupinu, skupinu-Ru-a a v prípa 0 0 R znamená skupinu -ip, skupinu -lllĺc ní alebo skupinu o c ll n-c-R-R.-n-cv prípade, že m znamená 3,R 1 znamená alkantrikarbonylovú skupinu obsahujúcu 4 až 18 atómov uhlíka, aryltrikarbonylovú skupinu obsahujúcu 9v prípade, že m znamená 4, R, znamená alkántetrakarbonylovú skupinu obsahujúcu 6 až 18 atómov uhlíka alebo aryltetrakarbonylovú skupinu obsahujúca 10 až 18 atómov uhlíka, R 2, R 3, R a R 5 nezávisle jeden na druhom znamenajú atóm vodíka, atóm chlóru, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 25 atómov uhlíka, fenylalkylovú skupinu obsahujúcu 7 až 9 atómov uhlíka, nesubstitovanú alebo alkylovou skupinou obsahujúcou l až 4 atómy uhlíka substituovanú fenylovú skupinumesubstitovanú alebo alkylovou skupinou obsahujúcou l až 4 atómy Lmlíka substituovanú cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 5 až 8 atómov uhlíka, alkoxylovú skupinu obsahujúcu l až 18 uhlíkových atómov, alkyltio-skupinu obsahujúcu 1 až 18 atómov uhlíka, hydroxy-skupinu, alkylamínovú skupinu obsahujúcu l až 4 atómy uhlíka, dialkylarnínovú skupinu,v ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje l až 4 atómy uhlíka, alkánoyloxy-skupinu obsahujúcu l až 25 atómov uhlíka,alkanoyloamínovú skupinu obsahujúcu l až 25 atómov uhlíka, alkenoyloxy-skupinu obsahujúcu 3 až 25 atómov uhlíka, atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinou /NR ° prerušenú alka noyIoxy-skupinu obsahujúcu 3 až 25 atómov uhlíka, cykloalkylkarbonyloxy-skupinu obsahujúcu 6 až 9 atómov uhlíka, benzoyloxy-skupinu alebo alkylovou skupinou obsahujúcou l až 12 atómov uhlíka substituovanú benzoyloxyskupinu, alebo ďalejR a R 3 alebo R 3 . R 4 alebo R 4 a R 5 tvoria spolu s atómami uhlíka, ku ktorým sa viažu, fenylový kruh, R., navyše znamená skupinu -(CH 2)-COR alebo v prípade, že R 3, R 5, R 6, R 7 a R 10 znamenajú atómy vodíka,potomR 4 navyše znamená zvyšok všeobecného vzorca (2)R 1 má uvedený význam pre prípad, že m znamená l, R., znamená atóm vodíka alebo zvyšok všeobecného vzorca (3)pričom R. neznamená zvyšok všoebecnćho vzorca (2) a R 1 má uvedený význam pre prípad, že m znamená l, R 7, R 1, R 9 a R 11, nezávisle jeden na druhom znamenajú atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, alebo alkoxylovú skupinu obsahujúcu l až 4 atómy uhlíka za predpokladu, že aspoň jeden z R 7, R 11, R, a R 11,znamená atóm vodíka, R 11 znamená hydroxy-skupinu, skupinu /-O 1/r MW,alkoxylovú skupinu obsahujúcu l až 18 atómov uhlíka alebo skupinuR 17 a R 13 nezávisle jeden na druhom znamenajú atóm vodíkąskupinu CFJ, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 12 atómov uhlíka alebo fenylovú skupinu aleboR 17 a R 13 spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sa viažu, tvoria nesubstituovaný alebo l až 3 alkylovými skupinami obsahujúcimi l až 4 atómy uhlíka substituovaný cykloalkylidénový kruh obsahujúci 5 až 8 atómov uhlíka, R 1. a R 15 nezávisle jeden na druhom znamenajú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu l až 18 atómov uhlíka, R 1, znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu l až 8 atómov uhlíka, R 17 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 atómy uhlíka, R 11 znamená atóm vodíka, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou obsahujúcou 1 až 4 atómy uhlíka substituovanú fenylovú skupinu, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 25 atómov uhlíka, atómom kyslíka, atomom síry aleboskupinou ×N°R ° prerušenú alkylovú skupinu obsahujúcu2 až 25 atómov uhlíka, nesubstituovanú alebo na fenylovom zvyšku 1 až 3 alkylovými skupinami s l až 4 atómami uhlíka substituovanú alkylovú skupinu obsahujúcu 7 až 9 atómov uhlíka, atómom kyslíka, atómom síry alebo skupi nou x prerušenú nesubstituovanú alebo na fenylovom zvyšku jednou až tromi alkylovými skupinami obsahujúcimí l až 4 aíómy uhlíka substituovanú fenylalkylovú skupinu obsahujúcu 7 až 25 atómov uhlíka alebo ďalejR 17 a R 11 spoločne s atómami uhlíka, ku ktorým sa viažu, tvoria nesubstituovaný alebo jednou až tromi alkylovými skupinami obsahujúcimi 1 až 4 atómy uhlíka substituovaný cykloalkylénový kruh obsahujúci 5 až 12 atómov uhlíka alebo v prípade, že R 6, R 17 a R 19 mamenajú atómy vodíka, R 4 neznamená zvyšok všeobecného vzorca (2), m znamená 1 a R 1 má uvedený význam pre prípad, že m znamená l, R 11, navyše znamená zvyšok všeobecného vzorca (4)R 19 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 aíómy uhlíka, R 70 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, R 21 znamená priamu väzbu, alkylénovú skupinu obsahujúcu l až 18 atómov uhlíka, atómom kyslíka, aíómom sí ry alebo skupinou WR prerušenú alkylćnovú skupinu obsahujúcu 2 až 18 atómov uhlíka, alkenylćnovú skupinu obsahujúcu 2 až 18 atómov uhlíka, alkylidénovú skupinu obsahujúcu 2 až 20 atómov uhlíka, fenylakylidénovú skupinu obsahujúcu 7 až 20 atómov uhlíka, cykloalkylćnovú skupinu obsahujúcu 5 až 8 atómov uhlíka, bicykloalkylénovú skupinu obsahujúcu 7 až 8 atómov uhlíka, nesubstituovanú alebo alkylovou skupinou obsahujúcou l až 4 atómy uhlíka substituovanú fenylćnovú skupinu, skupinualebo skupinu FL o R 22 znamená atóm kyslíka, skupinu -NH- alebo skupinuR 73 mamená alkylovú skupinu obsahujúcu l až 18 atómov uhlíka alebo fenylovú skupinu, R 11. znamená alkylćnovú skupinu obsahujúcu 2 až 18 atómov uhlíka, cykloalkylénovú skupinu obsahujúcu 5 až 8 atómov uhlíka alebo fenylćnovú skupinu, R 1, znamená priamu väzbu, alkylćnovú skupinu obsahujúcu l až 18 atómov uhlíka alebo atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinou ×R ° prerušenú alkylćnovúAlkanoylová skupina s najviac 25 atómami uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvctvenú skupinu, akou je napríklad forrnylová skupina, acetylová skupina, propíonylova skupina, butanoylova skupina, pentanoylova skupina, hexanoylova skupina, heptanoylová skupina, oktanoylová skupina, nonanoylová skupina, undekanoylovú skupina, dodekanoylová skupina, tridekanoylová skupinatetradekanoylová skupinąpentadekaríoylovà skupina,hexadekanoylová skupina, heptadekanoylová skupina, oktadekanoylová skupina, eikosanoylová skupina alebo dokosanoylová skupina. Výhodným významom R 1 je alkanoylová skupina obsahujúca l až 18 atómov uhlíka. Obzvlášť výhodným významom R 1 je alkanoylová skupina obsahujúca 2 až 4 aüómy uhlíkaAlkenoylová skupina s 3 až 25 atómami uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napriklad propenoylová skupina, 2-butenoylová skupina, 3-bulenoylová skupina, izobutenoylová skupina, n-2,4-pentadienoylová skupina,3-meíyl- Z-butenoylová skupina, SK 282160 B 6Atómom kyslíka,atómom síry alebo skupinou /N-R °prerušená alkanoylová skupina obsahujúca 3 až 25 atómov uhlíka znamená napríklad skupinu CH 3-O-CHCO-, skupinu Cl-lg-S-CHz-COą skupinu CHg-NH-Cl-ízCOą skupinu CH 3-N(CH 3)-CH,CO-, skupinu CH 3-O-CH 2- CHz-O-CH 2 C 0-, skupinu CH 3-(O-CH 2 CH 2-h 0-CH 2 C 0, skupinu CH 3-(O-CHZ-CHQ 3 O-CH 2 CO- HICIJO skupinu cHg-(O-CH 2 CHz-)4 O-CH 2 CO-. Výhodnou skupinou je metoxyacetylová skupina.Dialkylfosfonátovou skupinou, v ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje l až 6 atómov uhlíka, substituovaná alkanoylová skupina obsahujúca 2 až 25 atómov uhlíka znamená napríklad skupinu (Cl-I 3 CH 0)POCHCO-, skupinuCykloalkylkarbonylová skupina obsahujúca 6 až 9 atómov uhlíka znamená napríklad cyklopentylkarbonylovú skupinu, eyklohexylkarbonylovú skupinu, cykloheptylkarbonylovú skupinu alebo cyklooktylkarbonylovú skupinu. Cyklohexylkarbonylová skupina je výhodnou skupinou.Alkylovou skupinou obsahujúcou 1 až 12 atómov uhlíka substituovaná benzoylová skupina znamená napríklad ometylbenzoylovú skupinu, m-metylbenzoylovú skupinu,pmetylbenzoylovú skupinu, 2,3-dimetylbenzoylovú skupinu,2,4-dimetylbenzoylovú skupinu, 2,5-dimetylbenzoylovú skupinu,2,ó-dimetylbenzoylovú skupinu, 3,4-dímetylbenzoylovú skupinu,3,5-dimetylbenzoylovú skupinu, 2-mety 1 ñ-etylbenzoylovú skupinu, 4-terc.butylbenzoylovú skupinu,Z-etylbenzoylovú skupinu, 2,4,6-trlmetylbenzoylovú skupinu, 2,6-dimctyl-4-terc.butylbenzoylovú skupinu alebo 3,S-di-terchutylbenzoylovú skupinu.Alkántrikarbonylová skupina obsahujúca 4 až 18 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napríklad metantrikarbonylová skupina,l , l ,Z-etántrikarbonylová skupina 1,2,3-propántrikarbonylová skupina alebo l,2,3 -butánuikarbonylova skupina.Aryltrikarbonylová skupina obsahujúca 9 až 18 aIómov uhlíka znamená napriklad JA-benzéntrikarbonylovú skupinu (odvodenú od kyseliny trimellitovej) alebo l,3,5-benzćntrikarbonylovú skupinu (odvodenú od kyseliny trimesinovej).Alkántetrakarbonylová skupina obsahujúca 6 až 18 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napríklad 1,l,3,3-propántetrakarbonylová skupina alebo LZJA-butántetrakarbonylová skupina.Aryltetrakarbonylová skupina obsahujúca 10 až 18 atómov uhllka znamená napriklad 1,2,4,5-benzentetrakarbonylovú skupinu (odvodenú od kyseliny pyromellitovej).Alkylová skupina obsahujúca 25 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napríklad metylová skupina, etylová skupina, propylová skupina, izopropylová skupina, n-butylová skupina,sekbutylová skupina, ízobutylová skupina, tembutylová skupina, Z-etylbutylová skupina, n-pentylová skupina, izopentylová skupina, l-metylpentylová skupina, l,3-dimetylbutylová skupina, n-hexylová skupina, 1-metylhexylováskupina, n-heptylová skupina, izoheptylová skupina,l,l,3,3-tetra.metylbutylová skupina, l-metylheptylová skupina, 3-metylheptylová skupina n-oktylová skupina, 2-etylhexylová skupina, l,l,3-trimetylhexylová skupina,1,1,3,3-tetrametylpentylová skupina, nonylová skupina,decylová skupina, undecylová skupina, l-metylundecylová skupina, dodecylová skupina, l,l,3,3,5,5-hexametylhexylová skupina, tridecylová skupina, tetradecylová skupina, pentadecylová skupina, hexadecylová skupina, heptadecylová skupina, oktadecylová skupina, eikosyová skupína alebo dokosylová skupina. Jeden z výhodných významov R 2 a R 4 je napríklad alkylová skupina obsahujúca 1 až 18 atómov uhlíka. Obzvlášť výhodným významom R. je alkylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka.Fenylalkylová skupina obsahujúca 7 až 9 atómov uhlíka znamená napríklad benzylovú skupinu, alfa-metylbenzylovú skupinu, alfąalfa-dimetylbenzylovú skupinu alebo Z-fenyletylovú skupinu. Výhodnou skupinou je benzylová skupina.Alkylovou skupinou obsahujúcou 1 až 4 atómy uhlíka substituovaná fenylová skupina, ktorá výhodne obsahuje 1 až 3 a najmä obsahuje 1 alebo 2 alkylové skupiny, znamená napríklad o-metyl-fenylovú skupinu, m-metylfenylovú skupinu, p-metylfenylovú skupinu, 2,3-dimetylfenylovú skupinu, 2,4-dimetylfenylovú skupinu, 2,5-dimetylfenylovú skupinu, ló-dimetylfenylovú skupinu, 3,4-dimetylfenylovú skupinu, LS-dimetylfenylovú skupinu, 2-metyl-6-etylfenylovú skupinu, 4-terc.butylfenylovú skupinu, 2-etylfenylovú skupinu alebo 2,6-dietylfenylovú skupinu.Nesubstituovaná alebo alkylovou skupinou obsahujúcou 1 až 4 atómy uhlíka substituovaná cykloalkylová skupina obsahujúca 5 až 8 atómov uhlíka znamená napríklad cyklopentylovú skupinu, metylcyklopentylovú skupinu,dimetylcyklopentylovú skupinu, cyklohexylovú skupinu,metylcyklohexylovú skupinu, dimetylcyklohexylovú skupinu, trimetylcyklohexylovú skupinu, terc. butylcyklohexylovú skupinu, cykloheptylovú skupinu alebo cyklooktylovú skupinu. Výhodnými skupinami sú cyklohexylová skupina a terobutylcyklohexylová skupina.Alkoxylová skupina, obsahujúca najviac 18 atómov uhlíka, znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napríklad metoxy-skupina, etoxy-skupina, propoxy-skupina, izopropoxy-skupina, n-butoxy-skupina, izobutoxy-skupina, pentoxy-skupina, izlopentoxy-skupína, hexoxyskupina, heptoxy-skupina, oktoxy-skupina, decyloxyskupina, tetradecyloxy-skupina, hexadecyloxy-skupina alebo oktadecyloxy-skupina.Alkyltio-skupina obsahujúca najviac 18 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napriklad metyltio-skupina, etyltio-skupina, propyltíoskupina, izopropyltio-skupina, n-butyltio-skupina, izobutyltio-skupina, pentyltio-skupina, izopentyllzio-skupina, hexyltio-skupina, heptyltio-skupina, oktyltio-skupina, decyltio-skupina, tetradecyltio-skupina, hexadecyltio-skupina alebo oktadecyltio-skupina.Alkylamínová skupina, obsahujúca najviac 4 atómy uhlíka, znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu,akou je napríklad metylamínová skupina, etylamínová skupina, propylamínová skupina, izopropylamínová skupina, n-butylamínová skupina, izobutylamínová skupina alebo tercbutylalnínová skupina.Dialkylamínová skupina, v ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 atómy uhlíka, znamená tiež skupiny, v ktorej sú oba alkylové zvyšky nezávisle jeden na druhom rozvetvené alebo nerozvetvenć, ako napríklad dimetylamínovú skupinu, metyletylamínovú skupinu, dietylamínovú skupinu, metyl-n-propylamínovú skupinu, metylizopropyl SK 282160 B 6amínovú skupinu, metyl-n-butylamínovú skupinu, metylizobutylamínovú skupinu, etylizopropylaminovú skupinu,etyl-n-butylamínovú skupinu, etylizobutylamínovú skupinu, etyl-terobutylaminovú skupinu, dietylamínovú skupinu, diimpropylamínovú skupinu, izopropyl-nbutylamlnovú skupinu, izopropylizobutylamínovú skupinu,di-n-butylaminovú skupinu alebo diizobmylamínovú skupinu.Alkanoyloxy-skupina obsahujúca najviac 25 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu,akou je napríklad formyloxy-skupina, aoetyloxy-skupina,propionoyloxy-skupina, butánoyloxy-skupina, pentanoyloxy-skupina,hexanoyloxy-skupina, heptanoyloxy-skupina,oktanoyloxy-skupina, nonanoyloxy-skupina, dekanoyloxy-skupina, undekanoyloxy-skupina, dodekanoyloxy-skupina,tridekanoyloxy-skupina, tetradekanoyloxy-skupina, pemadekanoyloxy-skupina, hexadekanoyloxy-skupina, heptadekanoyloxy-skupina, oktadekanoyloxy-skupina, eikosanoyloxy-skupina alebo dokosanoyloxy-skupina.Alkanoylamínová skupina obsahujúca najviac 25 atómov uhlíka znamená rozvctvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napňklad formylamínová skupina, acetylamlnová skupina, propionylamínová skupina, butánoylamínová skupina, pentanoylarnínovâ skupina, hexanoylamínová skupina, heptanoylarnlnová skupinąoktanoylamínová skupina, nonanoylamínová skupina, dekanoylamínová skupina,undekanoylamínová skupina, dodekanoylamínová skupina,tridekanoylamínová skupina, tetradekanoylaminová skupina, pentadekanoylamlnová skupina, hexadekanoylamínová skupina, heptadekanoylamínová skupina, oktadekanoylamínová skupina, eikosanoylamínová skupina alebo dokosanoylamínová skupina.Alkenoyloxy-skupina obsahujúca 3 až 25 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napriklad propenoyloxy-skupina, 2-butenoyloxyskupina,3-butenoyloxy-skupina, izobutenoyloxy-skupina,n-ZA-pentadienoyloxy-skupina, 3-metyl-2-butenoyloxy~skupina, n-Z-oktenoyloxy-skupina, n-Z-do-decenoyloxy-skupina,izo-dodecenoyloxy-skupína,oleoyloxy-skupina, n-Z-oktadecenoyloxy-skupina alebo n~ 4-oktadecenoyloxy-skupinaAtómom kyslíka, atómom síry alebo skupinouMR ° prerušená alkanoyloxy-skupina obsahujúca 3 až 25 atómov uhlíka znamená napríklad skupinu CH 3-0-CHZCOO-,skupinu CHg-S-CHZCOO, skupinu CHg-NH-CH 1 CO 0-, skupinu CH 3-N(CH 3)-CHzCOO-, skupinu CH-O-CH 2 CH 2-O-CH 2 C 00-, skupinu CH 3-(O-CI-ICH)0-CHCOO-, skupinu CH 3(0 CH 2 CH 2)30 CH 2 COO alebo skupinu CH,-(0-CH 2 CH 2)4 O-CH,CO 0-.Cykloalkylkarbonyloxy-skupina obsahujúca 6 až 9 atómov uhlíka znamená napríklad cyklopentylkarbonyloxy-skupinu, cyklohexylkarbonyloxy-skupínu, cykloheptylkarbonyloxy-skupinu alebo cyklooktylkarbonyloxyskupinu. Výhodnou skupinou je cyklohexylkarbonyloxyskupina.Alkylovou skupinou obsahujúcou 1 až 12 atómov uhlíka substituovaná benzoyloxy-skupina znamená napríklad o-metylbenzoyloxy-skupinu, m-metylbenzoyloxy-skupinu,p-metylbenzoyIoxy-skupinu, 2,3-di 1 netylbenzoyloxyskupinu, 2,4-dimetylbenzoyloxy-skupinu, LS-dímetylbenzoyloxy-skupinu, 2,6-dimetylbenzoyloxy-skupinu, 3,4-dímetylben-zoyloxy-skupinu,3,S-dímetylbenzoyloxy-skupinu, 2-metyl-ó-etylbenzoyloxy-skupinu,4-terc.burylbenzoyloxy-skupinu, Z-etylbenzoyloxy-skupinu, 2,4,6-tnmetylbenzoyloxy-skupinu, 2,6-dirrietyl-4-terc.butylbenzoyloxy-skupinu alebo 3,5-diterc.butylbenzoyloxyskupinu.Alkylovou skupinou obsahujúcou l až 4 atómy uhlíka substituovaný cykloalkylidćnový kruh obsahujúci 5 až 8 alómov uhlíka, ktorý výhodne obsahuje l až 3, najmä l alebo 2 rozvetvenć alebo nerozvetvenć alkylovć skupiny,znamená napríklad cyklopentylidénový kruh, metylcyklopentylidénový kruh, dimetylcyklopentylidénový kruh,cyklohexylidćnový kruh, metylcyklohexylidćnový kruh,dimetylcyklohexylidćnový kruh, trimetylcyklohexylidćnový kruh, terobutylcyklohexylidénový kruh, cyklopentylidćnový kruh alebo cyklooktylidćnový kruh, Výhodný je cyklohexilidénový a tercbutylcyklohexylidénový kruh.Alkylovou skupinou obsahujúcou l až 4 atómy uhlíka substituovaný cykloalkylénový kruh s 5 až 12 atómami uhlíka, ktorý výhodne obsahuje l až 3, najmä l alebo 2 rozvetvenć alebo nerozvetvenć alkylove skupiny, znamená napríklad cyklopentylénový kruh, metylcyklopentylénový kruh, dimetylcyklopentylénový lmih, cyklohexylénový lmih, metylcyklohexylenový kruh, dimetylcyklohexylénový kruh, trimetylcyklohexylénový kruh, terc. butylcyklohexylćnový kruh, cyklopentylćnový kruh, cyklooktylćnový kruh alebo cyklodecylćnový kruh. Výhodný je cyklohexylénový a terobutylcyklohexylćnový kruh.Atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinouMR ° prerušena alkylová skupina obsahujúca 2 až 25 ammov uhlíka znamená napríklad skupinu CH 3-O-CH 2-,skupinu CH 3-SCHZ, skupinu cHg-NH-CHQ, skupinu CH,-N(CH 3)-CH-, skupinu Clłg-O-CHZCHTO-Clły, skupinu CH-(0-CH 2 CH 2 ~)2 O-CH 2-, skupinu CH,-(O-CHCH~)30-CH- alebo skupinu CH 3(OCH 2 CHZ)40 GHz.Nesubstituovaná alebo na fenylovom zvyšku jednou až tromi alkylovými skupinami obsahujúcimi l až 4 atómy uhlíka substituovaná fenylalkylová skupina obsahujúca 7 až 9 atómov uhlíka znamená napríklad benzylovú skupinu,alfa-metylbenzylovú skupinu, alfąalfa-dimetylbenzylovú skupinu, Z-fenyletylovú skupinu, Z-metylhenzylovú skupinu, S-metylbenzylovú skupinu, 4-metylbenzylovú skupinu,ZA-dimetylbenzylovú skupinu, Ló-dimetylbenzylovú skupinu alebo 4-terc.butylbenzylovú skupinu. Výhodnou skupinou je benzylová skupina.Atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinouMR ° prerušená. nesubstituovaná alebo na fenylovom zvyšku jednou až tromi alkylovými skupinami substituovaná fenylalkylová skupina obsahujúca 7 až 25 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napríklad fenoxymetylová skupina, 2-metylfenoxymetylová skupina, 3-metylfenoxymetylová skupina, 4-metylfeno-xymetylová skupina, ZA-dimetylfenoxymetylová skupina, ZJ-dimetylfenoxymetylová skupina, fenyltiometylová skupina, N-metyl-N-fenylmetylová skupina,N-etyl-N-fenylmetylová skupina, 4-terc.butylfenoxymetylová skupina, 4-terc. butylfenoxyetoxymetylová skupina, 2,4-di-terc.butylfenoxymetylová skupina, 2,4-diterc. fenoxy-ewxymetylová skupina, fenoxyetoxyetoxyetoxymetylová skupina, benzyloxymetylová skupina, benzyloxyetoxymetylová skupina, N-benzyl-N-etylmetylová skupina alebo Nbenzyl-N-izopropylmetylová skupina.Alkylénová skupina obsahujúca 1 až 18 atómov uhlíka znamená rozvetvenú alebo nerozvetvenú skupinu, akou je napríklad metylćnová skupina, etylćnová skupina, propylćnová skupina, butylénová skupina, pentametylćnová skupina, hexametylénová skupina, heptametylénová skupina,oktametylénová skupina, dekametylćnová skupina, dodekametylćnová skupina alebo oktadekametylénová skupina Výhodnou skupinou je alkylćnová skupina obsahujúca l až 8 atómov uhlíka.

MPK / Značky

MPK: C07D 307/79, C07C 43/205

Značky: obsahom, přípravy, spôsob, 3-(2-acyloxyetoxyfenyl)-benzofuran-2-óny, použitie, stabilizátorov, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-282160-3-2-acyloxyetoxyfenyl-benzofuran-2-ony-sposob-ich-pripravy-kompozicie-s-ich-obsahom-a-ich-pouzitie-ako-stabilizatorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">3-(2-acyloxyetoxyfenyl)-benzofuran-2-óny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako stabilizátorov</a>

Podobne patenty