Transportovateľné usporiadanie zo zväzku plošne na sebe navzájom ležiacich obálok pre obálkovanie a balenie

Číslo patentu: E 9260

Dátum: 27.05.2008

Autori: Wenzeck Andreas, Wegener Friedhelm, Wegener Michael

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Transportovateľne usporiadanie zo zväzku plošne na sebe navzájomležiacich obálok pre obálkovanie a balenieVynález sa týka transportovateľného usporiadania zo zväzku plošne na sebe navzájom ležiaeich obálok pre obálkovanie a balenie pre ne, u ktorého tento zväzok obsahuje dolnú stranu tvorenú vedľa seba paralelne zoradenými dolnými pozdĺžnymi hranami obálok pre obálkovanie, hornú stranu tvorenú vedľa seba paralelne zoradenými hornými pozdĺžnymi hranami obálok pre obálkovanie, dve úzke strany tvorené vedľa seba paralelne zoradenými bočnými hranami obálok pre obálkovanie stojacie kolmo k dolnej strane a k hornej strane, jednu koncovú stranu tvorenú prednou stranou zásielky prvej obálky pre obálkovanie tohto zväzku a druhú koncovú stranu tvorenú stranous pätkou poslednej obálky pre obálkovanie tohto zväzku.Obálky pre obálkovanie sú obálkami pre dopísy a dokumenty,ktoré sa v obálkovacích strojoch automaticky plnia nejakým obsahom. To znamená, že musí automaticky spracovávať veľmi veľký počet kusov vo veľmi rýchlom slede. Pritom je dôležité, aby prázdne obálky pre obálkovanie, ktore majú byt naplnené, boli neustále privádzané bezchybne v stále rovnakej orientácii, aby plniaci mechanizmus upravený V obálkovacom stroji mohol tiež pracovat odpovedajúcim spôsobom. Nedochádza tak k zastaveniu. Také zastavenia by boli mimoriadne drahé, pretože by spôsobovali odstavenie celého plniaceho a obálkovacieho postupu a personál byAk je jedna taká obálka pre obálkovanie, ktorá má byt naplnenépodnetom pre také zastavenie, je spravidla nielen táto obálka preobálkovanie samotná, ale i upravený obsah prehnút alebo zničený a príslušný dokument poprípade dopis sa musí teda poprípade úplne nove vyhotoviť. Pretože to sa musí diať mimo rad a tiež sa musí preskúšať, 0 ktorý dokument sa vôbec jedná, vznikajú tu značne ďalšie náklady, ktoré už nie sú v žiadnom pomere k vlastnej hodnoteAby sa zaručil ďalší prísun obálok pre obálkovanie pre ďalšie spracovanie, musia sa dodávané obálky pre obálkovanie umiestňovať na prívádzací pás alebo do privádzacej šachty, a síce tak, aby potom mohol prívádzací mechanizmus jednoducho a spoľahlivo uskutočňovať zmienene oríentovanie. Na tomto privádzacom páse poprípade v tejto privádzacej šachte sú potom obálky pre obálkovanie automaticky dopravovane do obálkovacieho stroja a tam plnenéDoposiaľ sa obálky pre obálkovanie balílí do lepenkových kartónov zo šedej lepenky alebo vlnitej lepenky. Tým je vždy určitý počet, napríklad 750, 800 alebo 1000 obálok pre obálkovanie,chránený vždy v jednom lepenkovom kartóne a transportovateľný na paletách. Osoba obsluhujúca obálkovací stroj vezme vždy jeden lepenkový kartón, otvorí ho, vyberie dopisné obálky tým, že svojimi obidvomi dlaňami z vonkajšku uchopí najviac vonkajšej obálky a pridrží medzi rukami, takto vzniknutý stoh položí na prívádzací pás alebo vloží do privádzacej šachty privádzacieho mechanizmu, pripojí k predchádzajúcim obálkam a následne odstráni teraz prázdnyTáto manipulácia je relatívne nákladná, pretože otvorenie kartónu a vyňatie vyžaduje určitý čas. Uchopenie stohu obálok pre obálkovanie medzi obidvomi dlaňami, závislé vždy individuálne naobsluhujúcej osobe, prináša nebezpečie chybného uchopenia akotakého a môže v jednotlivých prípadoch viesť i k tomu, že niektoré obálky sa prehnú, takže celý chod obálkovacieho stroja sa z tohto dôvodu zastaví. Postup zlikvidovania pre i v prázdnom stave ešte veľmi objemné lepenkove kartóny, je tiež náročný, pretože tieto v tomto stave zaujímajú relatívne mnoho miesta a preto rýchle vznikajústohy kartónov, s ktorými sa ťažko manipuluje.Ako alternatíva sa používajú takzvané poštovné krabice pre obálky pre obálkovanie. Tieto poštovné krabice slúžia ako také pre transport obvyklých naplnených dopisných obálok poštovným zasielateľstvom, ako napríklad Deutsche Post AG, ale môžu byt používané i pre prechodné skladovanie obálok pre obálkovanie. Tieto poštovné krabice tvoria určitý druh hore otvorenej vane, do ktorých môže obsluhujúca osoba obálkovacieho stroja alebo poprípade i automat zasahovať a odoberať stoh obálok pre obálkovanie a vkladať do privádzacej šachty alebo na privádzací pás privádzacíehoTieto poštovné krabice pozostávajú z plastu a sú znovu použiteľné a môžu byt používané, ako bolo zmienené, i pre ine účely,čo udržuje počet kusov na vysokej úrovni a tým i výrobné a skladovacie náklady i cez veľmi zložité uskutočnenie v prijateľných medziach. V dôsledku svojho tvaru sú stohovateľné pri relatívnej úspore miesta, avšak i tieto poštovné krabice zaujímajú relatívne mnoho miesta a majú i relatívne veľkú hmotnost po svojomvyprázdnení a sú, čo sa týka ich výroby, i tak pomerne nákladné.Ako alternatíva k týmto poštovným krabiciam sú V spisoch EP 1 160 170 A 2 a EP 1 731 433 A 1 navrhnuté balenia z kartónu, ktoré sú rovnako ako poštovné krabice stohovateľne a je s nimi možné podobne zachádzať. Majú tu výhodu, že ako V prázdnom taki v naplnenom stave, zaujímajú o trochu menej miesta a sú súčasneľahšie, a teda umožňujú výhodný transport a odtransportovanie. l tieto obaly z kartónu sú znovu použiteľné a teda ekologické. Táto ekologičnost sa ďalej zlepší používaním kartónu pri výrobe namiestoplastu, Ďalšia možnosť balenia obálok pre obálkovanie podľa predvýznaku nároku l je navrhnutá v spise EP 1 352 845 Bl a v spise US 2006/0081485 Bl. Tam je stoh obálok pre obálkovanie navôkol dokola krátkych bočných hrán obálok pre obálkovanie obklopený elastickou plastovou fóliou, pričom okrem toho sú upravené dve plastové dosky pre vystuženie prvej a poslednej obálky pre obálkovanie, aby sa zvýšila stabilita a aby sa zabránilo prehnutiu rohov obálok. Obsluhujúca osoba uchopí také plastove balenie,nadvihne ho, bočne prereže fóliu, odstráni ju, vyberie plastové doskya oddelene ich zlikviduje, a umiestni stoh na privádzací pás.a odstránenie rozrezanej fólie, kým V ruke drží kompletné balenie vrátane všetkých obálok pre obálkovanie nad privádzacím pásom. Pre toto držanie a pre rozrezanie má k dispozícii len svoje dve ruky, takže musí vynaložiť značnú šikovnosť, aby tento postup uskutočnila.Obsluhujúca osoba by mohla tiež skúsiť obálky pre obálkovanie z dole otvoreného plastového balenia vytlačiť .von. I na to potrebuje obidve ruky, pretože musí držať plastové balenie a obálky pre obálkovanie vytlačiť, takže vyžaduje mnoho šikovnosti, aby súčasne správne zvolila miesto, ku ktorému majú byt vytlačené obálky pre obálkovanie potom privedené. Okrem toho tento postup vedie k značnému riziku, že sa rohy alebo bočné hrany vytlačených obálok pre obálkovanie prehnú alebo poškodia, alebo že obálky preobálkovanie ležiace najbližšie k plastovým doskám zostanú na týchto

MPK / Značky

MPK: B65D 75/02, B65D 85/62

Značky: ležiacich, zväzku, obálok, navzájom, usporiadanie, balenie, plošné, obálkovanie, transportovateľné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e9260-transportovatelne-usporiadanie-zo-zvazku-plosne-na-sebe-navzajom-leziacich-obalok-pre-obalkovanie-a-balenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Transportovateľné usporiadanie zo zväzku plošne na sebe navzájom ležiacich obálok pre obálkovanie a balenie</a>

Podobne patenty