5-substituované deriváty chinolínu a izochinolínu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalové látky

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka S-substituovaných derivátov chinolínu a izochinolínu, spôsobu ich prípravya ich použitia ako protizápalových látok.Zo súčasného stavu techniky (W 0 03/082827) sú známe protizápalové látky všeobecnéhokde zvyšok Q zahŕňa deriváty chinolínu a izochinolínu. Tieto zlúčeniny vykazujú experimentálne rozloženie účinnosti medzi protizápalový účinok a nežiaduce metabolické účinky a sú lepšie ako doteraz opísané nesteroidné glukokortikoidy, alebo majú aspoň rovnako dobréúčinky. Navyše tieto zlúčeniny vykazujú lepšiu selektivitu voči iným steroidným receptorom.Patentový spis W 0 2004/063163 Al (Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals) opisuje glukokortikoidné ligandy s podobnou štruktúrou, V ktorých však chýba typická N-H skupina,prítomná V zlúčeninách vzorca I V spise W 0 03/082827 a V zlúčeninách podľa vynálezu. Zlúčeniny v spise W 0 2004/063163 sú opisované ako glukokortikoidné ligandy, avšakexperimentálne údaje, týkajúce sa väzby na glukokortikoidný receptor, nie sú opísané.Prekvapujúco sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca (Ha) a (Ilb) sú zvlášť účinné a vykazujúdisociáciu vzhľadom na vedľajšie účinky a prichádzajú do úvahy najmä na lokálnu aplikáciu.Predložený vynález sa teda týka zlúčenin všeobecného vzorca (Ha) a (Ilb)R 1 a R 2 nezávisle od seba môžu byť atóm vodíka, CH-alkylová skupina, atóm halogénu, kyanoskupina, CH-alkoxylová skupina alebo hydroxylová skupina, ako aj ich racemátov alebo oddelených stereoizomérov, ktoré sú k dispozícii a prípadne ichOznačenie atóm halogénu alebo halogén znamená atóm íluóru, chlóru, brómu alebo jódu.Preferovaný je atóm fluóru, chlóru alebo brómu.C-C 3-All(yl 0 VČ skupiny a Cj-Cyalkylové skupiny môžu mať priamy alebo rozvetvený reťazec a znamenajú metylovú, etylovú, n-propylovú, izopropylovú, mbutylovú, izobutylovú,terc-butylovú alebo n-pentylovú, 2,2-dimetylpropylovú, Q-metylbutylovú alebo 3-metylbutylovú skupinu.Preferovaná je metylová alebo etylová skupina.Zvláštnym predmetom vynálezu sú preto zlúčeniny všeobecného vzorca Ha a IIb, kde R 1 a R 2nezávisle od seba sú predovšetkým vodík, CM-alkyl, halogén alebo hydroxy.Zvlášť preferované sú zlúčeniny vzorca IIa a IIb, kde R 1 a R 2 nezávisle od seba sú vodík, metyl, chlór alebo hydroxy. Zvláštnym aspektom predloženého vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca Ila.Výraz lokálny zahŕňa každú možnú aplikáciu zlúčenín podľa vynálezu, ktorá umožňujepriamu penetráciu účinnej zlúčeniny do miesta účinku.Zlúčeniny všeobecného vzorca (IIa) a (IIb) podľa predloženého vynálezu môžu existovať vďaka prítomnosti asymetrických centier ako rôzne stereoizoméry. Ako racemáty, takoddelene steroizoméry sú zahrnuté v predmete predloženého vynálezu.Zvláštnym predmetom predloženého vynálezu sú oddelene steroizoméry, to znamená () enantioméry a (-)-enantioméry, zvlášť z príkladov 1, 2, 3, 4, 5, ll a 12.Okrem toho, ak majú zlúčeniny podľa vynálezu v (xt-polohe k chinolínovému alebo izochinolínovému atómu dusíka hydroxylovú skupinu, vyznačujú sa keto-enol tautomériou. V zmysle vynálezu sú obidve formy zahrnuté vpredmete vynálezu, aj vprípadoch, kedy napríkladV experimentálnej časti je uvedená len jedna z obidvoch tautomérnych foriem.Predmetom predloženého vynálezu sú najmä tieto zlúčeniny5-4-(5-fluór-2,3 -dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydr 0 xy-4-mety 1-Z-triñuórtnetyl-pentylamino -Z-metylchinolín), 5 ~ 4-(5-f 1 uór-2,3 -dihydrobenzoñxrán-7-yl)-2-hydroxy-4-metyl-Z-tríñuórmetyl-pentylamino - l -metylizochinolín), 5- 4-(5 -ñuór-Z ,3 -dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydroxy-4 ~metyl-Z-triñuónnetyl-pentylamino -izochinol-1(2 H)-ón, 5-4-(5-f 1 uór-2,3 -dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydr 0 xy-4-metyl-2-tríñuórmctyl-pentylamino-Lő-dimetylchinolín, 5 -4-(5-ñuór-2,3 -dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydroxy-4-metyl-2-triñuónnetyl-pentylamino ~ 6-ch 1 ór-2-metylchinolín, 5 -4-(5 -fluór-2,3 -dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydroxy-4-metyl-Z-trifluórmetyl-pentylamino -ízochínolín, 5 - 4-(5 -ñuór-2,3-dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydroxy-4-mety 1-2-triñuórmetyl-pentylamíno -chinolín, 5 - 4-(2,3-dihydro~ 5-fluór-7-benzofuranyl)-2-hydroxy-4-metyl-2-triñuónnetyl-pentylamino -chinolin-211 ~I -ón, ő-ñuór-S - 4-(5 -ñuór-2,3 -dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydroxy-4-metyl-2-trifluórmetyl-pentylamino -2 -metylchinolín, 8-fluór-5- 4-(5 -ñuór-2,3 -dihydrobenzofurán-7-yl)-2-hydroxy-4-metyl-Ž-trifluórmetyl-pcntylamino -Z-metylchinolín, 5-4-(5-ñuór-2,3 -dihydrobenzofxxxánJ-yl)-2 ~hydroxy-4-metyl-2-triñuórmetyl-pentylamino-Z-metylizochinol-1(2 H)-ón, ako aj jeho oddelené enantíoméry

MPK / Značky

MPK: C07D 307/00, A61P 29/00, C07C 69/00, A61K 31/47, C07D 405/00

Značky: látky, protizápalové, přípravy, deriváty, použitie, spôsob, 5-substituované, chinolinu, izochinolínu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e6293-5-substituovane-derivaty-chinolinu-a-izochinolinu-sposob-ich-pripravy-a-ich-pouzitie-ako-protizapalove-latky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">5-substituované deriváty chinolínu a izochinolínu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalové látky</a>

Podobne patenty