Spôsob chovu hospodárskych zvierat podľa ich genotypov

Číslo patentu: E 3582

Dátum: 21.05.2003

Autor: Marquess Foley Leigh Shaw

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Táto žiadosť si nárokuje prednosť pred kanadskou žiadosťou č. 2 387 003 s názvom METHOD FOR IMPROVING EFFICIENCIES IN LIVESTOCK PRODUCTION (SPÓSOB PRE ZLEPŠENIE ÚČINNOSTI PRODUKCIE HOSPODÁRSKÝCH ZVIERAT), podanú 21. mája 2002.Predložený vynález sa týka spôsobu chovu hospodárskych zvierat podľa ich genotypov a konkrétnejšie sa týka spôsobu chovu hospodárskych zvierat v skupinách s predvídateľne rovnomernejším ukladaním tukov, než je V súčasnosti možné.adipocyty, sa exprimuje prevažne V tukových tkanivách tých živočíchov, u ktorých. sa deteguje, tieto živočíchy zahŕňajú druhy hospodárskych zvierat ako sú dobytok, prasatá a ovce. Leptín je kódovaný génom ob (obese) a predpokladá sa jeho podiel na regulácii chuti do jedla, bazálneho metabolizmu a ukladaní tukov. Zvýšené koncentrácie leptínu v plazme u myší,dobytka, prasiat a oviec sa spájali so zníženým ukladaním telesného tuku a zníženou chuťou do jedla a so zvýšenými hladinami bazálneho metabolizmu (Blache et al., 2000 Delavaud et al., 2000 Ehrhardt et. al., 2000). Tiež sa zistilo, že podobné fenotypové vlastnosti sa spájajú s hladinami mRNA pre leptín v tukovom tkanive (Ramsay et al., 1998 Robert et al.,1998). V súlade s týmito zisteniami sa ukázalo, že podávanie exogénneho leptínu dramaticky znižuje príjem potravy aGén ob sa lokalizoval na chromozóme 6 u myši (Friedman a Leibel, 1992), chromozóme 7 q 31.3 u ľudí (Isse et al., 1995),chromozóme 4 u dobytka (Stone et al. 1996) a chromozóme 18 u prasiat (Neuenschwander et al., 1996 Saskai et al., 1996). Pre uvedený gén sa stanovili sekvencie 11 myší (Zhang et al.,1994), dobytka (U.S. Patent č. 6297027 od Spurlock), prasiat(U.S. Patent č. 6277592 od Bidwell a Spurlock Neuenschwander et al., 1996) a ľudí (U.S. Patent Č. 6309857 od Eľiedman et al.) a sekvencie DNA pre ob a polypeptidov leptínu sú u týchto druhov významne konzervované (Bidwell et al., 1997 Ramsay et al. 1998).Mutácie v kódujúcich sekvenciách génu ob spôsobujúce zmeny v aminokyselinovej sekvencii polypeptidu leptínu boli spojené s hyperfágiou, hypometabolickou aktivitou a nadmerným ukladaním tukov t.j. s fenotypom charakterizovaným väčšou veľkosťou tela tučným fenotypom (Zhang et al., 1994).Genotypy génu ob Fitzsimmons et al., (1998) opísali u dobytka existenciu troch alel mikrosatelitného markera lokalizovaného proximálne ku génu ob, ktoré sa vyskytujú vo významnej frekvencii u býkov niekoľkých plemien (Angus,Charolais, Hereford a Simmental) a ktoré tvoria 138, 147 a 149 párov báz (bp). Alely 138-bp, prípadne 147-bp sa vyskytovali najčastejšie. Ďalej sa zistilo, že výskyt alely 138-bp sa pozitívne spájal s určitými jatočnými vlastnosťami zvýšenou priemernou hodnotou uloženého tuku, zvýšenou strednou hodnotou uloženého tuku, zvýšeným percentom tuku na rebrách a zníženým percentom chudého mäsa na rebrách. Preto býci homozygotní pre alelu 138-bp mali väčšiu priemernú hodnotu uloženého tuku než heterozygotné zvieratá a títo heterozygoti mali väčšiu priemernú hodnotu uloženého tuku než býci homozygotní preNásledne Buchanan et al. (2002) identifikovali tranzíciu cytozínu (C) na tymín (T) V exóne (exón 2) génu ob zodpovedajúcu substitúcii arginínu (ARG) cysteinom (CYS)V polypeptide leptínu. Prítomnosť alely obsahujúcej T bola u býkov spojená s tučnejšími porazenými zvieratami, než boli porazené zvieratá býkov s alelou obsahujúcou C.Jednonukleotidové polymorfizmy sa tiež detegovali u prasacieho génu ob a jednoznačne boli tieto polymorfizmy spojené S príjmom potravy a jatočnými vlastnosťami (Kennes et al. 2001 Kulig et al. 2001).Stanovenie genotypu génu ob spôsoby selektívnej amplifikácie hovädzieho génu sú v U.S. patente č. 6297027 od Spurlock. Genotypy ob je možné rozlíšiť klonovaním a sekvenovaním fragmentov DNA z jednotlivých zvierat alebo ďalšími spôsobmi známymi v odbore. Napriklad je možné rozlíšiť genotypy ob využitím amplifikácie fragmentov génu ob pomocou syntetických oligonukleotidov a následným štiepením naamplifikovaného produktu takou reštrikčnou endonukleázou,ktorá štiepi tento produkt 2 rôznych alel ob na jednotlivé fragmenty produktu s rôznymi dĺžkami. Tieto jednotlivé fragmenty produktu je potom možné napríklad rozlíšiť pomocou elektroforézy v agaróze alebo akrylamide. Alely ob identifikovane v Buchanan et al. (2002) boli odlíšiteľné týmto spôsobonl pomocou rozlišujúcej PCR-RFLP stratégie, kedy alela obsahujúca C (ako je opísaná vyššie) poskytuje po štiepení ampliméru pomocou Kpn 2 I DNA fragmenty 75 a 19 bp, zatiaľ čoVývoj požadovanej telesnej kondície u hospodárskych zvieratTelesná kondícia je u procesov komerčného výkrmu a spracovania hospodárskych zvierat kritériom pripravenosti na trh. Termín telesná kondícia sa týka v priemysle hospodárskychfunkciou typu telesnej konštitúcie alebo veľkosti a nmožstva intramuskulárneho tuku a chrbtového tuku u zvieraťa. Obvykle sa stanoví subjektívne a pomocou skúseného vizuálneho ohodnotenia živých zvierat. Uloženie tuku alebo množstvo intramuskulárneho tuku a chrbtového tuku na porazenom zvierati je dôležité pre účastníkov priemyslu, pretože porazené zvieratá s požadovaným množstvom a proporciou týchto tukov je možné často predať za vyššiu cenu než porazené zvieratá, ktoré majú odlišnosti od týchto požadovaných množstiev a proporcií. Naviac sa požadované uloženie tuku u porazených zvierat často líši medzi rôznymi trhmi a nakupujúcimi a tiež sa u jednotlivých trhov často líši v čase a medzi jednotlivými nakupujúcimi V odpovedi na verejné trendy dopytu vzhľadom na požiadavku na tučnosť a mramorovanie mäsa. Priberanie na váhe u hospodárskeho zvieraťa v priebehu jeho rastu a vývoja obvykle sleduje trojfázový vzorec, ktorý sa starostlivo riadi komerčnými čase doby sa v priebehu troch rastových fáz líši prvá fáza rastu zahŕňa časť života hospodárskych zvierat od narodenia do odstavenia a nie je predmetom veľkej pozornosti komerčných producentov a spracovateľov.Druhá rastová fáza zahŕňa časť života hospodárskych zvierat od odstavenia po dosiahnutie muskulárno-skeletárnej zrelosti. Účinnosť konverzie živín V priebehu tejto fázy je nízka producenti hospodárskych zvierat obvykle obmedzujú príjem kalórií, čo má za následok predĺženie tejto fázy, ale obvykle sú tiež výsledkom zvieratá s väčšou telesnou konštitúciou, čo je cieľom riadenia príjmu potravy V priebehu tejto fázy. V priebehu druhej rastovej fázy je primárne váhový prírastok spojený s kostrovým svalstvom a akumuláciou svalovej hmoty.V priebehu tretej rastovej fázy, potom, čo zviera dosiahlo muskulárno-skeletárnu zrelosť, dochádza k zníženiu účinnosti konverzie živín, takže sa vyžaduje väčšie množstvo krmiva, abysa zvýšila hmotnosť zvieraťa. Napríklad u dobytka môže býk v

MPK / Značky

MPK: C12Q 1/68

Značky: podľa, zvierat, spôsob, chovu, hospodářských, genotypov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e3582-sposob-chovu-hospodarskych-zvierat-podla-ich-genotypov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob chovu hospodárskych zvierat podľa ich genotypov</a>

Podobne patenty