Imidazolové deriváty a ich použitie pri liečení porúch sprostredkovaných receptorom mGluR5

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka imidazolových derivátov všeobecného vzorca IR 2 predstavuje Cľcó alkylskupinu alebo cykloalkylskupinua ich farmaceutický vhodných solí.Teraz sa s prekvapením zistila, že zlúčeniny všeobecného vzorcaI sú antagonistami metabotropného glutamátového receptoru. Zlúčeniny všeobecného vzorca I sa vyznačujú cennými terapeutickýmí vlastnosťami. Je možne ich používať pri liečení alebo prevenciiporúch sprostredkovaných receptorom mGIuRS.V centrálnom nervovom systéme (CNS) sú vzruchy prenášané interakciou neuro transmiteru, ktorý je vysielaný neurónom, s neuroreceptorom.Glutamát je hlavným excitačným neurotransmiterom v mozgu a hrá jedinečnú úlohu pri rôznych funkciách centrálneho nervového systému (CNS). Receptory pre vzruch závislé od glutamátu sa delia do dvoch hlavných skupín. Prvú hlavnú skupinu, totiž skupinu ionotropných receptorov, tvoria iónové kanály riadené li gandom. Druhú hlavnú skupinu tvoria metabotropne glutamátove receptory (mGluR), ktoré patria do rodiny receptorovV súčasnosti je známych osem rôznych členov týchto mGluR, z ktorých niektore tvoria podtypy. Na základe sekvenčnej homológie, mechanizmu prenosu signálu a selektívnosti agonistov je možne týchto osem receptorov rozdeliť do troch podskupín mGluR 1 a mG 1 uR 5, ktoré patria do skupiny l, mGluR 2 a mG 1 uR 3, ktoré patria do skupiny II a mGluR 4, mGluR 6, mGluR 7 a mGluR 8, ktoré patria do skupiny III.Ligandy metabotrcpných glutamátových receptorov, ktoré patria do prvej skupiny, je možné používať pri liečení alebo prevencii akútnych a/alebo chronických neurologických porúch, ako sú psychóza, epilepsia, schizofrénia, Alzheimerova choroba, kognitívne poruchyAko iné liečiteľné indikácie je možné V tejto súvislosti uviesť zníženú funkciu mozgu po operáciách bypass alebo transplantáciách, špatnom zásobení mozgu krvou, poranení miechy, poranení hlavy, hypoxii počas ťarchavosti, srdcovej zástave a hypoglykémii. Ako ďalšie liečiteľne indikácie je možné uviesť ischémiu, Huntingtonovu choreu, amyotroíickú laterálnu sklerózu (ALS), demenciu pri AIDS, poranenie očí, retinopatiu, idiopatický parkinsonizmus alebo parkinsonizmus vyvolaný liekmi, ako tiež stavy, ktoré vedú k deficientným glutamátovým funkciám, ako sú svalové spazmy, konvulzie, migréna,inkontinencia moči, závislosť od nikotínu, závislosť od opiátov, úzkosť, dávenie, dys kinéza a depresia.Ako poruchy, ktoré sú úplne alebo sčasti sprostredkované mGluR 5 je možné napríklad uviesť akútne, traumatické a chronické neurodegeneratívne procesy nervového systému, ako je Alzheimerova choroba, senílná demencia, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea,amyotroñcká laterálna skleróza a roztrúsená skleróza, psychické choroby, ako je schizofréniaa úzkosť, depresia, bolesť a závislosť od látok (Expert Opin. Ther. Patents (2002), 12, (12.Ďalšie odkazyje možné nájsť v EP 0 304 910 a Arena et al., J. Med. Chem., 18(1 l), 1975,str. 1147-1150.Selektívne antagonisty mGluR 5 sú osobitne užitočné na liečenie úzkosti a bolesti.Predmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca I a ich farmaceuticky vhodnesoli samotné ako tiež farmaceuticky účinne látky a ich výroba.Predmetom vynálezuje ďalej spôsob výroby zlúčenín hore uvedeného všeobecného vzorca I, pri ktorom sa využívajú opísané všeobecné spôsoby prípravy zlúčenín všeobecnéhoPredmetom vynálezu sú tiež liečivá, ktore obsahujújednu alebo viac zlúčenín podľa vynálezu a farmaceuticky vhodné nosiče na liečenie a prevenciu porúch sprostredkovaných receptorom mG 1 uR 5, ako sú akútne a/alebo chronické neurologické poruchy, predovšetkým úzkosť a chronická alebo akútna bolesť.Predmetom vynálezu je ďalej použitie zlúčenín podľa vynálezu a ich farmaceuticky vhodných solí na výrobu liečiv na liečenie a prevenciu hore uvedených porúch sprostredko vaných receptorom mGluR 5.Ďalej sú uvedené významy, ktore majú všeobecné pojmy používané v tomto opise, bez ohľadu na to, či sa taký pojem vyskytuje samostatne alebo v kombinácii.Pod pojmom nižší alkyl sa rozumie zvyšok odvodený od priameho alebo rozvetveného nasýteného uhľovodíka s 1 až 6 atómami uhlíka, prednostne 1 až 4 atómami uhlíka, ako metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, n-butyl, terc-butyl apod.Pod pojmom nižší alkenyl sa rozumejú zvyšky uhľovodíka s reťazcom priamym alebo rozvetveným obsahujúce 2 až 10 atómov uhlíka, prednostne 2 až 6 atómov uhlíka, a s aspoň jednou oleñnickou dvojnou väzbou, prednostne jednou oleñnickou dvojnou väzbou, ako Vinyl, l-propenyl, 2-propenyl (alyl) alebo 2-butenyl (krotyl).Pod pojmom nižší alkoxy sa rozumie skupina vzorca -O-Cpć alkyl, kde alkyl má hore uvedený význam,. Ako príklady pojmu nižší alkoxy je možné uviesť metoxy, etoxy,n-propyloxy, izopropyloxy, n-butyloxy, izobutyloxy, terc-butyloxy, pentyloxy, hexyloxy, vrátane zodpovedajúcich izomérov.Pod pojmom aryl sa rozumie jednoväzná aromatická karbocyklická skupina tvorenájedným samostatným kruhom. Prednostnou arylskupinou je fenylskupina. Do rozsahu pojmu halogćn spadá fluór, chlór, bróm ajód.Pod pojmom cykloalkyl sa rozumie nasýtená karbocyklická skupina, ktorá obsahuje 3 až 6 atómov uhlíka.Pod pojmom farmaceuticky vhodná soľ sa rozumie soľ odvodená od akejkoľvekanorganickej alebo organickej kyseliny alebo bázy.Do rozsahu vynálezu tiež spadajú zlúčeniny všeobecného vzorca IAR predstavuje halogén, Cľcó alkylskupinu, C.-C 6 alkoxyskupinu, CF alebo kyano skupinu R 2 predstavuje CC 6 alkylskupinu alebo cykloalkylskupinu

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/4427, C07D 401/00, A61P 25/00

Značky: receptorom, sprostredkovaných, mglur5, poruch, imidazolové, deriváty, použitie, liečení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e3514-imidazolove-derivaty-a-ich-pouzitie-pri-lieceni-poruch-sprostredkovanych-receptorom-mglur5.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imidazolové deriváty a ich použitie pri liečení porúch sprostredkovaných receptorom mGluR5</a>

Podobne patenty