Spôsob stanovenia informácií pre rezanie, spôsob výroby polarizačného plátu v tvare pásu používajúci tento spôsob stanovenia informácií, spôsob výroby optickej zobrazovacej jednotky, polarizačný plát v tvare pásu a originálny polarizačný plát

Číslo patentu: E 18902

Dátum: 31.01.2011

Autori: Izaki Akinori, Umemoto Seiji, Sugimoto Yuu, Kunitake Tetsushi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob stanovenia informácií pre rezanie, spôsob výroby polarizačného plátu V tvare pásu používajúci tento spôsob stanovenia informácií, spôsob výroby optickej zobrazovacej jednotky, polyrizačný plát v tvare pásu a originálny polarizačný plát0001 Vynález sa týka spôsobu stanovenia informácií pre rezanie V súvislosti s tým, ako je potrebné rezať dlhý materiál polarizačného plátu obsahujúci polarizátor v pozdĺžnom smere,aby mohol byť vyrobený dlhý polarizačný plát V tvare pásu s vopred určenou šírkou rezu. Vynález sa taktiež týka spôsobu výroby polarizačného plátu v tvare pásu a spôsobu výroby optickej zobrazovacej jednotky, pričom každý z týchto spôsobov výroby využíva spomínaný spôsob stanćwenia informácií, a polarizačného plátu V tvare pásu a materiálu polarizačného plátu.0002 Obr. 10 je postupový diagram znázorňujúci typický konvenčný spôsob výroby optickej zobrazovacej jednotky, ktorá má byt zabudovaná do optického zobrazovacieho zariadenia. Výrobca optickej fólie naj skôr vyrobí kotúč materiálu optického plátu, čo je kotúč dlhého plošného materiálu (1). Plošný materiál je vytvorený pripojením snímateľnej fólie k dlhému materiálu polarizačného plátu obsahujúcemu polarizátor. Tento špecifický proces výroby kotúča materiálu polarizačného plátu je známy a preto jeho opis vynechávame.0003 Kotúč materiálu polarizačného plátu sa potom nareže tak, aby vznikol kotúč polarizačného plátu V tvare pásu so šírkou podľa tvaru zobrazovacieho substrátu (2). Plošný materiál ťahaný z kotúča polarizačného plátu v tvare pásu sa potom nareže na kusy so špecifickou ,dĺžkou podľa tvaru zobrazovacieho substrátu, ku ktorému majú byť pripojené(3). Preto sa polarizačný plát V tvare pásu so špecifickou šírkou nareže na kusy polarizačného plátu a na každý kus polarizačného plátu sa prilepí snímateľná fólia, aby sa získali kusy plošného materiálu. Kusy plošného materiálu so špecifickou dĺžkou rezu sú podrobené kontrole vzhľadu (4). Príklady kontrolnej metódy zahŕňajú vizuálnu kontrolu defektov a kontrolu použitím známeho zariadenia na vizuálnu kontrolu defektov. Hotové produkty sú následne skontrolované (5). Kontrola hotových produktov je založená na kritériách, ktoré sú prísnejšie než kritéria pre kontrolu vzhľadu. Následne je každý kus plošného materiálu opracovaný (6). Opracovanie sa vykonáva za účelom predchádzania tomu, aby lepidlo citlivé na tlak vychádzalo počas prepravy z koncových plôch. Kusy plošného materiálu sú potom V čistom stave zabalené v čistej miestnosti (7) a sú zabalené pre prepravu (prepravné balenie) (8). Kusy plošného materiálu vyrobené vyššie opisaným spôsobom sú prepravené k výrobcovi panelov.0004 Výrobca panelov vybalí kusy dopraveného plošného materiálu (11). Potom sa vykoná kontrola vzhľadu, aby sa Zistilo, či počas prepravy alebo vybaľovania nevznikli škrabance, škvrny alebo iné defekty (12). Kusy plošného materiálu, ktoré boli počas kontroly vyhodnotené ako bezchybné sú potom presunuté do ďalšieho procesu. V niektorých prípadoch je možné vynechať kontrolu vzhľadu. Zobrazovacie substráty (ako sú sklenené substrátové jednotky s utesnenou bunkou tekutých kryštálov), ku ktorým budú pripojené kusy plošného materiálu, sa vyrábajú a čistia pred procesom pripáj ania (13).0005 Kusy plošného materiálu sa potom pripoja k zobrazovacím substrátom a vytvoria saoptické zobrazovacie jednotky (14). V tomto procese sa kus polarizačného plátu získa stiahnutím snímateľnej fólie z kusu plošného materiálu, pričom na ňom zostane vrstva lepidla cítlivého nas tlak a kus polarizačného plátu sa prilepí na jednu stranu zobrazovacieho svubstrátu, pričom povrch vrstvy lepidla cítlivého na tlak sa použije ako pripájacia plocha. Další kus polarizačného plátu môže byť rovnakým spôsobom pripojený k druhej strane zobrazovacieho substrátu. Ak sa kusy polarizačného plátu prilepia na obe strany zobrazovacieho substrátu, môžu mať rovnakú alebo rozdielnu štruktúru. Následne sa skontroluje stav pripojenia a prípadné defekty na optickej zobrazovacej jednotke vytvorenej pripojením kusu (kusov) polarizačného plátu k zobrazovaciemu substrátu (15). Optická zobrazovacia jednotka, ktorá bola počas kontroly vyhodnotená ako bezchybná sa presunie do montážneho procesu, kde bude zabudovaná do optického zobrazovacieho zariadenia (16). Na druhej strane, optická zobrazovacia jednotka, ktorá bola vyhodnotená ako obsahujúca defekty sa podrobí procesu prepraoovania (17). V procese prepraoovania sa kus polarizačného plátu stiahne z optického substrátu a pripojí sa nový kus polarizačného plátu0006 Vyššie opísaný výrobný proces vyžaduje najmä kroky opracovania koncových plôch,zabalenie kusu plošného materiálu a vybalenie kusu plošného materiálu, pretože výrobca optickej fólič a výrobca panelov sa nachádzajú na rozdielnych miestach. Avšak, V takomto procese pozostávajúoom z viacerých krokov nenastáva problém len s nárastom výrobných nákladov, ale problémom je aj to, že kusy plošného materiálu sa počas výroby môžu poškriabat alebo znečistiť.0007 Technika opísaná v japonskej publikovanej patentovej prihláške (JP-A) č. 2007140046 (patentový dokument 1) poskytuje spôsob na vyriešenie týchto problémov, ktorý zahŕňa kroky rezania plošného materiálu v tvare pásu, ktorý je ťahaný z kotúča polarizačného plátu v tvare pásu, a pripojenie odrezaného kusu plošného materiálu k zobrazovaciemu substrátu, pričom tieto kroky sa vykonávajú na kontinuálnej výrobnej linke. To umožňuje zlepšiť produktivitu optickej zobrazovacej jednotky v porovnaní s konvenčným procesom, v ktorom sú kusy plošného materiálu balené a dodávané individuálne.0008 Patentový dokument 1 opisuje proces zahŕňajúci detekciu defektov v plošnom materiáli ťahanom z kotúča polarizačného plátu v tvare pásu a rezanie plošného materiálu na základe výsledkov detekcie. Konkrétnej šie sa plošný materiál ťahaný z kotúča polarizačného plátu V tvare pásu odreže v pozícii, ktorá závisí od polohy zisteného defektu, a ak odrezaný kus plošnéhomateriálu obsahuje defekt (defekty), odstráni sa ako chybný produkt. Takýto proces umožňuje zlepšiť výťažok vyrobených kusov plošného materiálu. Avšak, ak plošný materiál v tvare pásu ťahaný z kotúča polarizačného plátu v tvare pásu v tomto procese obsahuje veľa defektov, z plošného materiálu by malo byť vystrihnutých a odstránených veľa oblastí. Preto by proces výroby kotúča polarizačného plátu v tvare pásu rezaním kotúča materiálu polarizačného plátu mal byť výhodne uskutočnený tak, aby výťažok mohol byť ďalej zlepšovaný.0009 Na druhej strane, JP-A č. 2008-116437 (patentový dokument 2) opisuje proces zahŕňajúci detekciu defektov v plošnom materiáli a analyzovanie informácií o defektoch, čo sú informácie o zaznamenaných defektoch, aby sa vypočíta výťažok podľa kritérií na stanovenie toho, či sú produkty bezchybné alebo obsahujú defekty.Dokumenty doterajšieho stavu techniky aPaterątový dokument 1 Japonská publikovaná patentová prihláška (JP-A) č. 2007140046Podstata xynálezu Problémy, ktoré majú byť vyriešené vynálezom0011 Ak je výťažok vypočítaný použitím techniky opísanej v patentovom dokumente 2 a ak to, V ktorej pozícii a s akou šírkou má byť rezaný kotúč materiálu polarizačného plátu sa stanoví na základe vypočítaného Výťažku, výťažok vyprodukovaných kusov plošného materiálu je možné zlepšiť.0012 Avšak, ak existuje Väčší počet kandidátov pre kombináciu pozície a šírky, V akých má byť kotúč materiálu polarizačného plátu rezaný, výťažok musí byť vypočítaný pre každého z týchto kandřdátov pre danú kombináciu, čo spôsobuje problém V tom, že proces sa stáva komplikovaný.0013 Vzhľadom na Vyššie uvedené okolnosti je cieľom vynálezu poskytnúť spôsob stanovenia informácií pre rezanie, ktorý by mohol využívať jednoduchší proces na zlepšenie Výťažku, a poskytnúť spôsob výroby polarizačněho plátu V tvare pásu využívajúci takýto spôsob stanovenia informácií, spôsob výroby optickej zobrazovacej jednotky využívajúci takýto spôsob stanovenia informácií, polarizačný plát V tvare pásu a materiál polarizačného plátu.Prostriedky na riešenie problémov0014 Spôsob stanovenia informácií pre rezanie podľa prvého aspektu predloženého vynálezu sa týka spôsobu stanovenia informácií pre rezanie V súvislostí s, tým, ako má byť rezaný dlhý materiál polarizačného plátu obsahujúci polarizátor V pozdlžnom smere, aby mohol byť vyrobený dlhý polarizačný plát V tvare pásu s Vopred určenou šírkou rezu, pričom tento spôsob zahŕňakrok detekcie defektov zahŕňajúci zisťovanie informácií o pozíciách defektov V materiáli polarizačného plátukrok počítania defektov zahŕňajúci počítanie defektov prítomných V pozdlžnom smere Vzhľadom na každý z väčšieho počtu bodov V smere šírky kolmo na pozdlžny smer na základe informácií o pozíciách zaznamenaných defektov akrok stanovenia informácií pre rezanie zahŕňajúci stanovenie pozície rrezania V smere šírky, V ktorej má byť materiál polarizačného plátu rezaný V pozdlžnom smere na základe spočítaného počtu defektov Vzhľadom na Väčší počet bodov.0015 Podľa tejto charakteristiky je pozícia rezania stanovená tak, že oblasť s množstvom defektov nespadá do šírky rezu na základe počtu defektov vypočítaného vzhľadom na väčší počet bodov V smere šírky, čo umožňuje stanoviť pozíciu rezania, V ktorej je možné získať väčší výťažok. Pozícia rezania je stanovená použitím jednoduchého procesu, V ktorom sú defekty spočítané vzhľadom na väčší počet bodov V smere šírky. Preto, hoci existujú rôzne kombinácie kandidátov na pozíciu rezania a šírku rezu vzhľadom na materiál polarizačného plátu, procešěmôže byť zjednodušený V porovnaní s procesom, V ktorom sa výťažok vypočítapre každú z týchto kombinácií. Preto môže byt výťažok zlepšený jednoduchším procesom.0016 Spôsob stanovenia informácií pre rezanie podľa druhého aspektu predloženého vynálezu sa týka spôsobu, v ktorom je polarizačný plát V tvare pásu vytvorený rezaním na vopred stanovenú šírku a môže byť použitý pre vytvorenie väčšieho počtu kusov polarizačnćho plátu v ,tvare obdĺžnika s vopred určenou veľkosťou rezaním na vopred stanovenú dlžku v pozdlžnom smere, spôsob ďalej zahŕňa krok výberu kandidátov zahŕňajúci extrahovanie väčšieho počtu kandidátov na pozíciu rezania na základe spočítaného počtu defektov vzhľadom na väčší počet bodov, pričom V kroku stanovenia pozície rezania je pozícia rezania stanovená z väčšieho počtu extrahovaných kandidátov na pozíciu rezania na základe informácií o pozíciách defektov prítomných v pozdĺžnom smere v rámci šírky rezu vzhľadom na každého kandidáta na pozíciu rezania.0017 Podľa tejto charakteristiky je Väčší počet kandidátov na pozíciu rezania extrahovaný na základe spočítaného počtu defektov vzhľadom na väčší počet bodov v smere šírky a preto je možné stanoviť z týchto kandidátov pozíciu rezania s vyšším výťažkom na základe informácií o pozíciách defektov prítomných V pozdlžnom smere v rámci šírky rezu, ktorá je vopred určená pre pozície rezania. Preto je pozícia rezania stanovená vzhľadom na informácie o pozíciách defektov nielen V smere šírky, ale taktiež V pozdĺžnom smere, aby pozícia rezania mohla byť stanovená vhodnejšie než V prípade, keď je pozícia rezania stanovená iba na základe počtu defektov spočítaných vo väčšom počte bodov V smere šírky. Keď sa stanoví pozícia rezania vzhľadom na informácie o defektoch nielen V smere šírky, ale taktiež V pozdlžnom smere, proces sa stane komplikovanejším. Avšak, V takomto prípade môže byť väčší počet kandidátov na pozíciu rezania extrahovaný vopred na základe počtu defektov spočítaných vo väčšom počte bodov V smere šírky a len títo kandidáti môžu byť podrobení procesu založenom na informáciách o pozíciách defektov prítomných V pozdlžnom smere,aby pozícia rezania mohla byť vhodne stanovená relatívne jednoduchým procesom.0018 Spôsob stanovenia informácií pre rezanie podľa tretieho aspektu predloženého vynálezu sa týka spôsobu, ktorý ďalej zahŕňa krok výpočtu výťažku kusov polarizačného plátu s vopred stanovenou veľkosťou, ktorý je možné dosiahnuť rezaním V každej kandidátnej pozícii rezania na základe informácií o pozíciách defektov prítomných V pozdlžnom smere V rámci šírky rezu Vzhľadom na každý z väčšieho počtu extrahovaných kandidátov na pozíciu rezania, pričom V kroku stanovenia pozície rezania je pozícia rezania stanovená na základe vypočítaného výťažku.0019 Podľa tohto znaku je výpočet Výťažku kusov polarizačného plátu vypočítaný pre každú pozíciu rezania na základe informácií o pozíciách defektov prítomných V pozdlžnom smere v rámci vopred určenej šírky rezu pre väčší počet pozícií rezania extrahovaných ako kandidátov a preto môže byť pozícia rezania vhodnejšie stanovená na základe vypočítaného výťažku. Inými slovami, keď sa vykoná rezanie s vopred stanovenou šírkou, počet a pozície defektov spadajúcich do šírky rezu, ako aj výťažok kusov polarizačněho plátu sa líšia V

MPK / Značky

MPK: G01N 21/89, G02B 5/30, B32B 27/00, B32B 41/00

Značky: používajúci, optickej, stanovenia, spôsob, plátů, informácií, polarizačný, polarizačného, zobrazovacej, výroby, rezanie, originálny, pásu, plát, tvare, jednotky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e18902-sposob-stanovenia-informacii-pre-rezanie-sposob-vyroby-polarizacneho-platu-v-tvare-pasu-pouzivajuci-tento-sposob-stanovenia-informacii-sposob-vyroby-optickej-zobrazovacej-jednotky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia informácií pre rezanie, spôsob výroby polarizačného plátu v tvare pásu používajúci tento spôsob stanovenia informácií, spôsob výroby optickej zobrazovacej jednotky, polarizačný plát v tvare pásu a originálny polarizačný plát</a>

Podobne patenty