Spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc

Číslo patentu: E 18868

Dátum: 31.08.2011

Autori: Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Gantenbein Daniel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc0001 Tento vynález sa týka spôsobu prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc,suspenzie samoväzbových pigmentových častíc, rovnako ako papierového produktu obsahujúceho samoväzbové pigmentové častice a použitia suspenzie samoväzbovýchpigmentových častíc ako plnivového materiálu.0002 Minerálne materiály a spojivá sú jednou z hlavných zložiek používaných pri výrobe mnohých výrobkov, ako sú náterové hmoty, papier a plastické hmoty. Vtomto ohľade minerálne materiály, ako je uhličitan vápenatý a ďalšie časticové materiály, prispievajú k mechanickým a optickým vlastnostiam, zatial čo spojivo, spravidla na báze latexu a vo forme vodných suspenzií alebo disperzií, poskytuje potrebnú priľnavosť a súdržnosť pre príslušnézložky konečného produktu, ktorý má byť vyrobený.0003 samoväzbové pigmentové častice, ktoré sú známe v priemysle, boli pripravené, aby sa predišlo logístickým ťažkostiam pri samostatnej manipulácii s minerálnymi materiálmi a spojivami, a ďalej, aby sa zabránilo nežiaducim fyzikálnym a chemickým interakciám, ktoré sa prejavujú v porovnateľných zmesiach minerálnych materiálov a spojív. V tomto ohľade prispievajú samoväzbové pigmentové častice ako k vlastnostiam minerálneho materiálu, tak môže byť spojivo priamo zavedené do rôznych aplikácii. Tento unikátny produkt pomenovaný samoväzbové pigmentové častice sa vzťahuje na odlišné, pevné častice vytvorené z minerálneho materiálu a spojiva, ktoré sú tesne viazané k sebe navzájom. Vnútorné súdržné sily sú také, aby sa poskytovali samoväzbové pigmentové častice s vynikajúcou mechanickou0004 Samoväzbové pigmentové častice sú pripravené spôsobom, ktorým sa uskutočňuje aspoň jeden krok mletia minerálnych materiálov v prítomnosti spojiva, kde mletie sa odkazuje na operácie vedúce k redukcii veľkosti častíc minerálne materiály V samoväzbových pigmentových časticiach majú menší priemer, než počiatočný minerálny materiál, ktorý bol použitý na ich výrobu. Také samoväzbové pigmentové častice sú opísané v rade dokumentov, vrátane WO 2006/008657, W 0 2006/ 128814 a W 0 2008/139292.0005 V stave techniky však stále existuje potreba spôsobu prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc, ktoré by vyriešili jeden alebo viac nasledujúcich mnohostranných- pripraviť suspenziu samoväzbových pigmentových častíc, ktorá by viedla k poťahovaniu papiera s obsahom spojiva, ktorý je nižší než obsah latexového spojiva, ktoré sa obvyklepoužíva pri príprave týchto poťahov papiera° pripraviť suspenziu samoväzbových pigmentových častíc, ktorá umožňuje poskytnúť plnivový materiál pre papierové produkty také, že papierový produkt má dostatočný index pevnosti vťahu, Výhodne index pevnosti v ťahu aspoň 10 Nm/g- pripraviť suspenziu samoväzbových pigmentových častíc takú, že obsah zložiek na báze fosílnych zdrojov V získanej suspenzií je redukovaný, to znamená, že suspenzía samoväzbových pigmentových častíc obsahuje spojivo, ktoré je získané z obnoviteľných- pripraviť takú suspenziu samoväzbových pigmentových častíc takú, že získaná suspenzía poskytuje vyššiu biologickú rozložiteľnosť, než zodpovedajúca suspenzía pripravená sospojivom na báze latexu, ktoré sa obvykle používa pri príprave tejto suspenzie- pripraviť suspenziu samoväzbových pigmentových častíc, ktorá má dostatočnú mikrobiologickú stabilitu, že znečisťovanie získanej suspenzie a konečných produktov, pripravených z takej suspenzie, je oneskorené- pripraviť suspenziu samoväzbových pigmentových častíc, ktorá obsahuje menej lepivé materiály, tak, že je pozorovaných menej nánosov na použitom zariadení počas prípravy,skladovania a aplikácie suspenzie, to znamená pripraviť suspenziu, ktorá poskytuje lepšie0006 Existuje kontinuálna potreba zlepšovania spôsobov prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc, ktorá sa zaoberá vyššie uvedenými opísanýini technickými problémami anajmä umožňuje zníženie obsahu polymérneho spojiva na báze latexu v týchto suspenziách.0007 V súlade s tým je jedným z cieľov predloženého vynálezu poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc, ktoré majú znížený obsah spojiva na báze latexu. Ďalším cieľom je poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc takých, že papierový produkt pripravený z takej suspenzie má index pevnosti v ťahuaspoň 10 Nm/g. I ďalším cieľom je poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbovýchpigmentových častíc, ktoré majú znížený obsah zložiek založených na fosílnych zdrojoch. Ešte ďalším cieľom je poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc,ktoré majú zvýšenú biologickú rozložiteľnosť v porovnaní so suspenziou pripravenou s latexovým spojivom. Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc, ktoré poskytujú dostatočnú mikrobiologickú stabilitu. Ďalším cieľom je poskytnúť spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc, ktorý môže byť uskutočňovaný V rámci nákladovo efektívnych podmienok, teda tým, že sa vylučujú nákladovo náročné suroviny a/alebo náročné kroky čistenia. Ďalšie ciele je možné0008 Aj keď si je prihlasovateľ vedomý, že riešenie nepublikovanej európskej patentovej prihlášky číslo 11 160900.4 opisuje spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc,ktorý zahrnuje kroky a) poskytnutie vodnej suspenzíe minerálneho pigmentu, b) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, kde spojivo obsahuje aspoň jednu karboxymetylcelulózu majúcu stupeň karboxylácie v rozmedzí 0,4 až 2,0 a majúcu Vnútomú vískozitu v rozmedzí 3 až 300 ml/g, c) zmiešanie spojiva zkroku b) s vodnou suspenziou minerálneho pigmentového materiálu z kroku a) a nastavenie obsahu pevných látok v získanej suspenzií tak, že je vrozmedzí od 45 do 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzíe, a d) mletie vodnej suspenzíe minerálneho materiálu z kroku c), a riešenie nepublikovanej európskej patentovej prihlášky číslo 11 160926.9 opisuje spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc, ktorý zahmuje kroky a) poskytnutie vodnej suspenzíe minerálneho pigmentového materiálu, b) poskytnutie aspoň jedného polymérneho spojiva, kde spojivo obsahuje aspoň jeden modifikovaný polysacharid majúci stupeň karboxylácie v rozmedzí 0,4 až 2,0 a majúci Vnútomú vískozitu v rozmedzí 3 až 300 ml/g, kde uhlík v spojive vykazuje rýchlosť jadrovej premeny MC na ZC medzi 900 a 920 transformáciami za hodinu a na gram uhlíka v spojive c) zmiešanie spojiva z kroku b) s vodnou suspenziou minerálneho pigmentového materiálu zo stupňa a) a nastavenie obsahu pevných látok V získanej suspenzií tak, že je v rozmedzí od 45 do 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzíe, a d) mletie vodnej suspenzíe minerálneho materiálu z kroku c) až je frakcia samoväzbových pigmentových častíc, ktoré majú veľkosť častíc menšiu než 1 m, väčšia než 5 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť pigmentových častíc, sú skôr uvedené a ďalšie ciele riešené predmetom podľa predloženého vynálezu, ako je tu definovaný. US 5 384013 sa týka vodnej kompozícíe na poťahovanie papiera, ktorá obsahuje aspoň 45 hmotnostných časticového pigmentu dispergovaného sdispergačným činidlom, a adhezívum ktorá sa vyznačuje tým, že uvedené dispergačné činidloobsahuje aniónový polyelektrolyt a katiónový polyelektrolyt, pričom katiónový polyelektrolyt je prítomný v množstve dostatočnom na to, aby častice boli katiónové, a tým, že uvedené adhezívum je katiónové alebo neíónové adhezívum, a tým, že uvedený časticový pigment je taký, že nemôže byť dispergovaný vo vode pri vysokom podiele pevných látok a nasleduje intenzívne miešanie V prítomnosti uvedeného katiónového polyelektrolytu. US 2 949 397 A sa týka výplne alebo plniva prispôsobeného na použitie pri výrobe papiera. US 2010/0197905 Al sa týka modifikovaných polysacharidových polymérov na použitie ako anti-zlepovacieho a0009 V súlade s prvým aspektom predloženého vynálezu je poskytnutý spôsob prípravysuspenzií samoväzbových pigmentových častíc, kde tento spôsob zahrnuje nasledujúce kroky a) poskytnutie vodnej suspenzíe pígmentového materiálu, b) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, kde toto spojivo obsahuje aspoň jedenpolysacharid obsahujúci galaktózové a/alebo manózové jednotky, c) zmiešame polymémeho spojiva z kroku b) s vodnou suspenziou pigmentového materiálu z kroku a) ad) mletie vodnej suspenzíe pigmentového materiálu z kroku c)pričom v kroku c) sa spojivo pridá k vodnej suspenzií pigrnentového materiálu v množstve od 0,1 hmotn. do 10 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzíe pigmentového0010 Pôvodcovia prekvapivo zistili, že vyššie uvedený spôsob podľa predloženého vynálezu vedie k suspenziám samoväzbových pigmentových častíc, ktoré poskytujú znížený obsah spojiva, ako aj lepivé materiály a zložky na báze fosílnych zdrojov, dostatočnú biologickú rozložiteľnosť a mikrobiálnu stabilitu a dodávajú index pevnosti v ťahu aspoň 10 Nin/g papíerovým produktom pripraveným z takej suspenzíe. Presnejšie povedané pôvodcovia zistili,že vlastnosti suspenzíe samoväzbových pigmentových častíc sa môžu zlepšiť prídavkom deñnovaného polysacharidu obsahujúceho galaktózové a/alebo manózové jednotky ako0011 Malo by byť zrejmé, že pre predložený vynález, majú nasledujúce termíny nasledujúci

MPK / Značky

MPK: D21H 17/00, C09C 1/02

Značky: samoväzbových, pigmentových, přípravy, částic, suspenzií, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e18868-sposob-pripravy-suspenzii-samovazbovych-pigmentovych-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy suspenzií samoväzbových pigmentových častíc</a>

Podobne patenty