Chránič na závitový spoj pre rúru

Číslo patentu: E 17802

Dátum: 02.09.2009

Autori: Yamamoto Yasuhiro, Nagasaku Shigeo, Clem David

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Chránič na závitový spoj pre rúru0001 Vynález sa týka chrániča na ochranu závitového spoja pre rúry a podrobnejšie na ochranu závitového spoja pre rúry, ktorý sa používa na spájanie rúrovitých výrobkov pre ropný priemysel (OCTG), pokiaľ sa spoj použije. Chránič podľa tohto vynálezu sa používa na ochranu závitového spoja pre rúry, ktorý je predtým premazaný tuhým mazacím povlakom, takže nevyžaduje aplikovanie viskózneho kvapalného maziva na mieste závitového spoja pred použitím pri zostavovaní rúrovitých výrobkov pre ropný priemysel.0002 Rúrovité výrobky pre ropný priemysel, ako napríklad potrubie a zapuzdrenie, používané pri ťažbe surovej ropy alebo plynového oleja, sa spájajú závitovými spojmi pre rúry. Typický závitový spoj pre rúry, použitý na spájanie rúrovitých výrobkov pre ropný priemysel, má konštrukciu čap- puzdro.0003 Čap je komponent spoja, ktorý má vonkajší závit, apuzdro je komponent spoja, ktorý má vnútorný závit. Typicky je čap vytvorený na konci oceľovej rúry, používanej ako rúrovitý výrobok pre ropný priemysel, a puzdro je vytvorené na vnútornom obvodovom povrchu spojky, čo je samostatný prvok. Pri vysoko kvalitnom závitovom spojí, ktorý má vynikajúcu plynotesnosť, je nezávitová kovová kontaktná časť vytvorená na konci vonkajšieho závitu čapu a na základni vnútorného závitu puzdra. Vynikajúca plynotesnosť sa získa vloženímjedného konca rúrovitého výrobku pre ropný priemysel do spojky, so závitovýmzachytením vonkajšieho závitu a vnútorného závitu, a doliehaním nezávitových kovových kontaktných častí na seba na vytvorenie utesnenia typu kov na kov.0004 Obrázok 1 schematicky znázorňuje zostavenú konštrukciu typického závitového spoja a ukazuje oceľovú rúru pre rúrovitý výrobok pre ropný priemysel a prvok závitového spoja (spojku) v čase prepravy. Čap 1, ktorý má vonkajšiu závitovú časť 3 a, je vytvorený na vonkajšom obvodovom povrchu obidvoch koncoch oceľovej rúry A, a puzdro 2, ktoré má vnútornú závitovú časť 3 b na svojom vnútornom obvodovom povrchu, je vytvorené na oboch stranách spojky B. Spojka B je predtým spojená s jedným koncom oceľovej rúry A. Týmto spôsobom je závitový spoj pre rúry typu spojka zvyčajne dodávaný so spojkou pripevnenou k oceľovej rúre.0005 Aj keď to nie je na výkresoch ukázané, pred odoslaním sa pripevňuje chránič na čap oceľovej rúry A a puzdro spojky B na stranách, ktoré nie sú použité na spojenie rúry a spojky, s cieľom ochrániť závitový spoj (čapu alebo puzdra) proti korózii, poškodeniu, prenikaniu cudzích telies a podobne. Tieto chrániče sa pred použitím odstraňujú.0006 Chránič je typicky tvorený krátkym rúrkovitým prvkom, ktorý je uzavretý na jednom konci a otvorený na druhom konci. Je zvyčajne vyrobený zo živice alebo kovom vystuženej živice a je pripevnený na závitový spoj svojim otvoreným koncom smerujúcim dopredu. Existujú však tiež chrániče, ktoré sú otvorené na oboch koncoch. Chránič pre čap mávnútorný závit na svojom vnútornom obvodovom povrchu na závitové zachytenie s vonkajším závitom čapu, a chránič pre puzdro má vonkajší závit na svojom vonkajšom obvodovom povrchu na závitové zachytenie vnútorného závitu puzdra. Chránič je pripevnený kzávitovému spoju závitovým zachytením. Vtomto okamihu je nevyhnutné uskutočňovať primerané uťahovanie, pokiaľ nenastane vzájomné zachytenie medzi závitovými časťami chrániča a závitového spoja tak, aby chránič neodpadával dokonca ani vtedy, keď naň pôsobí náraz počas transportu alebo manipulácie po dodaní. Chránič, vrátane jeho závitovej časti, je spravidlavytvorený injekčným vstrekovaním a jeho závitová časť je príslušným spôsobom0007 Včase zostavovania rúrovitých výrobkov pre ropný priemysel je viskózne kvapalinové mazivo, obsahujúce prášok ťažkého kovu a označované ako zmesové mazivo alebo pasta, aplikované v mieste použitia (na mieste) na kontaktné povrchy závitového spoja (závitové časti a nezávitové kovové kontaktné časti čapu a puzdra) na zvýšenie odolnosti voči zadieraniu a plynotesnosti spoja. Takéto zmesové mazivo je predpisované API normami BUL 5 A 2. Zmesové mazivo má tiež účinok ochrany proti korózii, pričom zabraňuje korózii kontaktných povrchov, na ktorých je nanesené.0008 Zmesové mazivo alebo iný lubrikant typu mazivo (napríklad lubrikant, označovaný ako zelené mazivo (green dope), ktoré neobsahuje prášok ťažkého kovu), sa používalo pri montáži chrániča alebo čapu alebo puzdra závitového spoja. Medzery medzi závitovým spojom a chráničom môžu byť vyplnené Iubrikantom typu mazivo. Následkom toho, aj ked nie je chránič opatrený tesniacim mechanizmom, kontaktné povrchy závitového spoja sú blokované zvonku, a nanesené mazivo má funkciu prevencie proti korózii a prevencie prenikania cudzieho materiálu.0009 Avšak v posledných rokoch sa vglobálnom rozsahu sprísnili predpisy, týkajúce sa životného prostredia, a vznikla požiadavka na závitový spoj pre rúry, ktorý môže byť zostavený bez použitia zmesového maziva, ktoré obsahuje velké množstvo prášku ťažkého kovu, ktorý by mohol mať nepriaznivé účinky na ľudí alebo živé organizmy a ktorý by nevyžadoval žiadne ošetrenie mazivom v mieste použitia, aby sa tým zvýšila účinnosť prevádzkového prostredia.0010 Vzorový príklad takého závitového spoja pre rúry je navrhnutý v nižšie uvedenom patentovom dokumente 1, v ktorom sú kontaktné povrchy čapu a/alebo puzdra potiahnuté tuhým povlakom maziva, obsahujúcim mazací prášok(ako napríklad sírnik molybdéničitý alebo grafit), rozptýlený v živici.0011 Nižšie uvedený patentový dokument 2 opisuje závitový spoj pre rúry,v ktorom je kontaktný povrch aspoň z jedného čapu a puzdra potiahnutý dvojvrstvovým povlakom, pozostávajúcim z viskóznej kvapaliny alebo polotuhého mazacieho povlaku a na ňom suchého tuhého povlaku. Suchý tuhý povlak je vytvorený zteplom vytvrditeľnej živice, ako je napríklad akrylová živica, alebo ultrañalovým žiarením vytvrditeľnej živice.0012 Nižšie uvedený patentový dokument 3 opisuje závitový spoj pre rúry,na ktorom je vytvorený tenký nelepkavý mazací povlak, obsahujúci mazaci prášok, rozptýlený v tuhej matrici, vykazujúci plastické alebo viskózne reologické správanie (správanie ohľadne prúdenia) na závitových spojoch puzdra a čapu. Matrica má výhodne teplotu topenia vrozsahu 80 - 320 C a je vytvorená naprašovaním v roztavenom stave (naprašovanie taveniny za tepla),poťahovaním plameňom použítím prášku, alebo naprašovaním použitím vodnej emulzie.0013 Nižšie uvedený patentový dokument 4 opisuje závitový spoj pre rúry,v ktorom je kontaktný povrch aspoň jedného z čapu a puzdra potiahnutý dvojvrstvovým povlakom, pozostávajúcim z tuhého mazacieho povrchu,obsahujúceho mazací prášok a spojivo a na ňom tuhý antikorózny povlak, ktorý neobsahuje tuhé častice.0014 Chránič, ktorý má byť pripevnený na závitový spoj pre rúry, ktorý má na sebe vytvorený mazací povlak, a podrobnejšie tuhý mazaci povlak, ktorý je zostavený bez nanášania zmesového maziva, je výhodne pripevnený na čape alebo puzdre tiež bez nanášania lubrikantu typu mazivo. V tomto prípade, pretože sa utesnenie nezíska Iubrikantom typu mazivo. je potrebné dať chrániču tesniacevlastnosti. V doterajšom stave techniky vzniklo v tomto ohľade niekoľko návrhov. 0015 Napríklad nižšie uvedený patentový dokument 5 opisuje chránič na závitový spoj pre rúry, na ktorom je prítomná tesniaca časť, vyrobenázprstencového vyčnievajúceho pružného tela v blízkosti aspoň jedného konca

MPK / Značky

MPK: F16L 57/00

Značky: rúru, chránič, závitový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e17802-chranic-na-zavitovy-spoj-pre-ruru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chránič na závitový spoj pre rúru</a>

Podobne patenty