Spôsob detekcie A?-špecifických protilátok v biologickej vzorke

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka metód detekcie AB-špeciñckých protilátok v biologickej vzorke, najmä v spojení s Alzheimíerovou chorobou0002 ACh je komplex progresívnych porúch, ktoré zahŕňajú interaktívne patologické kaskády, vrátane agregácie amyloidu-B aavytvárania plakov v mozgu, hyperfosforylácie tau proteínu za vzniku intraneuronálnych klbiek. Sprievodne k agregácii a hyperfosforylácii týchto mozgových bielkovín zápalový proces prispieva ku strate synaptickej integrity a progresívnej neurodegenerácii.0003 Konverzia amyloidu B peptidu (AB alebo A-beta) z rozpustnej formy s hlavne alfa-helikálnou alebo náhodnou špirálovou sekundárnou štruktúrou do agregovanej formy s beta-listovou sekundárnou štruktúrou, ktorá nakoniec vytvára amyloidné plaky v mozgu, predstavuje jeden z prvých charakteristických znakov ACh patológie. Niektoré formy AB, C ako aj N-terminálne skrátených alebo modifikovaných peptidov, prispievajú k vytváraniu AB plaku v mozgu. Tri hlavné C-terminálne varianty AB zahŕňajú peptidy AB 1-40 (pozostávajúci zo 40 aminokyselín (aa) s Val-40 ako posledná aa), AB 1-42, a AB 1-43. Okrem týchto hlavných foriem C-terminálne skrátených peptidov existujú tiež ďalšie skrátené formy, objavujú sa však menej často, a to AB 1-37, AB 1-38, a AB 1-39. Nterminálne varianty AB pozostávajú z AB 3-40/42/43 a AB 11-40/42/43. Vo všetkých týchto N-terminálnych skrátených formách je kyselina glutámová na prvej pozícii. Toto aa nie je stabilné, ale skôr podlieha zmene vytvorenia pyroglutamátu (pE), čo vedie k tvorbe ABp (E) 3-40/42 a ABp (E) 11-40/42. pE reziduá sú vytvárajú bud živelne alebo enzymaticky enzýmami známymi ako glutaminyl cyklázy.0004 Až do nedávnej doby, diagnóza ACh bola čisto klinická, založená na postupnom výskyte kognitívnych deficitov v najmenej dvoch oblastiach (napr. poznávanie, funkčnosť), negatívne ovplyvňujúc pacientov každodenný život bez ďalšej rozpoznateinej príčiny (napr. vaskulárnej). obmedzením klinickej diagnózy ACh boli vysoké miery nesprávnych diagnóz (diagnostickášpecifickost z 80 podľa odborníkov) a skutočnosť že diagnóza mohla bytstanovená až v neskoršom časovom bode, keď choroba už spôsobila podstatné neuronálne straty, ktoré mali za následok funkčné deficity.0005 Na základe poznatkov získaných počas posledných dvoch desaťročí,spôsob stanovenia diagnózy ACh sa rýchlo mení. Skupina výskumníkov vedená B. Duboisom, Paríž, bola prvá, ktorá integrovala dáta, ktoré vyplynuli z vyšetrovania do základnej patológie ACh , do diagnostického algoritmu (Dubois et al., Lancet Neurol.9 (2010) 1118-1127). Podla autorov je diagnóza ACh založená na konkrétnom poznávacom deficite (zmena epizodickej pamäte) ktorý sa môže vyskytnúť vkombinácii so zmenou biomarkerov špecíñckých pre ochorenie (hipokampálna atrolia, ako je testovaná štrukturálnou MRI ACh typické znaky mozgomiešneho moku (nízky A 42, vysoký celkový (Tau, vysoký fosfo Tau) pozitívne zobrazovanie amyloidu definované genetické riziko). V poslednej dobe bol tento patofyziológiou riadený diagnostický algoritmus značne upravený pracovnou skupinou NlH-NINCDS (McKhann et al. Alzheimerova choroba demencia 7 (2011) 263-269). Najmä na praktické účely, pracovná skupina NIH NINCDS zachovala diagnózu MCI (mierne kognitivne poruchy) ACh ~typu ako včasný stupeň ACh . i0006 Koncepcia zlepšenia klinickej diagnózy ACh pomocou biomarkerov,ktoré reflektujú patológiu choroby bola prijatá pracovnou skupinou zriadenou národným inštitútom starnutia (NlA, NIH, USA) a Asociáciou Alzheimerovej choroby (AA). Uskutočnením tejto, ACh nie je viac diagnózou s vylúčením, ale začína byť pozitívna. Skutočnosť, že NlA a AA nepostupujú podľa biomarkermi riadeného algoritmu navrhnutého Duboisom a jeho kolegami odzrkadľuje obmedzenia v súčasnej dobe dostupných biomarkerov. Príznaky ACh cerebrospinálnej kvapaliny (CSK) môžu byť diskutované ako príklad. CSK u ACh pacientov ukazuje typický príznak, a to zníženie z Aj 31-42 a zvýšenie celkového tau (cTau) a fosfoTau (tT au). Príznak je prítomný u ACh pacientov ale nie je detegovaná zmena v čase. V skutočnosti, v populácii pacientov s rizikom ACh (t.j pacienti MCI) sú identifikovaní tí, ktorí sa nachádzajú v štádiu rozvoja klinických príznakov. Už v tejto fáze, CSK vykazuje rovnakú vzorovú kombináciu príznakov a množstvo zmien, ako u pacientov s plne rozvinutou ACh . Preto, aj ked nie je možné definovat normálne rozmedzie pre Aj 31-42, atTau a tTau, nie je žiadna deñnícia bodov obratu, t.j okamihu udaného pacienta ked napríklad AB fyziológia sa prepne z normálnej na patologickú. To isté plati aj pre aktuálne sledované, ale ešte neplatné biomarkery. Hlavnou príčinou tohto je, že kdispozícii je len málo dlhodobých prieskumov hodnotiacich tento problém, pretože nie je jednoducho možné opakovať CSK-,MRI-, amyloid-zobrazujúce vyšetrenia kvôli riziku pre pacienta a/alebo nákladom s nimi súvisiacich.0007 Existuje teda stále nedostatok spoľahlivých biomarkerov, ktoré môžu byť použité opakovane, pri nizkom riziku a nákladoch. Toto obzvlášť platí,pretože všetky snahy doteraz vyvinuté pri vývoji ACh biomarkerov na báze krvi zlyhali (Hampel et al., Nat. Rev Drug Discov. 9. (2010) 560-574). Dostupnosť takéhoto biomarkera je nanajvýš dôležitá pre vývoj ochorenie-modifikujúcich terapií. Čím skôr budú tieto terapie podávané, tým sú väčšie šance na úspech. A mohlo by to limitovať snahy identifikovať skutočné prípady ACh pomocou špeciálnych biomarkerov.(ONualIain et al. J. Clin. Immunol.30 (2010) SuppI.1 337-842 Marcello et al., J Neural. Transm.116 (2009) 913-920). Výsledky získané podľa ELISA alebo imunoprecipitačných testov testujúc lgG a/alebo lgM špecifické pre rôzne formy AIS/stavov agregácie ukazujú, že pacienti ACh a MCl vykazujú nižšie hladiny AB autoprotilátok v sére ako zdravotné kontroly. Hoci tieto štúdie ukázali rozdiel v koncentrácii auto-protilátky, použité metódy postrádajú citlivosť a špecifickosť, ktoré sú nutné na použitie ako prediktívny diagnostický nástroj na identifikáciu pacientov sACh alebo MCl s vysokou selektivitou a špecificitou. Väčšina metód doteraz používaných je založených na technológii ELISA. Na zvýšenie citlivosti v týchto testoch niektoré prístupy používajú rádioaktívne značenie A(31-42 peptidu. Brettschneidrova analýza ROCšpeciñčnosť 46.7, keď citlivosť bola stanovená na 81.3 použitím imunoprecipitačného testu schloramínom T značeným AlS 1-42 na meranie rozdielu medzi zdravotnou kontrolou a ACh pacientmi. Na rozdiel od Bayeret al. (W 0 2010/128139 A 1 Marcello et al., J Neural. Transm.116 (2009) 913920) sa použil test ELlSA na báze spôsobu, kde fragment pyroglutamátu AB bol nanesený na platni. V tomto prípade detekcia anti-AB špecifických IgMautoprotilátok u zdravotných kontrol a ACh pacientov s anti-lgM-HRP protiiátkou ukázali, že špecificita je 60, ak citlivosť bola stanovená na 80. Doteraz žiadna z týchto metód nesplnila kritériá, ktoré by sa mohli kvalítikovať ako prediktívne biomarkery ( 80 špeciñcita) pre ACh.0009 Nie je známa príčina na zníženie koncentrácie AIS-špecifických protilátok v sére u týchto dvoch skupín pacientov. Existujú dve všeobecné a vzájomne sa nevylučujúce exkluzívne vysvetlenia znížená produkcia(špecifická pre ochorenie proti všeobecnej imunosenescencii) aredistribúcia(protilátky sú uväznené v depozite amyloidu prítomného napr. v mozgu). Podpora potenciálnej funkcie týchto AES-špecifických (auto) protilátok vychádza z nedávnych štúdií, ktoré preukazujú že komerčne dostupné krvné produkty menovite spojené frakcie lgG extrahované z plazmy odobraté od zdravých darcov ukazujú, že obsahujú protilátky špecifické pre AB peptidy. Dva takéto produkty, intravenózne imunoglobulínové (lVlG) prípravky od dvoch odlišných spoločnosti sú v súčasnej dobe podrobované klinickému testovaniu na posúdenie ich potenciálu na zabránenie alebo prevenciu proti ACh patológii. 0010 Ďalšou nezodpovedanou otázkou je, či hladina AB špecifických protilátok je znížená u chorých subjektov s komponentom AB v ich patofyziológii, a to u Parkinsonovej demencie (PDD), demencie s Lewyho telieskami (DLT), mozgovej amyloidnej angiopatie (MAA), chronických poranení hlavy (napr. u boxerov). Skúmanie úrovne AB-agregovaných špecifických protilátok u týchto ochorení by mohlo prispieť k pochopeniu procesov, ktoré vedú k zníženiu koncentrácie AB-agregovaných špecifických protilátok v sére u ACh. Vyšetrovanie séra pacientov s týmito ochoreniami by mohlo objasniť otázku, či ACh výsledky v prípade konkrétnej imunodeficiencie (v prípade, že AB špecifické titre protilátok sa znížia iba u pacientov s ACh , ale nie u iných

MPK / Značky

MPK: G01N 33/564

Značky: biologickej, spôsob, detekcie, vzorke, protilátok, a?-špecifických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e16848-sposob-detekcie-a-specifickych-protilatok-v-biologickej-vzorke.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie A?-špecifických protilátok v biologickej vzorke</a>

Podobne patenty