Rozprašovacia dýza, rozprašovacie usporiadanie a spôsob prevádzkovania rozprašovacej dýzy a rozprašovacieho usporiadania

Číslo patentu: E 15250

Dátum: 05.05.2006

Autor: Wurz Dieter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rozprašovacia dýza, rozprašovacie usporiadanie a spôsob prevádzkovania rozprašovacej dýzy a rozprašovacieho usporiadania0001 Vynález sa týka rozprašovacieho usporiadania s rozprašovacou dýzou s výstupnou alebo zmiešavacou komorou a najmenej dvomi priechodmi ústiacimi do výstupnej alebo zmiešavacej komory, pričom priechody sú spojené s vedením na kvapalinu. Vynález sa tiež týka spôsobu na prevádzkovanie rozprašovacieho usporiadania podľa wnálezu.0002 Na vytvorenie čo možno najjemnejšieho kvapkového spektra sú používané rozprašovacie dýzy s výstupnou alebo zmiešavacou komorou a najmenej dvomi priechodmi ústiacimi do výstupnej alebo zmiešavacej komory, ktoré sú každý spojený s jedným vedením na tekutinu, najmä takzvané dvojlátkové dýzy. Nevýhoda týchto dvojlátkových dýz je sklon k ukladaniu usadenín pevných látok najmä tiež v privodných priechodoch pre vzduch. Spolahlivá prevádzka dvojlátkových dýz vyžaduje v mnohých prípadoch častú demontáž privodných trubíc dýz, na ktorých sú uložené rozprašovacie dýzy. Iba týmto spôsobom sú dýzy podľa stavu techniky prístupné pre čistiace práce.0003 V spôsobovej technike, najmä pri čistení dymových plynov, sú často používané dýzy. ktoré umožňujú veľmi jemné rozprašovanie kvapaliny. Vedľa vysokotlakových jednolátkových dýz nachádzajú vo vzrastajúcej miere uplatnenie tiež dvojlátkové dýzy. Pri nich je kvapalina pri použití tlakového plynu, napríklad tlakového vzduchu alebo pary. jemne rozprašovaná pri miernych tlakoch. Pri známych takých dvojlátkových dýz dochádza relatívne často k prevádzkovým poruchám usadeninami v priechodoch k výstupnej alebo zmiešavacej komore. Dotknuté sú úzke miesta prívodu kvapaliny k zmiešavacej komore, ale najmä tiež väčšinou radiálne uložené priechody na zavádzanie tlakového vzduchu do zmiešavacej komory. To núti k častej demontáži privodných trubíc dýz a k čisteniu dýz. Pretože zariadenia, do ktorých sú vstavané dýzy, najmä pri použití na čistenie dymových plynov, nemôžu byť na tento účel spravidla odstavené, obmedzujú tieto požiadavky značne použitie dvojlátkových dýz, pretože na prírube pre vstavanie dýz musi spravidla v zariadení pôsobiť podtlak, aby nemohli cez prírubu krátkodobootvorenú pre demontáž prívodných trubíc dýz vystupovať škodlivé plyny. Ďalej znamenajú údržbové práce veľké nároky na čas. Funkcie zariadenia môže byt negatívne ovplyvňovaná demontážou prívodnej trubice dýzy, ktorá je potrebná na údržbu.0004 Z ruského patentového spisu RU 2 102 160 C 1 je známa rozprašovacia dýza na zvlhčovanie a čistenie vzduchu a dymových plynov v tepelných elektrárňach. Rozprašovacia dýza môže byt použitá tiež na pranie a postrekovanie rôznych predmetov v stavebníctve. Na vstupnej strane vstupného nadstavca rozširujúceho sa v tvare hlbokej nálevky je uložená zmiešavacia komora, do ktorej je zavádzaná kvapalina, ktorá sa má rozprašovať, cez vstupnú dýzu na kvapalinu ležiacu sústredne vo vstupnom nadstavci. Vstupná dýza na kvapalinu je prestavitelné v pozdĺžnom smere dýzy, aby sa k rozprašovanej kvapaline primiešavalo viacej alebo menej vzduchu. Vstupná dýza na kvapalinu je tak ďaleko prestaviteľná smerom k úzkemu miestu nálevkovitého nadstavca, že k úzkemu miestu dolieha. V úzkom mieste samotnom môžu byt prítomné vstupné otvory, viď obr. 6, aby sa prídavne zavádzala kvapalina.0005 Vynálezom má byt zabránené v čo najrozsiahlejšej miere znečisťovanie rozprašovacích dýz, takže je možné dosiahnuť dlhých prevádzkových intervalov takých rozprašovacích dýz a rozprašovacích usporiadaní bez údržbového zásahu.0006 Podľa vynálezu je k tomu navrhnuté rozprašovacie usporiadanie so znakmi0007 Pomocou rozprašovacieho usporiadania je vzniku usadenín na priechodoch bránené tým, že sú bud vytvorené ako samočistiace alebo že sú použité prídavné zariadenia na čistenie najmenej jedného z priechodov. K samočisteniu pritom dochádza počas rozprašovacej prevádzky a zariadenia na čistenie odstraňujú eventuálne usadeniny v priechodoch počas rozprašovacej prevádzky alebo čistiacej prevádzky.0008 V ďalšom rozvinutí vynálezu má najmenej jeden z priechodov na svojejstrane odvrátenej od výstupnej alebo zmiešavacej komory natoľko zaoblený zužujúci sa prierez, že priechodom prechádza prúd tekutiny až k ústiu do zmiešavacej komory bez odtrhovania prúdu.0009 Týmto spôsobom je bránené vzniku usadenín v priechode, pretože v priechode priebežne pôsobí šmykové napätie na stenu, vytvárané prúdom tekutiny smerom k zmiešavacej komore. Toto šmykové napätie na stene bráni spätnému toku tekutiny do priechodov, takže vytváraniu usadenín je v čo najväčšej miere zabránené.0010 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je priechod na svojej strane odvrátenej od zmiešavacej komory dýzovito zaoblený.0011 Týmto spôsobom je spoľahlivo zabránené tomu, aby sa prúd tekutiny odtrhoval od steny priechodu.0012 V ďalšom rozvinutí vynálezu je najmenej jedno z vedení na tekutinu vytvorené ako privodné vedenie pre kvapalinu k zmiešavacej komore a v oblasti najmenej jedného priechodu vytvoreného ako vstupný priechod pre kvapalinu je uložený pohyblivý tlačný člen na čistenie vstupného priechodu pre kvapalinu.0013 Taký tlačný člen môže spoľahlivo zabezpečiť, že eventuálne usadeniny sú opäť oddeľované aodstraňované. Tlačný člen môže byť napríklad uvádzaný do pohybu magnetostrikciou alebo hydraulický.0014 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je tlačný člen uložený na poprúdovej strane vstupného priechodu pre kvapalinu a na svojom konci privrátenom ku vstupnému priechodu pre kvapalinu je vytvorený v tvare kužeľa alebo zrezaného kužeľa.0015 Pomocou takého uskutočnenia je dosiahnuté spoľahlivého čistiaceho účinku.0016 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je tlačný člen uložený v prívodnom vedení k vstupnému priechodu pre kvapalinu svojím pozdĺžnym smerom rovnobežne so smerom prúdenia a na oboch koncoch sa zužuje.0017 Týmto spôsobom môže byť tlačný člen vytvorený priaznivo z hľadiska prúdenia a odpor proti prúdeniu vyvolávaný tlačným členom v prívodnom vedení môže byť udržiavaný malý.0018 S výhodou je koniec tlačného člena v tvaru kužeľa alebo zrezaného kužeľa prispôsobený vstupnému úseku vstupného priechodu pre kvapalinu,zužujúcemu sa v smeru prúdenia.0019 V ďalšom rozvinutí vynálezu je jedno z vedení pre tekutinu vytvorené ako prívodné vedenie pre kvapalinu a sú prítomné prostriedky na udeľovanie tlakových rázov kvapaline nachádzajúcej sa v prívodnom vedení pre kvapalinu.0020 Tiež zavádzanie tlakových rázov môže byť použité na čistenie priechodných vŕtaní. Výhodné pritom je, že nemusia byť do priechodného vítania zavádzané žiadne mechanické zariadenia, a že tlakové rázy môžu byť udeľované tiež počas rozprašovacej prevádzky. Výhodne sú tlakové rázy udeľované s frekvenciami v ultrazvukovej oblasti. Týmto spôsobom môžu byt rozrušované eventuálne usadeniny a vynášané cez zmiešavaciu komoru z dýzy. V určitom zmyslu je možné tým vznikajúci čistiaci účinok prirovnať s ultrazvukovým rozrušovaním ľadvinových kameňov.0021 V ďalšom uskutočnení vynálezu je jedno z vedení pre tekutinu vytvorené ako prívodné vedenie pre tlakový plyn, a na protiprúdovej strane priechodu,vytvoreného ako vstupný priechod pre tlakový plyn, sú prítomné prostriedky pre zavádzanie abrazívne pôsobiacich práškov do prívodného vedenia pre tlakový plyn.0022 Prostredníctvom abrazívne pôsobiacich práškov môžu byť usadeniny erozívne odstraňované. Tvrdosť abrazívne pôsobiacich jemných práškov by mala pritom byt podstatne menšia ako tvrdosť materiálu dýzy.

MPK / Značky

MPK: B05B 7/04, B05B 7/24

Značky: usporiadania, dýzy, rozprašovacej, dýza, rozprašovacieho, rozprašovacie, rozprašovacia, spôsob, prevádzkovania, usporiadanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e15250-rozprasovacia-dyza-rozprasovacie-usporiadanie-a-sposob-prevadzkovania-rozprasovacej-dyzy-a-rozprasovacieho-usporiadania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozprašovacia dýza, rozprašovacie usporiadanie a spôsob prevádzkovania rozprašovacej dýzy a rozprašovacieho usporiadania</a>

Podobne patenty