Spôsob prípravy materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom a jeho použitie pri kontrole organického materiálu vo vodnom prostredí

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

spôsob prípravy materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom a jeho použitie pri kontrole organickéhomateriálu vo vodnom prostredíNOOH Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom, materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom získaného týmto spôsobom, použitia tohto materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom na kontrolu organického materiálu, rovnako ako kompozitu uhličitanu vápenatého s00021 Drganický materiál charakterizovaný ako lepivý, t.j. obsahujúci relatívne vysoký stupeň lepivosti a/alebo priľnavosti vzhľadom k určitým povrchom, predstavuje problémy V celom rade kontextov. Olejový organický materiál, ako je napríklad kerosín a jeho deriváty, uvoľnený V prírodných vodných prostrediach, je spojovaný s prírodnými katastrófami,pokiaľ také látky priľnú k vnútorným alebo vonkajším povrchom druhov (napr. k vtáčacím krídlam alebo povrchom pľúc), ktorésa dostanú do kontaktu s týmto prostredím.N 003 Bol vyvinutý cel rad ošetrení na odstránenie oleja z povrchu vody. Piliny, rašelinové vlákna, diatómová zemina,expandovaný perlit a vermikulit sa používajú na nasakovanie oleja, ako už bolo uvedené v US 3 414 511. So zreteľom na rovnaký cieľ sa dokumenty US 3 855 152 a US 4 011 175 týkajú použitia expandovaného perlitu zmiešaného s asfaltom,celulózovými vláknami a ílom za vzniku zmesi, ktorá sa rozšíriN 000 Doterajší stav techniky sa tiež týka materiálov s ošetreným povrchom na tieto účely, ako napríklad v dokumente US 3 382 170, kde sa používa expandovaný perlit potiahnutý silikónom. V dokumente JP 74 45 467 sú perlitové granule potiahnuté polypropylénonl pri výrobe oleofilných-hydrofóbnych granúl na ošetrenie olejových škvŕn, zatiaľ čo dokument US 3 696 051 sa týka použitia vermikulitu potiahnutého kovovou cyklopentadiénylovou zlúčeninou. V dokumente US 2 464 204 sa minerálny agregát, ako je napríklad piesok, zmieša s ropným asfaltont a palivovou. naftou a ohreje za vzniku agregovaných častíc, ktoré majú povlak z rovnorodého uhlíka. Dokument US 5 035 804 sa týka kompozíc obsahujúcich jemne granulovaného časticového materiálu, ako je napríklad expandovaný perlit alebo vermikulit, alebo piesok, potiahnutý oleofilnou/hydrofóbnou vrstvou obsahujúcou síru, kov síranu, dusičnan alkalického kovu a pálený naftový olej.MOS lepivé organické materiály, zahrnujúce napríklad silikónové gumy a odpeňovadlá, tiež predstavujú problém v papierenskom priemysle, kde je známe, že sa vyskytujú problémy s asfaltom alebo problémy s lepivými látkami,zaznamenané najmä ako ukladanie organického lepivého materiálu pochádzajúceho z vodnej suspenzie buď na papierenskomvybavení, alebo ako škvrny V samotnom páse papiera.HMOQ Primárnym zdrojom vlákien V papierenstve je drevo, ktoré sa redukuje na svoje konštitučné vlákna počas rozvlákňovania kombináciami mletia, tepelného a chemického spracovania. Počas tohto procesu sa prírodná živica obsiahnutá V dreve uvoľní do prevádzkovej vody vo forme mikroskopických kvapôčok. Tieto kvapôčky sa označujú ako smola. Problémy vznikajú, pokiaľ sa koloidná smola stáva destabilizovanou z pôvodnej emulznej formy a sedimentuje na povrchoch na potrubie mokrého koncapapierne, kde môžu častice tvoriť aglomeráty, ktoré sanakoniec uvoľnia a objavia ako viditeľné škvrny v papieri, ktorých farba sa pohybuje od žltej do čiernej.HWOH V dnešnej dobe je stále viac pH hodnota V papierenstve buď neutrálna, alebo mierne alkalická, takže odstránenie smoly už nie je automatickým dôsledkom použitia kamenca. Zvýšenie pH na pseudo-neutrálnu hodnotu je rastúcinl trendont u drevitých papierov a štúdia odstráňovania smoly za týchto podmienok má teda rastúci význam. Okrem toho, (mechanické) drevoviny prinášajú oveľa viac rozpustené a koloidné látky než chemické0008 Pre úplnosť by prihlasovateľ rád zmienil, že sa nasledujúce patentové prihlášky podané ich menom týkajú kontroly smoly. W 0 2008/077877 zmieňuje za mokra mletý bentonit a mastenec, ktorý je použiteľný pre zacielenie bielej smoly. W 0 2008/113839 sa týka spôsobu kontroly smoly vo vodnom prostredí, kde sa do prostredia pridá prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom alebo vodná suspenzia obsahujúca uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom a majúca pH väčšie než 6,0 merané pri 20 °C, pričom uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčný produkt prírodného uhličitanu vápenatého s oxidom uhličitým a jednou alebo viacN 00 Okrem toho by prihlasovateľ rád zmienil nasledujúce patentové prihlášky podané ich menom, ktoré sa týkajú uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom na použitie v plastoch. W 0 2005/121257 sa týka suchého minerálneho pigmentu,ktorý je charakteristický tým, že obsahuje produkt vznikajúci in situ násobnou reakciou medzi uhličitanom vápenatým a jedným alebo viac mierne silnými až silnými donórmi H 3 O iónov,plynným C 02 a jednou alebo viac zlúčeninami všeobecného vzorca R-X, kde R-X reprezentuje uhlík obsahujúci radikál a Xreprezentuje skupiny, ako sú karboxylová, amínová, hydroxylová, fosfónová, alebo ich zmesi. WO 2008/125955 zmieňuje spôsob prípravy ošetreného minerálneho plniva majúceho redukovaný objem prchavých látok, pričom spôsob zahrnuje kroky spracovania aspoň jedného suchého minerálneho plniva s aspoň jednou soľou z II. alebo III. skupiny periodickej tabuľky prvkov a C 3 až CM alifatickej monokarboxylovej kyseliny za vzniku medziproduktu, ktorým je minerálne plnivo, následné spracovanie medziproduktového minerálneho plniva aspoň jednou C 3 až C alifatickou monokarboxylovou kyselinou za vzniku ošetreného minerálneho plniva. Konečne W 0 2010/023144 sa týka ošetreného minerálneho plniva obsahujúceho aspoň jedno minerálne plnivo a ošetrenú vrstvu nachádzajúcu sa na povrchu uvedeného minerálneho plniva(plnív), pričom uvedená ošetrená vrstva obsahuje aspoň jednu nasýtenú C 3 až CM alifatickú karboxylovú kyselinu a aspoň jednu soľ dvoch a/alebo trojväzného katiónu jednej alebo viac nasýtených C 3 až C 24 alifatických karboxylových kyselín,kde hmotnostný pomer všetkých uvedených solí alifatických karboxylových kyselín ku všetkým uvedeným alifatickým karboxylovým kyselinám je 5149 až 7525 a uvedená ošetrená vrstva je prítomná v množstve aspoň 2,5 mg/m 2 uvedenéhoNOHM Konečne by prihlasovateľ chcel zmieniť európske patenty EP 2 281 853 a EP 2 363 435, ktorý zmieňuje použitie AMP,resp. FEI, ako aditíva V minerálnej suspenzii použitej pre zvýšenie pH suspenzie, zatiaľ čo sa obmedzujú zmeny vodivosti. Európsky patent EP 2 329 712 zmieňuje použitie monoalkoholových primárnych alkanolamínov ako biocidových zosiľovačov, zatiaľ čo európsky patent EP 2 366 456 zmieňujemodifikované polyalkylenimíny ako flotačné činidlo.WGIH Mastenec je akceptovaný ako účinné regulačná činidlo pre smolové nánosy a používa sa pri spracovaní olejových škvŕn.Predpokladá sa, že mastenec redukuje lepivosť organických

MPK / Značky

MPK: C02F 1/68, C09C 1/02

Značky: báze, vodnom, použitie, kontrole, materiálů, ošetreným, spôsob, přípravy, vápenatého, uhličitanu, povrchom, prostředí, organického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e13376-sposob-pripravy-materialu-na-baze-uhlicitanu-vapenateho-s-osetrenym-povrchom-a-jeho-pouzitie-pri-kontrole-organickeho-materialu-vo-vodnom-prostredi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom a jeho použitie pri kontrole organického materiálu vo vodnom prostredí</a>

Podobne patenty