Kompozície zahrnujúce peptidy myelínového bázického proteínu a ich medicínske použitie

Číslo patentu: E 10253

Dátum: 30.10.2008

Autori: Streeter Heather, Wraith David

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka kompozície, ktorá zahŕňa peptidy myelínového bázického proteínu. Tátokompozícia môže byť použitá na liečbu roztrúsenej sklerózy.Roztrúsená skleróza (Multiple Sclerosis, MS) je najbežnejším obmedzujúcim neurologickýmochorením postihujúcim mladých ľudí. Približne 85 000 ľudí v UK trpí MS.Pri roztrúsenej skleróze (MS) spôsobuje zápal nervového tkaniva úbytok myelínu, tukovej hmoty, ktorá pôsobí ako ochranná izolácia nervových vlákien v mozgu a míeche. Tento úbytok myelínu, čiže demyelinizácia, zanecháva početné oblasti zjazveného tkaniva alebo sklerózy pozdĺž nervových buniek. V dôsledku toho vedie skleróza k mnohým a odlišným neurologickým znakom a symptómom, bežne sopakovanými recidívami a dočasným vymiznutím prejavovBežné symptómy MS zahŕňajú obmedzené videnie alebo stratu zraku, potácajúcu a nerovnomernú chôdzu, nezreteľnú artikuláciu, rovnako ako i časté nútenie na močenie a močovú inkontinenciu. Navyše môže MS spôsobovať zmeny nálady a depresiu, svalové kŕče a vážnuTeraz sa všeobecne uznáva, že MS je autoimunitným ochorením, ktoré je sprostredkovanéSúčasné liečebné terapie MS všeobecne potláčajú imunitný systém. Napríklad, jedna liečebná terapia zahŕňa transplantáciu kostnej drene spoločne s podávaním cytostatík a imunosupresívnychliekov. Táto liečebná terapia je u niektorých pacientov účinná, avšak je drahá a pomerne vysokoriziková. Navyše podávanie cytostatík je považované pri liečbe MS za kontroverzné, pretože ichúčinky sú nejasné a prípadné vedľajšie účinky sú závažné.Liečenie interferónom-beta (IFNB) obmedzuje symptómy MS u niektorých pacientov a je teda veľmi často používané. Mechanizmus pôsobenia interferónu-beta je však nejasný a liečenie IFNB je u mnohých pacientov neefektívne. Navyše liečenie IFNB je spojené s vytvorením protilátok proti IFNB u väčšiny pacientov. Gíovannoni, G., Munschauer, F. E., 3 rd, and Deisenhammer, F.(2002) Neutralising antibodies to interferon beta during the treatment of multiple sclerosis. JNeurol Neurosurg Psychiatry 73, 465-469.V súčasnosti neexistuje efektívna liečba MS. Liečenie sa zameriava iba na obmedzenie symptómov, väčšinou všeobecným potlačením ímunitného systému. Existuje teda akútna potreba terapie, ktorá sa špecificky zameria na lokálne odpovede imunitného systému spojené sozačiatkom alebo progresiou ochorenia.Metzler a Wraith (Int. Immunol. 521159-1165 (1993 boli prvými výskumníkmi, ktorí opísali použitie syntetických peptidov na vyvolanie supresie autoimunitnej odpovede v myšom experimentálnom modeli autoimunitnej encefalomyelitídy (EAE), bežne používanom in vivo modeli pre MS. Pri tejto štúdií, peptidy odvodené z MBP boli podávané intranazálnou cestou abolo zistené, že úroveň supresie ochorenia korelovala s antigénnou silou použitého peptídu.Neskôr V 1995 Liu a Wraith (Int. Immunol. 721255-1263) ukázali, že je možné indukovat supresiu EAE V myšiach intraperitoneálnym podaním rozpustných peptidov odvodených z MBP. Vtejto štúdii bola docielená supresia ako odpovedí Thl, tak Th 2 a bolo ukázané, že podanie peptidov následne po naštartovaní imunitnej odpovede môže viesť kpotlačeniu prebiehajúcejBolo však zistené, že nie všetky peptidy schopné pôsobiť ako epitopy T-buniek sú schopnéindukovať toleranciu. Peptid myelínového bázického proteínu (MBP) 89-101 je imuno dominantným antigénom následne po imunizácii a je tiež veľmi účinným imunogénom, pokiaľ ide o primárnu aktiváciu T reaktivity, aj indukciu EAE. Avšak o tomto peptide bolo preukázané,že je neúčinný pri indukovaní tolerancie, ak je podaný v roztoku (Anderton and Wraith (1998)Autori tohto vynálezu už skôr ukázali, že existuje spojenie medzi kapacitou peptidu viazať sa na MHC molekuly I. alebo II. triedy a byť prezentovaný T bunkám bez ďalšieho spracovania antigénu a jeho kapacitou indukovať toleranciu in vivo. O peptidoch, ktoré sú nezávisle od spracovania antigénu (t.j. nevyžadujú ďalšie spracovanie antigénu, aby sa viazali na MHC), môže byť predikované, že sú tolerogénne in vivo. Tieto peptidy boli označené apitopmi, na antigénneWO 02/ 16410 opisuje nasledujúce apitopy z myelínového bázického proteínu (MBP) 30-44, 8094, 83-99, 81-95, 82-96, 83-97, 84-98, 110-124, 130-144, 131-145, 132-146 a 133-147.0014 W 0 03/064464 identifikuje nasledujúce MBP peptidy ako apitopy 134-148 135-149 136-150 137-151 138-152 a 140-154.Autori tohto vynálezu teraz zistili, že koktail štyroch MBP peptidov, zktorých všetky sú apitopmi, je zvlášť účinný pri liečbe MS. Predpokladá sa, že tieto štyri peptidy môžu maťV prvom aspekte sa teda tento vynález týka kompozície, ktorá zahŕňa nasledujúce peptidy myelínového bázického proteínu MBP 30-44 MBP 83-99 MBP 131-145 a MBP 140-154.Táto kompozícia môže v podstate zahŕňať MBP 30-44, 83-99, 131-145 a 140-154.Táto kompozicia môže byt použitá na liečenie alebo prevenciu ochorení, najmä roztrúsenejTáto kompozícia môže byť použitá na liečenie alebo prevenciu optickej neuritídy spojenejV druhom aspekte sa tento vynález týka spôsobu liečenia alebo prevencie roztrúsenej sklerózy a/alebo optickej neuritídy spojenej s roztrúsenou sklerózou podaním kompozície podľa prvéhoaspektu tohto vynálezu jedincovi.V spôsobe druhého aspektu tohto vynálezu môže byť kompozícia podaná postupovaním podľaBolo zistené, že dva z peptidov v koktaile sú peptidy viažuce HLA-DQ 6 (MBP 30-44 a 131-145) a dva sú peptidy viažuce HLA-DRZ (MBP 140-154 a 83-99). Kombinované použitie týchto apitopov zaisťuje rozšírenejšie pokrytie rôznych haplotypov hlavného histokompatibilnéhoTento spôsob druhého aspektu podľa tohto vynálezu môže zahŕňať podanie kompozície HLA DQ 6 alebo HLA-DR 2 pozitívnemu jedincovi.V treťom aspekte poskytuje tento vynález súpravu, ktorá zahŕňa nasledujúce peptidy myelínového bázického proteínu MBP 30-44 MBP 83-99 MBP 131-145 a MBP 140-154na simultánne, oddelené alebo následné podanie.

MPK / Značky

MPK: A61K 38/17, A61P 37/00, A61P 25/00

Značky: myelínového, proteínu, zahrnujúce, peptidy, medicínske, použitie, kompozície, bazického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e10253-kompozicie-zahrnujuce-peptidy-myelinoveho-bazickeho-proteinu-a-ich-medicinske-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície zahrnujúce peptidy myelínového bázického proteínu a ich medicínske použitie</a>

Podobne patenty