Testovací prístroj, testovacia náplň, testovacie zariadenie, jeho použitie a spôsob testovania

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Testovací prístroj, zahrnujúci: i) testovaciu náplň (52, 53), ktorá zahrnuje najmenej jednu nádobku (57 až 62) a pipetu (50), umiestniteľnú do najmenej jednej uvedenej nádobky
ii) držiak, usporiadaný na vloženie uvedenej náplne
iii) hnacie prostriedky, schopné umiestniť uvedenú pipetu do vybraných nádobiek uvedenej náplne
iv) aplikátor tlaku plynu, pripojiteľný k uvedenej pipete, aby spôsobil pretekanie kvapaliny cez uvedenú membránu
a v) detektor žiarenia, schopný detegovať žiarenie z nádobky uvedenej náplne alebo z uvedenej pipety.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka testovacích systémov a ich zlepšení, najmä diagnostických testovacích systémov,konkrétne systémov, ktoré sa dajú použiť v mieste starostlivosti, napríklad na pracovisku lekára alebo pri posteli pacienta.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti je dostupných mnoho diagnostických testov, napriklad testov na graviditu, cukor v krvi, homocysteín, na sacharidy chudobný transferín, na zrážanie krvi, na cholesterol V krvi atď Niektoré z týchto testov môže vykonať pacient a niektoré lekár pacienta, ale mnohé, najmä tie, ktoré poskytujú kvantitatívny výsledok, sa v súčasnosti musia vykonávať V laboratóriu, vzdialenom tak od pacienta, ako aj od lekára, a to vedie k významným oneskoreniam medzi odobratím vzorky a testovanim a vo všeobecnosti to vyžaduje, aby pacient urobil ďalšiu návštevu u lekára, aby sa dozvedel výsledky testu. To je nielen nepohodlné pre pacienta, ale tiež to zvyšuje náklady pre pacienta alebo organizáciu,ktorá platí za zdravotnú starostlivosť o pacienta.Je tu teda trvalá potreba testovacích systémov, najmä poskytujúcich kvantitatívne výsledky, ktoré by mohol uskutočniť lekár alebo jeho kolegovia na mieste starostlivosti o pacienta.Kvantitatívne testovacie systémy často vyžadujú zariadenia na vysoko presné meranie objemu,niekoľko reakčných činidiel a pre test špecifické detektory na odčítanie výsledkov, a je nepraktické poskytovať jednoúčelovć testovacie zariadenie pre širokú paletu rôznych testovacích systémov, tak z dôvodov priestorových, ako aj výdavkových.Preto sme vyvinuli testovací prístroj, ktorý sa vo výhodných uskutočneniach dá použiť na mieste starostlivosti, môže vykonávať rad rôznych testov, je schopný poskytnúť kvantitatívne výsledky a je relatívne nie drahý.Podstatou vynálezu je testovací prístroj, výhodne diagnostický testovací prístroj, ktorý zahrnujei) testovaciu náplň, ktorá zahrnuje najmenej dve nádobky a pípetu, umiestniteľnú do najmenej dvoch z uvedených nádobiek, pričom uvedená pipeta má proximálny koniec a distálny koniec, pričom uvedený distálny koniec je uzavretý membránou, prepúšťajúcou kvapalinuii) držiak, usporiadaný na vloženie uvedenej náplneiii) hnacie prostriedky, schopné umiestniť uvedenú pípetu do vybraných nádobiek uvedenej náplneiv) aplikátor tlaku plynu, pripojiteľný k uvedenej pipete, aby spôsobil pretekanie kvapaliny cez uvedenú membránuv) detektor žiarenia, schopný detegovať žiarenie z nádobky uvedenej náplne alebo z uvedenej pipety a voliteľne, ale výhodneZ ďalšieho aspektu vynález poskytuje testovaciu náplň, ktorá zahrnuje najmenej dve nádobky a pípetu, urniestniteľnú do najmenej dvoch z uvedených nádobiek, pričom uvedená pipeta má proximálny koniec a distálny koniec, pričom uvedený distálny koniec je uzavretý membránou, prepúšťajúcou kvapalinu.Pipeta je rúrka s otvorom na jednom konci (distálny koniec), do ktorého môže tiecť kvapalina pri aplikácii zníženého tlaku na druhý koniec (proximálny koniec). V prístroji, na ktorý sme odkazovali v predchádzajúcich odsekoch, je distálny koniec pipety zakončený (uzavretý) membránou, prepúšťajúcou kvapalínu. Proximálny koniec tejto pipety môže byť otvorený alebo uzavretý, ale ak je uzavretý,potom je jasné, že musí byť uzavretý prostriedkami, ktoré umožňujú aplikáciu tlaku, nevyhnutnú na to, aby pipeta fungovala ako pipeta. V jednom ďalej opísanom uskutočnení je proximálny koniec membránou zakončenej pipety utesnený prepichnuteľnou, samotesniacou membránou (napríklad gumovým tesnením) a tlak sa môže aplikovať cez dutú ihlu, vloženú cez túto membránu. Alternatívne môže byť proximálny koniec uzavretý odstrániteľným viečkom alebo zátkou, ktorá sa odstráni, aby sa umožnilo aplikovať tlak, alebo prepichnuteľným tesnením, ktore sa prepichne, aby sa umožnilo aplikovat tlak.Ešte z ďalšieho aspektu vynález poskytuje testovacie zariadenie, ktoré zahrnuje a) držiak náplne,schopný prijať testovaciu náplň podľa tohto vynálezu b) hnacie prostriedky, schopné umiestniť pípetu uvedenej náplne do vybraných nádobiek uvedenej náplne c) aplikátor tlaku plynu, pripojiteľný k pi I 0pete uvedenej náplne, čím sa spôsobí, že cez ňu bude pretekať kvapalina d) detektor žiarenia, schopný detegovať žiarenie z nádobky uvedenej náplne alebo z jej pipety a voliteľne, ale výhodne e) zdroj elektromagnetického žiarenia.Teda kombinácia zariadenia a náplne podľa tohto vynálezu poskytuje testovací prístroj podľa tohto vynálezu.Testovacia náplň sa výhodne poskytne užívateľovi vopred naplnená reakčnýrni činidlami, potrebnými na konkrétny test alebo testy, ktore sa majú uskutočniť s použitím tejto náplne. Tam, kde sú potrebné dve alebo viaceré reakčné činidlá a tieto by sa nemali zmiešať predtým, než sa uskutoční test,sa tieto môžu vopred naplniť do rôznych nádobiek v náplní. Vo všeobecnosti sa takéto reakčné činidlá vopred naplnia do nádobiek v odmeraných rrmožstvách. Takýmito reakčnýrni čínidlarni môžu byť napríklad kvapaliny, prášky, perličky, poťahy na stenách nádobiek, poťahy na perličkách alebo materiály, nasiaknuté do alebo imobilizované na membráne pipety. Tam, kde sú reakčnými činidlami kvapaliny alebo kde tieto majú tendenciu degradovať pri vystavení pôsobeniu vzduchu alebo vlhkosti, sa náplň môže utesniť, aby sa zabránilo strate kvapaliny alebo prístupu vzduchu alebo vlhkosti k citlivému reakčnému činidlu. Takéto utesnenie sa bežne dosiahne vytvorením náplne so spodkom, ktorý obsahuje nádobky, a s viečkom, ktore uzatvára nádobky, a ak je to nevyhnutné, s vložením tesnenia, ktoré neprepúšťa kvapalinu, napríklad O-krúžka, medzi otvory nádobiek v spodku a viečko, ktoré uzatvára nádobky, a ak je to potrebné, umiestnením odstrániteľného tesnenia, napríklad lepiacej tesniacej pásky, okolo vonkajšieho spoja medzi viečkom a spodkom. V ďalšom výhodnejšom uskutočnení môžu byt jedna alebo viaceré nádobky utesnené pred použitím fóliou v tomto uskutočnení je viečko, zakrývajúce nádobku, výhodne vybavené nožrni na rozrezanie fóliových tesnení, zakrývajúcich nádobku, aby sa umožnilo vložiť pipetu do týchto nádobiek, Alternatívne môže byť viečko vybavené pružným materiálom na miestach, zodpovedajúcich vrchom nádobiek (alebo len nádobiek, ktoré obsahujú kvapalinu) tak, že keď sa viečko a spodok stlačia k sebe, pri vrchoch nádobiek sa vytvorí kvapalinotesné tesnenie. Takýmto materiálom môže byt napriklad vrstva, nanesená na viečko, alebo disky, alebo tesnenia, pripevnené (napríklad privarené alebo prilepené) na viečko. V jednom uskutočnení je spodný povrch viečka vybavený pružnými výstupkarni, schopnýrni fungovať ako zátky na nádobky,Týmto spôsobom zátky slúžia na to, aby držali viečko a spodok spolu pred použitím náplne v teste a po vykonaní testu sa spodok a viečko dajú utesniť na likvidáciu jednoducho ich stlačením k sebe, čím sa spôsobi, že zátky opäť utesnia nádobky. To je zvlášť výhodné, ked nádobky po vykonaní testu obsahujú jedovaté alebo potenciálne infekčné materiály. Takéto viečka sa, ak je to potrebné, dajú odstrániť pred použitím ale vo výhodnom uskutočnení bude viečko slúžiť na držanie pipety a pripadne tiež na vytvorenie prípevňovacích prostriedkov na aplikátor tlaku. V takom uskutočnení hnacie prostriedky môžu slúžiť na pohybovanie spodku vzhľadom na viečko tak, aby sa pipeta umiestnila do požadovaných nádobiek v rôznych štádiách testu.Vo všeobecnosti a najmä tam, kde je viečko náplne vybavené pružnými zátkami na nádobky V spodku náplne, prístroj a zariadenie podľa tohto vynálezu výhodne zahrnujú prostriedky na oddelenie viečka od spodku tak, aby sa náplň mohla vložit do zariadenia ešte stále utesnená. V jednom uskutočnení takéto oddeľovacie prostriedky zahrnujú klin, ktorý sa presunie za vloženú náplň a zaberie s výstupkami, napriklad obrubami, na viečku a spodku, aby ich od seba odtlačil. Je žiaduce, aby sa tieto oddeľovacie prostriedky priviedli automaticky k činnosti po vložení náplne, napríklad ako odpoved na uzavretie veka komory, ktorá obsahuje vloženú náplň, alebo na transport náplne do komory, napríklad s použitím dopravníka, ktorý môže podobne odstrániť náplň z komory po vykonaní testu.Pre rôzne testy, napríklad pre rôzne stanovované zložky, môžu byt dodávané rôzne testovacie náplne ale náplne môžu byť skonštruované na vykonanie dvoch alebo viacerých testov. V poslednom uvedenom prípade bude často žiaduce, aby náplň obsahovala dve alebo viaceré membránou zakrytć pipety, t. j. tak, aby sa pre každý z testov dala použiť iná pipeta.Nádobky V náplní môžu byť vytvorené v ľubovoľnom potrebnom usporiadaní, napríklad ako dvojrozmerné pole (napríklad ako v bežných viacjarnkových platniach), ako lineáme pole alebo ako kruhové pole. Použitie kruhových a najmä lineámych polí je zvlášť výhodné, pretože mechanizmus, potrebný na pohybovanie náplne medzi vopred nastavenými polohamí, je zjednodušený, t. j. hnacie prostriedky môžu potom pracovať tak, že budú pohybovať náplňou pozdĺž lineámej dráhy alebo náplň otáčať.Použitie lineámeho poľa nádobiek je zvlášt výhodné, najmä poľa, ktoré zahrnuje v poradí nádobku na manipuláciu s materiálom (voliteľne pred použitím uchovávajúcu kapilárou zakončenú pipetu,odnímateľne namontovanú na viečko náplne, alebo prispôsobenú prijať počas použitia kapilárou zakončenú pipetu, pripevniteľnú na viečko náplne) nádobku, ktorá pred použitím uchováva membránou zakončenú pipetu alebo ďalšiu kapilárou zakončenú pipetu, pripevnenú na viečko náplne a jednu alebo rad dvoch, alebo viacerých (napríklad až do šesť) nádobiek na vykonanie testu a Odčítanie výsledkov testu - tieto nádobky môžu obsahovať reakčné činidlá, a takéto nádobky s obsahom reakčných či 10nidiel môžu byť pred použitím utesnené fóliou a jedna z týchto nádobiek môže mať otvorený koniec alebo otvorený bok, aby sa uľahčilo Odčítanie výsledku. V takomto usporiadaní môže byť žiaduce viečko a spodok od seba oddeliť predtým, než sa začne vykonávanie testu, a opätovne ich spojiť, až keď sa vykonávanie testu skončí. Teda odčítavanie výsledku v tomto usporiadani sa uskutočňuje vtedy, keď sú viečko a spodok navzájom rozpojené. V tomto usporiadaní sú viečko a spodok výhodne navzájom zablokované západkou, napríklad zaskakovacou západkou. Nádobka na manipuláciu s materiálom môže napríklad obsahovat suché reakčné čínidlo na zmiešaníe počas vykonávania testu, filter na rozdelenie vzorky (napríklad na odstránenie erytrocytov zo vzorky krvi), alebo ďalšiu pipetu,schopnú lícujúceho záberu s pipetou, namontovanou na viečko (napríklad kapilárou zakončenú pipetu).Zatiaľ čo náplň musí obsahovať najmenej dve nádobky, jedna alebo viaceré polohy v poli nádobiek viacnádobkovej náplne môžu mať otvorený koniec alebo otvorený bok tak, aby sa uľahčila detekcia žiarenia z pipety, keď je táto umiestnená v takých polohách. Ak sa má detegovať žiarenie z pipety v nádobke, potom prinajmenšom časť steny nádobky musí prepúšťať ten typ žiarenia, ktorý sa má detegovať.Nádobky v náplní môžu počas testu zostať Stacionárne ale keďže môže byt žiaduce použiť detektor na monitorovanie postupu testu, je vo všeobecnosti výhodné, keď sú hnacie prostriedky schopné pohybovať náplňou medzi dvoma alebo viacerými vopred stanovenými polohami, takže detektor môže detegovať žiarenie z rôznych nádobiek náplne. Alternatívne, ale menej výhodne sa môže samotný detektor pohybovať medzi vopred stanovenými polohami, alebo môžu byť vytvorené pohyblivé zrkadlá tak, aby sa mohla meniť dráha svetla z náplne k detektoru na dosiahnutie toho istého efektu.Teda vo výhodnom uskutočnení budú hnacie prostriedky pôsobiť počas testu tak, aby zodvíhli viečko náplne a pipetu preč od spodku., obsahujúceho nádobku (alebo výhodnejšie, aby nechali poklesnúť spodok od viečka), aby pohybovali spodkom vzhľadom na viečko (výhodne pohybovaním spodku, napríklad lineárne alebo otáčaním), aby priviedli pipetu do zákrytu s požadovanou nádobkou,a aby pohybovali viečkom a spodkom navzájom tak, aby umiestnili pipetu do požadovanej nádobky a tak ďalej, kým test nie je úplný.V niektorých testoch môže byt žiaduce nakloniť nádobky počas prenosu kvapaliny, alebo miešať kvapalinu v nâdobke a v súlade s tým je žiaduce, aby hnacie prostriedky boli schopné nakláňať alebo miešat (napríklad kolísať alebo triasť) prinajmenšom tú časť náplne, ktorá obsahuje nádobky.Hnacie prostriedky sa môžu dat ovládať ručne, napríklad mechanický pohon alebo motorom hnaný pohon, spúšťaný V každom štádiu operátorom ale výhodne to bude motorový pohon, spúšťaný na vykonanie požadovaných činností extemým alebo výhodnejšie interným počítačom, ktorý ovláda testovací prístroj.Nádobky v náplní môžu mať ľubovoľný žiaduci tvar alebo objem výhodne však budú valcové s rovnými bokmi alebo menej výhodne zužujúce sa valcové. Prierez takých valcových nádobiek môže mat ľubovoľný požadovaný tvar, napríklad kruhový, oválny, mnohouholníkový (napríklad pravouhlý), polkruhový atď. Spodky nádobiek môžu byť ploché alebo zakrivené ale pre nádobky, ktore sa majú monitorovať zospodu počas alebo na konci testu, bude spodok nádobky výhodne plochý. Vo zvlášť výhodnom uskutočnení je spodok nádobky plochý a sklonený, t. j. nie vodorovný. Nádobky sa môžu nachádzať v tuhom spodku, alebo altematívne a menej výhodne môžu byť nádobky spojené v usporiadaní do pásu, dosky, kotúča, typového kolieska atď. Steny nádobiek, napríklad tuhý spodok,obsahujúci nádobky, budú výhodne z plastu, najmä priesvitného plastu, napríklad akrylového, vinylového, styrénového alebo olefinického plastu. Voľba konkrétneho plastu však bude závisieť, ako je bežné, od povahy použitých reakčných činidiel. Zistilo sa, že je zvlášť výhodné použiť plasty s dobrými optickými vlastnosťami a nízkou priepustnosťou plynov a/alebo kvapalín. Na tento účel sú zvlášť výhodné kopolyméry alfa-oleñnov (napríklad etylén a propylén, najmä etylén) a cyklické oleñny (napríklad norbomén), napríklad výrobok, predávaný pod obchodným názvom Topas® 8007 firmou Ticona GmbH z Frankfurtu, Nemecko (Topas® 8007 je ctylén/norboménový kopolymér). Je žiaduce, aby takéto kopolyméry mali priepustnosť svetla (meranú podľa ASTM D 1003 pre 2 mm hrúbku steny) najmenej 80 , najvýhodnejšie najmenej 90 a priepustnosť vodnej pary (pri 23 °C a 85 relatívnej vlhkosti (RV), merane podľa DIN 53122 na vzorke 80 x 80 x l mm) menšiu než 0,2 g.mm.m 2 d, výhodnejšie menšiu než 0,05 g.mm.m 2 d 1.Typicky budú mať nádobky vnútorne priemery od 3 do 20 mm, najmä 5 až 15 mm, a objemy od 0,1 do 5 ml, najmä 0,5 až 1,5 ml.Membránou zakončená. pipeta V náplní podľa tohto vynálezu je výhodne valcová a membrána je výhodne pri jednom konci alebo výhodnejšie zakrýva jeden koniec. Druhý, otvorený koniec je výhodne tvarovaný na V podstate plynotesné pripevnenie k aplikátoru tlaku. Pipeta môže byť z ľubovoľného vhodného materiálu ale priehľadný plast alebo sklo je výhodné. Membrána môže byť pripevnená kpipete ľubovoľným vhodným spôsobom, napríklad zváraním (napríklad ultrazvukovým alebo tepelným zváraním), lepidlom, stavením granulárneho membránového prekurzora atď.Membrána samotná môže byť z ľubovoľného vhodného materiálu, napríklad plastu (napríklad nylonu, polysulfónov atď.), skla (napriklad sklených vláken), kovu atď. Celulózové membrány (napríklad vystužená nitrocelulóza) sú však zvlášť výhodné, pretože na takýchto materiáloch sa dajú relatívne priamo imobilizovať protilátky alebo iné testovacie reakčné činidlá.V rôznych uskutočneniach vynálezu je membrána výhodne rovirmá a kolmá na os pipety také membrány sú zvlášť efektívne na odstránenie kvapaliny z nádobky s vodorovným plochým alebo vydutým spodkom.Membrána však môže byť altematívne a výhodnejšie rovinná, ale sklonená k osi pipety, napríklad až do 85 ° od kolmice k osi, výhodne 10 až 80 ° od kolrnice, výhodnejšie 50 až 70 ° od kolmice, najmä okolo 60 ° od kolrnice. Tam, kde sú pipeta a jedna alebo viaceré nádobky v priereze pravouhlé (napríklad štvorcové), je výhodné, keď je membrána sklonená, a keď je spodok jednej alebo viacerých takýchto nádobiek taktiež sklenený tak, aby bol v podstate rovnobežný s membránou, ked je pipeta v tejto nádobke.Použitie sklonenej membrány je zvlášť výhodné, pretože pre danú plochu prierezu pipety sa plocha povrchu membrány zväčšuje, ked sa postupne skláňa od vodorovnej polohy, čím poskytuje väčšiu plochu povrchu na odčítavanie alebo monitorovanie v priebehu testu. Najprekvapujúcejšie je, že sklonené membrány nielenže umožňujú, aby sa V podstate všetok obsah zodpovedajúce tvarovanej nádobky odobral cez membránu, ale aj rozloženie je rovnomerné cez membránu (t. j. ak sa sfarbená stanovovaná látka zachytí na membráne, membrána sa sfarbí rovnomerne). Ďalšou výhodnou je, že membrána sa dá pozorovat zboku, čím sa vyhneme riziku, že kvapôčky vzorky, reakčné činidlá atď., padnú na optiku prístroja. Ešte ďalšou výhodou je to, že membrána sa dá ľahko osvetliť bez toho, aby sa veľké rrmožstvo osvetľujúceho svetla odrážalo do detektora svetla. Ďalšou výhodou je, že dokonca i pri sfarbenej vzorke (napriklad krvi) je možné monitorovať povrch membrány cez bočnú stenu nádobky a teda zastaviť akýkoľvek reakčný krok, keď došlo k požadovanej zmene na povrchu membrány,pretože vzdialenosť od membrány k stene nádobky môže byt menšia než vzdialenosť pre vodorovnú membránu v nádobke, ktorá obsahuje kvapalínu. Ešte ďalšou výhodou je to, že tvorba bublíniek medzi membránou a protiľahlou stenou nádobky je znížená v porovnani s prípadom vodorovných membrán, čím sa zmenšuje potreba nakláňať alebo triasť spodok náplne.Použitie pipiet, zakončených sklonenou membránou, sa považuje za nové a teda z ďalšieho aspektu vynález poskytuje pipetu, ktorej distálny koniec je valcový a zakončený pórovitou membránou, ktorej vonkajší povrch je odklonený od roviny, kolmej na valcovú os uvedeného distálneho konca, pričom uvedená pipeta výhodne tvori súčasť náplne diagnostického testu.Použitie pravouhlćho prierezu pre nádobku je zvlášť výhodné, pretože zmenšuje výskyt kvapalných reakčných činidiel, zachytených pri homom konci nádobiek kapilárnymi efektrni po prevrátení testovacich náplní počas transportu alebo skladovania. Je preto žiaduce, aby rohy, kde sa bočné steny nádobiek stretávajú, boli čo najostrejšie pri horných koncoch nádobiek, napríklad s polomerom zakrivenia 0,5 mm alebo menej, napríklad 0,1 mm alebo menej. Aby sa však zabránilo kvapalinám vz 1 ínať rohrni nádobky, je žiaduce, aby na spodnom konci nádobiek boli rohy zošikmenć alebo viac zaoblené, napríklad s polomerom zakrivenia najmenej 0,5 mm, výhodne najmenej 0,8 mm.Tam, kde sa nádobka má použit na Odčítanie testu, napríklad kde sa má merať absorpcia svetla,prechádzajúceho cez kvapalinu v nádobke, je tiež zvlášť výhodné použit nádobku s pravouhlým prierezom so skloneným spodkom. Týmto spôsobom sa vhodným maskovaním úseku nádobky, viditeľného pre detektor, dá voliť, či sa bude merať svetlo, prenášané cez plnú šírku nádobky, alebo cez užšiu šírku pri spodku nádobky (t. j. medzi bočnou stenou a skloneným spodkom). Teda dlžka dráhy svetla cez nádobku sa dá zväčšovať alebo zmenšovať pohybovaním viditeľného úseku nahor alebo nadol. Týmto spôsobom sa napríklad tam, kde je optická hustota obsahu nádobky vysoká, môže zvoliť kratšia dlžka dráhy.Navyše, meraním intenzity preneseného svetla pri dvoch alebo viacerých dlžkach dráhy (napríklad vo a nad zužujúcou sa časťou spodku nádobky) sa dá určiť príspevok stien nádobky k detegovanćmu signálu a urobiť korekcia naň.Tam, kde sa má detegovať rozptýlené svetlo (napríklad tam, kde odčítaná vzorka obsahuje častice alebo aglomeráty, alebo fluoreskuje, alebo fosforeskuje), bude zasa žiaduce použiť nádobky s pravouhlým prierezom, s dopadajúcim svetlom nasmerovaným kolmo na jeden pár stien nádobky a s rozptýleným svetlom, detegovaným detektorom (napriklad digitálnou kamerou), nasmerovaným na jednu z ostatných stien. Tam, kde náplň obsahuje lineáme pole nádobiek, sa nádobka na Odčítanie pre merania s rozptýleným svetlom výhodne nachádza na jednom konci poľa.Toto použitie nádobiek so sklonenými stenami je tiež nové a tvorí ďalšie aspekty tohto vynálezu.Z ďalšieho aspektu vynález teda poskytuje testovací prístroj, ktorý zahrnuje

MPK / Značky

MPK: B01L 3/00, G01N 21/03, G01N 35/10, G01N 35/00, B01L 3/02

Značky: prístroj, testovací, testovacie, testovania, spôsob, použitie, testovacia, náplň, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-286037-testovaci-pristroj-testovacia-napln-testovacie-zariadenie-jeho-pouzitie-a-sposob-testovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Testovací prístroj, testovacia náplň, testovacie zariadenie, jeho použitie a spôsob testovania</a>

Podobne patenty