Bunky odvodené z plodovej vody

Číslo patentu: E 21006

Dátum: 26.05.2006

Autori: Xu Jean, Rezania Alireza

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka expandovatelnej populácie buniek odvodených z plodovej vody, ktoré sa môžu diferencovať do línie B-buniek. Tiež sú uverejnené spôsoby pre izoláciu a rozšírenie takýchto buniek odvodených z plodovej Vody, ako aj súvisiacich spôsobov a prípravkov na využitie týchto buniek V terapeutickej0002 Strata funkcie orgánov môže vyplývať z vrodených porúch,zranenia alebo choroby. Jeden príklad ochorenia spôsobujúci stratu funkcie orgánov je diabetes mellitus alebo diabetes. Väčšina prípadov diabetu sa rozdeľuje do dvoch klinických typov typ l, tiež známy ako diabetes alebo diabetes s juvenilným nástuponl alebo diabetes mellitus závislý na inzulíne (IDDM) a typ 2, tiež známy ako diabetes s nástupom V dospelosti. Každý typ má inú prognózu, liečbu a príčinu. Obidva typy sú charakterizované neschopnosťou pacienta regulovať hladiny glukózy v krvi. V dôsledku toho hladina glukózy V krvi narastá na vysoké hodnoty, pretože glukóza nemôže vstúpiť do buniek pre požiadavky metabolizmu. Táto neschopnosť správne metabolizovať cukor v krvi spôsobí komplexnú sériu symptomológií skorého a pokročilého štádia, počnúc napríklad, hyperglykémiou,abnormálnym hladom, smädom, polyúriou a glykozúriou, a ďalej sa stupňujúc napríklad do neuropatie a Hmkro-cievneho ochorenia a mikro-cievneho ochorenia.0003 Bežný spôsob liečby cukrovky typu l zahŕňa exogénne podávanie inzulínu, zvyčajne injekciou, buď so striekačkou alebopumpou. Tento spôsob nie úplne normalizuje hladinu glukózy vkrvi a je často spojený so zvýšeným rizikom hypoglykémie. Účinnejšie kontrola glykémie sa môže dosiahnuť V prípade, ak sa funkcia pankreasu môže upraviť alebo obnoviť transplantáciou alebo bunkovou terapiou.0004 Existuje mnoho transplantačných terapií, ktoré sa v súčasnej dobe používajú na liečbu cukrovky jedna takáto liečba zahŕňa transplantáciu izolovaných Langerhansových ostrovčekov do diabetika. Jedna z hlavných prekážok pre ľudské transplantované ostrovčeky bol nedostatok dostatočného počtu ostrovčekov pre liečbu veľkého počtu pacientov s diabetom. Jedným z možných riešení tohto nedostatku ostrovčekov je generovanie ostrovčekov z alternatívnych bunkových zdrojov.0005 Dokázalo sa, že progenítorove bunky získané z dospelých tkanív sú schopné diferenciácie na fenotyp pankreatických Bbuniek. Pozri napríklad, WOZOO 4/087885 A 2, Hess et al. (Nature Biotechnology 21, 763 - 770, 2003) a Ianus et al. (J. Clin. Invest. lll 843-850, 2003), ktorí uvádzajú schopnosť buniek odvodených od kostnej drene dospelých (mezenchýmove a krvotvorné bunky) diferencovať do buniek, ktoré majú vlastnosti pankreatickej B-bunky in vitro alebo vylučovať trofické faktory,ktoré pomáhajú regenerovať poškodený pankreas in vivo.0006 Medzi iné zdroje progenítorových buniek, ktoré môžu diferencovať do pankreatických buniek, patria pečeňové oválne kmeňové bunky hlodavca (WOO 3/033697) a post-partum placenta (US uverejnená prihláška 2004/0161419 A 1).0007 Endokrinné bunky Lanqerhansových ostrovčekov, vrátane Bbuniek, neustále absolvujú procesy apoptózy a proliferácie nových ostrovčekových buniek (neogenézu). Ako taký, pankreas sa považuje za zdroj progenítorových buniek, ktoré sú schopné diferenciácie do pankreatických buniek produkujúcich hormóny. Existujú tri rôzne typy tkanív, izolované z pankreasu, ktoré sú potenciálny zdroj pankreatických progenítorových buniek frakcia bohatá na Ostrovček, frakcia bohatá na duktálne bunky a frakciabohatá na acinárne bunky.0008 Izolácia progenítorových buniek alebo čiastočne diferencovaných buniek zo surových extraktov tkaniva pankreasu sa môže dosiahnuť použitím protilátok proti markerom bunkového povrchu. Napríklad, U.S. zverejnená prihláška 2004/0241761 opisuje izoláciu myších buniek, ktoré exprimovali ErbB 2, ErbB 3,ErbB 4, MSX-2, PDX~ 1 a inzulín.0009 Gershengorn et al. (Science 306 2261-2264, 2004) uverejňujú produkciu proliferujúcich buniek, ktoré boli schopné vytvárať agregáty ostrovčekových buniek. Bunky sa odvodili z heterogénnej populácie adherentných buniek, ktoré vyplynuli z kultúry izolovaných ľudských pankreatických ostrovčekov in vitro. Izolované Langerhansove ostrovčeky sa najprv vysiali na misky pre tkanivové kultúry a kultivovali V nédiu obsahujúcom 10 sérum. Pozorovalo sa, že bunky podobné fibroblastom migrujú z kultivovaných ostrovčekov a tvoria monovrstvy. Tieto bunky exprimujú nestín, aktín hladkého svalstva a vimentín.0010 Pankreatické progenítorové bunky môžu tiež vznikať z kultúry pankreatických ostrovčekov a duktálneho tkaniva, ktoré sa rozdelilo do jednotlivých buniek, ako je opísané V Seaberg et al. (Nature Biotechnology 22 1115-1124, 2004). Myšie progenítorové bunky, charakterizované podľa Seaberg et al. exprimovali V priebehu proliferácie nestín.0011 U.S. zverejnená prihláška 2003/0082155 uverejňuje spôsoby na izoláciu a identifikáciu populácie buniek z Langerhansových ostrovčekov ľudského pankreasu, ktoré majú funkčné a molekulárne charakteristiky kmeňových buniek. Predovšetkým sa takéto bunky charakterizovali nestín-pozitívnym farbením, nestín génovou expresiou, GLP-1 R-pozitivnyn 1 farbenín génovou expresiou GLP 1 R, ABCG 2 pozitívnym farbením, génovou expresiou ABCG 2, Oct 3/4 pozitívnym farbením, Oct 3/4 génovou expresiou, latrofilín (typ 2) pozitívnym farbením, latropfín (typ 2) génovou expresiou,Hes-1 pozitívnym farbením, Hes-1 génovou expresiou, pozitívnym farbením integrínovými podjednotkami a 6 a B 1, génovou expresiouintegrínových podjednotiek a 6 a B 1, c-kit pozitívnym farbením, c-kit génovou expresiou, MDR-1 pozitívnym farbením, génovou expresiou MDR-1, SST-R, 2, 3, 4 pozitívnym farbením, SST-R, 2,3, 4 génovou expresiou, SUR-1 pozitívnym farbením, SUR-1 génovou expresiou, Kir 6.2 pozitívnym farbením, Kir 6.2 génovou expresiou, CD 34 negatívnym farbením, CD 45 negatívnym farbením,CD 133 negatívnym farbením, MHC triedy I negatívnym farbením, MHC triedy II negatívnym farbením, cytokeratín-19 negatívnym farbením, dlhodobou proliferáciou V kultúre a schopnosťou diferencovať do pseudo-ostrovčekov V kultúre.0012 V inom prístupe, ako je opísané V US patente 5834308, US patente 6001647 a US patente 6703017, surové preparáty ostrovčekových kultúr z NOD myší sa môžu použiť na stanovenie epiteliálne podobných kultúr, ktoré sa môžu udržiavať V rastúcich kultúrach po dobu dlhšiu ako 1 rok a ktoré majú zrejme schopnosť diferencovať do ostrovčekom podobných klastrov, ktoré sú schopné Vylučovať inzulín.0013 Ostrovčekom podobné štruktúry sa môžu generovať z frakcií spracovaného ľudského pankreasu obohatených duktálnym tkanivom,ako je opísané V Bonner-Weir et al. (Proc Nat Acad Sci 97 79998004, 2000) a V US patente 6815203 B 1. Ostrovčekom, podobné klastre opísané v týchto publikáciách farbili pozitívne na cytokeratín-19 a ukázali imunoreaktivitu na inzulín.0014 WO 2004/011621 opisuje tvorbu inzulín negatívnych adherentných buniek z ľudských pankreatických duktálnych fragmentov.0015 WO 03/102134 opisuje tvorbu epiteliálnych buniek pozitívnych na cytokeratín-19 z acinárnej frakcie ľudského pankreatického obsahu. Generované bunky sú schopné obmedzenej expanzie a diferenciácie do buniek produkujúcich inzulín V prítomnosti indukčného média.0016 U.S. zverejnená prihláška 2004/015805 A 1 uvádza, že podskupina ľudských pankreatických kmeňových buniek sa môžeizolovať použitím ligandov k markeru bunkového povrchu CD 56

MPK / Značky

MPK: C12N 5/073

Značky: odvodené, buňky, plodovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/362-e21006-bunky-odvodene-z-plodovej-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bunky odvodené z plodovej vody</a>

Podobne patenty