Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme

Číslo patentu: U 5171

Dátum: 07.05.2009

Autor: Skýpala František

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie podľa riešenia sa týka dosiaľ neznámeho spôsobu a zariadenia využitia energie z gravitačného poľa zeme, ako altematívneho spôsobu na neustále a kapacitne neobmedzené vytváranie krútiaceho momentu, využívateľného vo všetkých oblastiach priemyslu, ako aj v rozsahu všetkých sfér a oblastí života na celej zemi.Dosiaľ je na celej zemi vo všetkých sférach a oblastiach života známe vytváranie-výroba krútiaceho momentu mechanicky, tzv. ručným spôsobom, s využitím prírodných všeobecne známych zdrojov produktov z ropy-nafta-benzin, topné oleje, zemný plyn, drevo, uhlie, uránová ruda-atómová energia, voda, vietor a slnečná energia.Doterajší stav techniky dosiaľ využíva na výrobu knitiaceho momentu taktiež voľné, avšak pomerne obmedzené a často veľmi nákladné dostupné prírodné zdroje s využitím sily prírodných živlov z prúdenia vzduchu-vetemé elektrárne, ako aj silu a energiu z prúdenia a kolobehu vody-vodné elektrárne. Taktiež sa čiastočne začínajú využívať zdroje slnečnej energie, ktorých získavanie je nielen náročné, ale predovšetkým časovo a tým aj kapacitne značne obmedzené.Doterajší stav techniky je dlhodobo zameraný na výrobu krútiaceho momentu s využitím hore uvedených prírodných zdrojov zeme, ktoré z dôvodu dlhodobého využívania a ich ťažby sú už viac-menej a čím ďalej viac ohrozené ich vyčerpanim, čím priamo alebo nepriamo je narušovaná rovnováha v prírode a tak aj kriticky ohrozená celá ekológia zeme. Zároveň pri spracovávaní a premene vyťažených prírodných zdrojov na krútiacu hnaciu silu, čiže krútiaci moment, dochádza k vypúšťaniu do voľného ovzdušia mimoriadne veľké nmožstvo jedovatých chemických prvkov a toxických plynov, ktoré dlhodobo a extrémne nebezpečne, priamo poškodzujú a bezprostredne ohrozujú celú ekológiu zeme, čim ovplyvňujú a urýchľujú proces globálneho otepľovania zeme, v dôsledku čoho dochádza ku klimatickým zmenám smerujúcich k vytvoreniu úplnej kataklizmy na celej zemi.Doterajší stav techniky na výrobu krútiaceho momentu na celej zemi je bezprostredne závislý na čím ďalej viac obmedzených prírodných zdrojoch, a tým ďalej viac vytvára väčšiu závislost jednotlivých krajín sveta na iných krajinách, ktoré zatiaľ disponujú s takýmito zdrojmi energie, ktoré sú už všade značne obmedzené. Z prognózy výskumov Vyplýva, že tieto energetické zdroje rapídne ubúdajú a sú už kriticky vyčerpané. Navyše získavanie nových zdrojov surovín na výrobu krútiaceho momentu je technicky, finančne a časovo náročné, ako aj nebezpečne škodlivé zdraviu a častokrát ohrozujúce aj životy ľudí. Vždy musi dochádzať v takých prípadoch ku zásahu do vlastníctva pozemkov, veľkým a nákladným úpravám terénov -bane, -vodné nádrže, -veľké rozlohy pre veterné elektrárne, ako aj atómové elektrárne atď.Taktiež dlhotrvajúce prípravy na samotnú výstavbu s prispôsobovaním okolitých oblastí niekoľko rokov,pričom je čerpanie akýchkoľvek, keď aj novovytvorených zdrojov dočasne a časovo obmedzené z dôvodov ich vyčerpateľnosti, ako aj ich ohrozovaniu prevádzky z dôvodov poveternostných vplyvov.V dôsledku tohto dochádza najmä v poslednom čase k neúmemému zvyšovaniu tvorby cien energie a tým k vznikaniu rôznych ekonomických kriz vo svete a v konečnom dôsledku k vojnám, (Afganistan, Irak, Irán,Kuvajt a ďalšie) ako aj celého pribúdajúceho radu medzinárodných nezhôd a konfliktov (Rusko-EU-plyn, ropa a ďalšie). Len v rámci SR sú už v súčasnosti zaznamenané rozdiely cien energie medzi jednotlivými krajmi s priamym dopadom na celkovú tvorbu cien.Doterajší stav techniky z uvedených dôvodov je aj z hľadiska prepravy zdrojov surovín k spracovateľom a výrobcom krútiaceho momentu, ako aj preprave už vyrobenej najmä elektrickej energie k jej odberateľom,čím ďalej viac náročnejší a zložitý a to nielen z dosiaľ uvedených dôvodov, ale taktiež z dôvodov zhoršovania povetemostných vplyvov, ako sú poveternostné živly-vietor, dážď, sneh, povodne, zosuv pôdy, zemetrasenia, suchoty, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, ale aj inými mimoriadnymi udalosťami ako sú rôzne výbuchy požiare a podobne. Pri ktorých dochádza k prerušovaniam dodávky strategickej energie a vody, čím ďalej viac po celej zemi budú spôsobovať obmedzovanie, krátkodobé ale aj dlhodobé prerušovanie prepravy potrebných surovín na výrobu krútiaceho momentu, ale predovšetkým elektrickej energie, na ktorej sú závislé všetky odvetvia života po celej zemi. Týmto čím ďalej viac dochádza k ohrozeniu nielen cestnej ,vodnej a vzdušnej dopravy, ale aj k poškodzovaniu a ohrozovaniu prevádzky rôznych zemných potrubí, ako aj nadzemného elektrického vedenia.Z prognózy ďalšieho vývoja tejto situácie vyplýva, že tento stav sa bude čim ďalej viac zhoršovať. V dôsledku tohto hrozia krátkodobé, ale aj dlhodobejšie výpadky najmä elektrickej energie a tým aj prerušenia,respektíve aj zastavenia chodu jednotlivých prevádzok, prípadne celých rezortov a odvetví týkajúcich sa celkového života na celej zemi.Doterajší stav techniky V prípade vzniku dosiaľ uvádzaných rizík, najmä v prípade krátkodobých alebo aj dlhodobých výpadkov strategickej energie, predovšetkým elektriny a následne aj dodávky vody, vytvára čím ďalej väčšie riziká vzniku nielen ekonomických strát, ale predovšetkým rizika vzniku rôznych ochorení, ako aj epidćmií a tak k ohrozeniu zdravia a života ľudí, ale aj ostatných živočíchov závislých na týchto zdrojoch.Doterajší stav techniky z hľadiska trendu rýchleho ekonomického rozvoja a celospoločenských potrieb, si čím ďalej viac vyžaduje zvyšovanie spotreby a tým aj výroby a dodávky väčšieho rrmožstva elektrickej energie a tým aj výroby krútiaceho momentu, čo je doterajším spôsobom a stavom techniky už do značnej miery ohrozená.Súčasný stav doterajšej techniky zabezpečujúci výrobu krútiaceho momentu a následný servis pri zabezpečovaní všetkých energetických potrieb je mimoriadne náročný, čo pozorujeme pri častom preťažení siete elektrického vedenia a iných problémov pri dodávke zdrojov energie pre maloobchodných, ale aj veľkoobchodných odberateľov.Súčasný stav doterajšej techniky výroby krútiaceho momentu v oblasti dopravy je z hľadiska budúcnosti mimoriadne ohrozený a to nielen v dôsledku viac-menej vyčerpaných prírodných zdrojov pohonných látok vyrábajúcich sa zo zerrmej ropy a plynu, ale taktiež predovšetkým z dôvodov najväčšieho znečisťovania ekológie vypúšťaním spálených výfukových plynov do voľného ovzdušia, čím prispieva V najväčšej miere k vytváraniu skleníkového efektu a tak k vzniku, celkového globálneho otepľovanía zeme.Súčasný stav doterajšej techniky výroby krútiaceho momentu najmä v oblasti dopravy v súčasnosti nemá dostatočné a kapacitne postačujúce náhradné, altematívne zdroje na výrobu lcrútiaceho momentu. Týmto je nebezpečne ohrozená celosvetová budúcnosť dopravy a tým aj ekonomiky a životnej úrovne ľudstva, vrátane ekologického dopadu na životné prostredie po celej zemi.Uvedené nevýhody a nedostatky stavu doterajšej techniky výroby krútiaceho momentu, do značnej miery a V niektorých ukazovateľoch sa úplne umožňujú odstrániť, nahradiť a riešiť zariadením podľa riešenia, využitím sily a energie z gravitačného poľa, príťažlivosti zeme, pôsobiacej v primámom a sekundámom okruhu kolotočového zariadenia na obehovú tekutú zmes (6 a,b) pri jej kolobehu z (HÚ) do (DÚ) kolotočovej časti zariadenia prostredníctvom kontajnerov (5/1-8), (18/ 1,2), odkiaľ je prečerpávaná opätovne do (HÚ) zariadenia prostredníctvom výtlakovej pumpy (12) primárneho okruhu a pumparni (l 8 a-f/ 1,2) sekundárneho okruhu. V terciálnom a kvarciálnom okruhu využitím pôsobiacej gravitačnej sily-priťažlivosti zeme na presúvacie piestové telesá (25/la-h), umiestnene V rotačnom bubne (25), ako aj na presúvacie piesty (30 a-h) v medzišpicových pracovných priestoroch (A,B,C) v hlavných hnacích kolesách (la,b,c) kolotočového zariadenia.Gravitačná sila, čiže príťažlivosť zeme pôsobí nepretržite a intenzívne rovnako na celej zemi, bez akejkoľvek zmeny a na ktoromkoľvek mieste planéty zem. Zdroj energie z gravitačného poľa zeme sa nielenže nikdy nemení, ale je nevyčerpateľný s možnosťou neobmedzenćho a všade voľne prístupného využitia kdekoľvek, na ktoromkoľvek mieste zemegule na výrobu, prevádzku, servis a jeho využitie jednoduchým a pomerne nenáročným spôsobom a zariadením podľa riešenia, bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na celkové životné prostredie a celú ekológiu zeme.Pri využití energie z gravitačného poľa zeme a premene na výrobu krútiaceho momentu nedochádza k produkovaniu žiadnych splodín ani nejakého odpadu V dôsledku čoho tento spôsob vytvárania krútiaceho momentu nijako nemôže negatívne vplývať na celkové životné prostredie zeme, ale práve ho zachraňuje ekologicky nezávadným spôsobom a zariadením jeho výroby. Zároveň sa úplne vylúčia náklady na ďalšie znečisťovanie životného prostredia pri možnej recyklácii, nakoľko jednak nedochádza k vytváraniu žiadneho odpadu, a opotrebovateľnosť zariadenia vzhľadom na jeho jednoduchú prevažne kovovú konštrukciu je veľmi nízka, a použiteľné na využitie ďalšieho priemyselného spracovavania.V dôsledku riešenia zariadením na výrobu krútiaceho momentu, jednoduchým a pomeme nenáročným zariadením na jeho výrobu, prevádzkový sen/is, ako aj na predpokladanú pomerne nízku cenovú dostupnosť, s možnosťou jeho okamžitého a bezplatného, vždy a všade prítomného, nikdy sa nemeniaceho a nikdy nevyčerpateľného zdroja energie z gravitačného poľa zeme, pre účely nielen na samotný pohon rôznych aj veľkokapacitných zariadení vo všetkých odvetviach života, ale predovšetkým na výrobu najstrategickejšej energie a to výroby dostatočne potrebného množstva elektrickej energie. V dôsledku toho zákonite môže dôjsť k uvoľneniu napätia vo svete a to ku odstráneniu najnebezpečnejšíeho fenoménu tejto civilizácie, ktorým je mimoriadne veľká závislost jednotlivých krajín na sebe, z dôvodu nerovnosti a veľkého nedostatku dostupnosti jednotlivých strategických surovín potrebných na výrobu krútiaceho momentu bezprostredne potrebného na výrobu elektrickej energie. Taktiež môže dôjsť k odstráneniu možnosti ovplyvňovania vlastného vývoja celkovej živomej, sociálno-ekonomickej, kultúrnej ale aj duchovnej úrovne jednotlivých najmä zaostalých krajín sveta inými ekonomický silnými krajinami vrátane dôvodu na rôzne násilie a v konečnom dôsledku aj k odstráneniu dôvodu na vznik vojen.Využitím zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa riešenia, v širokom rozsahu, do značnej miery odstráni nielen náročnosť dostupnosti, ale aj dopravy energetických zdrojov potrebných na výrobu krútiaceho momentu. Týmto môže k výrobe dochádzať kdekoľvek na celej planéte zem a to čo najbližšie k miestu jeho odberu či už malo, alebo veľkoodberateľrni, a to v akomkoľvek rozsahu podľa potreby, bez obmedzenia a závislosti na zabezpečovanie energetických zdrojov potrebných pre jeho výrobu, nakoľko zdroj energie získavaný z gravitačného poľa, čiže z príťažlivosti zeme, pôsobí na celej zemi bez rozdielu, nepretržite rovnako,bez akýchkoľvek výkyvov s nikdy nevyčerpateľným zdrojom energie.Týmto sa zvýši rýchlosť a bezpečnosť dodávky a odberu elektrickej energie s možnosťou postupného nahrádzania plynovodov, ropovodov, teplárenských potrubí, rôznych elektrických vedení, ale aj ku postupnému nahrádzaniu všetkých ostatných foriem a spôsobov prepravy nielen prírodných surovín, ale aj prepravy vyrobenej strategickej energie.Zníži sa riziko výpadkov dodávky energie a to nielen z hľadiska údržby a servisu, ale hlavne zvyšovaním rizika čim ďalej väčšieho výskytu vzniku rôznych živelných pohrôm, extrémnych tepelných zmien ovzdušia v súvislosti s extrémne rýchlym zhoršovaním sa klimatického prostredia zeme. V tejto súvislosti je veľkou výhodou spôsob a zariadenia podľa riešenia na výrobu krútiaceho momentu, že v relatívne krátkom čase, je možné kdekoľvek na svete začať vyrábať, prípadne obnoviť výrobu najmä elektrickej energie, bez akejkoľvek väčšej úpravy terénu a to najmä na miestach s ťažko dostupným terénom. Taktiež na miestach vzniku prírodných katastrof, prípadne vzniku iných mimoriadnych udalostí, kde hrozia nielen materiálne škody, ale predovšetkým pri využití spôsobu a zariadenia podľa riešenia, sa môže predísť možnostiam ohrozenia chodu nemocníc, rôznych zdravotníckych, ale aj iných zariadeni a tak aj predísť možnostiam vzniku rôznych ochorení, epidémií, ohrozeniu zdravia a životov ľudí, zvierat a všetkých živočíchov a rastlín.V dôsledku uvedených výhod výroby krútiaceho momentu s využitím energie z gravitačného poľa zeme sa môže odstrániť celý rad nevýhod spojených s doterajším spôsobom a zariadeniami na výrobu krútiaceho momentu, ako je najmä vysoko zložitá a technicky, tým aj finančne a časovo náročná doterajšia výroba. Úplne sa môžu odstrániť všetky doterajšie riziká spojené so škodlívosťou a ohrozovaním zdravia, životov ľudí a to nielen pri ťažbe energetických surovín, ale aj pri samotnej doterajšej výrobe krútiaceho momentu.Uvedením spôsobu a zariadenia do praxe, sa môžu primerane až úplne odstrániť všetky problémy spojené s výkupom pozemkov, s veľkými úpravami terénov a veľa krát aj celých oblastí, (bane, vodné nádrže, veľké rozlohy plôch pre veterné alebo atómové elektrárne atdĺ). Týmto sa zníži na minimum časová, technická, ako aj finančná náročnosť na spustenie výroby krútiaceho momentu podľa potreby kedykoľvek a kdekoľvek na celej zemi, čo môže mať v konečnom dôsledku najväčší vplyv na tvorbu cien vyrobeného krútiaceho momentu a následne vyrobenej energie. Taktiež má hlavne mimoriadne veľký pozitívny vplyv na životne prostredie,odstránením jeho najväčšieho spôsobu negatívneho ovplyvňovania a znečisťovania prírody v dôsledku čoho,môže dôjsť k zastaveniu procesu vytvárania skleníkového efektu, zapríčiňovaného globálneho otepľovania a tak aj k odvráteniu vzniku bezprostredne hroziacej celosvetovej kataklizmy.Využitím zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa riešenia v ekonomicky zaostalých krajinách,najmä v dôsledku rôzneho obmedzenia a nedostatku energetických zdrojov aj z dôvodu veľkých klirnatických rozdielov, sa tieto krajiny môžu pomerne v krátkom čase rýchlo ekonomicky a tak aj sociálne pozdvihnúť na vyššiu úroveň.Spravidla sa jedná o krajiny s extrémne veľkými rozdielmí teploty ovzdušia-horúčavy, suchoty, zima-sneh, dlhodobé dažde-povodne-záplavy, navyše s častým výskytom zemetrasení a vznikom prívalových vln cunami, vrátane častého výskytu vyčíňania vzdušných živlov, kde sú z hľadiska obmedzenej ťažby a zároveň aj dopravy prírodných surovín na výrobu energie, ale aj na samotnú prepravu vyrobenej energie, mimoriadne sťažené podmienky a vo veľa prípadoch ani nemožné. Z hľadiska prognózy do budúcna sa tento stav nebezpečne zhoršuje a prehlbuje úmerne zvyšovaniu globálneho otepľovania. V dôsledku toho si len na účely udržania životnej úrovne vyžaduje čím ďalej viac vyrábania krútiaceho momentu za účelom výroby strategickej energie a to predovšetkým elektrickej energie, potrebnej na výrobu tepla, chladu.Navyše v uvedených krízových oblastiach, ale postupne aj v ďalších krajinách dochádza k prehlbovaniu krízy z nedostatku pitnej ale aj úžitkovej vody z ktorých dôvodov na jej zabezpečovanie je bezprostredne potrebné čím ďalej väčšie množstvo najmä elektrickej energie a to nielen na jej náročné získavanie prevažne čerpaním, ale aj na jej samotnú úpravu, tiež v prípade častých výskytov záplav na odčerpávanie záplavových vôd, kde vždy hrozí vznik rôznych ochorení, možných epidémií a celkového negatívneho dopadu na životné prostredie.Využitie zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa riešenia, je taktiež mimoriadne veľkým prínosom pre všetky krajiny sveta a to v dôsledku narastania celkovej energetickej krízy. Rýchly rozvoj ekonomík po celom svete si vyžaduje čím ďalej viac a väčšie množstvo vyrábania krútiaceho momentu najmä pre účely výroby elektrickej energie, ale aj pre účely pohonu všetkých druhov dopravných prostriedkov.Najdôležitejšou oblasťou každej ekonomiky sveta je pre jej udržanie a nárast nepochybne oblasť dopravy a spojov. Využitím spôsobu a zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa riešenia v oblasti dopravy sa môže včas predísť bezprostredne hroziacej celosvetovej kríze z narastajúceho nedostatku a vyčerpateľnostiprírodných zdrojov dosiaľ potrebných a nenahraditeľných pri výrobe krútiacej hnacej sily-momentu, a to najmä ropy a zemného plynu, nafta-benzín, zemný plyn, na ktorých stojí ťažisko existencie celkovej dopravy. Včasným využitím spôsobu a zariadenia podľa riešenia, by sa vytvorili rezervy zásob strategických prírodných zdrojov ropy a plynu na výrobu iných nenahraditeľných výrobkov využívateľných najmä v doprave ako sú rôzne oleje a mazivá, ako aj pre iné všestranné potreby.Zariadením podľa riešenia pri jeho včasnom a dostatočnom využití je možné pokryť potreby akéhokoľvek množstva výroby a odberu elektrickej energie po celej zemi, vrátane zabezpečenia elektriñkácie železničnej dopravy, osobnej hromadnej dopravy autobusov, trolejbusov, električiek vrátane podzemnej dopravy - metro atď. Sčasti je možné využívať tento spôsob a zariadenie aj u nákladnej dopravy prejdením na üolejbusový elektrický pohon. Taktiež sa do značnej miery môže prejsť na elektrický pohon u osobnej dopravy, a prevažne veľkej časti lodnej dopravy.Týmto sa môže včas a do značnej miery odvrátiť hrozba svetovej krízy z dôvodu celkového nedostatku palív a mazív vyrábaných zo zemných produktov a zároveň sa vytvorí dostatočne veľká rezerva na využitie výroby nenahraditeľných potrieb, napríklad v leteckej doprave kde je elektrifikácia najmä z bezpečnostných dôvodov zatiaľ viac-menej vylúčená a nemožná.Zariadenie na výrobu lcriítiaceho momentu podľa riešenia v prípade jeho včasného a dostatočného využitia nepochybne do značnej miery prispeje k udržaniu súčasnej životnej úrovne, ale taktiež nepochybne urýchli a skvalitni jej celkový rast vo všetkých oblastiach verejného života, vo všetkých krajinách na celom svete.Do značnej miery prispeje a ovplyvni úsporu prírodných surovín v súčasnosti potrebných na výrobu krútiaceho momentu používaného najmä v doprave, ako aj na výrobu rôznej strategickej, no prevažne elektrickej energie, vrátane možnosti znižovania celkových cien.Bezpodmienečne dôjde k značnému zastaveniu znečisťovania a devastácie celkového životného prostredia. Mimoriadne ovplyvni a zachráni čistotu životného prostredia, čo určite môže mat podstatný vplyv na zastavenie globálneho otepľovania ovzdušia zeme, čim sa pomôže predísť urýchľovaniu vzniku kataklízmy na celej zemi.Uvedenírn zariadenia podľa riešenia do praxe, sa predíde a zníži riziko vzniku a rozširovania rôznych ochorení a epidérnií najmä v krízových oblastiach sveta, kde trpia nedostatkom pitnej a úžitkovej vody, ako aj inej strategickej no najmä elektrickej energie.Zároveň v konečnom dôsledku z dôvodov zabezpečenia dostatku životodamej energie, zákonite môže dôjsť k uvoľneniu napätia medzi ľuďmi, medzi jednotlivými národmi a krajinami na celom svete, v dôsledku čoho pominie dôvod na pretrvávanie, prípadný vznik nových vojenských konñiktov, čím môže dôjsť k celkovému ozdraveniu celej ľudskej populácie.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch sú schematicky znázomené príklady uskutočnenia technického riešenia tak, že jednotlivo predstavujúobr. l - celkový čelný pohľad celého zariadenia, obr. 2 - a - Sekundárny hnací kontajner v spodnej úvrati v polohe vyprázdňovania tekutej zmesi do záchytného kontajnera vrátane výtlakovej pumpy, b - zastavovacie a spúšťacie zariadenie - bočný rez, obr. 3 - celkový bočný pohľad celého zariadenia, obr. 4 - dávkovacie zariadenie, obr. 5 - celkový bočný pohľad celého zariadenia doplnený so znázornením sekundámeho zariadenia s umiestnením hnacích kontajnerov v ich HÚ, obr. 6 - zväčšený pohľad na strednú časť zariadenia z bočného pohľadu, obr. 7 - celkový čelný pohľad na zariadenie s vyznačenírn sekundámeho zariadenia, vahadlového, ako aj hydraulického systému na zabezpečovanie vyťahovania záchytnej nádrže, obr. 8 - zväčšený pohľad na sekundárny protiváhový kontajner V jeho DÚ s vyprázdňovacím ako aj ťažným zariadením vrátane priblíženia hnacieho kontajnera v polohe vyprázdňovania a vylievania obehovej tekutej zmesi do záchytnej hojdačkovej nádrže, obr. 9 - celkový bočný pohľad na zariadenie kvarciálneho systému v hnacích kolesách, obr. 10 - celkový bočný pohľad na zariadenie terciálneho systému, obr. 11 - bočný pohľad na hydraulické posilňovacie preklápacie zariadenie kvarciálneho systému, obr. 12 - zväčšený bočný pohľad na hydraulické posilňovacie preklápacie zariadenie kvarciálneho systému, obr. 13 - bočný pohľad na prenosove a redukčné zariadenie, obr. 14 - zväčšený rezný bočný pohľad na prevodovú skriňu,

MPK / Značky

MPK: F03G 7/00, F03G 3/00

Značky: momentu, neustále, poľa, energie, zariadenie, gravitačného, krútiaceho, vytváranie, využitím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-u5171-zariadenie-na-neustale-vytvaranie-krutiaceho-momentu-vyuzitim-energie-gravitacneho-pola-zeme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme</a>

Podobne patenty