Model kvality videa závislý od obsahu pre služby video streamingu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MODEL KVALITY VIDEA ZÁVISLÝ oo OBSAHU PRE SLUŽBY VIDEO STREAMINGU0001 Vynález sa týka spôsobu a prístroja na odhadovanie pozorovanej kvality digitálneho videosignálu, výhodne v kontexte služieb video streamingu,ako napriklad protokolu internet Protocol Television (IPTV) alebo protokolu Video on Demand (VoD), a podrobnejšie pre odhady závislé od obsahu pozorovanej kvality digitálneho videosignálu poskytnutím parametrov zložitosti obsahu, a riadením existujúcich alebo budúcich spôsobov odhadovania kvality videa založených na parametroch poskytovanými parametrami zložitosti obsahu. vynález je navrhnutý pre šifrované video prúdy, ale funguje tiež pri nešifrovaných video prúdoch.0002 Aby sa zaistila vysoká miera spokojnosti užívateľa video služieb, ako napríklad neinteraktívneho streamovaného videa (IPTV, VoD), je potrebné vyhodnocovať pozorovanú kvalitu videa týchto služieb. Je hlavnou zodpovednosťou poskytovateľa vysielanie tak voči poskytovateľovi obsahu, ako aj voči zákazníkovi, udržiavať kvalitu jeho služby. Vo veľkých IPTV sietach môžu túto požiadavku spĺňať iba plne automatizované sondy monitorujúce kvalitu.0003 Za týmto účelom sú vyvíjané modely kvality, ktoré poskytujú odhady kvality videa, ako je pozorované užívateľom. Tieto modely môžu napriklad posielať na výstup mieru podobnosti medzi videom prijimaným na konci užívateľa a pôvodným nedegradovaným videom. Navyše, a dômyselnejšie,môže byť modelovaný ľudský vizuálny systém, Human Visual System (HVS).Nakoniec, výstup modelu môže byt namapovaný na výsledky rozsiahlych subjektívnych testov kvality, pre konečné zistenie odhadu pozorovanej kvality.0004 Modely kvality videa a teda meracie systémy sa všeobecne klasiñkujú nasledujúcim spôsobom Typy modelov kvality- Plná referencia, Full Reference (FR) vyžaduje sa referenčný signál.o Znížená referencia, Reduced-Reference (RR) vyžaduje sa časť informácií extrahovaných zo zdrojového signálu.- Bez referencie, No-Reference (NR) nevyžaduje sa žiadny referenčný signál.- založený na signáli/médiu vyžaduje sa dekódovaný obraz- založený na parametri vyžadujú sa informácie na úrovni bitového prúdu. informácie môžu byt v rozsahu od informácií z hlavičiek paketov, čo vyžaduje rozbor hlavičiek paketov, rozbor bitového prúdu, obsahujúceho užitočné dáta, to znamená informácie o kódovanl, a čiastočné alebo plné dekódovanie bitového prúdu.- Plánovanie sietí modelovaci alebo merací systém sa používa predimplementáciou siete pre naplánovanie čo najlepšej implementácie.- Monitorovanie služieb model sa používa počas prevádzky služieb.0005 Súvisiace informácie otypoch modelov kvality videa sa dajú nájsť v odkazoch 1 - 3.0006 Niekoľko paketových parametrických modelov kvality videa bolo opisaných v literatúre 4 - 6. Hlavnou nevýhodou týchto modelov však je, že neberú do úvahy vplyv kvality obsahu. inak povedané, a ako je uvedené vpredchádzajúcich štúdiách 7-12, pozorovaná kvalita videa závisí od časopriestorovej charakteristiky videa. Napríklad je dobre známe, že stratapaketov sa všeobecne lepšie skrýva, ked neexistuje žiadny zložitý pohyb vo videu, ako napríklad pri vysielaní správ. Keď nenastáva žiadna strata paketov a pre nizke a stredné prenosová rýchlosti, obsah snízkou časopriestorovou zložitostou dosahuje lepšiu kvalitu ako časopriestorovo zložitý obsah.0007 Ďalej sa doterajší stav techniky tiež zaoberá zahŕňaním vplyvu kvality obsahu do parametrických modelov kvality videa založených na parametroch,tak pre prípady straty paketov, ako aj pre prípady bez straty paketov, porovnaj odkazy 13 a, 13 b, 14, 15, 16.0008 Napriklad v odkazoch 13 a, 13 b, 14 je zložitosť obsahu určovaná na video rámec porovnávaním aktuálnej veľkosti rámca sadaptivnou prahovou hodnotou. To, či je aktuálna veľkost rámcov väčšia, rovná alebo menšia ako je táto prahová hodnota, bude mat za následok zvyšovanie alebo znižovanie odhadovanej kvality spojenej saktuálnym rámcom. Avšak vďaka použitiu prahovej hodnoty a výsledných troch možností, ktoré sú vyššie, rovné alebo nižšie ako je táto hodnota, spôsob opísaný vtýchto odkazoch poskytuje iba relativne hrubé vyhodnocovanie video obsahu. Inak povedané, neexistuje žiadne hladké alebo súvislé meranie zložitosti rámcov vrámci daného meracieho okna. Ďalej, pretože adaptívna prahová hodnota je vypočítavaná počas celého okna merania alebo počas jeho časti, zložitosť každého rámca sa určuje voči zložitosti alebo iným rámcom v rovnakej videosekvencii, nie však oproti zložitosti iných obsahov.0009 Vodkaze 15 je navrhnuté riešenie pre vkladanie parametrov týkajúcich sa obsahu, t.j. parametrov, ktoré zohľadňujú časopriestorovú zložitosť, ako napríklad kvantizačný parameter a pohybové vektory, do modelu kvality videa na základe parametrov. Avšak, tieto parametre založené na obsahu nemôžu byt extrahované zo zašifrovaného bitového prúdu, takže odkaz15 sa nedá použit rovnakým spôsobom ako tento vynález.0010 Odkaz 16 opisuje riešenie pre odhadovanie pozorovanej kvality videa v pripade straty paketov s jediným parametrom, ktorý predstavuje veľkost degradácie signálu kvôli strate paketov. Toto riešenie predpovedá zahrnutiu korekčného faktoru pre úpravu odhadovanej veľkosti degradácie signálu nazáklade časovej alebo časopriestorovej zložitosti obsahu. Nie je však navrhnuté žiadne riešenie pre výpočet tohto korekčného faktoru, napríklad vprípade0011 Následkom toho existuje stále potreba spôsobu odhadovania pozorovanej kvality digitálneho videosignálu. Na druhej strane by taký spôsob mal umožňovať trochu jemnejšie posudzovanie vplyvu kvality na obsah videosignálu a na druhej strane by mal byt tiež použiteľný na zašifrované video,obsahujúci ako prípad degradácie kódovania so stratou paketov a bez straty paketov. Podobne existuje potreba prístroja nakonñgurovaného na vykonávanie spôsobu s týmito znakmi.0012 Tieto predmety sú dosiahnuté spôsobom a prístrojom so znakmi ako sú opísané v nárokoch prítomných v tomto dokumente.0013 Tento vynález sa týka použitia s modelmi kvality videa založenými na parametroch vprípade šifrovaného videa, t.j. tam, kde sú dostupné iba informácie zo záhlavia paketov. Tento vynález tiež funguje vprípade nešifrovaného videa, môže však byt z povahy návrhu menej presný ako model kvality videa založený na úplnom dekódovaní alebo extrahovaní hlbších informácií z nešifrovaného bitového prúdu. Iba využitie informácií založených na paketoch ponúka výhodu udržiavania nízkej výpočtovej zložitosti tohto vynálezu, a samozrejme rozširuje rozsah použitia na nešifrované a tiež šifrované prúdy.0014 Tento vynález sa dá zhrnúť nasledovne0015 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob odhadovania pozorovanej kvality digitálneho videosignálu poskytovaním parametrov ohľadne zložitosti obsahu a používaním týchto parametrov ohľadne zložitosti obsahu na ovládaniu ľubovoľných a teda existujúcich alebo budúcich spôsobov odhadu kvality videa založených na parametroch. Spôsob podľa tohto vynálezu na jednej strane umožňuje trochu jemné posudzovanie vplyvu kvality obsahu videosignálu, na druhej strane je však tiež použiteľný pre šifrované video a tak pre prípad straty paketov, ako aj pre prípad bez straty. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť prístroj usporiadaný pre vypočitavanie parametrov

MPK / Značky

MPK: H04N 21/442, H04N 17/00, H04B 17/00, H04N 7/64

Značky: služby, streamingu, obsahu, model, video, videa, závislý, kvality

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-e17536-model-kvality-videa-zavisly-od-obsahu-pre-sluzby-video-streamingu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Model kvality videa závislý od obsahu pre služby video streamingu</a>

Podobne patenty