Papier pre inkjet záznam

Číslo patentu: E 15423

Dátum: 02.07.2010

Autori: Ridgway Catherine Jean, Kukkamo Vesa, Gane Patrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka oblasti bezkontaktnej tlače, a konkrétnejšie tlačiarskeho média pre inkj et tlač a spôsobu výroby tohto tlačiarskeho média.0002 Digitálna tlač je najrýchlejšie rastúcim segmentom v oblasti grafickej komunikácie. Je to hodnotný postup v porovnaní s tradičnými tlačiarskymi metódami tým, že ponúka uspokojovanie požiadavky na tlač pri nízkych nákladoch a nízkych dopadoch na životné prostredie. Okrem toho adresné tlačiarske práce je možné použiť ako propagačný materiál pre priamy marketing a publikovanie. V dôsledku tejto novej technológie sa rýchlosť tlače a kvalita tlače vyądvihla až na úroveň, kedy tradičná ofsetová tlač sa skutočne môže odmietnuť.0003 Stupne typických lesklých papierov na publikovanie a komerčnú tlač sú tlačené v ofsetovej tlači. Také papiere všeobecne obsahujú poťah, ktorý obsahuje pigment, ako je uhličitan vápenatý, spoločne so spojivom, ako je styrén-butadiénový latex. Technicky nie je možné použiť lesklé ofsetové papiere pre inkjet tlač, najmä z dôvodu nízkej absorpčnej kapacity poťahovania papiera a aniónového povrchového náboja. Je známe, že pri tlači inkjet technológiou tieto0004 Na druhej strane nebolo dobre možné vyrobiť potiahnuté lesklé inkjet papiere pomocou bežných veľkých strojov na poťahovanie papiera, ktoré sú určené na výrobu ofsetových papierov. Je to hlavne zapríčinené skutočnosťou, že kvalitné potiałmuté inkjet papiere majú absorpčné pred-poťahové vrstvy a vrchné poťahové vrstvy, ako sú napríklad pred-poťahové vrstvy,pozostávajú z vysoko poréznej vyzrážanej siliky a vrchné poťahové vrstvy na báze superabsorpčných polymérov, kde jeden alebo obidva majú zlú reológiu, nízky obsah pevných látok a v prípade konečného použitia s atramentami na báze farbív katiónový charakter. Okrem toho existujúce inkjet papiere sú podrobené over-engineeringu z hľadiska budúcich požiadaviek na tlač, pretože absorpčná kapacita je vyššia, než požaduje nová technológia tlače. Súčasné produkty sú tiež veľmi drahé na výrobu, pretože všetky používajú špeciálne materiály, ako sú vyššie uvedené silikové pigmenty, a veľké množstvo špeciálnych spojív a aditív. Okrem toho silné reológické obmedzenie spojené so silikou redukuje množstvo poťahových pevných látok azvyšuje viskozitu podľa Brookñelda.0005 Inkjet Záznamové médium obsahujúce základnú poréznu vrstvu s vyzrážaným uhličítanom vápenatým je opísané v EP 1 996 408 a EP 1 963 445.0006 W 0 2009/095697 opisuje potíahnutý list papiera pre inkjet tlač, ktorý obsahuje pigment,spojivo, spojivo obsahujúce význanmý podiel polyrnérov nesúcích -O-, -CO-, -OCO- a/alebo-C 00- skupiny vo svojich postranných reťazeoch, a vo vode rozpustne soli skupiny II, skupiny HI alebo prechodného kovu.0007 Pre úplnosť by prihlasovatel chcel spomenúť nasledujúce prihlášky podané pod svojim menom, ktoré sa obvykle týkajú pigrnentov, ktoré sú vhodné na použitie v papieri, a najmä potom pre zmesi na poťahovanie papiera W 0 99/52984, W 0 00/39222, W 0 01/04218,W 0 2004/083316, W 0 2006/109168, W 0 2006/109171, W 0 2010/029403, EP 2 302 131, EP 2 371 766.0008 EP 1 806 236 sa týka spôsobu výroby inkjet záznamového materiálu, ktorý obsahuje postupne sa vytvárajúcu vrstvu, ktorá prijíma atrament a lesklú vrstvu na nosiči málo priepustnom pre vzduch alebo nepriepustnom pre vzduch alebo vrstvu, ktorá absorbuje rozpúšťadlo prekrývajúce nosič. V EP 1 108 559 je opísané záznamové médium pre backprint (potlač zo zadnej strany pre motív, ktorý bude zrkadlovo obrátený), ktoré obsahuje transparentný substrát,vrstvu, ktorá absorbuje atrament, vytvorenú na transparentnom substráte a poréznu vrstvu priepustnú pre atrament vytvorenú na vrstve, ktorá absorbuje atrament. US 2009/0123676 sa týka inkjet záznamového média, ktoré málo pokrýva, a zároveň môže spôsobovať vysokú a absorpciu atramentu. Záznamové médium pre záznam s vodným atramentom bez priameho kontaktu záznarnových prostriedkov s nim, ktoré obsahuje na ňom vytvorenú spodnú vrstvu a homú vrstvu,je opisané v dokumente US 4 642 247. EP 0 743 193 sa týka tlačiarskeho média obsahujúcehopovrchovú vrstvu, ktorá má priepustnosť pre tekutinu, a vrstvu zadržujúcu atrament.0009 V odbore je teda potrebné vysoko kvalitné tlačiarske médium, ktoré je možné použiť s dobrým účinkom v inkjet tlačiarňach, a ktoré môže byť vyrobene na štandardnom stroji na0010 V súlade s tým je predmetom predkladaného vynálezu poskytnúť tlačiarske médium,ktoré je vhodné pre inkjet tlač a splňuje lepšie požiadavky na suroviny, a môže byť vyrobené snižšími nákladmi v porovnani so súčasnými inkjet poťahovacími zrnesarni.0011 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarske médium, ktoré môže byť vyrobené na štandardnom stroji na poťahovanie papiera na výrobu rôznych stupňov ofsetového papiera. Ešte ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarske médium, ktoré má vynikajúcu schopnosť priechodu na veľkých strojoch na poťahovanie papiera. Bolo by tiež žiaduce poskytnúť tlačiarske médium, ktore môže byť vyrobené na štandardnomvysokorýchlostnom veľkom stroji na poťahovanie papiera.0012 Bolo by tiež žiaduce poskytnúť tlačiarske médium, ktoré by bolo vhodné na účely tlače s vysokým rozlíšením, a použiteľné pre vysokorýchlostnú inkjet tlač. Bolo by taktiež žiaduce poskytnúť tlačiarske médium, ktoré by bolo stále ešte vhodné na fotokopírovanie, ktoré umožňuje0013 Vyššie uvedené a ďalšie predmety sú riešené poskytnutím tlačiarskeho média obsahujúceho základnú vrstvu, ktorá má prvú stranu a zadnú stranu, absorpčnú vrstvu, ktorá je v kontakte s prvou stranou základnej vrstvy, a vrchnú poťahovú vrstvu, ktorá je v kontakte s absorpčnou vrstvou, pričom vrchná poťahová vrstva má priepustnosť väčšiu než 5,0 x 1 O 8 m 2.0014 Základná vrstva môže slúžiť ako nosič pre absorpčnú vrstvu a vrchnú poťahovú vrstvu. Funkciou absorpčnej vrstvy je absorbovať atramentové rozpúšťadlo, ktoré sa aplikuje na tlačiarske médium v priebehu procesu tlače, pričom cieľom je, aby vrchná poťahová vrstva vytvorila funkčnú vrstvu, ktorá buď pôsobí ako ñlter pre atrament, zachycujúci pigmentové častice atramentu, ale umožňujúci rozpúšťadlu prejsť a absorbovať sa do absorpčnej vrstvy, aleboposkytuje adsorpčný povrch na zachytenie atramentov na báze farbív. 0015 Tento vynález je definovaný v patentových nárokoch.0016 Podľa ďalšieho aspektu predkladaného vynálezu je poskytnutý spôsob výroby tlačiarskeho média, ktorý zahŕňa nasledujúce krokyl. a) poskytnutie základnej vrstvy, ktorá má prvú stranu a zadnú stranu2. b) aplikovanie tekutej poťahovacej zmesi na vytvorenie absorpčnej vrstvy na prvej strane3. c) aplikovanie tekutej poťahovacej zmesi na absorpčnú vrstvu na vytvorenie vrchnej poťahovej4. d) sušenie absorpčnej vrstvy a vrchnej poťahovej vrstvy, kde absorpčná vrstva a vrchnápoťahová vrstva sa buď súčasne sušia, alebo sa absorpčná vrstva suší po kroku b) a prednanesením vrchnej poťahovej vrstvy podľa kroku c),pričom vrchná poťahová vrstva má priepustnosť väčšiu než 5,0 xl 08 m 2.0017 Výhodné uskutočnenia podľa predkladaného vynálezu sú definované v príslušných0018 Podľa jedného uskutočnenia je základnou vrstvou bezdrevný papier alebo papier obsahujúci drevo, s výhodou s plošnou hmotnosťou 30 až 300 g/m 2. Absorpčná vrstva má absorpčnú rýchlosť od 1 x 105 ms° 5 do 1 x 103 ms° 5 a/alebo má hodnotu absorpcie od 30 do 95objemových, vztialmuté k celkovému objemu absorpčnej vrstvy.0019 Podľa jedného uskutočnenia absorpčná vrstva obsahuje pigment, ktorý, keď je vo forme kompaktného lôžka, má absorpčnú rýchlosť od 1 x 105 ms až 1 x 104 ms a/alebo má hodnotu absorpcie od 35 do 95 objemových, vztiałmuté k celkovému objemu pigmentu. Podľa ďalšieho uskutočnenia má pi gment špecifický merný povrch väčší než 25 mz/g, výhodne od 25 do 100 mZ/g alebo od 30 do 50 mz/g. Podľa ďalšieho uskutočnenia má pigment špecifický merný povrch väčší než 25 mz/g, hodnotu dso od 0,3 do 3 m a pórovitosť väčšiu alebo rovnú 35 v prípade, že je vo forme kompaktnćho lôžka. Podľa ďalšieho uskutočnenia je pigmentom uhličitan vápenatý,plastový pigment, ako je plastový pigment na báze polystyrénu, oxid titaničítý, dolomit,kalcinovaný íl, alebo ich zmesi, alebo kde je pigmentom zmes uhličitanu vápenatého, oxidu titaničitého, dolomitu, kalcinovaného ílu alebo ich zmesi s jednou alebo viacerými zložkami zvolenými z mastenca, nekalcinovaného ílu alebo bentonitu, pričom pigmentom je výhodne uhličitan vápenatý, výhodnejšie modiñkovaný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý. Podľa ďalšieho uskutočnenia je uhličitan vápenatý v ihlicovitej, prizmatickej, sférickejalebo romboedrickej forme alebo ich kombinácii.0020 Podľa jedného uskutočnenia absorpčná vrstva ďalej obsahuje spojivo, výhodne v množstve 1 až 50 hmotn., vztiałmuté na celkovú hmotnosť pigmentu. Podľa ďalšieho uskutočnenia je spojivo vybrané zo škrobu, polyvinylalkoholu, styrén-butadiénového latexu,styrén-akrylátového latexu, alebo polyvinyl-acetátového latexu alebo ich zmesi. Podľa ďalšieho uskutočnenia má absorpčná vrstva hmotnosť poťahu v rozmedzí 3 až 50 ymz, výhodne 3 až

MPK / Značky

MPK: B41M 5/50, D21H 19/82

Značky: záznam, inkjet, papier

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-e15423-papier-pre-inkjet-zaznam.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Papier pre inkjet záznam</a>

Podobne patenty