Sledovanie lietadla pomocou rozmiestniteľného pasívneho širokopásmového systému

Číslo patentu: E 15225

Dátum: 21.09.2007

Autori: Hulstrom Russel, Smith Alexander, Evers Carl

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka oblasti sledovania a prehľadu nad lietadlami a pozemnými vozidlami, najmä sa predkladaný vynález zameriava na techniky používania multilaterácie a bilaterácie ako zálohy a validácie na sledovanie lietadla pomocou ADS-B a ako prenosného alebo rozmiestniteľného systémusledovania na vojenské a bezpečnostné ciele.Doterajší stav techniky vynálezu0002 Napriek trvalej obavy o bezpečnosť sa predpovedá, že bude dopyt po cestovaní lietadlami pokračovať V mimoriadnej miere ako na vyspelých, tak aj na rozvíjajúcich sa trhoch. V USA predpovedá progran 1 NGATS, že sa počas nasledujúcich 20 rokov počet cestujúcich zvýši o až 140 s tým, že sa presuny lietadiel zvýšia až trojnásobne, pričom pôjde o zmes malých a väčších lietadiel, pozri napr. dokument Next Generation Air Transport System Integrated Plan, JPDO, december 2004. V Európe predpovedá konzorcium SESAR podobné výzvy, lebo sa predpovedá počas rovnakého obdobia zvýšenie počtu letov o 150 , pozri napr. dokument SESAR Definition Phase Deliverable for Air Transport Framework - The Current Situation, SESAR Consortium 2006. Na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je čínsky, ázijskýpacifický a juhoamerický, sa očakáva dokonca aj väčší rast.Pozri napr. Boeing Current Market Outlook 2006.0003 Z perspektívy ATM bude výsledkom asi dvakrát toľko komerčných lietadiel cestujúcich na zložitejšej sieti trás typu od bodu k bodu (point-to-point) a trás typu z centra a do centra(hub-and-spoke) na zvyšujúci sa počet letísk. Navyše to budevyžadovať zredukovanú separáciu a flexibilné plánovanie trás, čobude vyvíjať výrazný tlak na zlepšenú výkonnosť ATC systémov a0004 Existuje všeobecná zhoda na tom, že vysielanie automatického závislého prehľadu (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B bude hrať významnú úlohu Vjadre budúcej prehľadovej infraštruktúry pre civilné letectvo a po niekoľkých rokoch pilotných programov (vrátane programov CAPSTONE V USA, Bundaberg Trials V Austrálii a CASCADE/CRISTAL v Európe) a diskusiách o normách a technológiách sa teraz pokračuje V programoch rozmiestňovania hlavných systémov ADS-B,čo zahrňuje program Australian Upper Airspace Program a program0005 ADS-B používa nové palubné subsystémy leteckej elektroniky (avionics), ktoré zahrňujú systémy stanovovania polohy GNSS (napr. GPS alebo ich alternatívy, ako je európsky systém Galileo), rozhranie k systémom riadenia letu a transpondér na pravidelné vysielanie polohy lietadla a doplnkových informácii. Tento prístup ponúka mnoho výhod, najmäo Pozemná infraštruktúra požadovaná na stanovovanie polohy lietadla je relatívne lacná, pričom pozostáva z rádioprijímačov schopných detekovať a dekódovať správy v línii viditeľnosti vysielajúceho lietadla a až do vzdialenosti 250 nm (463 km) od lietadla.o Výsledné dáta sú všeobecne extrémne presné (potenciálne V medziach desiatok metrov), majú veľkú integritu a rýchlosť aktualizovania značne prekračuje tú, ktorá sa získava z radaru.0 ADS-B architektúra je dvojcestná, čo umožňuje lietadlu prijímať polohu a iné informácie priamo od iného lietadlakabíny poskytovala hojnosť informácií a aby sa umožnili0006 Tieto výhody sú ohromne presvedčivé na rozmiestňovanie systémov ADS-B, ale existuje tu mnoho problémov, ktoré sa musia okolo systému ADS-B vyriešiť, aby mohol byť používaný ako primárny alebo jediné riešenie prehľadu, a aby sa dali úplne0007 Po prvé, ADS-B vyžaduje nové zariadenie na palube každého lietadla a zatiaľ čo zvýšenia nákladov na vybavenie systémom ADS-B sú pri novom lietadla malé, náklady na dovybavenie existujúceho lietadla, vrátane nákladov na certifikáciu a nákladov príležitosti, spojené s odstavením prevádzky, sú značné. Výsledkom je, že aj pri zavedení nových pravidiel a mandátov uplynie mnoho rokov, než bude úroveň vybavenosti taká,aby sa ADS-B mohol použiť ako platforma na konzistentnú a univerzálnu separáciu lietadiel od seba, pozri napr. prednáška na fóre RTCA Spring Forum - Mitre Corporation, máj 2005. ADS-B program organizovaný FAA predpokladá, že aj pri podpore vytváraním pravidiel to bude trvať do roku 2020, než budúvybavené všetky veľké komerčné lietadlá.0008 Po druhé, prechod z radaru na ADS-B bude potrebovať riešiť záležitosti integrity dát a validácie, a až potom budú môcť ANSP vykonať 2 bezpečnostného hľadiska kritické oddelenie služieb používajúcich polohové informácie, ktoré už nebudú odvodené z ich vlastnej radarovej infraštruktúry, ale z informácií poskytovaných priamo z leteckej elektroniky. Zdá sa byť pravdepodobne, že aj keď sa z hľadiska bezpečnosti podporí prehľad iba pomocou ADS-B, záležitosti riadenia a zodpovednosti budú vyžadovať, aby si ANSP zriadila nezávislé prostriedky akozálohu a na validáciu ADS-B, a s tým spojený prípad podnikaniabude výrazne ovplyvnený, pokiaľ sa bude musieť táto záloha systému spoliehať iba na pokračujúce používanie radarovej infraštruktúry. Kódovanie ADS-B bolo navrhnuté ako prostriedok na validovanie ADS-B, ale táto technika nepodporuje zálohový prehľad, pozri napr. Digital Avionics Systems Conference (DASC)0009 Po tretie, prehľad založený na vysielaní sebe hlásenej polohy lietadla vyvoláva bezpečnostné otázky, jednako z toho hľadiska, ako jednoducho potom môže byť lietadlo sledované zo zeme takmer kýmkoľvek použitím lacných a ľahko dostupných dekódovacích jednotiek ADS~B, a tiež z hľadiska, že existuje potenciál, že bude lietadlo vedome nesprávne navádzané, a že tiež prehľadovému systému bude podvrhnutá informácia o jeho polohe, a tak sa mu bude zdať, že lietadlo je v inej polohe, než je jeho skutočná poloha. V máji 2006 bola opísaná potenciálna zraniteľnosť voči takému podvrhnutiu informácií v liste od vtedajšieho predsedu Australian Civil Aviation Authority ministrovi dopravy a regionálnych záležitostí austrálskej vlády. V liste sa zdôrazňovala potenciálna možnosť takých ošemetných alebo z rozmaru vykonávaných akcií, pričom sa uvádzalo, že každý výskumník v elektronike, používajúci secondhandový alebo vypožičaný vysielač z malého GA lietadla, pripojený k dátovému vedeniu za 5 dolárov, anténe za 5 dolárov a laptopovému počítaču, môže vytvárať desať, dvadsať alebo dokonca päťdesiat falošných lietadiel na obrazovke regulátora leteckej prevádzky. Pozri otvorený list od pána Dick Smith austrálskemu ministrovi0010 Nakoniec, zavedenie ADS-B prehľadu bude vyžadovať finalizáciu a globálne prijatie významného nového bloku s tým spojených noriem ako pre doménu lietadla, tak pre pozemnú

MPK / Značky

MPK: G01S 19/48, G01S 19/03

Značky: systému, lietadla, rozmiestniteľného, pasívneho, širokopásmového, sledovanie, pomocou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-e15225-sledovanie-lietadla-pomocou-rozmiestnitelneho-pasivneho-sirokopasmoveho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sledovanie lietadla pomocou rozmiestniteľného pasívneho širokopásmového systému</a>

Podobne patenty