Zariadenie a spôsob prehrávania zápisného média zaznamenávajúceho textové dáta vrátane informácie o štýle

Číslo patentu: E 13250

Dátum: 09.11.2004

Autori: Jung Kil-soo, Kang Man-seok

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predstavovaný vynález súvisí s prehrávaním zápisného média, presnejšie so zápisnýnl médionl na ktorom. sú zaznamenané textové dáta titulkov, zariadením a metódou prehrávania takéhoto0002 Vo všeobecnosti zápisné médiá, ako napríklad digitálne viacúčelové disky (DVD) zaznamenávajú audio vizuálne dáta (AV),pričom tieto dáta obsahujú obrazové dáta a zvukové dáta. Ukladané obrazové a zvukové dáta v AV dátach sú komprimované podľa štandardu ako napríklad MPEG. AV dáta môžu voliteľné obsahovať aj dáta titulkov. AV dáta sú označované ako dáta0003 Bežné tipy zápisného média, ako napríklad DVD používajú bitmapové dáta nachádzajúce sa pod obrazom, prostredníctvom ktorých poskytujú titulky k obrazu. Takéto dáta sú komprimované spolu s video a audio tokom podľa štandardu ako napriklad MPEG. Pri použití bežných bitmapových dát, sú dáta titulkov0004 Microsoft Corporation dokument Understanding SAMI 1.0 XP 007902747 üRLzhttpz//msdn 2.microsoft.com/enus/library/ms 97 l 327, opisuje technológiu výmeny0005 Použitie bitmapových dát vyvolá nasledujúce problémy. Po prvé, pri zobrazení titulkov použitím bitmapových obrazov, nie je možné zmeniť Výstupný štýl titulkov a Výstupný Štýl bude taký, ako bol použitý pri výrobe obrazu ktorý zobrazuje titulky. Po druhé, pretože dáta titulkov sú zmiešané s obrazovým azvukovým tokom, je náročné pridať nové dáta titulkov, aleboexistujúce dáta titulkov opraviť. Po tretie, je obmedzený počettitulkov ktoré môžu byť pridané bez zhoršenia kvality obrazu.0006 Aspekt prezentovaného vynálezu poskytuje zápisné médium v ktorom obsahujú textové dáta titulkov informáciu o štýle a tiežmetódu a prístroj určený na prehrávanie takéhoto zápisného0007 Zápisné médium podľa zhotovenia predstavovaného vynálezu obsahuje textové dáta titulkov zaznamenané oddelene od obrazových dát. Textové dáta titulkov obsahujú niekoľko častí informácie o štýle, takže Výstupný štýl titulkov môže byť zmenený. Takže titulky k obrazu môžu byť zobrazené vo viacerých Štýloch bez degradácie kvality obrazu a môžu byť jednoducho vyrábané a upravované. Taktiež Výstupný štýl titulkov môže byť0008 Aj keď uvádzame príklad použitia titulkov v súvislosti s obrazovými dátami, je jasné že aspekty predstavovaného vynálezu môžu byť tiež použité pri zvukových dátach, alebo nemeniacom s obraze. Taktiež, pokiaľ ide o štýl, má sa za to že aspekty vynálezu možno použiť pre ľubovoľnú kombináciu informácií združených v elektronickom dokumente ktoré stanovujú ďalšie zoskupenie dát a definíciu vzhľadu, pokiaľ ide o prvky ako napríklad rez, veľkosť, farba pre nadpisy a text, aké delenie by malo byť zavedené z hľadiska priestoru, riadkovanie, rozpätie, šírky, medzery a tak ďalej.0009 Použitím zápisného média podľa aspektu predstavovaného vynálezu v ktorom textové dáta titulkov obsahujú informáciu o štýle, zariadenia a metódy na prehrávanie takéhoto média, môže byť užívateľom vybraná informácia o štýle titulkov. Taktiež môže byť zmenený Štýl titulkov v ktorom sa zobrazujú. Inými slovami,textové titulky podľa prezentovaného vynálezu môžu byťštýlov. Na Viac, viacero štýlov môže byť vybraných užívateľom,použitím rôznych častí informácii o štýle ktorá je obsiahnutá V0010 Vyššie spomínané a / alebo iné výhody a rysy predstavovaného vynálezu budú lepšie viditeľné a znázornené pomocou detailného opisu experimentálnych zhotovení V súvislosti0011 Obr. 1 je blokový diagram opisujúci typy dát zaznamenaných na zápisnom médiu podľa zhotovenia predstavovaného0012 Obr. 2 je tabuľka ktorá definuje časti a atribúty ktoré sú použité V značkovacom dokumente ako priklad textových dát0013 Obr. 3 opisuje príklad textových titulkov ktoré sa nachádzajú pod obrazom a sú zapísané V značkovacom jazyku, ktorýje definovaný na Obr. 20014 Obr. 4 je koncepčný blokový diagram prehrávacieho prístroja ktorý podporuje textové dáta titulkov podľa zhotovenia(PSR), ktoré sú systémovými registrami uchovávajúcimi informáciuo štýle V dátach textových titulkov z Obr. 1(GPR), tieto registre sú systémové registre ktoré uchovávajú informáciu o štýle obsiahnutú V dátach textových titulkov z Obr.0017 Obr. 17 opisuje algoritmus výberu vhodnej informácie o štýle, ktorú vyberá používateľ riadiacim príkazom, podľa0018 Obr. 8 opisuje príklad aplikačného programového rozhrania(API) ktoré je použité pri zmene informácie o štýle z Obr. 1.0019 Obr. 9 opisuje príklad Java aplikácie ktorá je napísanáza pomoci API, ktoré je definované v Obr. 8.0020 Obr. 10 je vývojový diagram opisujúci metódu zobrazovaniatitulkov využívajúc dáta textových titulkov z Obr. 1.0021 Obr. 11 je vývojový diagram opisujúci spôsob zmeny výstupného štýlu titulkov za použitia informácie o štýle ktoráje obsiahnutá v dátach textovo založených titulkov z Obr. 1. Najlepší spôsob0022 Podľa aspektu predstavovaného vynálezu je poskytovanýpristroj schopný prenosu dát podľa nároku 1.0023 Podľa aspektu predstavovaného vynálezu je poskytovanýspôsob prehrávania zápisného média podľa nároku 2.0024 Ďalšie aspekty a / alebo výhody vynálezu budú uvedené v nasledovnom opise a tiež budú zjavné zo sprevádzajúcichobrázkov, alebo môžu byť lepšie pochopené uskutočnením vynálezu.0025 V ďalšom texte nasleduje detailný opis zhotovení predstavovaného vynálezu, príklady ktorých sú zobrazené na obrázkoch kde referenčné číselné označenia odkazujú na podobné prvky V celom texte. Zhotovenia sú opisované za účelomobjasnenia vynálezu s odkazom na priložené obrázky.0026 Obr. 1 je blokový diagram opisujúci typy dát zapísaných na zápisnom médiu podľa zhotovenia prezentovaného vynálezu. Podľa Obr. 1 zápisné médium obsahuje jadrové dáta 100, plné dáta110, systémové dáta 120 a dáta textových titulkov 130.0027 Jadrové dáta 100 sú dáta určené na reprodukciu obrazových dát a obsahujú informáciu o obraze 102 ktoré bola komprimovanáa navigačnú informáciu 101, ktorá sa používa na riadenie

MPK / Značky

MPK: H04N 5/92, H04N 21/488, H04N 9/82, G11B 27/10

Značky: spôsob, štýle, zariadenie, vrátane, zápisného, dáta, prehrávania, textové, zaznamenávajúceho, informácie, media

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-e13250-zariadenie-a-sposob-prehravania-zapisneho-media-zaznamenavajuceho-textove-data-vratane-informacie-o-style.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob prehrávania zápisného média zaznamenávajúceho textové dáta vrátane informácie o štýle</a>

Podobne patenty